PDFII/415-1/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W okresie od 01 stycznia 2005r. do dnia 01 czerwca 2005r. pracowałem na statku pływającym pod banderą Bermuda. Czy Rzeczpospolita Polska ma podpisane umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowania z Bermudami ?Czy powinienem płacić podatek dochodowy w Polsce od dochodu osiągniętego na Bermudach ?Czy jako osoba pracująca na statku przysługują przywileje podatkowe z tytułu pracy?

PDFII/415-1/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody uzyskiwane za granicą
  2. marynarze
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 ustawy a dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – (Dz. U z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm. ) Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) Osoby fizyczne, jeżeli nie mają miejsca zamieszkanie na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy – art 3 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych): z pracy wykonywanej na podstawie stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia i z innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.Miejsce zamieszkania podatnika – ustalone zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego – znajduje się na terytorium Polski, w związku z tym w Pana przypadku ma zastosowanie przedstawiona wyżej zasada nieograniczonego obowiązku podatkowego.
Powyższy przepis dotyczący nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Bermudami – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
W przypadku braku umowy międzynarodowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, przy rozliczaniu dochodów podatnika czasowo przebywającego za granicą ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczania.
Zgodnie z tą metodą ( art. 27 ust. 9 i 9a w/w ustawy o podatku o dochodowym od osób fizycznych) podatnik osiągający dochody z pracy najemnej za granicą ma obowiązek wykazać łączne dochody (zarówno krajowe jak i zagraniczne) w zeznaniu, a od podatku dochodowego obliczonego w/w skali podatkowej ma prawo odliczyć podatek zapłacony za granicą . Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Nie osiągając dochodów w kraju podatnik jest również zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego i wykazania dochodów osiągniętych za granicą.
Jeżeli podatnik przebywa czasowo za granicą, to ma obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju i i złożenia deklaracji PIT-53 (art. 44 ust. 7 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)Sposób rozliczania dochodów zagranicznych przy zastosowania metody odliczania proporcjonalnego przedstawia się następująco:
1) od dochodu uzyskanego za granicą wyrażonego w walucie obcej należy odjąć, przed przeliczeniem na złote równowartość 30 diet wyrażonych w tej samej walucie (art. 21 ust. 1 pkt 20 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
2) przychody zagraniczne w walutach obcych z dnia ich otrzymania bądź postawienia środków pieniężnych do dyspozycji należy przeliczyć na złotówki wg kursu banku, w którym podatnik ma konto ( wg kursu kupna walut) lub wg średniego kursu NBP.
3) osobom, które uzyskują przychody z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego oraz pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy przysługują koszty uzyskania zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy.
Odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem: podatnikom składającym zeznanie podatkowe przysługują odliczenia zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy tj. składki na ubezpieczenia społeczne, darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki z tytułu korzystania z sieci internet itd. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe i obliczyć podatek dochodowy zgodnie z obowiązującą w danym roku skalą podatkową .
Dodatkowo Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego wyjaśnia, że w przypadku braku umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się postanowienia zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tj. z 2000r. Dz.U. Nr. 14 poz 176 z późn. zm.) Przepisy w/w ustawy nie zawierają żadnych ulg ani zwolnień adresowanych do marynarzy.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.