Marynarze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to marynarze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
15
sty

Istota:

1) Czy dochody osiągnięte w bieżącym roku podatkowym przy wykonywaniu pracy najemnej na pokładzie statku żeglugi międzynarodowej zarządzanego przez przedsiębiorcę mającego faktyczną siedzibę i miejsce zarządu w Wielkiej Brytanii, będą podlegały opodatkowaniu w Polsce oraz czy Wnioskodawca będzie musiał składać deklarację podatkową, w sytuacji gdy nie uzyska dochodów opodatkowanych p.d.o.f. ?
2) Czy Wnioskodawca uzyskując dochody w następnych latach podatkowych zgodnie z opisanym wyżej stanem faktycznym, będzie musiał składać deklaracje i opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych?
3) Czy w sytuacji, gdyby Wnioskodawca osiągnął dochody opodatkowane na podstawie u.p.d.o.f. będzie miał obowiązek obliczenia i zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją?

Fragment:

Wnioskodawca wykonuje działalność zarobkową polegającą na najemnym świadczeniu pracy jako marynarz żeglugi międzynarodowej na statku morskim pływającym na wodach międzynarodowych. Ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem zajmującym się pośrednictwem w zatrudnianiu marynarzy zarejestrowanym w Republice Cypryjskiej. Wynagrodzenie wypłacane jest za pośrednictwem ww. spółki zagranicznej. Statek morski, na którym Wnioskodawca wykonuje pracę pływa pod banderą Republiki Panamy. Faktyczny zarząd przedsiębiorstwa eksploatującego statek morski, na pokładzie którego Wnioskodawca wykonuje pracę, znajduje się na terenie Wielkiej Brytaniii. Siedziba przedsiębiorstwa eksploatującego statek w transporcie międzynarodowym, na którym wykonuje pracę, podobnie jak siedziba zarządu, znajduje się w A. w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii. Zgodnie z wiedzą Wnioskodawcy przedsiębiorca pośredniczący w zatrudnieniu go (spółka zarejestrowana na Cyprze), ani na rzecz, którego wykonuje pracę (przedsiębiorca zarządzający statkiem i posiadający siedzibę zarządu w Wielkiej Brytanii) nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy od dochodów osiągniętych za pracę najemną, ani nie opłaca podatku zgodnie z przepisami obwiązującymi w Wielkiej Brytanii.

2011
1
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca jest obowiązany rozliczyć w Polsce kwotę, którą ma uzyskać z tytułu odprawy wynikającej z rozwiązania stosunku pracy od szwajcarskiego armatora/pracodawcy?
Czy odprawa powinna być traktowana jako wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej na statkach morskich u szwajcarskiego pracodawcy?

Fragment:

Konwencji, co poza charakterem tego świadczenia, również uzasadnia uznanie odprawy jako wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku przez marynarza. Odprawa (ang. redundancy payment) jako dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej na statkach uzależnione jest od wieku pracownika, liczby przepracowanych lat i wysokości tygodniowych lub miesięcznych zarobków brutto marynarza, co jak z powyższego wynika jest dochodem bezpośrednio wynikającym z wykonywanej przez Podatnika pracy najemnej na statkach zarządzanych przez szwajcarskiego armatora. W praktyce morskiego prawa pracy i obrotu morskiego wynagrodzenie uzyskiwane przez marynarza z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku obejmuje wszystkie premie, bonusy, odprawy i dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy z armatorem. „Podstawą nabycia prawa do odprawy pieniężnej przez byłego pracownika jest łączący go poprzednio z pracodawcą stosunek pracy" (tak: interpretacja Urzędu Skarbowego w Sanoku z 29 marca 2007 r., PDB/415-2/07, oraz interpretacja Urzędu Skarbowego w Płocku z 27 marca 2006 r., 1419/UPO-415-42/06/AZ), co z kolei determinuje uznanie istniejącego między marynarzem, a armatorem stosunku pracy jako jedynego źródła uzyskania odprawy, która wypłacana jest jako dodatkowe wynagrodzenie z tytułu rozwiązania stosunku pracy z armatorem szwajcarskim.

