Marża | Interpretacje podatkowe

Marża | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to marża. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dotyczy prawa do zastosowania procedury VAT marża dla sprzedaży samochodu.
Fragment:
Z analizy sprawy wynika, że przedmiotowy samochód osobowy (towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy) Wnioskodawca zakupił od podatnika podatku od towarów i usług, a więc od podmiotu wymienionego w ww. art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy, a do jego sprzedaży zastosowano procedurę VAT marża. Przedmiotowy pojazd pomimo użytkowania w działalności jako środek trwały, był zakupiony z zamiarem dalszej odsprzedaży w późniejszym czasie, po pewnym okresie eksploatacji. Zatem, uwzględniając powyższe okoliczności stwierdzić należy, że Wnioskodawca wypełnia dyspozycje wynikające z przepisów ustawy, pozwalające na zastosowanie szczególnej procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu. Zgodnie z art. 106e ust. 3 ustawy, w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, faktura – w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1–17 – powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1–8 i 15–17, a także odpowiednio wyrazy „ procedura marży – towary używane ”, „ procedura marży – dzieła sztuki ” lub „ procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki ”. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w złożonym wniosku jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
2
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży urządzeń elektronicznych w systemie VAT marża
Fragment:
(...) marży (gdy te towary zostały kupione na fakturę z zastosowaniem procedury VAT-marża), a także podatników podatku od wartości dodanej (podatnik VAT w innym kraju Unii), jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom marży. Zatem jeśli podatnik kupuje towar od podmiotu wystawiającego fakturę VAT (normalna, a nie marża) to następnie sprzedając ten towar nie ma prawa sprzedać go wystawiając fakturę VAT marża (czyli podstawą opodatkowania podatkiem w takiej sytuacji nie może być marża). Nie jest tu wypełniony warunek nabycia towaru od podmiotu, który dostawę tych towarów opodatkowuje według marży. Natomiast nabywając towar od osoby fizycznej, czy też podmiotu gospodarczego niebędącego podatnikiem VAT, przy dalszej odsprzedaży można zastosować procedurę – marży. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka dokonuje zakupu urządzeń używanych (często określanych jako „ nowe ”) od podmiotów gospodarczych będących podatnikami podatku VAT, podmiotów gospodarczych niebędących podatnikami podatku VAT, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
2016
28
lip

Istota:
Możliwość zastosowania procedury VAT marża do sprzedaży używanej biżuterii z metali szlachetnych oraz używanego sprzętu elektronicznego.
Fragment:
Czy przy sprzedaży używanej biżuterii oraz pozostałych wyrobów jubilerskich o PKWiU 32.12.13 oraz sprzedaży używanego sprzętu elektronicznego powszechnego użytku PKWiU 26.4, będzie Pan mógł stosować szczególną procedurę opodatkowania marży, przewidzianą w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, tzw. „ VAT marża ”... Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, ma prawo do sprzedaży opisanych towarów, tj. używanej biżuterii złotej oraz pozostałych wyrobów używanych jubilerskich i używanego sprzętu elektronicznego powszechnego użytku w systemie VAT marża. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
2016
26
lip

Istota:
Możliwość wystawienia faktury VAT marża dla sprzedaży samochodu.
Fragment:
Stosownie do treści art. 106e ust. 3 ustawy, w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także odpowiednio wyrazy „ procedura marży - towary używane ”, „ procedura marży - dzieła sztuki ” lub „ procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki ”. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W dniu 14.06.2007 zakupił używany samochód osobowy na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Na podstawie faktury VAT marża, bez możliwości odliczenia podatku VAT. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Dokumentem potwierdzającym nabycie samochodu jest faktura VAT-Marża. W chwili zakupu samochodu po okresowym wykorzystywaniu na cele działalności gospodarczej Wnioskodawca zakładał jego zbycie. Samochód w chwili sprzedaży będzie nadawał się do dalszego użytkowania w jego aktualnym stanie. Samochód spełnia definicję towaru używanego, o którym mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo przy sprzedaży przedmiotowego samochodu zastosować procedurę opodatkowania marży.
2016
19
lip

