Marketing | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to marketing. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
10
paź

Istota:

Przyznanie nagród rzeczowych za udział w akcjach promocyjnych oraz akcjach marketingowych w postaci konkursów w tym konkursów w postaci tzw. „quizów wiedzowych” oraz możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Dokonując zatem wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenia „nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne”. Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu. Natomiast odnośnie określenia „jednorazowa wartość”, zgodnie z definicją Słownika języka polskiego, wskazać należy, że jednorazowy to „raz jeden dany lub uczyniony”. Chodzi zatem nie o pojedyncze świadczenie, tylko o sumę świadczeń, jaka jest otrzymywana w związku z jedną sytuacją. Należy mieć tu na uwadze, że mowa jest o jednorazowej wartości świadczeń. Chodzi zatem o wartość wszystkich świadczeń, które zostały dane w związku z daną sytuacją, czy też w danej sytuacji. Przedmiotowe zwolnienie w praktyce ma zastosowanie do nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w ramach akcji promocyjno-reklamowych, w czasie których wręcza się drobne gadżety reklamowe i promocyjne (np. kalendarze, upominki i drobne prezenty) czy też wykonuje nieodpłatnie usługi wchodzące w zakresie działalności gospodarczej dokonującego świadczenia. W prawie podatkowym brak jest definicji promocji. Wskazać jednak należy, że na potrzeby prawa podatkowego pod pojęciem promocji rozumieć należy ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a także zachęty, skłaniającej do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzających przychylną opinię o firmie.

2012
4
paź

Istota:

Opodatkowanie towarów i usług przekazywanych bez wynagrodzenia w ramach usługi marketingowej

Fragment:

W ramach Grupy, na podstawie zawartej umowy, Wnioskodawca odpowiedzialny jest m.in. za marketing i promocję w Polsce produktów leczniczych oferowanych przez inne podmioty należące do Grupy, C oraz M (dalej: „Kontrahent” lub „Zleceniodawca”). W ramach zawartej umowy, Wnioskodawca świadczy, m.in. usługi o charakterze marketingowym / promocyjnym (dalej jako: „usługi marketingowe” lub „działania marketingowe”), mające na celu zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych oferowanych przez Kontrahenta na polskim rynku. Powyższa umowa zawarta między Spółką a Kontrahentem przewiduje między innymi następujące działania: budowanie i utrzymywanie relacji z podmiotami mogącymi mieć wpływ na sprzedaż produktów, w tym z lekarzami, innymi przedstawicielami środowiska medycznego, stowarzyszeniami pacjentów oraz innymi organizacjami, np. w formie odwiedzin; organizowanie oraz finansowanie konferencji naukowych, kongresów, spotkań promocyjnych przeznaczonych dla personelu medycznego, poświęconych między innymi prezentacji produktów leczniczych oferowanych przez Kontrahenta; tłumaczenie i opracowywanie materiałów promocyjnych dostosowanych, zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy; dostarczanie próbek produktów leczniczych osobom uprawnionym (...)

2012
7
wrz

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów.

Fragment:

(...) I SA/Wr 1201/10; jak również w interpretacjach Ministra Finansów, miedzy innymi w: interpretacji indywidualnej wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2011 r., sygn. ILPP1/443-313/09/11-S/AW; interpretacji indywidualnej wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2011 r., sygn. ILPP1/443-498/10/11-S/MK; interpretacji indywidualnej wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 maja 2011 r., sygn. IPPP1-443-461/11-3/PR. W wydanej w dniu 11 października 2011 r. interpretacji indywidualnej nr ILPP1/443-983/11-2/NS, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu – działając w imieniu Ministra Finansów – uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. W interpretacji wskazano, iż w opisanym stanie faktycznym nieodpłatne przekazanie wymienionych w opisie stanu faktycznego towarów należących do przedsiębiorstwa Spółki, na cele związane z tym przedsiębiorstwem, tj. prowadzonych akcji promocyjno-reklamowych, w świetle przepisów art. 7 ustawy, w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r., podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2012
22
maj

Istota:

Otrzymanie odszkodowania na podstawie odrębnego roszczenia o odszkodowanie za bezpodstawne wzbogacenie się nie będzie stanowiło podstawy do skorygowania odliczonego podatku naliczonego.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze, aby ustalić zasady opodatkowania danej czynności dokonywanej w zamian za opłatę, niezbędne jest rozstrzygnięcie, czy czynności te skutkują uzyskaniem bezpośrednich korzyści przez wypłacającego. Zatem aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. W wyroku C-16/93 pomiędzy R.J Tolsma v. Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, Trybunał zauważył, iż czynność „podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy".

