Marża | Interpretacje podatkowe

Marża | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to marża. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT-marża.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2017 r. (data wpływu 21 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT-marża – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT-marża. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej zwany jako Podatnik) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu. Podatnik zakupił samochód osobowy na podstawie faktury VAT-marża i przy zakupie nosił się z zamiarem dalszej odsprzedaży. Jednocześnie w międzyczasie wykorzystywał go do wykonywania działalności gospodarczej i wprowadził go na ewidencję środków trwałych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy do sprzedaży tego samochodu można zastosować szczególną procedurę w zakresie dostawy towarów używanych zawartą w art. 120 ustawy i sprzedać go w procedurze VAT-marża? Zdaniem Wnioskodawcy, samochód, który nabył on na podstawie faktury VAT-marża i nie odliczył podatku VAT od tej transakcji może sprzedać wystawiając fakturę VAT-marża. Do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży uprawnieni są podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabywanych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy.
2017
16
wrz

Istota:
Prawo do zastosowania procedury VAT - marża przy sprzedaży używanego samochodu.
Fragment:
Wnioskodawca, po zakończeniu umowy leasingu otrzymał od firmy leasingowej fakturę VAT-marża. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT, dokonującym sprzedaży wyłącznie opodatkowanej, może przedmiotowy pojazd będący środkiem trwałym sprzedać przy zastosowaniu szczególnej procedury marży – faktury VAT-marża? Zdaniem Wnioskodawcy, istnieje możliwość zastosowania szczególnej procedury marży – faktury VAT-marża z tego powodu, że: jest czynnym podatnikiem VAT, transakcja dotyczy towaru używanego, środek trwały został zakupiony w celu dalszej odsprzedaży, leasingodawca zakupił pojazd jako używany na podstawie faktury VAT-marża, opodatkowanie sprzedaży według szczególnej procedury marży dotyczy towarów uprzednio nabytych od określonej grupy podmiotów, o której mowa w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, tj. w tym przypadku (art. 120 ust. 10 pkt 3) od podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana w systemie marży. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
20
lip

Istota:
Określenie prawidłowości naliczenia podstawy opodatkowania dla procedury VAT marża.
Fragment:
Różnicę kwot jako wyliczoną marżę Wnioskodawca opodatkowuje stawką podstawową 23% . W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. (ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty należnego podatku od towarów i usług, w sytuacji opisanej powyżej przy zastosowaniu procedury opodatkowania marży, Wnioskodawca prawidłowo postępuje zaliczając do „ kwoty nabycia ”, oprócz ceny samochodu wykazanej na fakturze, również wartość opłat dodatkowych wykazanych w oddzielnych pozycjach tj. opłata aukcyjna, opłata za przygotowanie i wydanie dokumentów dotyczących samochodu, opłata za przygotowanie samochodu do wydania, a składających się na wylicytowaną cenę zakupu oraz opłatę za transport zakupionego w ten sposób samochodu? Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku od towarów i usług w art. 120 ustęp 4 który określa procedurę opodatkowania marży nie definiuje pojęcia „ ceny nabycia ”. Według Wnioskodawcy zatem ustalając kwotę marży do opodatkowania należy posiłkować się przepisami unijnymi tj. definicją zawartą w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.
2017
15
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT-marża.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2017 r. (data wpływu 13 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT-marża – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT-marża. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W 2014 r. Spółka zakupiła samochód osobowy, na który była wystawiona faktura VAT marża. Samochód jest użytkowany w firmie jako środek trwały. Obecnie Wnioskodawca zamierza samochód sprzedać. Kupując samochód istniało założenie, że samochód zostanie sprzedany w przeciągu trzech, czterech lat. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przy sprzedaży samochodu można zastosować procedurę VAT marża? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, nabytych uprzednio przez podatnika w ramach prowadzonej działalności na fakturę VAT marża, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia. Bez znaczenia w tym przypadku jest fakt czy w chwili zakupu podatnik nosił się z zamiarem późniejszej sprzedaży czy też zakładał, że środek trwały pozostanie w jego dyspozycji do momentu likwidacji.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie uznania podziału marży jako korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Fragment:
Marża na sprzedaży do finalnego nabywcy jest wynikiem pomniejszenia ceny sprzedaży (tj. do finalnego odbiorcy) o cenę transakcyjną oraz o narzut (marżę) na pokrycie kosztów dodatkowych Wnioskodawcy tj. kosztów marketingu, obsługi sprzedaży, logistyki. Poziom marży realizowany w związku ze sprzedażą do finalnego nabywcy jest widoczny w systemie księgowym po utworzeniu oferty lub zamówienia, pod warunkiem wpisania wszystkich elementów tworzących cenę sprzedaży. W związku z powyższym w zależności od kształtowania się ceny pomiędzy Wnioskodawcą a finalnym nabywcą oraz w zależności od poziomu ceny transakcyjnej dochodzi do wydzielenia marży na sprzedaży tzw. „ net margin ” albo na poziomie dodatnim (tzw. „ positive margin ”) lub ujemnym (tzw. „ negative margin ”). Marża na sprzedaży („ net margin ”) na poziomie dodatnim występuje, jeżeli dodatkowe koszty zarówno po stronie Dostawcy jak i Wnioskodawcy zostają pokryte ceną sprzedaży do finalnego nabywcy. Marża ta podlega podziałowi w ustalonej pomiędzy podmiotami proporcji i służy pokryciu kosztów administracyjnych oraz stanowi zysk netto dla tych podmiotów. Marża na sprzedaży na poziomie ujemnym występuje, jeżeli cena sprzedaży do finalnego nabywcy nie pokryje dodatkowych kosztów po stronie Dostawcy i Wnioskodawcy.
2017
23
cze

