0111-KDIB3-1.4012.43.2017.2.AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zastosowanie procedury opodatkowania marży dla dostawy kombajnu zbożowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 marca 2017 r. (data wpływu 27 marca 2017 r.) uzupełnionym pismem z 15 maja 2017 r. (data wpływu 23 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania procedury opodatkowania marży dla dostawy kombajnu zbożowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2017 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie zastosowania procedury opodatkowania marży dla dostawy kombajnu zbożowego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 maja 2017 r. (data wpływu 23 maja 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 8 maja 2017 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.43.2017.1.AB.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zwraca się z prośba o interpretację przepisu dotyczącego wystawiania faktur VAT marża na sprzęt rolniczy (kombajn zbożowy), który był zakupiony w 2007 r. na umowę kupna sprzedaży. Przy zakupie ww. kombajnu został opłacony podatek od czynności prawnej 2%. Ponieważ był to sprzęt używany nie był liczony VAT jak od nowych maszyn. Obecnie Wnioskodawca ma zamiar sprzedać ww. kombajn za niższą kwotę niż był zakupiony.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Kombajn zbożowy, będący przedmiotem sprzedaży stanowi towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zakupiony został jako towar używany w stanie nadającym się do użytku.
 2. Kombajn został zakupiony z zamiarem odsprzedaży w przyszłości. Kombajn był użytkowany przed planowaną odsprzedażą.
 3. Kombajn zbożowy został nabyty na podstawie umowy kupna sprzedaży od osoby fizycznej nie będącej podatnikiem podatku od towarów i usług tj. od osoby wskazanej w art. 120 ust. 10 pkt 1.
 4. Kombajn zbożowy będący przedmiotem sprzedaży wykorzystywany był w działalności wyłącznie opodatkowanej w gospodarstwie rolnym.
 5. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług nieprzerwalnie od 1 marca 2006 r.
 6. Nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 7. W poprzednim roku podatkowym nie została przekroczona kwota obrotu w wysokości 20000 z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych lub na rzecz rolników ryczałtowych.
 8. Kombajn zbożowy będzie sprzedawany na rzecz osoby fizycznej lub na rzecz rolnika ryczałtowego. Nie wykluczona jest sprzedaż na rzecz czynnego podatnika podatku od towarów i usług.
 9. Sprzedaż kombajnu planowana jest za wartość rynkową, która w chwili obecnej jest niższa od wartości tegoż kombajnu z dnia zakupu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1):

Czy Wnioskodawca może opisany kombajn zbożowy wystawić fakturę VAT-marża?

Stanowisko Wnioskodawcy (przeformułowane w piśmie z 15 maja 2017 r.).

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż kombajnu zbożowego może odbyć się na zasadzie szczególnej określonej w art. 120 ust 4 ustawy o podatku od towarów wystawiając w tym celu Fakturę z określeniem „procedura marży - towary używane”. W powyższej sytuacji są spełnione wszystkie warunki umożliwiające zastosowanie takie właśnie procedury, tj.

 • kombajn zbożowy nabyto z planem odsprzedaży w przyszłości, który nie jest w sprzeczności z chęcią jednoczesnego użytkowania przed odsprzedażą,
 • kombajn zbożowy zakupiono na podstawie umowy kupna sprzedaży od osoby fizycznej nie będącej podatnikiem podatku od towarów i usług (od osoby wskazanej w art. 120 ust. 10 pkt 1) tym samym nie było prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w momencie nabycia,
 • kombajn zbożowy nabyto jako towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o PTU.

W przypadku gdy otrzymana kwota sprzedaży nie przekroczy kwoty zakupu kombajnu zbożowego to cała wartość sprzedaży będzie zwolniona z podatku PTU. W przeciwnym wypadku opodatkowana zostanie tylko nadwyżka kwoty sprzedaży nad kwotą zakupu stawka 23% przy czym kwota podatku PTU jest uwzględniona w marży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Podatnikami - w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - stosownie do ust. 2 tego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 (art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT).

Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT).

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.

I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Przepisy ustawy o VAT przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania wszystkiego co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył w celu odsprzedaży, od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT.

Wnioskodawca w 2007 r. zakupił sprzęt rolniczy (kombajn zbożowy), na umowę kupna sprzedaży. Obecnie Wnioskodawca ma zamiar sprzedać ww. kombajn za niższą kwotę niż był zakupiony. Kombajn zbożowy, będący przedmiotem sprzedaży stanowi towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zakupiony został jako towar używany w stanie nadającym się do użytku. Kombajn został zakupiony z zamiarem odsprzedaży w przyszłości. Kombajn był użytkowany przed planowaną odsprzedażą. Kombajn zbożowy został nabyty na podstawie umowy kupna sprzedaży od osoby fizycznej nie będącej podatnikiem podatku od towarów i usług tj. od osoby wskazanej w art. 120 ust. 10 pkt 1. Kombajn zbożowy będący przedmiotem sprzedaży wykorzystywany był w działalności wyłącznie opodatkowanej w gospodarstwie rolnym. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług nieprzerwalnie od 1 marca 2006 r.

Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że skoro przedmiotowy kombajn zbożowy, który był wykorzystywany na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, jest towarem używanym w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, Wnioskodawca nabył go na podstawie umowy kupna sprzedaży od osoby fizycznej nie będącej podatnikiem podatku od towarów i usług tj. od osoby wskazanej w art. 120 ust. 10 pkt 1, w celu dalszej odsprzedaży Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT - marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy. Tym samym Wnioskodawca będzie upoważniony udokumentować sprzedaż kombajnu fakturą VAT-marża.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie sformułowanego pytania, stąd wszystkie inne elementy stanowiska (w szczególności kwestia zwolnienia) nieobjęte pytaniem nie były przedmiotem interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Kwestia dotycząca obowiązku zastosowania kasy fiskalnej została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.