Marża | Interpretacje podatkowe

Marża | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to marża. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu.
Fragment:
Dostawy tego pojazdu Wnioskodawca dokonał w systemie VAT-marża i udokumentował ją fakturą VAT-marża. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dostawę tego samochodu Wnioskodawca miał prawo opodatkować w systemie VAT-marża? Zdaniem Wnioskodawcy, miał on prawo do opodatkowania sprzedaży tego samochodu osobowego w systemie VAT-marża. Opodatkowanie w systemie marży może być stosowane m.in. przy sprzedaży towarów używanych, nabytych uprzednio przez podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży (art. 120 ust. 4 ustawy o VAT). Przez towary używane, należy rozumieć ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie. A samochód ten, jak Wnioskodawca opisał w stanie faktycznym, zakupił w celu dalszej odprzedaży po kilku latach. Stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy art. 120 ust. 4 i ust. 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od: osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej; podatników, (...)
2017
4
lis

Istota:
Ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.
Fragment:
Czy przy sprzedaży samochodów na podstawie faktur VAT marża za cenę nabycia należy uznać cenę, jaką płaci się za samochód przy jego zakupie, czyli kwotę jaka widnieje na potwierdzeniu sprzedaży i jaką Wnioskodawca wpłaca na rachunek bankowy dostawcy? Zdaniem Wnioskodawcy, za cenę nabycia należy uznać cenę, jaką płaci się za samochód przy jego zakupie. Marża w powszechnym rozumieniu to zysk z transakcji i przy jej wyliczaniu powinno wziąć się pod uwagę całą cenę jaką trzeba płacić. Dokonując zakupu na aukcji internetowej po wyborze samochodu i zatwierdzeniu ceny i otrzymaniu potwierdzenia zakupu (sprzedaży) od jednego kontrahenta, Wnioskodawca może wyliczyć z jaką marżą może sprzedać dany samochód aby wszelkie inne opłaty takie jak transport, podatek akcyzowy, podatek VAT od marży i inne opłaty dokonywane tu w Polsce, nie przekroczyły zysku Wnioskodawcy. Wnioskodawca dokonując zapłaty na podstawie otrzymanego potwierdzenia od jednego kontrahenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy, Wnioskodawca umawia się z nim, że to od niego kupuje samochód i płaci za niego kwotę jaka jest wskazana na potwierdzeniu. Wnioskodawca nie wie dlaczego są wystawiane trzy różne faktury i czy to jest zgodne z obowiązującymi przepisami we Wspólnocie Europejskiej.
2017
3
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania szczególnej procedury VAT marża dla nabywanej usługi „handling fee”.
Fragment:
Czy usługa „ handling fee ”, obejmująca czynności wskazane w pkt a) – d) jest „ usługą dla bezpośredniej korzyści turysty ” w rozumieniu art. 119 ust. 2 ustawy o VAT i w efekcie powinna być uwzględniana przy kalkulacji marży, będącej podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o VAT, czy powinna zostać rozliczona na zasadach ogólnych? Zdaniem Wnioskodawcy, usługa „ handling fee ” obejmująca czynności wskazane w pkt a) – d) nie jest „ usługą dla bezpośredniej korzyści turysty ” w rozumieniu art. 119 ust. 2 ustawy o VAT i w efekcie nie powinna być uwzględniania przy kalkulacji marży, będącej podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o VAT, powinna natomiast zostać rozliczona na zasadach ogólnych. Uzasadnienie Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5. Zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy o VAT „ przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie ”.
2017
27
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu osobowego procedury VAT-marża.
Fragment:
Czy do opodatkowania sprzedaży pojazdu Wnioskodawczyni powinna zastosować metodę marży, o której mowa w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług? Jeżeli odpowiedź na pytanie pierwsze będzie twierdząca to czy wystąpi podatek VAT należny obliczony w systemie marży? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1. Do opodatkowania VAT sprzedaży auta w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni powinna zastosować metodę marży, o której mowa w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług. Ad 2. Wnioskodawczyni uważa, że nie wystąpi podatek VAT w systemie marży, gdyż uzyskana kwota sprzedaży będzie niższa od kwoty nabycia, a podstawą opodatkowania w systemie marży jest różnica pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Regułą opodatkowania VAT jest, że podstawę opodatkowania stanowi kwota zapłacona pomniejszona o VAT należny. W przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych w warunkach wskazanych w art. 120 ustawy o VAT podstawą opodatkowania VAT jest natomiast marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Opodatkowanie w systemie marży dotyczy określonej kategorii towarów używanych. Poza tym ważne jest, od kogo towary używane zostały nabyte. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy.
2017
23
wrz

