ILPP5/4512-1-93/16-4/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT przy sprzedaży map

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2016 r. (data wpływu 1 kwietnia 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT przy sprzedaży map – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT przy sprzedaży map. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 11 maja 2016 r. o zredagowanie pytań oraz o doprecyzowanie opisu sprawy i własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą określoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności numerami 71.12.Z oraz 58.19.Z.

Wnioskodawca wykonuje projekty związane z opracowaniem map ogólnogeograficznych, map do użytku szkolnego, map turystycznych, planów miast i pozostałej działalności kartograficznej przeznaczonej (przygotowanej) do druku bądź jako plik zapisany w formie elektronicznej. Zainteresowany ma wykształcenie uniwersyteckie jest magistrem kartografii, ukończył także studia podyplomowe na politechnice: Systemy Informacji Geograficznej.

Praca Wnioskodawcy polega na:

 • określeniu celu opracowania, jego obszaru, doborze skali i odwzorowania kartograficznego;
 • doborze metod prezentacji, zebraniu materiałów: od zleceniodawcy, w terenie, internecie, w dokumentach opisowych oraz ocenie ich jakości;
 • wykonaniu: analiz i ich opracowań w celu przedstawienia zjawisk na mapie, odpowiedniej generalizacji (uogólnieniu);
 • określenie założeń merytorycznych i technicznych (dobór kolorów, czcionek, znaków);
 • wykonaniu makiety mapy (projektu wyglądu, rozmieszczeniu elementów na mapie oraz dodatkowych opisów: legenda, informacje tekstowe);
 • wykonaniu graficznym oryginału mapy przy użyciu odpowiednich narzędzi komputerowych, łącznie z wykonaniem mapy podkładowej (rysunku terenu, na którym prezentowany będzie temat opracowywanej mapy);
 • korekcie czyli sprawdzeniu poprawności merytorycznej i technicznej wykonanego projektu;
 • naświetleniu plików komputerowych – czyli przygotowaniu materiałów do druku w formie elektronicznej na nośnikach pamięci bądź jako dane internetowe;
 • nadzór i korekta poprawności druku (w przypadku map drukowanych), nadzór nad poprawnością przedstawienia opracowanych danych w przypadku prezentacji map i danych w formie elektronicznej (internet, aplikacje komputerowe).

Jest to praca twórcza, nawet jeśli jest wykonywana na materiałach otrzymanych od zleceniodawcy.

Wnioskodawca został poproszony o oszacowanie wartości wykonania usługi polegającej na wykonaniu mapy ogólnogeograficznej, zawierającej informacje krajoznawcze jednego z regionów Polski.

Zlecenie ma polegać na zaprojektowaniu, opracowaniu oraz wydrukowaniu metodą druku offsetowego i dostarczenia produktu (mapy gotowej do rozpowszechniania) zleceniodawcy.

Ponieważ działalność Wnioskodawcy nie obejmuje usług poligraficznych, dlatego zleca tę czynność pracy drukarni, która obciąży Zainteresowanego fakturą ze stawką VAT w wysokości 23%.

Co do zasady, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) stawka za usługi związane z działalnością Wnioskodawcy wynosi 23%, w przypadku wykonania prac w formie opracowań kończących się w formatach pliku elektronicznego, bądź druku akcydensowego.

Lecz w myśl art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy preferencyjna stawka podatku wynosi 5%.

W pozycji 32 tego załącznika wymieniony został symbol PKWiU ex 58.11.1 „Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytworzone metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; – wydawnictwa w alfabecie Braillea”.

Ponadto w piśmie z dnia 11 maja 2016 r., stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Wnioskodawca powtórzył opis sprawy wskazując dodatkowo, że prowadzi działalność gospodarczą również w zakresie określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności o numerach 18.13.Z, 74.10.Z, 96.09.Z. Ponadto Zainteresowany wskazał, że prowadzi sprzedaż usług, lecz czasem zamówienie obejmuje dostarczenie gotowego produktu: mapy, informatora, produktu zapisanego na nośniku pamięci. Wymieniony przypadek dotyczy sprzedaży towaru – mapy, wg PKWiU 58.11.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (sformułowane w piśmie z dnia 11 maja 2016 r.):
 1. Czy przy wykonaniu opisanego zlecenia Wnioskodawca może naliczyć preferencyjną 5% stawkę podatku VAT...
 2. Czy konieczne jest nadanie mapie oznaczenia ISBN przy naliczaniu preferencyjnej 5% stawki podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy uzupełnionym w piśmie z dnia 11 maja 2016 r.:

 1. Właściwe będzie oszacowanie kosztów wykonania całego zlecenia czyli: praca Wnioskodawcy i usługa poligraficzna liczone netto, i obciążenie odbiorcy (zleceniodawcy) podatkiem według 5% stawki VAT.
 2. Nie jest konieczne przy zastosowaniu takiej stawki oznaczenie produktu (mapy) numerem ISBN.