Istota:
Opodatkowanie dostawy używanych części samochodowych przy zastosowaniu systemu VAT marża.
Fragment:
Używane części zamienne stanowią bowiem towary używane zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, w związku z powyższym nie ma przeszkód do opodatkowania sprzedaży wg marży. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT Wnioskodawca ma prawo zastosować opodatkowanie w systemie marży dla dostaw używanych części samochodowych określonych w powyższym podpunkcie? Zdaniem Wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku VAT nie ma przeszkód aby sprzedaż używanych części zamiennych do samochodów, nabytych wcześniej od: podatnika podatku od wartości dodanej, który dokona na jego rzecz sprzedaży wg systemu marży. podatnika nie będącego czynnym podatnikiem podatku VAT. podatnika podatku od wartości dodanej lub podatnika podatku VAT zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z podatku VAT gdzie dokumentem nabycia jest rachunek lub faktura z zastosowaniem stawki zwolnionej z VAT. od zarejestrowanych podatników podatku od wartości dodanej, którzy stosują opodatkowanie w systemie marży opodatkowana została w systemie marży, o ile zostaną ustalone ceny nabycia poszczególnych części. Dokonując sprzedaży tych części Wnioskodawca z siedzibą w Rzeszowie wystawia i nadal wystawiać będzie faktury VAT-marża i tym samym będzie wykazywać podatek VAT należny od uzyskanej marży, stanowiącej różnicę pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia używanych części zamiennych.
2017
13
maj

Istota:
Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z opodatkowania na zasadzie marży określonej w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług ustalając wartość nabycia w sposób przedstawiony w opisie?
Czy prawidłowe jest ustalanie wartość nabycia pojazdu biorąc pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia zapłacone zbywcy ?
Fragment:
Wnioskodawca ustala marżę w następujący sposób: wartość nabycia 2550 euro x 4zł (kurs euro z dnia poprzedzającego) = 10200zł + 1000 zarobek Wnioskodawcy =11200 zł VAT Wnioskodawca oblicza w następujący sposób: 11200-10200 = 1000 brutto (marża) x 23% : 1,23 = 186,99 vat od marży Do ceny nabycia Wnioskodawca nie dolicza zapłaconej akcyzy za samochód oraz kosztów takich jak dywaniki, części zamienne do naprawy pojazdu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. (ostatecznie przedstawione w uzupełnionym wniosku) Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z opodatkowania na zasadzie marży określonej w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług ustalając wartość nabycia w sposób przedstawiony w opisie? Czy prawidłowe jest ustalanie wartości nabycia pojazdu biorąc pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia zapłacone zbywcy ? Zdaniem Wnioskodawcy, sposób wyliczenia marży a tym samym ustalenie wartości nabycia pojazdu jest prawidłowe i zgodne z przepisami art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. Wnioskodawca uważa, że dla potrzeb zastosowania procedury opodatkowania marżą przez kwotę nabycia należy rozumieć wszystko, co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru używanego otrzymał od nabywcy.
2017
11
maj

