DD4/PB6/033-0559-932/06/WP | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Podatnik jest zobowiązany do składania rocznych deklaracji podatkowych w Polsce, wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji podatkowej PIT-53.

DD4/PB6/033-0559-932/06/WP

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. Belgia
  2. marynarze
  3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 211, poz. 2139),


Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce od dochodów uzyskiwanych z pracy wykonywanej u armatora belgijskiego.


UZASADNIENIE


Jak wynika ze stanu faktycznego opisanego we wniosku, Podatnik jest zatrudniony jako drugi mechanik u armatora belgijskiego. Belgijski pracodawca - od wypłacanego Podatnikowi wynagrodzenia - opłaca stosowne podatki oraz składki na ubezpieczenie socjalne, emerytalne i zdrowotne. Podatnik nie osiąga w Polsce żadnych przychodów.


W związku z powyższym, Podatnik prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy jest zobowiązany do składania rocznych deklaracji podatkowych w Polsce, wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji podatkowej PIT-53.


Zdaniem Podatnika, nie ma obowiązku składania w Polsce deklaracji podatkowych oraz zapłaty zaliczek na podatek dochodowy, ponieważ nie uzyskuje żadnych przychodów w Polsce. Stosownie natomiast do postanowień polsko-belgijskiej konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, dochód uzyskany z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym podlega opodatkowaniu tylko w Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa, czyli w przypadku Podatnika, w Królestwie Belgii.


Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, Minister Finansów zauważa, co następuje:


Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).


Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 polsko-belgijskiej konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 18 i 19 pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.


Ustęp 3 niniejszego artykułu stanowi, że bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu wynagrodzenia otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego, statku powietrznego albo pojazdu szynowego lub drogowego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym bądź na pokładzie statku żeglugi śródlądowej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.


Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny Minister Finansów stwierdza, że:


Do stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika ma zastosowanie art. 15 ust. 3 polsko-belgijskiej konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Dochody Podatnika uzyskane w Królestwie Belgii z tytułu pracy u armatora belgijskiego podlegają opodatkowaniu tylko w Królestwie Belgii i nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. W związku z tym, nie ma zastosowania przepis umowy dotyczący metody uniknięcia podwójnego opodatkowania, ponieważ problem podwójnego opodatkowania w ogóle nie powstanie.


Reasumując, tak długo jak jedynym źródłem dochodu Podatnika będą dochody uzyskane z powyższego tytułu, tj. pracy u armatora belgijskiego, nie powstanie obowiązek składania deklaracji podatkowych w Polsce oraz wpłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w Polsce.


Biorąc powyższe pod uwagę, Minister Finansów postanowił jak w sentencji.


Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia wydania interpretacji.


Odpowiedź nie jest wiążąca dla podatnika, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.


Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.