Co do zasady zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) stawka za usługi związane z ww. działalnością wynosi 23%, w przypadku wykonania prac w formie opracowań kończących się w formie elektronicznego pliku, bądź akcydensu.

Lecz w myśl art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy preferencyjna stawka podatku wynosi 5%. W pozycji 32 tego załącznika, wymieniony został symbol PKWiU ex 58.11.1 „Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea”.

Ad 1.

Ponieważ usługa Wnioskodawcy kończyć się ma dostarczeniem gotowego produktu, w tym przypadku mapy, do zleceniodawcy dlatego słusznym będzie oszacowanie kosztów wykonania zlecenia (praca Zainteresowanego + usługa poligraficzna liczone netto) i obciążenie odbiorcy podatkiem 5% stawki VAT.

Ad 2.

Ponieważ wymieniona ustawa mówi o nadaniu oznaczeń ISBN towarom, którym można naliczyć preferencyjną 5% stawkę VAT jednak dotyczy to książek a mapa wymieniona jest jako osobny produkt bez adnotacji o konieczności posiadania przez nią symboli ISBN.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwana dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został sformułowany odpowiednio w art. 7 oraz w art. 8 ustawy.

I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, towarami – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez sprzedaż z kolei rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – art. 2 pkt 22 ustawy.

Należy zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, rozumiana jest przez ustawodawcę, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu „jak właściciel” zawiera się możliwość uznania za dostawę faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług „dostawa” oznacza wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna, oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu).

Co należy rozumieć przez „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” określił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-320/88. W orzeczeniu tym stwierdza się, że dla uznania danej czynności za opodatkowaną dostawę towarów, nie ma znaczenia to, czy dochodzi do przeniesienia własności według prawa właściwego dla danego kraju. Regulacja ta ma zastosowanie do każdego przeniesienia prawa do rozporządzania towarem na inny podmiot, które to przeniesienie skutkuje tym, że strona ta uzyskuje de facto możliwość korzystania z rzeczy tak jak właściciel, nawet jeżeli nie wiąże się to z przeniesieniem własności. W tym orzeczeniu, odnosząc się do dostawy towarów, Trybunał posłużył się terminem przeniesienia „własności w sensie ekonomicznym”, podkreślając tym samym uniezależnienie opodatkowania od przeniesienia własności towarów. Oznacza to więc, że na gruncie przedmiotowego przepisu kluczowym elementem jest przeniesienie, w istocie rzeczy, praktycznej kontroli nad rzeczą i możliwości dysponowania nią.

Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć więc każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów w myśl art. 7 ustawy. Każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi zatem co do zasady usługę w rozumieniu ustawy, niemniej jednak muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, nabywca jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia;
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Jak stanowi art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W tym miejscu należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia, przy określaniu zakresu stosowania preferencyjnych stawek podatku i zwolnień przedmiotowych od podatku, w niektórych przypadkach odwołują się m.in. do grupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.,) zwanej dalej: PKWiU – obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2017 r. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Zauważyć należy, że w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w dziale 58 „Usługi związane z działalnością wydawniczą” mieszczącym się w sekcji J wymienione zostały m.in.:

 • 58.1 – Usługi związane z wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji;
 • 58.11 – Usługi związane z wydawaniem książek;
 • 58.11.1 – Książki drukowane;
 • 58.11.16 – Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej;
 • 58.11.16.0 – Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wykonuje projekty związane z opracowaniem map ogólnogeograficznych, map do użytku szkolnego, map turystycznych, planów miast i pozostałej działalności kartograficznej przeznaczonej do druku bądź jako plik zapisany w formie elektronicznej. Praca Wnioskodawcy polega na:

