PB.415-13/05/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dochód osiągnięty przez podatnika w 2005 roku z tytułu wynagrodzenia za pracę na statku od armatora z siedzibą na Cyprze podlega w Polsce opodatkowaniu?

PB.415-13/05/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody uzyskiwane za granicą
  2. marynarze
  3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Skala podatkowa
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz.60 r. z późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 07.11.2005 r. w sprawie: obowiązku składania zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu w 2005 roku z tytułu zatrudnienia w charakterze marynarza na statku z siedzibą armatora na Cyprze i dokonaniem oceny prawnej orzeka w następujący sposób:

- stanowisko jest prawidłowe

Uzasadnienie

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik w okresie od 23.03.2005r. do 28.08.2005 roku osiągnął dochód z tytułu wynagrodzenia za pracę na statku od armatora (pracodawcy) z siedzibą na Cyprze na podstawie umowy na czas określony.

Wątpliwość podatnika polega na tym, czy w przypadku rozliczeń rocznych obowiązujących według prawa polskiego musi złożyć zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym? Jeżeli tak to w jaki sposób powinien się rozliczyć?

Zdaniem podatnika wg prawa polskiego wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie powinien składać zeznania rocznego (umowa między Rządem RP, a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania).

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami) ?w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku ? osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Sposób opodatkowania dochodów z pracy wykonywanej za granicą wynika z zawartych przez Polskę, dwustronnych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodów oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienia, które wynikają z tych umów mają zastosowanie nawet wówczas, gdy nie mają potwierdzenia w przepisach prawa wewnętrznego danego kraju, ponieważ umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają pierwszeństwo przed polskim wewnętrznym prawem podatkowym. Od 2004 roku ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera katalogu zwolnień - dochodów zagranicznych uzyskiwanych w niektórych państwach. W związku z powyższym obecnie zwolnienia takie wynikają wprost z zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (w myśl postanowień art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powołany przepis art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska).

Zgodnie z art. 15 ust. 3 umowy zawartej między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 04.06.1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523) wynagrodzenia z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku, mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym mieści się siedziba prawna przedsiębiorstwa. Siedziba armatora (przedsiębiorstwa), z którym podatnik ma zawartą umowę znajduje się na Cyprze, w związku z czym ? stosownie do art. 15 ust. 3 umowy ? jego dochody podlegają opodatkowaniu na Cyprze. Natomiast kwestię eliminacji podwójnego opodatkowania reguluje art. 24 ust. 1 i ust. 4 powyższej umowy, który stanowi, iż w Polsce podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób następujący:
a) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie - zastrzeżeniem postanowień litery b) niniejszego art. ? zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania,
b) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami art. 10, 11 i 12 (tj. dywidendy, odsetki, należności licencyjne) niniejszej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu na Cyprze. Takie potrącenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku wyliczonego przed dokonaniem potrącenia, która odnosi się do dochodu uzyskanego na Cyprze.

Art. 24 ust. 4 stanowi ? jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym Państwie, wówczas to Państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.Mając powyższe na uwadze dochody osiągnięte prze podatnika w 2005 r. z tytułu wynagrodzenia za pracę wykonywaną na pokładzie statku od armatora z siedzibą przedsiębiorstwa na Cyprze, są na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a umowy z dnia 04.06.1992 r. zwolnione w Polsce od opodatkowania.

W myśl art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ? w brzmieniu obowiązującym w 2005 r. ? jeżeli podatnik o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych ? podatek określa się w następujący sposób:
1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
3. ustaloną zgodnie z pkt. 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasada opodatkowania przedstawiona w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, jeżeli Podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Wówczas zgodnie z art. 45 w/wym. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe (PIT-36) o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W związku z powyższym jeżeli dochód z tytułu wynagrodzenia za pracę wykonywaną na statku będącego własnością cypryjskiego armatora jest jedynym dochodem osiągniętym przez podatnika w 2005 roku to jest w Polsce zwolniony z opodatkowania, a tym samym podatnik nie ma obowiązku złożenia zeznania podatkowego za 2005 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że powyższa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego podatnika, osoby odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.