Marża | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to marża. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
gru

Istota:

Zastosowania szczególnej procedury VAT marża dla nabywanych towarów i usług.

Fragment:

Zanim jednak Wnioskodawca dokona wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych chciałby mieć pewność, że stanowisko wobec opodatkowania wykonywanej przez Wnioskodawcę usługi VAT marżą jest prawidłowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy usługi opisane w zdarzeniu przyszłym mogą być opodatkowane w systemie VAT marża? Zdaniem Wnioskodawcy: Wykonując usługę opisaną w zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania jej VAT marżą spełniając przesłankę zawartą w punkcie 3 artykułu 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

2018
15
lis

Istota:

Dostawa używanego samochodu osobowego w ramach opodatkowania marży.

Fragment:

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy – między innymi – towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to szczególna forma opodatkowania, w której podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Taka procedura opodatkowania może być stosowana w przypadku dostawy towarów używanych nabytych wcześniej przez podatnika w ramach prowadzonej działalności w celu odsprzedaży. Przy czym, dla opodatkowania dostawy towarów używanych w procedurze marży nie mniej ważne jest – oprócz rodzaju towaru, który może zostać objęty tą procedurą – także to, od kogo ten towar został kupiony. Zastosowanie tej procedury wymaga, aby towary używane były nabyte od podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy. I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i ust. 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od: osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej; podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona (...)

2018
5
sie

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o PDOP, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R. kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża?

Fragment:

Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o PDOP, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R. kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest jego stanowisko, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o PDOP, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża. Przepisy dot. Ulgi B+R Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowa, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Badania naukowa w rozumieniu art. 4a pkt 27 ustawy o PDOP oznaczają: badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, (...)

2018
7
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodem, którego sprzedaż zostanie opodatkowana z zastosowaniem procedury VAT marża

Fragment:

Art. 120 ust. 19 ustawy o VAT należy zatem odczytywać jako przepis, który przewiduje brak prawa do odliczenia przez podatnika VAT naliczonego, który z jakichś przyczyn został wykazany przez dostawcę towaru na fakturze VAT marża. Art. 120 ust. 19 ustawy o VAT w żaden sposób nie odnosi się natomiast do innych towarów i usług, które są nabywane przez podatnika na potrzeby wymienionych w tym przepisie towarów, których sprzedaż podlegała opodatkowaniu w ramach procedury VAT marża. Wskazane towary i usługi nie stanowią bowiem towarów używanych, do których odnosi się omawiany przepis. Należy wreszcie zwrócić uwagę na różnicę między sposobem sformułowania przez ustawodawcę art. 120 ust. 19 ustawy o VAT a art. 119 ust. 4 ustawy o VAT, który - także w ramach procedury VAT marża, z tym że w odniesieniu do usług turystyki - przewiduje brak możliwości odliczenia VAT naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty. Art. 119 ust. 4 ustawy o VAT dotyczy zatem wszelkich towarów i usług, których zakup ma związek ze świadczoną przez podatnika (a opodatkowaną na zasadzie marży) usługą turystyki (bezpośrednią korzyścią turysty). Tymczasem art. 120 ust. 19 ustawy o VAT odnosi się nie do jakichkolwiek wydatków nabywanych na potrzeby towarów, których dostawa rozliczana jest w procedurze marży, lecz ogólnie towarów, które podlegały opodatkowaniu według tej procedury.

2018
16
maj

Istota:

Zastosowanie dla dostawy towarów nabytych z GB procedury VAT marża.

Fragment:

Zgodnie z art. 120 jedną z transakcji, w stosunku do której można zastosować procedurę VAT marża, jest dostawa towarów używanych. Podstawą opodatkowania będzie wtedy marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku (art. 120 ust. 4 ustawy o VAT). Taki rodzaj opodatkowania jest zasadniczo korzystny dla właściwego kształtowania się konkurencyjności sprzedaży tych towarów, gdyż pozwala uniknąć ich wielokrotnego opodatkowania. Funkcja adnotacji „ procedura marży – towary używane ” W art. 106e ustawy o VAT polski ustawodawca określił warunki techniczne faktur, w tym faktury VAT marża. Faktura taka nie zawiera np. kwot podatku, cen jednostkowych netto, stawek czy wartości sprzedaży netto. Również na podstawie art. 106e ustawy o VAT faktura dokumentująca opodatkowanie marży w przypadku dostawy towarów używanych powinna zawierać dopisek „ procedura marży – towary używane ”. W związku z powyższym pojawia się pytanie, czy brak takiego dopisku eliminuje możliwość rozliczenia podatku na zasadach VAT marża, a zwłaszcza w przypadku faktury VAT marża zagranicznej. Procedurę „ VAT marża ” pomiędzy krajami Unii Europejskiej reguluje Dyrektywa 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

2018
15
kwi

Istota:

Zastosowanie procedury opodatkowania marży dla dostawy kombajnu zbożowego.