2011
1
lip

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym ciąży na Wnioskodawcy obowiązek złożenia w Polsce rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2007 i 2008 w związku z dochodami uzyskiwanymi z tytułu pracy wykonywanej na statkach, których właścicielami są spółki posiadające siedzibę w Norwegii ?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest marynarzem pracującym na statkach w żegludze międzynarodowej. Od dnia 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r. wykonywał pracę na statkach, których właścicielami są spółki mające siedzibę w Norwegii. Wnioskodawca wskazał, iż do pracy na statkach, wysłała go spółka pośrednicząca z siedzibą w Polsce, jednakże firmą zatrudniającą go oraz wypłacającą wynagrodzenie była spółka z siedzibą w Norwegii. W latach 2007 i 2008 nie uzyskał też innych dochodów poza wskazanymi wyżej. W uzupełnieniu wnioskodawca wskazał, iż przedsiębiorstwami eksploatującymi statki, na których wykonywał prace najemną, były podmioty będące jednocześnie ich właścicielami, a miejsce ich faktycznego zarządu znajduje się w Norwegii. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym stanie faktycznym ciąży na wnioskodawcy obowiązek złożenia w Polsce rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2007 i 2008 w związku z dochodami uzyskiwanymi z tytułu pracy wykonywanej na statkach, których właścicielami są spółki posiadające siedzibę w Norwegii ... Wnioskodawca twierdzi, iż ciąży na nim obowiązek złożenia w Polsce rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za rok 2007 oraz 2008 i jako podstawę wskazuje rozdział 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2011
1
lip

Istota:

Czy osiągając dochody wyłącznie za pracę świadczoną na statkach morskich u armatorów norweskiego i duńskiego w roku 2009 będzie na Wnioskodawcy ciążył obowiązek rozliczenia się z osiągniętych dochodów w Polsce poprzez złożenie zeznania podatkowego?

Fragment:

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest marynarzem. W 2009 r. planuje podjąć pracę na statku morskim u pracodawcy (armatora) z siedzibą w Danii. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca zakończył rejs u armatora norweskiego. Miejscem zamieszkania Zainteresowanego jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pracodawcy Zainteresowanego są jednocześnie przedsiębiorcami eksploatującymi statki, na których jest lub był zatrudniony. Zdaniem Wnioskodawcy, gdy uzyska dochody od dwóch armatorów: norweskiego i duńskiego nie powinien powstawać obowiązek składania zeznania podatkowego za 2009 rok. Zatem w przedstawionej sprawie, aby rozstrzygnąć zasady opodatkowania, należy uwzględnić dwie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, tj. Umowę z dnia 24 maja 1977 r. zawartą między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1979 r. Nr 27, poz. 157) oraz Konwencję z dnia 6 grudnia 2001 r. zawartą między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowaniaw zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.

2011
1
lip

Istota:

Czy wobec obowiązujących w Polsce przepisów powinien Pan za 2008 r. składać zeznanie podatkowe oraz płacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Polska natomiast nie zawarła odrębnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Libią. W takim przypadku więc dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych i ma zastosowanie reguła określona w art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

2011
1
lip

Istota:

Czy od dochodów uzyskanych za granicą za pracę na statku należącym do firmy angielskiej, która – mimo tego, iż powinna – nie odprowadzała od tych dochodów podatku w Wielkiej Brytanii, Wnioskodawca powinien zapłacić podatek w Polsce (cały czy jego część)?

Fragment:

Jest Pan marynarzem, który w 2008 r. został skierowany przez Agencję do pracy za granicą na statek flagi brytyjskiej należący do angielskiej firmy. Przepracował Pan tam siedem miesięcy (w okresie od 26 marca 2008 r. do 28 października 2008 r.) pływając po całym świecie, bez zawijania do portów w Anglii. Z Polski pojechał Pan na statek do V., a po skończonym kontrakcie przyjechał do Polski. Po powrocie do Polski w Agencji kierującej do pracy za granicą dowiedział się Pan, że od dochodów za pracę na statku armator nie odprowadzał podatku w Anglii. W związku z tą informacją i kończącym się rokiem rozliczeniowym wypełnił Pan PIT-36, PIT/ZG, obliczył kwotę podatku od dochodów zagranicznych (w Polsce nie pracował) i dokonał wpłaty na rzecz urzędu skarbowego w Polsce. W przesłanym uzupełnieniu wskazano, iż w 2008 r. miał Pan miejsce zamieszkania w Polsce. Stałe miejsce zamieszkania zawsze posiadał Pan w Polsce. Pana powiązania osobiste, majątkowe, rodzina, znajomi oraz posiadane nieruchomości są i były od lat związane z Polską. Zazwyczaj przebywa Pan w Polsce i jest obywatelem Polski, innego obywatelstwa nie posiada. Siedziba zarządu firmy eksploatującej statek, na którym Pan pracował, znajduje się w G.