Istota:
Ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża oraz prawidłowego wykazania w deklaracji VAT-7 nabytych usług.
Fragment:
Stanowią element, który powinien być brany pod uwagę przy wyliczaniu podstawy opodatkowania (tu: marży). Zdaniem Wnioskodawcy nie mamy tutaj do czynienia z nabyciem odrębnych usług (jako przedmiotu opodatkowania). W związku z tym Wnioskodawca uważa, że nie ma również do czynienia z importem usług. Natomiast co do wyliczania marży - w myśl art. 120 ust. 4 u.p.t.u. marża to różnica między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. W myśl definicji zawartych w art. 120 ust. 1 pkt 5 i 6 u.p.t.u.: przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7;  przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa wyżej, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika. Przy wyliczaniu marży uwzględnić zatem należy nie tylko cenę nabycia, ale wszystkie składniki wynagrodzenia płacone sprzedawcy wliczając w to podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi sprzedawca obciąża nabywcę.
2017
11
maj

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży samochodu z zastosowaniem procedury VAT-marża.
Fragment:
Biorąc pod uwagę ww. przepisy należy stwierdzić, że określając podstawę opodatkowania (marżę) w związku ze stosowaniem procedury VAT-marża dla dostawy towaru używanego (samochodu), Zainteresowany winien wyliczyć różnicę między całkowitą kwotą którą ma zapłacić nabywca towaru a kwotą nabycia (zapłaconą pierwotnemu sprzedawcy), pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług. Czyli w przedmiotowej sytuacji, jeśli samochód zostanie sprzedany po cenie niższej niż cena zakupu, to podstawa opodatkowania (marża) wyniesie 0,00 zł, a w związku z tym nie wystąpi podatek należny. Podsumowując, mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy, należy uznać, że skoro przedmiotowy samochód został nabyty w systemie VAT-marża, jako towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy, to Zainteresowanemu przy sprzedaży tego samochodu (towaru używanego) będzie przysługiwać prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy. Dokumentując sprzedaż tego samochodu Wnioskodawca będzie mógł wystawić fakturę VAT-marża zgodnie z art. 106e ust. 3 ustawy, w której nie zostanie wykazany podatek należny, ponieważ cena sprzedaży tego samochodu będzie niższa od ceny jego nabycia.
2017
31
sty

Istota:
Zastosowanie procedury opodatkowania marży dla dostawy samochodu (autobusu).
Fragment:
(...) marży, ponieważ żaden przepis nie zawiera zastrzeżenia o wyłączeniu tej procedury w przypadku późniejszych ulepszeń, przeróbek czy zakupie części składowych itp. Warto także wskazać, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 8 grudnia 2005 r., sygn. akt C-280/04 stwierdził, że pierwszorzędnym celem nabycia samochodu osobowego niekoniecznie musi być cel odsprzedaży. Ponadto TSUE przyjął stanowisko, że przedsiębiorstwo, które nabyło używany pojazd w celu przeznaczenia go na potrzeby swojej działalności, a następnie w ramach zwykłego wykonywania działalności gospodarczej odsprzedaje pojazd i odsprzedaż ta nie jest w chwili nabycia głównym celem, a jedynie celem drugorzędnym, może dokonać odsprzedaży tego pojazdu korzystając z procedury VAT marża. Jak zatem widać, Trybunał Sprawiedliwości w stanie faktycznym podobnym do zaprezentowanego w niniejszym wniosku, przyznał prawo do zastosowania procedury VAT marża, więc nie ulega wątpliwości, że sprzedając używany autobus nabyty na podstawie faktury Vat-marża (bez możliwości odliczenia podatku VAT) Wnioskodawca może zastosować procedurę VAT-marża. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Marża
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.