Fragment:

(...) marży dla dostawy kombajnu zbożowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 marca 2017 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie zastosowania procedury opodatkowania marży dla dostawy kombajnu zbożowego. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 maja 2017 r. (data wpływu 23 maja 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 8 maja 2017 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.43.2017.1.AB. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zwraca się z prośba o interpretację przepisu dotyczącego wystawiania faktur VAT marża na sprzęt rolniczy (kombajn zbożowy), który był zakupiony w 2007 r. na umowę kupna sprzedaży. Przy zakupie ww. kombajnu został opłacony podatek od czynności prawnej 2%. Ponieważ był to sprzęt używany nie był liczony VAT jak od nowych maszyn. Obecnie Wnioskodawca ma zamiar sprzedać ww. kombajn za niższą kwotę niż był zakupiony. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że: Kombajn zbożowy, będący przedmiotem sprzedaży stanowi towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
1
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT-marża.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 10 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT-marża. Powyższy wniosek uzupełniono pismem z dnia 11 lutego 2018 r. o wskazanie adresu do korespondencji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Dnia 9 stycznia 2016 r. Wnioskodawca nabył na fakturę VAT-marża używany samochód osobowy, rok produkcji 2014 r. Samochód został nabyty w celu odsprzedaży, a przed odsprzedażą Wnioskodawca zamierzał używać go do prowadzenia działalności gospodarczej. Ww. samochód w momencie sprzedaży będzie spełniać definicję towaru używanego, w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zainteresowany jest podatnikiem podatku VAT. Zakupiony w 2016 r. pojazd został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, nie odliczając żadnego VAT-u. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca może odsprzedać auto wystawiając fakturę VAT-marża, czy musi wystawić pełną fakturę VAT ze stawką 23%? Zdaniem Wnioskodawcy, samochód został nabyty na podstawie faktury VAT-marża, nie odliczając podatku VAT od tej transakcji, w związku z tym Zainteresowany uważa, że może dokonać sprzedaży wystawiając fakturę VAT-marża. Auto zostało kupione w celu odsprzedaży.

2018
13
sty

Istota:

Dotyczy możliwości zastosowania procedury opodatkowania marży do transakcji dostawy ciągnika.

Fragment:

Czy w przypadku sprzedaży ciągnika może Pani zastosować procedurę VAT marża na podstawie art. 120 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przedmiotowego ciągnika może podlegać procedurze VAT marża. Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. W nawiązaniu do powyższego przepisu zamierza Pani dokonać sprzedaży towaru używanego spełniającego przesłanki określone w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, który nabyła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponownie wskazała Pani, że zamiarem jej przy zakupie było wykorzystywanie ciągnika do świadczenia usług, a w przypadku braku popytu na te usługi, sprzedaż przedmiotowego ciągnika. Ponadto, ciągnik został nabyty od osoby fizycznej wymienionej w art. 120 ust. 10 ustawy prowadzącej działalność gospodarczą, a zakup został udokumentowany fakturą VAT marża. Na podstawie analizy powołanych przepisów uważa Pani, że sprzedaż używanego ciągnika może być opodatkowana na zasadzie procedury VAT marża. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2017
21
gru

Istota:

Ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.

Fragment:

Po dokonaniu łącznej opłaty na jedno konto firmy .... za nabyty pojazd Wnioskodawca otrzymuje trzy faktury: 1) od firmy .... za towar-samochód (procedura marża), 2) od firmy .... usługa przygotowania dokumentów (procedura odwrotne obciążenie) oraz usługa przygotowania samochodu do wydania (procedura odwrotne obciążenie) i 3) od firmy .... usługa opłata aukcyjna (procedura odwrotne obciążenie). Przy sprzedaży w Polsce zakupionych w ten sposób samochodów używanych Wnioskodawca stosuje procedurę szczególną, określoną w art. 120 ust. 4 ustawy, tj. opodatkowanie marży. Kwotę marży dla celów wyliczenia podatku należnego z tytułu sprzedaży tych samochodów Wnioskodawca wylicza w następujący sposób: za kwotę nabycia Wnioskodawca przyjmuje tylko z faktury za zakup samochodu wystawioną przez ....., za cenę sprzedaży cenę wyrażoną na fakturze sprzedaży wystawionej kontrahentowi. Różnicę kwot jako wyliczoną marżę Wnioskodawca opodatkowuje stawką podstawową 23%. Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy – w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

2017
11
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zaliczenia usług świadczonych przez Zleceniobiorców do usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty i uwzględnienia kosztów tych umów (w tym m.in. ewentualne diety) przy ustalaniu wysokości marży stanowiącej podstawę opodatkowania wykonywanych przez Wnioskodawcę usług turystyki.

Fragment:

Przepis art. 119 ust. 1 ustawy o podatku VAT, należy stosować w powiązaniu z definicją marży uregulowaną w ust. 2 tego artykułu, gdyż z samej konstrukcji marży wynikają określone warunki do skorzystania z tej specjalnej procedury opodatkowania. W świetle tej definicji szczególna procedura ustalania podstawy opodatkowania na zasadzie marży znajduje zastosowanie pod warunkiem, że w ramach świadczonej usługi turystyki podatnik nabywa towary i usługi od innych podatników, przy czym towary te oraz usługi muszą być skierowane do turystów, tj. muszą zaspokajać potrzeby i oczekiwania turysty w trakcie korzystania z usługi turystycznej. O ile bezpośredni związek nabywanych od Zleceniobiorców usług w zakresie opieki wychowawcy z potrzebami uczestników obozów przyrodniczych jest oczywisty, o tyle po stronie Wnioskodawcy zrodziły się wątpliwości w zakresie uznania usług świadczonych przez Zleceniobiorców za usługi nabywane od innych podatników. Warunkiem ujęcia kosztów umów ze Zleceniobiorcami w kalkulacji marży na potrzeby rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczonych usług turystyki jest bowiem uznanie tych Zleceniobiorców za podatników podatku VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku VAT: „ Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności ”.