Istota:
Możliwość wystawienia faktury VAT marża dla sprzedaży samochodu.
Fragment:
Stosownie do treści art. 106e ust. 3 ustawy, w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także odpowiednio wyrazy „ procedura marży - towary używane ”, „ procedura marży - dzieła sztuki ” lub „ procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki ”. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W dniu 14.06.2007 zakupił używany samochód osobowy na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Na podstawie faktury VAT marża, bez możliwości odliczenia podatku VAT. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Dokumentem potwierdzającym nabycie samochodu jest faktura VAT-Marża. W chwili zakupu samochód po okresowym wykorzystywaniu na cele działalności gospodarczej Wnioskodawca zakładał jego zbycie. Samochód w chwili sprzedaży będzie nadawał się do dalszego użytkowania w jego aktualnym stanie. Samochód spełnia definicję towaru używanego, o którym mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo przy sprzedaży przedmiotowego samochodu zastosować procedurę opodatkowania marży.
2016
19
lip

Istota:
Uznanie usług świadczonych przez opiekunów, wychowawców, przewodników, czy też pilotów wycieczek (Zleceniobiorcy) za usługi nabyte dla bezpośredniej korzyści turysty i uwzględnienia przy ustalaniu wysokości marży wypłacanych Zleceniobiorcom m.in. diet.
Fragment:
Przepis art. 119 ust. 1 Ustawy o podatku VAT należy stosować w powiązaniu z definicją marży uregulowaną w ust. 2 tego artykułu, gdyż z samej konstrukcji marży wynikają określone warunki do skorzystania z tej specjalnej procedury opodatkowania. W świetle tej definicji szczególna procedura ustalania podstawy opodatkowania na zasadzie marży znajduje zastosowanie pod warunkiem, że w ramach świadczonej usługi turystyki podatnik nabywa towary i usługi od innych podatników, przy czym towary te oraz usługi muszą być skierowane do turystów, tj. muszą zaspokajać potrzeby i oczekiwania turysty w trakcie korzystania z usługi turystycznej. O ile bezpośredni związek nabywanych od Zleceniobiorców usług w zakresie opieki, przewodnictwa, czy też pilotażu z potrzebami uczestników wyjazdów turystycznych jest oczywisty, o tyle po stronie Spółki zrodziły się wątpliwości w zakresie uznania usług świadczonych przez Zleceniobiorców za usługi nabywane od innych podatników. Warunkiem ujęcia kosztów Umów ze Zleceniobiorcami w kalkulacji marży na potrzeby rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczonych usług turystyki jest bowiem uznanie tych Zleceniobiorców za podatników podatku VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku VAT „ Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności ”.
2016
19
lip

Istota:
Zastosowanie procedury VAT-marża przy dostawie samochodu.
Fragment:
Samochód Spółka kupi od czynnego podatnika VAT, który do sprzedaży zastosuje szczególne opodatkowanie na zasadzie marży. Samochód będzie przez Spółkę używany w prowadzonej działalności i będzie stanowił środek trwały Spółki. Samochód Spółka nabędzie z zamiarem jego późniejszej odsprzedaży. Spółka nie prowadzi działalności polegającej na handlu samochodami. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT przy sprzedaży nabytego samochodu... Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując sprzedaży samochodu będzie miał prawo wystawić fakturę VAT marża, zgodnie z którą podstawą opodatkowania podatkiem będzie marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku VAT. Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowanie na zasadzie marży może być stosowane także przy sprzedaży używanych środków trwałych, pod warunkiem, że w momencie ich zakupu istniał zamiar ich odsprzedaży, a towar używany (tu: samochód) został nabyty od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
19
lip

