ILPP3/4512-1-17/16-5/JO | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na ilustracje do kolorowania, których przedmiotem będą mapy miast lub ich fragmentów oraz koncepcje tematyczne.
ILPP3/4512-1-17/16-5/JOinterpretacja indywidualna
 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
 2. mapa
 3. stawka
 4. stawka preferencyjna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2016 r. (data wpływu 15 stycznia 2016 r.) uzupełnionym pismami z dnia 15 stycznia 2016 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 15 stycznia 2016 r., do BKIP w Lesznie 20 stycznia 2016 r.) oraz z dnia 19 marca 2016 r. (data wpływu 19 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku na ilustracje do kolorowania, których przedmiotem będą mapy miast lub ich fragmentów;
 • prawidłowe – w zakresie stawki podatku na ilustracje do kolorowania, których przedmiotem będą koncepcje tematyczne.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na ilustracje do kolorowania, których przedmiotem będą mapy miast lub ich fragmentów oraz koncepcje tematyczne.

Wniosek uzupełniono pismami z dnia 15 stycznia 2016 r. i 19 marca 2016 r. o status Wnioskodawcy oraz o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka została powołana Aktem Założycielskim podpisanym w dniu 26 października 2015 r., a także została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 2 grudnia 2015 r. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest w chwili obecnej projektowanie kolorowanek (w tym przede wszystkim wielkoformatowych), a w najbliższych miesiącach ich produkcja i sprzedaż: PKD 58.11.Z i 58.19.Z. Wnioskodawca na dzień dzisiejszy nie zatrudnia pracowników, współpracuje natomiast z ilustratorami w zakresie realizacji ilustracji kolorowanek (wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wykonanego dzieła na rzecz Wnioskodawcy). W konsekwencji w pierwszej połowie 2016 r. Zainteresowany zamierza wprowadzić na rynek nowe produkty dla dzieci zwane dalej kolorowankami. Cechy kolorowanek, które będą przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę to:

 1. każda kolorowanka jest utworem (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83), wydrukowanym na papierze, przeznaczonym do kolorowania kredkami lub flamastrami (każda kolorowanka jest wytworzona metodami poligraficznymi),
 2. każda kolorowanka będzie wydrukowana na pojedynczym arkuszu papieru. Gotowy produkt będzie sprzedawany w papierowym opakowaniu. Kolorowanki będą oferowane w różnych formatach (zrolowanych lub złożonych i umieszczonych w opakowaniu), np. 11 x 120 cm, 38 x 52 cm, 80 x 115 cm, 100 x 180 cm,
 3. przedmiotem ilustracji do kolorowania będą:
  1. mapy miast lub ich fragmentów: np. (...),
  2. koncepcje tematyczne: np. kosmos, świat zwierząt, obrazy malarzy itp.

W uzupełnieniu Wnioskodawca doprecyzował, że:

 1. § 3 Rozporządzeniu Rady ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), stanowi, że „do celów: 1) opodatkowania podatkiem od towarów i usług, (...) – do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)”.
 2. Przeprowadzona w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), klasyfikacja statystyczna sprzedawanych kolorowanek jest następująca:
  1. dla kolorowanek, których przedmiotem ilustracji będą mapy miast lub ich fragmentów, np. (...): symbol PKWiU 58.11.16.0 – „Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane z wyłączeniem map w formie książkowej”,
  2. dla kolorowanek, których przedmiotem ilustracji będą koncepcje tematyczne np. kosmos, świat zwierząt, obrazy malarzy itp.: symbol PKWiU 58.19.12.0 – „Obrazki, rysunki i fotografie, drukowane”.

W celu ustalenia klasyfikacji statystycznej kolorowanek Wnioskodawca wziął pod uwagę:

 1. analizę zwrotów i określeń, którymi posługuje się Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) w odniesieniu do pozycji „Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane z wyłączeniem map w formie książkowej” oraz „Obrazki, rysunki i fotografie, drukowane”,
 2. zasady metodyczne PKWiU 2008, w tym sposób zaliczania produktów do poszczególnych grupowań, w szczególności zapisy Nomenklatury Scalonej (CN), pozycja „Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane”,
 3. analizę funkcji przypisywanych kolorowankom (wszystkie bowiem kolorowanki są ilustracjami, tj. rysunkami, jednakże rysunek miasta – obszaru geograficznego – pełni funkcję mapy) i procesu powstawania kolorowanek (w ramach którego, pierwszy etap tworzenia kolorowanek map miast lub ich fragmentów, polega na rozpoznaniu przestrzennym danego obszaru geograficznego (miasta), jego obiektów charakterystycznych, ich fizycznym usytuowaniu na planie przestrzennym ilustracji oraz zebraniu materiału fotograficznego, który jest podstawą tworzenia ilustracji).