2011
1
cze

Istota:

PIT - w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu wykonywania pracy na pokładzie statku za granicą

Fragment:

Wobec faktu, że spółka F… posiada swoją siedzibę i miejsce zarządu na terytorium Szwajcarii, w świetle przytoczonych przepisów Konwencji wynagrodzenie Podatnika z tytułu wykonywanej pracy podlega opodatkowaniu w Szwajcarii. Z powyższego wynika, iż dochody Wnioskodawcy mogą podlegać opodatkowaniu zarówno w Szwajcarii (na podstawie Konwencji) jak i w Polsce (na podstawie przepisów updof). Dlatego też, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu dochodów Wnioskodawcy z tego tytułu należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania określoną w art. 23 ust. 1 lit. a) Konwencji czyli metodę wyłączenia z progresją oraz przepis art. 27 ust. 8 updof. Zgodnie z tymi przepisami dochód Wnioskodawcy osiągnięty za granicą powinien być zwolniony w Polsce od opodatkowania bez względu na fakt, czy podatek zostanie pobrany w Szwajcarii czy też nie. Dochód taki powinien być jednakże brany pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku należnego w Polsce od pozostałego dochodu. Z uwagi na fakt, iż Podatnik w roku 2007 nie uzyskał na terytorium Polski żadnych dochodów, Podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowej w Polsce a jego dochód uzyskany z umowy o pracę zawartej z F.S.G. nie powinien być opodatkowany i wykazany w Polsce, Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Czy Podatnik jest zobowiązany do składania rocznych deklaracji podatkowych w Polsce, wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji podatkowej PIT-53.

Fragment:

Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 polsko-belgijskiej konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 18 i 19 pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie. Ustęp 3 niniejszego artykułu stanowi, że bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu wynagrodzenia otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego, statku powietrznego albo pojazdu szynowego lub drogowego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym bądź na pokładzie statku żeglugi śródlądowej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny Minister Finansów stwierdza, że: Do stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika ma zastosowanie art. 15 ust. 3 polsko-belgijskiej konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

2011
1
mar

Istota:

Czy dochód osiągnięty przez podatnika w 2005 roku z tytułu wynagrodzenia za pracę na statku od armatora z siedzibą na Cyprze podlega w Polsce opodatkowaniu?

Fragment:

U. z 2005 Nr 8, poz.60 r. z późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 07.11.2005 r. w sprawie: obowiązku składania zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu w 2005 roku z tytułu zatrudnienia w charakterze marynarza na statku z siedzibą armatora na Cyprze i dokonaniem oceny prawnej orzeka w następujący sposób: - stanowisko jest prawidłowe Uzasadnienie Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik w okresie od 23.03.2005r. do 28.08.2005 roku osiągnął dochód z tytułu wynagrodzenia za pracę na statku od armatora (pracodawcy) z siedzibą na Cyprze na podstawie umowy na czas określony. Wątpliwość podatnika polega na tym, czy w przypadku rozliczeń rocznych obowiązujących według prawa polskiego musi złożyć zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym? Jeżeli tak to w jaki sposób powinien się rozliczyć? Zdaniem podatnika wg prawa polskiego wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie powinien składać zeznania rocznego (umowa między Rządem RP, a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania). Stosownie do treści art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami) ?w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku ? osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

2011
1
mar

Istota:

W okresie od 01 stycznia 2005r. do dnia 01 czerwca 2005r. pracowałem na statku pływającym pod banderą Bermuda. Czy Rzeczpospolita Polska ma podpisane umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowania z Bermudami ?Czy powinienem płacić podatek dochodowy w Polsce od dochodu osiągniętego na Bermudach ?Czy jako osoba pracująca na statku przysługują przywileje podatkowe z tytułu pracy?

Fragment:

Nr. 14 poz 176 z późn. zm.) Przepisy w/w ustawy nie zawierają żadnych ulg ani zwolnień adresowanych do marynarzy.