Marża | Interpretacje podatkowe

Marża | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to marża. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży samochodu z zastosowaniem procedury VAT-marża.
Fragment:
Biorąc pod uwagę ww. przepisy należy stwierdzić, że określając podstawę opodatkowania (marżę) w związku ze stosowaniem procedury VAT-marża dla dostawy towaru używanego (samochodu), Zainteresowany winien wyliczyć różnicę między całkowitą kwotą którą ma zapłacić nabywca towaru a kwotą nabycia (zapłaconą pierwotnemu sprzedawcy), pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług. Czyli w przedmiotowej sytuacji, jeśli samochód zostanie sprzedany po cenie niższej niż cena zakupu, to podstawa opodatkowania (marża) wyniesie 0,00 zł, a w związku z tym nie wystąpi podatek należny. Podsumowując, mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy, należy uznać, że skoro przedmiotowy samochód został nabyty w systemie VAT-marża, jako towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy, to Zainteresowanemu przy sprzedaży tego samochodu (towaru używanego) będzie przysługiwać prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy. Dokumentując sprzedaż tego samochodu Wnioskodawca będzie mógł wystawić fakturę VAT-marża zgodnie z art. 106e ust. 3 ustawy, w której nie zostanie wykazany podatek należny, ponieważ cena sprzedaży tego samochodu będzie niższa od ceny jego nabycia.
2017
31
sty

Istota:
Zastosowanie procedury opodatkowania marży dla dostawy samochodu (autobusu).
Fragment:
(...) marży, ponieważ żaden przepis nie zawiera zastrzeżenia o wyłączeniu tej procedury w przypadku późniejszych ulepszeń, przeróbek czy zakupie części składowych itp. Warto także wskazać, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 8 grudnia 2005 r., sygn. akt C-280/04 stwierdził, że pierwszorzędnym celem nabycia samochodu osobowego niekoniecznie musi być cel odsprzedaży. Ponadto TSUE przyjął stanowisko, że przedsiębiorstwo, które nabyło używany pojazd w celu przeznaczenia go na potrzeby swojej działalności, a następnie w ramach zwykłego wykonywania działalności gospodarczej odsprzedaje pojazd i odsprzedaż ta nie jest w chwili nabycia głównym celem, a jedynie celem drugorzędnym, może dokonać odsprzedaży tego pojazdu korzystając z procedury VAT marża. Jak zatem widać, Trybunał Sprawiedliwości w stanie faktycznym podobnym do zaprezentowanego w niniejszym wniosku, przyznał prawo do zastosowania procedury VAT marża, więc nie ulega wątpliwości, że sprzedając używany autobus nabyty na podstawie faktury Vat-marża (bez możliwości odliczenia podatku VAT) Wnioskodawca może zastosować procedurę VAT-marża. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
28
lis

Istota:
Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT-marża
Fragment:
W związku z zakupem Wnioskodawca ponosi nakłady na wyrejestrowanie samochodu (zaznaczone na fakturze jako usługa wewnątrzwspólnotowa) zamieszczone na tej samej fakturze co zakup samochodu (wykazany jako opodatkowanie marżą) oraz osobną fakturę na opłatę aukcyjną oraz opłaty parkingowe od tego samego kontrahenta dotyczące tego samego samochodu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia czy prawidłowe jest wliczenie kosztów pobocznych (tj. nakłady na wyrejestrowanie samochodu, zaznaczonych jako WDT) dotyczących tego samego samochodu od tego samego sprzedawcy do wartości samochodu przy wyliczaniu vat marża. Powyższe regulacje wskazują, że dla potrzeb zastosowania procedury „ VAT-marża ”, przez kwotę nabycia należy rozumieć wszystko, co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru używanego otrzymał od podatnika (nabywcy). Oznacza to, że kwota nabycia to cena, którą podatnik zapłacił dostawcy towaru. Zatem cena ta nie zawiera innych należności (w tym kosztów napraw, części oraz należności publicznoprawnych), jeżeli zostały one poniesione przez nabywcę towaru, ale nie zostały zapłacone dostawcy. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz ww. przepisy należy stwierdzić, że określając podstawę opodatkowania (marżę) w związku ze stosowaniem procedury „ VAT-marża ” do dostaw towarów używanych (w tym konkretnym przypadku (...)
2016
28
lis

Istota:
Stosowanie procedury VAT – marża, określenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku
Fragment:
Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do ustalania podstawy opodatkowania oraz kwotę podatku od towarów i usług od sumy marż (w tym marż ujemnych) uzyskanych na poszczególnych dostawach dokonywanych w danym okresie rozliczeniowym. W świetle art. 120 ust. 4 ustawy o PTU, podstawą opodatkowania w przypadku tej procedury szczególnej powinna być marża, obliczana w odniesieniu do pojedynczej transakcji. Zatem marża ustalana jest w ten sposób, że od kwoty, którą ma zapłacić nabywca odejmowane są faktycznie poniesione przez podatnika koszty zakupu towarów i koszty z tym zakupem związane (określonych w art. 120 ust. 1 pkt 5 w zw. pkt 6 ustawy o PTU) składające się na kwotę nabycia. Marża obliczana jest odrębnie dla każdej dostawy (sposób jej ustalenia wskazano w odpowiedzi na pkt 2). Tak obliczana marża nie zawsze będzie przybierać postać wartości dodatniej lecz może w konkretnym przypadku okazać się wartością ujemną. Z brzmienia art. 120 ust. 4 ustawy o PTU nie wynika jednoznacznie, że dla marży obliczanej odrębnie dla pojedynczej dostawy towarów również kwota podatku od tej marży powinna być obliczana każdorazowo w odniesieniu do poszczególnej dostawy. Tym samym nie istnieje powód, aby odrzucać możliwość ustalania tego podatku od sumy marż uzyskanych na poszczególnych dostawach dokonywanych w danym okresie rozliczeniowym.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży używanego samochodu osobowego w systemie VAT marża.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – przy sprzedaży tego samochodu (towaru używanego), przysługuje prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT–marża przewidzianej, w art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.). Przepis art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) stanowi, że w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiącą różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Zgodnie z definicją art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), przedmiotowy samochód jest towarem używanym. Będzie Pan dokonywał dostawy towaru używanego, nabytego uprzednio w ramach prowadzonej działalności, a zatem zostaną spełnione kryteria, aby podstawą opodatkowania tej dostawy była marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
28
lis