2012
12
maj

Istota:

Zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup samochodu osobowego będącego nagrodą w loterii

Fragment:

Mając powyższe na uwadze Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku, gdy Spółka przeznaczy samochody osobowe na nagrody w akcjach marketingowych, których nabycie i wydanie laureatom stanowi część kompleksowej usługi reklamowej, którą to Spółka świadczy odpłatnie możliwe jest zastosowanie przepisu art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a) ustawy zmieniającej (a od 1 stycznia 2013 roku art. 86a ust. 3 ustawy VAT) pod warunkiem, że usługa ta będzie opodatkowana przez Spółkę podatkiem należnym. Stanowisko prezentowane przez Spółkę znajduje poparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych, przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 13 kwietnia 2010 r., sygn. III SA/Wa 2243/09. Spółka wskazuje również na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2011 r. (sygn. I FSK 1014/10), który oddalając skargę Ministra Finansów na wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2010 r. (III SA/Wa 2243/09), de facto uznał za prawidłowe stanowisko analogiczne do zaprezentowanego przez Wnioskodawcę. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w treści art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2012
14
mar

Istota:

Czy koszty z tytułu udziału w akcji promocyjnej stanowią koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

Działanie to miało na celu poznanie możliwości jezdnych, systemów bezpieczeństwa itp. w pojazdach użytkowych marki. W ocenie Spółki wydatki poniesione na uczestnictwo w akcji marketingowej promującej samochody ciężarowe i dostawcze stanowią wydatki na reklamę tych produktów. Reklama prowadzona była wśród klientów/ potencjalnych klientów, którzy zostali wybrani do udziału w wyjeździe z uwagi na ich znaczenie na lokalnym rynku, na którym działa Spółka. Dodatkowo Spółka zaznacza, że w związku z wzięciem udziału we wspólnej akcji marketingowej otrzymała wynagrodzenie w postaci bonusa wypłacanego na koniec roku (jednym z kryteriów było wzięcie udziału w opisywanej akcji marketingowej), zatem zachodzi związek poniesionych kosztów z uzyskanym przychodem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397, ze zm. – zwanej dalej „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

2011
22
gru

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów.

Fragment:

Prawidłowość stanowiska Spółki znajduje potwierdzenie zarówno w jednolitej linii orzecznictwa sądów administracyjnych, między innymi w wyrokach: NSA z dnia 13 maja 2008 r., sygn. akt I FSK 600/07; NSA z dnia 24 września 2008 r., sygn. akt I FSA 922/08; NSA z dnia 23 marca 2009 r., sygn. akt I FSP 6/08 (cytowany powyżej); WSA w Poznaniu z dnia 25 listopada 2009 r., sygn. akt I SA/Po 811/09; NSA z dnia 10 marca 2010 r., sygn. akt I FSK 1520/09; WSA we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 1201/10; jak również w interpretacjach Ministra Finansów, miedzy innymi w: interpretacji indywidualnej wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2011 r., sygn. ILPP1/443-313/09/11-S/AW; interpretacji indywidualnej wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2011 r., sygn. ILPP1/443-498/10/11-S/MK; interpretacji indywidualnej wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 maja 2011 r., sygn. IPPP1-443-461/11-3/PR. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Z uwagi na zakres pytania odpowiedzi udzielono w oparciu o stan prawny obowiązujący w okresie od 1 czerwca 2005 r. do 31 marca 2011 r. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
17
gru

Istota:

<Czy stanowią koszty uzyskania przychodów wydatki wypłacone usługodawcom na podstawie umowy handlowej tytułem wynagrodzenia za wspomaganie dystrybucji detalicznej i hurtowej za działamia marketingowe i promocyjne ?>.