 • określeniu celu opracowania, jego obszaru, doborze skali i odwzorowania kartograficznego;
 • doborze metod prezentacji, zebraniu materiałów: od zleceniodawcy, w terenie, internecie, materiałach opisowych, ocenie ich jakości;
 • wykonaniu analiz i ich opracowań w celu przedstawienia zjawisk na mapie, odpowiedniej generalizacji;
 • określeniu założeń merytorycznych i technicznych (dobór kolorów, czcionek, znaków);
 • wykonanie makiety mapy (projekt wyglądu, rozmieszczenia elementów na mapie, dodatkowych opisów);
 • wykonaniu graficznym oryginału mapy przy użyciu odpowiednich narzędzi komputerowych, łącznie z wykonaniem mapy podkładowej (rysunku terenu, na którym prezentowany będzie temat mapy);
 • korekcie – sprawdzenie poprawności merytorycznej i technicznej wykonanego projektu;
 • naświetleniu plików komputerowych – przygotowaniu materiałów do druku w formie elektronicznej na nośnikach pamięci bądź jako dane internetowe;
 • nadzorze i korekcie poprawności druku (w przypadku map drukowanych), nadzorze nad poprawnością przedstawienia opracowanych danych w przypadku prezentacji map i danych w formie elektronicznej (internet, aplikacje komputerowe).

Jest to praca twórcza, nawet jeśli Zainteresowany pracuje na materiałach częściowo otrzymanych od zleceniodawcy. Wnioskodawca został poproszony o oszacowanie wartości wykonania usługi polegającej na wykonaniu mapy ogólnogeograficznej, zawierającej informacje krajoznawcze regionu Polski. Zlecenie ma polegać na zaprojektowaniu, opracowaniu, wydrukowaniu metodą druku offsetowego i dostarczeniu produktu (mapy gotowej do rozpowszechniania) zleceniodawcy. Ponieważ działalność Wnioskodawcy nie obejmuje usług poligraficznych, dlatego zleca on tę część pracy drukarni, która obciąży Zainteresowanego fakturą ze stawką VAT w wysokości 23%. Wnioskodawca prowadzi sprzedaż usług, lecz czasem zamówienie obejmuje dostarczenie gotowego produktu: mapy, informatora, produktu zapisanego na nośniku pamięci. Wymieniony przypadek dotyczy sprzedaży towaru – mapy, wg PKWiU 58.11.

W związku z powyższym, Zainteresowany powziął wątpliwości związane z prawidłowością zastosowania 5% stawki podatku VAT przy wykonaniu wyżej opisanego zlecenia oraz obowiązkiem nadania mapie oznaczenia ISBN przy naliczeniu preferencyjnej 5% stawki podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże, na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (od dnia 1 stycznia 2011 r. – 8%), pod pozycją 72 wskazano książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek (PKWiU ex 58.11.1).

Jednocześnie, w objaśnieniach do powyższego załącznika nr 3 wskazano, że wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Z art. 41 ust. 2a powołanej ustawy wynika z kolei, że dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 10, zawierającym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, pod pozycją 32 wskazano książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea (PKWiU ex 58.11.1).

Z powyższego wynika, że ustawodawca uzależnia zastosowanie wskazanej stawki podatku od spełnia określonych w powołanych regulacjach warunków, w tym m.in. posiadania przez niektóre towary oznaczenia stosowanego na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. Przedmiotowy warunek dotyczy wyłącznie drukowanych książek.

Ponadto w myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikające z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Dodatkowo należy wskazać, że w sytuacji, gdy ta sama grupa towarów wykazana jest w załączniku nr 10 do ustawy, jak również w załączniku nr 3 do tej ustawy, to z uwagi na przywołane już wcześniej objaśnienia do ww. załącznika nr 3, winna być zastosowana stawka podatku przewidziana w art. 41 ust. 2a ustawy.

Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii (map), dla których mocą ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się stawkę niższą.

Uwzględniając powyższe należy zauważyć, że symbol PKWiU 58.11.1, który obejmuje m.in. mapy wytwarzane metodami poligraficznymi, wymieniony został przez ustawodawcę w załączniku 3 oraz w załączniku 10 do ustawy. Z uwagi jednak, że załącznik nr 10 przewiduje dla map wytwarzanych metodami poligraficznymi niższą stawkę VAT (5%) – ta stawka znajdzie zastosowanie do dostawy w tym zakresie. Zatem do map wytwarzanych metodami poligraficznymi (sklasyfikowanych w PKWiU 58.11.1) zastosowanie ma stawka podatku VAT w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2a w zw. z załącznikiem nr 10 ustawy. Natomiast warunek oznaczenia stosownym symbolem ISBN, dla zastosowania preferencyjnej stawki, wymagany jest jedynie przy sprzedaży książek.

Przy czym, rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej prawidłowości zastosowania stawki podatku od towarów i usług wymaga ustalenia, czy proces wytworzenia map i późniejszego ich dostarczenia do zamawiającego należy rozpoznać jako dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, czy też jako świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ustawy.