Istota:
1) Czy w zaistniałej sytuacji możliwe jest zastosowanie procedury VAT-marża?
2) Jeżeli możliwe jest zastosowanie procedury VAT-marża:
- jak prawidłowo skorygować dokumenty potwierdzające dokonaną transakcję,
- w jakim terminie dokonać złożenia korekty deklaracji VAT-7?
3) Jaką przyjąć podstawę opodatkowania i czy wystąpi podatek należny?
Fragment:
W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, faktura – w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 – powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także odpowiednio wyrazy „ procedura marży – towary używane ”, „ procedura marży – dzieła sztuki ” lub „ procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki ” (art. 106e ust. 3 ustawy). W świetle przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku od towarów i usług, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury. Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego i nierozerwalnie związana jest z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie spzredajacego. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. W praktyce zdarzają się jednakże sytuacje, gdy po wystawieniu faktury następują zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść pierwotnej faktury lub faktura zawiera błędy.
2016
27
lis

Istota:
Dotyczy prawa do zastosowania procedury VAT marża dla sprzedaży samochodu.
Fragment:
Z analizy sprawy wynika, że przedmiotowy samochód osobowy (towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy) Wnioskodawca zakupił od podatnika podatku od towarów i usług, a więc od podmiotu wymienionego w ww. art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy, a do jego sprzedaży zastosowano procedurę VAT marża. Przedmiotowy pojazd pomimo użytkowania w działalności jako środek trwały, był zakupiony z zamiarem dalszej odsprzedaży w późniejszym czasie, po pewnym okresie eksploatacji. Zatem, uwzględniając powyższe okoliczności stwierdzić należy, że Wnioskodawca wypełnia dyspozycje wynikające z przepisów ustawy, pozwalające na zastosowanie szczególnej procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu. Zgodnie z art. 106e ust. 3 ustawy, w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, faktura – w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1–17 – powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1–8 i 15–17, a także odpowiednio wyrazy „ procedura marży – towary używane ”, „ procedura marży – dzieła sztuki ” lub „ procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki ”. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w złożonym wniosku jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
2
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży urządzeń elektronicznych w systemie VAT marża
Fragment:
(...) marży (gdy te towary zostały kupione na fakturę z zastosowaniem procedury VAT-marża), a także podatników podatku od wartości dodanej (podatnik VAT w innym kraju Unii), jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom marży. Zatem jeśli podatnik kupuje towar od podmiotu wystawiającego fakturę VAT (normalna, a nie marża) to następnie sprzedając ten towar nie ma prawa sprzedać go wystawiając fakturę VAT marża (czyli podstawą opodatkowania podatkiem w takiej sytuacji nie może być marża). Nie jest tu wypełniony warunek nabycia towaru od podmiotu, który dostawę tych towarów opodatkowuje według marży. Natomiast nabywając towar od osoby fizycznej, czy też podmiotu gospodarczego niebędącego podatnikiem VAT, przy dalszej odsprzedaży można zastosować procedurę – marży. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka dokonuje zakupu urządzeń używanych (często określanych jako „ nowe ”) od podmiotów gospodarczych będących podatnikami podatku VAT, podmiotów gospodarczych niebędących podatnikami podatku VAT, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
2016
28
lip

Istota:
Możliwość zastosowania procedury VAT marża do sprzedaży używanej biżuterii z metali szlachetnych oraz używanego sprzętu elektronicznego.
Fragment:
Czy przy sprzedaży używanej biżuterii oraz pozostałych wyrobów jubilerskich o PKWiU 32.12.13 oraz sprzedaży używanego sprzętu elektronicznego powszechnego użytku PKWiU 26.4, będzie Pan mógł stosować szczególną procedurę opodatkowania marży, przewidzianą w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, tzw. „ VAT marża ”... Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, ma prawo do sprzedaży opisanych towarów, tj. używanej biżuterii złotej oraz pozostałych wyrobów używanych jubilerskich i używanego sprzętu elektronicznego powszechnego użytku w systemie VAT marża. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
2016
26
lip

Istota:
Możliwość wystawienia faktury VAT marża dla sprzedaży samochodu.
Fragment:
Stosownie do treści art. 106e ust. 3 ustawy, w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także odpowiednio wyrazy „ procedura marży - towary używane ”, „ procedura marży - dzieła sztuki ” lub „ procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki ”. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W dniu 14.06.2007 zakupił używany samochód osobowy na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Na podstawie faktury VAT marża, bez możliwości odliczenia podatku VAT. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Dokumentem potwierdzającym nabycie samochodu jest faktura VAT-Marża. W chwili zakupu samochodu po okresowym wykorzystywaniu na cele działalności gospodarczej Wnioskodawca zakładał jego zbycie. Samochód w chwili sprzedaży będzie nadawał się do dalszego użytkowania w jego aktualnym stanie. Samochód spełnia definicję towaru używanego, o którym mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo przy sprzedaży przedmiotowego samochodu zastosować procedurę opodatkowania marży.
2016
19
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Marża
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.