Marża | Interpretacje podatkowe

Marża | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to marża. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dotyczy możliwości zastosowania procedury opodatkowania marży do transakcji dostawy ciągnika.
Fragment:
Czy w przypadku sprzedaży ciągnika może Pani zastosować procedurę VAT marża na podstawie art. 120 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przedmiotowego ciągnika może podlegać procedurze VAT marża. Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. W nawiązaniu do powyższego przepisu zamierza Pani dokonać sprzedaży towaru używanego spełniającego przesłanki określone w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, który nabyła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponownie wskazała Pani, że zamiarem jej przy zakupie było wykorzystywanie ciągnika do świadczenia usług, a w przypadku braku popytu na te usługi, sprzedaż przedmiotowego ciągnika. Ponadto, ciągnik został nabyty od osoby fizycznej wymienionej w art. 120 ust. 10 ustawy prowadzącej działalność gospodarczą, a zakup został udokumentowany fakturą VAT marża. Na podstawie analizy powołanych przepisów uważa Pani, że sprzedaż używanego ciągnika może być opodatkowana na zasadzie procedury VAT marża. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2018
13
sty

Istota:
Ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.
Fragment:
Po dokonaniu łącznej opłaty na jedno konto firmy .... za nabyty pojazd Wnioskodawca otrzymuje trzy faktury: 1) od firmy .... za towar-samochód (procedura marża), 2) od firmy .... usługa przygotowania dokumentów (procedura odwrotne obciążenie) oraz usługa przygotowania samochodu do wydania (procedura odwrotne obciążenie) i 3) od firmy .... usługa opłata aukcyjna (procedura odwrotne obciążenie). Przy sprzedaży w Polsce zakupionych w ten sposób samochodów używanych Wnioskodawca stosuje procedurę szczególną, określoną w art. 120 ust. 4 ustawy, tj. opodatkowanie marży. Kwotę marży dla celów wyliczenia podatku należnego z tytułu sprzedaży tych samochodów Wnioskodawca wylicza w następujący sposób: za kwotę nabycia Wnioskodawca przyjmuje tylko z faktury za zakup samochodu wystawioną przez ....., za cenę sprzedaży cenę wyrażoną na fakturze sprzedaży wystawionej kontrahentowi. Różnicę kwot jako wyliczoną marżę Wnioskodawca opodatkowuje stawką podstawową 23%. Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy – w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.
2017
21
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zaliczenia usług świadczonych przez Zleceniobiorców do usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty i uwzględnienia kosztów tych umów (w tym m.in. ewentualne diety) przy ustalaniu wysokości marży stanowiącej podstawę opodatkowania wykonywanych przez Wnioskodawcę usług turystyki.
Fragment:
Przepis art. 119 ust. 1 ustawy o podatku VAT, należy stosować w powiązaniu z definicją marży uregulowaną w ust. 2 tego artykułu, gdyż z samej konstrukcji marży wynikają określone warunki do skorzystania z tej specjalnej procedury opodatkowania. W świetle tej definicji szczególna procedura ustalania podstawy opodatkowania na zasadzie marży znajduje zastosowanie pod warunkiem, że w ramach świadczonej usługi turystyki podatnik nabywa towary i usługi od innych podatników, przy czym towary te oraz usługi muszą być skierowane do turystów, tj. muszą zaspokajać potrzeby i oczekiwania turysty w trakcie korzystania z usługi turystycznej. O ile bezpośredni związek nabywanych od Zleceniobiorców usług w zakresie opieki wychowawcy z potrzebami uczestników obozów przyrodniczych jest oczywisty, o tyle po stronie Wnioskodawcy zrodziły się wątpliwości w zakresie uznania usług świadczonych przez Zleceniobiorców za usługi nabywane od innych podatników. Warunkiem ujęcia kosztów umów ze Zleceniobiorcami w kalkulacji marży na potrzeby rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczonych usług turystyki jest bowiem uznanie tych Zleceniobiorców za podatników podatku VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku VAT: „ Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności ”.
2017
11
gru

Istota:
Dotyczy możliwości zastosowania procedury opodatkowania marży do transakcji dostawy samochodu.
Fragment:
Na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy, między innymi, towarów używanych, nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża, stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Natomiast zgodnie z treścią art. 120 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przepis art. 120 ust. 4 dotyczy dostawy towarów używanych (...), które podatnik nabył od podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113. Wobec powyższego Pani zdaniem, przy sprzedaży samochodu może zastosować procedurę marży, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
8
gru

Istota:
Ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.
Fragment:
Przy sprzedaży w Polsce w ten sposób zakupionego samochodu używanego Wnioskodawca stosuje procedurę szczególną określoną w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, tj. opodatkowanie marży. Kwotę marży dla celów wyliczenia podatku należnego z tytułu sprzedaży samochodu wnioskodawca ustala w następujący sposób: za cenę nabycia przyjmuje kwotę z faktury za zakup samochodu przeliczoną na złote wg kursu średniego NBP dla euro na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury, za cenę sprzedaży – cenę wyrażoną na fakturze sprzedaży wystawionej kontrahentowi, różnicę kwot (kwota sprzedaży-kwota zakupu) jako wyliczonej marży opodatkowuje stawką 23%. Do ceny nabycia Wnioskodawca nie wlicza kwot za opłatę aukcyjną, opłatę za przygotowanie dokumentów pojazdu oraz za transport. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w ..., nr NIP .... Wnioskodawca dokonał także rejestracji dla potrzeb nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych. Jak Wnioskodawca informował we wniosku fakturę za zakup samochodu otrzymał od firmy ... Nr VAT BE ... z adnotacją opodatkowanie różnicowe. Zatem dostawa samochodu była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług od podatnika podatku wartości dodanej.
2017
7
gru