Istota:
Możliwość zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT-marża.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2017 r. (data wpływu 21 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT-marża – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT-marża. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej zwany jako Podatnik) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu. Podatnik zakupił samochód osobowy na podstawie faktury VAT-marża i przy zakupie nosił się z zamiarem dalszej odsprzedaży. Jednocześnie w międzyczasie wykorzystywał go do wykonywania działalności gospodarczej i wprowadził go na ewidencję środków trwałych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy do sprzedaży tego samochodu można zastosować szczególną procedurę w zakresie dostawy towarów używanych zawartą w art. 120 ustawy i sprzedać go w procedurze VAT-marża? Zdaniem Wnioskodawcy, samochód, który nabył on na podstawie faktury VAT-marża i nie odliczył podatku VAT od tej transakcji może sprzedać wystawiając fakturę VAT-marża. Do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży uprawnieni są podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabywanych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy.
2017
16
wrz

Istota:
Prawo do zastosowania procedury VAT - marża przy sprzedaży używanego samochodu.
Fragment:
Wnioskodawca, po zakończeniu umowy leasingu otrzymał od firmy leasingowej fakturę VAT-marża. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT, dokonującym sprzedaży wyłącznie opodatkowanej, może przedmiotowy pojazd będący środkiem trwałym sprzedać przy zastosowaniu szczególnej procedury marży – faktury VAT-marża? Zdaniem Wnioskodawcy, istnieje możliwość zastosowania szczególnej procedury marży – faktury VAT-marża z tego powodu, że: jest czynnym podatnikiem VAT, transakcja dotyczy towaru używanego, środek trwały został zakupiony w celu dalszej odsprzedaży, leasingodawca zakupił pojazd jako używany na podstawie faktury VAT-marża, opodatkowanie sprzedaży według szczególnej procedury marży dotyczy towarów uprzednio nabytych od określonej grupy podmiotów, o której mowa w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, tj. w tym przypadku (art. 120 ust. 10 pkt 3) od podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana w systemie marży. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
20
lip