Fragment:

Nr 14 , poz. 176 ze zm.) Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego żródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 . Z powyższego wynika, iż rozpatrując czy poniesiony przez podatnika wydatek może stanowić koszty uzyskania przychodów, należy ustalić czy spełnione zostały równocześnie dwa niezbędne warunki: czy został poniesiony w celu uzyskania przychodów ... czy został wymieniony w katalogu kosztów nie uznanych przez ustawodawcę za koszt uzyskania przychodu.... Ponieważ oba te warunki muszą być spełnione równocześnie oznacza to , że w praktyce dany koszt może nie być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, a i tak nie będzie uznany za koszt uzyskania przychodu, jeżeli podatnik nie wykaże, że pozostaje on w związku z przychodami uzyskanymi z prowadzonej działalności gospodarczej. Koszty wspomagania dystrybucji detalicznej i hurtowej nie są wymienione w zamkniętym katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów, tj. w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze fakt, iż wydatki poniesione w związku z umową o świadczenie usług dystrybucji detalicznej i hurtowej, poniesione na podstawie zawartej umowy handlowej, mają na celu zwiększenie przychodów spółki jawnej, której wspólnikiem jest Podatnik, zatem stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie ww. art. 22 ust. 1 – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
9
gru

Istota:

Czy rozliczając zakończoną inwestycję – wybudowany budynek biurowo – usługowy Spółka słusznie pominęła w kosztach jej wytworzenia nakłady poniesione w trakcie realizacji inwestycji na komercjalizację, reklamę i marketing, zaliczając te wydatki do kosztów bieżących działalności Spółki?

Fragment:

Zatem wydatki poniesione na komercjalizacje, reklamę i marketing mogą stanowić koszt podatkowy, na podstawie przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile podatnik wykaże spełnienie dwóch warunków, tzn. związku ze swoją działalnością oraz co najmniej pośredniego związku z celem uzyskania przychodów. Reasumując, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione przez Towarzystwo na komercjalizacje, reklamę i marketing związane z budynkiem biurowo-usługowym, stanowią dla Spółki – w myśl art. 15 ust. 1 pdop – koszty uzyskania przychodu. Nie zwiększają one wartości początkowej środka trwałego w związku z tym nie będą rozliczane w formie odpisów amortyzacyjnych lecz zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jako koszty inne niż bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu. Moment potrącania kosztów podatkowych uznanych za inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, wskazany został w art. 15 ust. 4d pdop, w myśl którego koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

2011
1
paź

Istota:

Czy wartość netto wynagrodzenia należnego kontrahentowi Partnera Wnioskodawcy stanowi po stronie Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów, rozpoznawany jako koszt pośredni, tj. z chwilą jego poniesienia?

Fragment:

Działania Wnioskodawcy z punktu widzenia teorii marketingu można zakwalifikować, jako strategię „pull” (ciągnięcie), która polega na „ciągnięciu” produktu przez dalszego dystrybutora, który w ten sposób stymuluje kanał do działań w kierunku pozyskania danego towaru - ciągnie produkt przez cały łańcuch dystrybucji. Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie należne kontrahentom Partnerów za nabywanie („ściąganie”) towaru z rynku ma charakter kosztowy. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Źródłem przychodu Podatnika jest działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży wyrobów i materiałów chemii budowlanej. W ramach tej działalności nawiązywane są stosunki prawne, rozumiane szeroko, jako każda forma powiązania dająca się ująć w ramy prawne, których celem jest uzyskanie przychodu. Niewątpliwie wynagradzanie kontrahenta Partnera za nabycie („ściągnięcie” z rynku) możliwie dużej ilości wyrobów produkowanych przez Wnioskodawcę leży w interesie Wnioskodawcy, któremu zależy na tym, aby na rynku obecne były przede wszystkim Jego produkty.