Istota:
Możliwość zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu.
Fragment:
Dostawy tego pojazdu Wnioskodawca dokonał w systemie VAT-marża i udokumentował ją fakturą VAT-marża. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dostawę tego samochodu Wnioskodawca miał prawo opodatkować w systemie VAT-marża? Zdaniem Wnioskodawcy, miał on prawo do opodatkowania sprzedaży tego samochodu osobowego w systemie VAT-marża. Opodatkowanie w systemie marży może być stosowane m.in. przy sprzedaży towarów używanych, nabytych uprzednio przez podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży (art. 120 ust. 4 ustawy o VAT). Przez towary używane, należy rozumieć ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie. A samochód ten, jak Wnioskodawca opisał w stanie faktycznym, zakupił w celu dalszej odprzedaży po kilku latach. Stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy art. 120 ust. 4 i ust. 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od: osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej; podatników, (...)
2017
4
lis

Istota:
Ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.
Fragment:
Czy przy sprzedaży samochodów na podstawie faktur VAT marża za cenę nabycia należy uznać cenę, jaką płaci się za samochód przy jego zakupie, czyli kwotę jaka widnieje na potwierdzeniu sprzedaży i jaką Wnioskodawca wpłaca na rachunek bankowy dostawcy? Zdaniem Wnioskodawcy, za cenę nabycia należy uznać cenę, jaką płaci się za samochód przy jego zakupie. Marża w powszechnym rozumieniu to zysk z transakcji i przy jej wyliczaniu powinno wziąć się pod uwagę całą cenę jaką trzeba płacić. Dokonując zakupu na aukcji internetowej po wyborze samochodu i zatwierdzeniu ceny i otrzymaniu potwierdzenia zakupu (sprzedaży) od jednego kontrahenta, Wnioskodawca może wyliczyć z jaką marżą może sprzedać dany samochód aby wszelkie inne opłaty takie jak transport, podatek akcyzowy, podatek VAT od marży i inne opłaty dokonywane tu w Polsce, nie przekroczyły zysku Wnioskodawcy. Wnioskodawca dokonując zapłaty na podstawie otrzymanego potwierdzenia od jednego kontrahenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy, Wnioskodawca umawia się z nim, że to od niego kupuje samochód i płaci za niego kwotę jaka jest wskazana na potwierdzeniu. Wnioskodawca nie wie dlaczego są wystawiane trzy różne faktury i czy to jest zgodne z obowiązującymi przepisami we Wspólnocie Europejskiej.
2017
3
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania szczególnej procedury VAT marża dla nabywanej usługi „handling fee”.
Fragment:
Czy usługa „ handling fee ”, obejmująca czynności wskazane w pkt a) – d) jest „ usługą dla bezpośredniej korzyści turysty ” w rozumieniu art. 119 ust. 2 ustawy o VAT i w efekcie powinna być uwzględniana przy kalkulacji marży, będącej podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o VAT, czy powinna zostać rozliczona na zasadach ogólnych? Zdaniem Wnioskodawcy, usługa „ handling fee ” obejmująca czynności wskazane w pkt a) – d) nie jest „ usługą dla bezpośredniej korzyści turysty ” w rozumieniu art. 119 ust. 2 ustawy o VAT i w efekcie nie powinna być uwzględniania przy kalkulacji marży, będącej podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o VAT, powinna natomiast zostać rozliczona na zasadach ogólnych. Uzasadnienie Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5. Zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy o VAT „ przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie ”.
2017
27
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu osobowego procedury VAT-marża.
Fragment:
Czy do opodatkowania sprzedaży pojazdu Wnioskodawczyni powinna zastosować metodę marży, o której mowa w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług? Jeżeli odpowiedź na pytanie pierwsze będzie twierdząca to czy wystąpi podatek VAT należny obliczony w systemie marży? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1. Do opodatkowania VAT sprzedaży auta w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni powinna zastosować metodę marży, o której mowa w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług. Ad 2. Wnioskodawczyni uważa, że nie wystąpi podatek VAT w systemie marży, gdyż uzyskana kwota sprzedaży będzie niższa od kwoty nabycia, a podstawą opodatkowania w systemie marży jest różnica pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Regułą opodatkowania VAT jest, że podstawę opodatkowania stanowi kwota zapłacona pomniejszona o VAT należny. W przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych w warunkach wskazanych w art. 120 ustawy o VAT podstawą opodatkowania VAT jest natomiast marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Opodatkowanie w systemie marży dotyczy określonej kategorii towarów używanych. Poza tym ważne jest, od kogo towary używane zostały nabyte. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy.
2017
23
wrz

Istota:
Możliwość zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT-marża.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2017 r. (data wpływu 21 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT-marża – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT-marża. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej zwany jako Podatnik) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu. Podatnik zakupił samochód osobowy na podstawie faktury VAT-marża i przy zakupie nosił się z zamiarem dalszej odsprzedaży. Jednocześnie w międzyczasie wykorzystywał go do wykonywania działalności gospodarczej i wprowadził go na ewidencję środków trwałych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy do sprzedaży tego samochodu można zastosować szczególną procedurę w zakresie dostawy towarów używanych zawartą w art. 120 ustawy i sprzedać go w procedurze VAT-marża? Zdaniem Wnioskodawcy, samochód, który nabył on na podstawie faktury VAT-marża i nie odliczył podatku VAT od tej transakcji może sprzedać wystawiając fakturę VAT-marża. Do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży uprawnieni są podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabywanych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy.
2017
16
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Marża
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.