Zasady kwalifikacji danej czynności jako dostawy towaru doprecyzował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 2 maja 1996 r. – sprawa C-231/94 Faaborg – Gelting Linien, w którym uznał, że wytworzenie towaru z materiału własnego zleceniobiorcy i przekazanie zleceniodawcy należy traktować jako dostawę towarów. Nie mają przy tym znaczenia okoliczności, czy podatnik efekt swoich czynności osiągnął w wyniku realizacji własnej woli, czy też działał on na zlecenie zleceniodawcy. Definicje zawarte w ustawie o VAT należy interpretować autonomicznie, nie należy dostawy towarów na gruncie ustawy o VAT utożsamiać z cywilnoprawną umową dostawy.

Kiedy mowa o „przeniesieniu prawa do rozporządzania” nie należy tego zwrotu utożsamiać jedynie z przeniesieniem prawa własności w sensie prawnym, gdyż w pojęciu tym mieszczą się wszelkie formy przeniesienia prawa, które nabywcy umożliwiają rozporządzanie dobrami materialnymi (rzeczami) jak właścicielowi.

Wskazać dodatkowo należy, że o kwalifikacji danej czynności jako dostawy towarów, bądź świadczenia usług rozstrzyga każdorazowo zindywidualizowany stan sprawy. O przedmiocie świadczenia przesądzać będzie zakres oraz specyfika wykonywanych czynności, użytych materiałów, treść umów zawartych każdorazowo przez podatnika i jego kontrahenta. Jedynie analiza czynników takich jak m.in. przedmiot świadczenia, proporcja między udziałem materiałów własnych a ewentualnym udziałem materiałów powierzonych przez kontrahenta, obowiązki stron pozwoli określić, czy wykonywane czynności powinny być traktowane jako usługa, czy też jako dostawa towarów.

Natomiast proces wykonania produktu w oparciu o własne materiały jest procesem wytworzenia nowego dobra materialnego (rzeczy), o funkcji całkiem odmiennej od tej, związanej z wykorzystanymi materiałami, które stają się przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia na inny podmiot prawa do rozporządzenia nim jak właściciel. Wytworzone w takim procesie produkcyjnym produkty są rzeczami, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy.

W tym miejscu zauważyć należy, że zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) jeżeli przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do przeniesienia własności potrzebne jest przeniesienie posiadania rzeczy. To samo dotyczy wypadku, gdy przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy przyszłe.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca (zleceniobiorca) wyzbywa się własności towarów, które w ramach całego procesu produkcyjnego przybrały postać rzeczową map. Przeniesienie własności tych towarów na zleceniodawcę wymaga ich wydania, jako rzeczy określonych co do gatunku zgodnie z ww. art. 155 § 2 ustawy k.c., czyli przeniesienia również ich posiadania na zleceniodawcę, co pozwala temu ostatniemu na rozporządzanie tymi rzeczami jak właściciel. Tym samym, czynność Wnioskodawcy polegająca na wytworzeniu produktu (mapy) uznać należy za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.

Jak wynika z powołanych przepisów prawnych, do map wytwarzanych metodami poligraficznymi (sklasyfikowanych w PKWiU 58.11.1) zastosowanie ma stawka podatku VAT w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2a w zw. z załącznikiem nr 10 ustawy. Przy czym dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku warunek dotyczący oznaczenia ISBN nie jest wymagany.

W analizowanej sprawie – jak wskazał Zainteresowany – przedmiotem sprzedaży ma być mapa o symbolu PKWiU 58.11 wytworzona metodą poligraficzną.

Biorąc zatem pod uwagę powołane przepisy w kontekście analizowanej sprawy należy stwierdzić, że 5% stawka podatku od towarów i usług będzie miała zastosowanie tylko wówczas, gdy wytworzona mapa mieścić się będzie pod rozszerzonym symbolem PKWiU, tj. 58.11.1.

Podsumowując należy stwierdzić, że jeżeli ostatecznym efektem wykonanego zlecenia będzie sprzedaż towaru pod postacią mapy wytworzonej metodą poligraficzną o symbolu PKWiU ex 58.11.1, to Wnioskodawca będzie mógł zastosować preferencyjną 5% stawkę podatku VAT, bez konieczności nadania mapie oznaczenia ISBN.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r., Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

W związku z faktem, że organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług, a dla prawidłowego określenia stawki podatku dla świadczonych przez Zainteresowanego usług niezbędne jest ich zakwalifikowanie do właściwego grupowania statystycznego, obowiązek ten spoczywa na Wnioskodawcy.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, zainteresowany podmiot może zwrócić się o wydanie opinii interpretacyjnej w tej kwestii do właściwego w tej sprawie organu, tj. Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.