Istota:
Określenie prawidłowości naliczenia podstawy opodatkowania dla procedury VAT marża.
Fragment:
Różnicę kwot jako wyliczoną marżę Wnioskodawca opodatkowuje stawką podstawową 23% . W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. (ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty należnego podatku od towarów i usług, w sytuacji opisanej powyżej przy zastosowaniu procedury opodatkowania marży, Wnioskodawca prawidłowo postępuje zaliczając do „ kwoty nabycia ”, oprócz ceny samochodu wykazanej na fakturze, również wartość opłat dodatkowych wykazanych w oddzielnych pozycjach tj. opłata aukcyjna, opłata za przygotowanie i wydanie dokumentów dotyczących samochodu, opłata za przygotowanie samochodu do wydania, a składających się na wylicytowaną cenę zakupu oraz opłatę za transport zakupionego w ten sposób samochodu? Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku od towarów i usług w art. 120 ustęp 4 który określa procedurę opodatkowania marży nie definiuje pojęcia „ ceny nabycia ”. Według Wnioskodawcy zatem ustalając kwotę marży do opodatkowania należy posiłkować się przepisami unijnymi tj. definicją zawartą w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.
2017
15
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT-marża.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2017 r. (data wpływu 13 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT-marża – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT-marża. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W 2014 r. Spółka zakupiła samochód osobowy, na który była wystawiona faktura VAT marża. Samochód jest użytkowany w firmie jako środek trwały. Obecnie Wnioskodawca zamierza samochód sprzedać. Kupując samochód istniało założenie, że samochód zostanie sprzedany w przeciągu trzech, czterech lat. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przy sprzedaży samochodu można zastosować procedurę VAT marża? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, nabytych uprzednio przez podatnika w ramach prowadzonej działalności na fakturę VAT marża, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia. Bez znaczenia w tym przypadku jest fakt czy w chwili zakupu podatnik nosił się z zamiarem późniejszej sprzedaży czy też zakładał, że środek trwały pozostanie w jego dyspozycji do momentu likwidacji.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie uznania podziału marży jako korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Fragment:
Marża na sprzedaży do finalnego nabywcy jest wynikiem pomniejszenia ceny sprzedaży (tj. do finalnego odbiorcy) o cenę transakcyjną oraz o narzut (marżę) na pokrycie kosztów dodatkowych Wnioskodawcy tj. kosztów marketingu, obsługi sprzedaży, logistyki. Poziom marży realizowany w związku ze sprzedażą do finalnego nabywcy jest widoczny w systemie księgowym po utworzeniu oferty lub zamówienia, pod warunkiem wpisania wszystkich elementów tworzących cenę sprzedaży. W związku z powyższym w zależności od kształtowania się ceny pomiędzy Wnioskodawcą a finalnym nabywcą oraz w zależności od poziomu ceny transakcyjnej dochodzi do wydzielenia marży na sprzedaży tzw. „ net margin ” albo na poziomie dodatnim (tzw. „ positive margin ”) lub ujemnym (tzw. „ negative margin ”). Marża na sprzedaży („ net margin ”) na poziomie dodatnim występuje, jeżeli dodatkowe koszty zarówno po stronie Dostawcy jak i Wnioskodawcy zostają pokryte ceną sprzedaży do finalnego nabywcy. Marża ta podlega podziałowi w ustalonej pomiędzy podmiotami proporcji i służy pokryciu kosztów administracyjnych oraz stanowi zysk netto dla tych podmiotów. Marża na sprzedaży na poziomie ujemnym występuje, jeżeli cena sprzedaży do finalnego nabywcy nie pokryje dodatkowych kosztów po stronie Dostawcy i Wnioskodawcy.
2017
23
cze

Istota:
Opodatkowanie dostawy używanych części samochodowych przy zastosowaniu systemu VAT marża.
Fragment:
Używane części zamienne stanowią bowiem towary używane zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, w związku z powyższym nie ma przeszkód do opodatkowania sprzedaży wg marży. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT Wnioskodawca ma prawo zastosować opodatkowanie w systemie marży dla dostaw używanych części samochodowych określonych w powyższym podpunkcie? Zdaniem Wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku VAT nie ma przeszkód aby sprzedaż używanych części zamiennych do samochodów, nabytych wcześniej od: podatnika podatku od wartości dodanej, który dokona na jego rzecz sprzedaży wg systemu marży. podatnika nie będącego czynnym podatnikiem podatku VAT. podatnika podatku od wartości dodanej lub podatnika podatku VAT zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z podatku VAT gdzie dokumentem nabycia jest rachunek lub faktura z zastosowaniem stawki zwolnionej z VAT. od zarejestrowanych podatników podatku od wartości dodanej, którzy stosują opodatkowanie w systemie marży opodatkowana została w systemie marży, o ile zostaną ustalone ceny nabycia poszczególnych części. Dokonując sprzedaży tych części Wnioskodawca z siedzibą w Rzeszowie wystawia i nadal wystawiać będzie faktury VAT-marża i tym samym będzie wykazywać podatek VAT należny od uzyskanej marży, stanowiącej różnicę pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia używanych części zamiennych.
2017
13
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Marża
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.