Istota:
Istota dotyczy prawa do zastosowania procedury VAT marża dla sprzedaży samochodu oraz braku podatku przy marży ujemnej
Fragment:
Zatem Spółka wypełni dyspozycje wynikające z przepisów ustawy, pozwalające na zastosowanie szczególnej procedury VAT-marża przy jego sprzedaży. Wątpliwości Spółki dotyczą także sytuacji czy w sytuacji, gdy kwota sprzedaży będzie niższa od kwoty zakupu samochodu, a więc gdy marża będzie ujemna, czy wystąpi podatek należny. Jak wynika z ww. art. 120 ust. 4 ustawy, marża będąca podstawą opodatkowania przy sprzedaży towarów używanych stanowi różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. Nigdzie wprost w ustawie nie jest wskazane, że różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku, musi być wartością dodatnią, a nie wartością ujemną. W przypadku więc, gdy podatnik sprzeda towar po cenie niżej niż jego cena nabycia, podstawa opodatkowania w systemie VAT marża będzie miała wartość ujemną, a w konsekwencji nie wystąpi podatek należny. Uwzględniając powyższe okoliczności stanowisko Spółki przedstawione w złożonym wniosku w zakresie przedstawionych pytań jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
15
lip

Istota:
Uznanie usług świadczonych przez opiekunów, wychowawców, przewodników, czy też pilotów wycieczek (Zleceniobiorcy) za usługi nabyte dla bezpośredniej korzyści turysty i uwzględnienia przy ustalaniu wysokości marży wypłacanych Zleceniobiorcom m.in. diet.
Fragment:
Przepis art. 119 ust. 1 Ustawy o podatku VAT należy stosować w powiązaniu z definicją marży uregulowaną w ust. 2 tego artykułu, gdyż z samej konstrukcji marży wynikają określone warunki do skorzystania z tej specjalnej procedury opodatkowania. W świetle tej definicji szczególna procedura ustalania podstawy opodatkowania na zasadzie marży znajduje zastosowanie pod warunkiem, że w ramach świadczonej usługi turystyki podatnik nabywa towary i usługi od innych podatników, przy czym towary te oraz usługi muszą być skierowane do turystów, tj. muszą zaspokajać potrzeby i oczekiwania turysty w trakcie korzystania z usługi turystycznej. O ile bezpośredni związek nabywanych od Zleceniobiorców usług w zakresie opieki, przewodnictwa, czy też pilotażu z potrzebami uczestników wyjazdów turystycznych jest oczywisty, o tyle po stronie Spółki zrodziły się wątpliwości w zakresie uznania usług świadczonych przez Zleceniobiorców za usługi nabywane od innych podatników. Warunkiem ujęcia kosztów Umów ze Zleceniobiorcami w kalkulacji marży na potrzeby rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczonych usług turystyki jest bowiem uznanie tych Zleceniobiorców za podatników podatku VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku VAT „ Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności ”.
2016
10
lip

Istota:
W zakresie ustalenia kwoty nabycia przy zastosowaniu szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych
Fragment:
Przy sprzedaży tych części wystawia faktury VAT - procedura marży. Kupując części z zagranicy podatnik zobowiązany jest do zapłaty sprzedającemu, opłaty kurierskiej za transport zakupionego towaru. Sprzedając części komputerowe wystawia fakturę VAT - procedura marży i oblicza marżę. Za podstawę naliczenia marży podatnik stosuje cenę nabycia tj. cena zakupu towaru + koszty zakupu. Pismem z 7 czerwca 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił opis zaistniałego stanu faktycznego następująco: Wnioskodawca nabywa używane części do komputerów wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży. Wnioskodawca nabywa podzespoły komputerowe takie jak karty graficzne, procesory, pamięci ram. Nabywane przez Wnioskodawcę części komputerowe są dobrami materialnymi, nadającymi się do dalszego użytkowania i odsprzedaży, bez konieczności ingerowania (naprawy). Podatnik nabywa towary używane od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprzedaje je stosując procedurę VAT marży. Do obliczonej marży netto stosuje stawkę VAT 23%. Sprzedawane części komputerowe są tożsame z częściami, które Wnioskodawca nabywa. Wnioskodawca nie naprawia, nie ulepsza, ani nie zmienia pod rządnym względem ich właściwości. Wnioskodawca nabywa części komputerowe wyłącznie w sztukach.
2016
5
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Marża
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.