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że kolorowanki, których przedmiotem będą koncepcje tematyczne nie można uznać ani za „.książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN)”, ani za „wydawnictwa w alfabecie Braillea”, ani za „mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi” (wziąwszy pod uwagę definicję „mapy” według Słownika Języka Polskiego PWN, który mapę określa jako: „obraz powierzchni jakiegoś obszaru przedstawiony na płaszczyźnie za pomocą umownych znaków i kolorów”, „występowanie i rozmieszczanie jakiegoś zjawiska w kraju lub na świecie”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy sprzedaż towarów wymienionych w pkt 3a) powinna być opodatkowana stawką obniżoną VAT 8%...
 2. Czy sprzedaż towarów wymienionych w pkt 3b) powinna być opodatkowana stawką podstawową VAT 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż towarów w szczególności wymienionych w pkt 3a) powinna w okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. być opodatkowana stawką obniżoną VAT 8%.

A. Podstawa prawna:

Prawo Unii Europejskiej:

1. Art. 98 Dyrektywy Rady 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z dnia 11 grudnia 2006 r., s. 1, dalej Dyrektywa VAT) w związku z pkt 6 załącznika III Dyrektywy VAT stanowi o możliwości stosowania obniżonej stawki VAT w odniesieniu do: dostarczania książek, również w formie wypożyczeń w bibliotekach (łącznie z broszurami, ulotkami i podobnymi materiałami drukowanymi, albumami, książeczkami obrazkowymi, do rysowania lub kolorowaniu dla dzieci, nutami drukowanymi lub w postaci rękopisu, mapami, mapami hydrograficznymi lub podobnymi), dzienników i periodyków, z wyłączeniem materiałów, które w całości lub w przeważającej mierze służą celom reklamowym.

Prawo krajowe:

2. Artykuł 41 ust. od 1 do 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT):

Stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2–12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1”.

Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1”.

Dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%”.

Artykuł 146a ustawy o VAT: „W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dniu 31 grudnia 2006 r. z zastrzeżeniem art. 146f:

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; (...)”.

Poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy o VAT – wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%: „Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek”.

Poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o VAT – wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%: „Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea”.

W świetle przepisów przytoczonych w części A. mapy wytwarzane metodami poligraficznymi są objęte obniżoną stawką podatku VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, kolorowanki opisane w pkt 3a), spełniają wszystkie warunki uznania ich za „mapy wytwarzane metodami poligraficznymi”, o czym świadczy:

 1. przedmiot ilustracji jest nim autorskie odwzorowanie planu poszczególnych miast lub ich fragmentów z wyodrębnionymi obiektami charakterystycznymi dla zilustrowanego obszaru,
 2. wskazanie na opakowaniu i na samym produkcie nazwy miasta, które jest zilustrowane na kolorowance, tj. np. „Warszawa”, „Wrocław”, „Kraków” itd.,
 3. wytworzenie zarówno samego produktu jak i jego opakowania (z papieru) metodami poligraficznymi (wydruk).

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż towarów opisanych w pkt 3b) powinna w okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. być opodatkowana stawką podstawową VAT 23%.

A. Podstawa prawna:

Prawo Unii Europejskiej:

1. Art. 98 Dyrektywy Rady 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z dnia 11 grudnia 2006 r., s. 1, dalej Dyrektywa VAT) w związku z pkt 6 załącznika III Dyrektywy VAT stanowi o możliwości stosowania obniżonej stawki VAT w odniesieniu do: dostarczania książek, również w formie wypożyczeń w bibliotekach (łącznie z broszurami, ulotkami i podobnymi materiałami drukowanymi, albumami, książeczkami obrazkowymi, do rysowania lub kolorowania dla dzieci, nutami drukowanymi lub w postaci rękopisu, mapami, mapami hydrograficznymi lub podobnymi), dzienników i periodyków, z wyłączeniem materiałów, które w całości lub w przeważającej mierze służą celom reklamowym.

Prawo krajowe:

2. Artykuł 41 ust. od 1do 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT):

Stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2–12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1”.

Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1”.

Dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%”. Artykuł 146a ustawy o VAT: „W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; 2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; (...)”.

Poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy o VAT – wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%: „Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek”.

Poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o VAT – wykaz towarów opodatkowanych stawką podatkuw wysokości 5%: „Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea”.

B. W świetle przepisów przytoczonych w części A. zdaniem Wnioskodawcy kolorowanki opisane w pkt 3b) nie spełniają wymogów uznania ich za „mapy wytwarzane metodami poligraficznymi”, w związku z czym powinny zostać objęte 23% stawką podatku VAT. Ilustracje zawierają co prawda rozmieszczenie na papierze jakiegoś zjawiska/zagadnienia, jednakże nie jest ono ujęte w kontekście obszaru kraju (lub jego fragmentu) lub świata, co stanowi cechę immanentną mapy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku na ilustracje do kolorowania, których przedmiotem będą mapy miast lub ich fragmentów;
 • prawidłowe – w zakresie stawki podatku na ilustracje do kolorowania, których przedmiotem będą koncepcje tematyczne.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy.

Przechodząc do kwestii opodatkowania dostawy towarów przez Wnioskodawcę stwierdzić należy, że na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług dla czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

W związku z powyższym, istotnym w analizowanej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie wg PKWiU towarów będących przedmiotem zapytania Zainteresowanego.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność, której głównym przedmiotem jest projektowanie kolorowanek, a w późniejszym czasie ich produkcja i sprzedaż. Kolorowanki są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, są wydrukowane na papierze, przeznaczonym do kolorowania kredkami lub flamastrami, a także są wytworzone metodami poligraficznymi. Przedmiotem ilustracji będą zarówno mapy miast lub ich fragmentów, np. (...) oraz koncepcje tematyczne, np. kosmos, świat zwierząt, obrazy malarzy itp. Ponadto, Wnioskodawca sklasyfikował ww. towary, tj. ilustracje do kolorowania, których przedmiotem będą: mapy miast lub ich fragmentów do grupowania PKWiU 58.11.16.0 – „Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej” oraz koncepcje tematyczne do grupowania PKWiU 58.19.12.0 – „Obrazki, rysunki i fotografie drukowane”. Wnioskodawca wskazał również, że wszystkie kolorowanki są ilustracjami, natomiast rysunki miast – obszaru geograficznego pełnią funkcję mapy, ze względu na proces ich powstawania poprzez rozpoznanie przestrzenne danego obszaru, jego usytuowanie na planie przestrzennym oraz zebraniu materiału fotograficznego, który jest podstawą tworzenia ilustracji. Wnioskodawca wskazał również, że ilustracji, których przedmiotem będą koncepcje tematyczne nie można uznać ani za książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), ani za wydawnictwa w alfabecie Braillea, ani za mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi.

W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące stawek podatku VAT na dostawę ilustracji do kolorowania, których przedmiotem będą koncepcje tematyczne jaki mapy miast lub ich fragmentów.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zaznacza się, że zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z kolei w art. 41 ust. 2a ustawy wskazano, że dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W celu wyjaśnienia wątpliwości Zainteresowanego należy wskazać, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według podstawowej stawki podatku.

W związku z powyższym należy wskazać, że w załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod poz. 72 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1 – „Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

Natomiast opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 5% podlegają towary i usługi wymienione w załączniku nr 10 do ustawy. I tak, pod poz. 32 ww. załącznika, stanowiącego „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%”, wymieniono towary z grupowania PKWiU ex 58.11.1 – „Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea”.

Wskazać należy, że – zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy – ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie zatem dopisku ex przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do wyrobów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

Zatem, grupowanie ex 58.11.1 obejmuje m.in. podgrupę 58.11.16.0 (Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej).

Zauważyć w tym miejscu należy, że część towarów zawartych w załączniku nr 10 wymieniono również w załączniku nr 3 do ustawy, który stanowi katalog towarów opodatkowanych od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawką VAT w wysokości 8%. Jednak z objaśnienia do załącznika nr 3 wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Z powyższego wynika, że jeżeli te same produkty są zwolnione od podatku od towarów i usług lub opodatkowane stawką niższą (np. 5%) to dany towar jest ostatecznie opodatkowany w korzystniejszy dla podatnika sposób – czyli stawką niższą.

Wobec powyższego, stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 5% dla produktów oznaczonych symbolem PKWiU ex 58.11.1 zostało przez ustawodawcę zawężone tylko do pewnej grupy towarów z tego grupowania. Brzmienie pozycji 32 załącznika nr 10 wskazuje, że stawką VAT w wysokości 5% opodatkowane są tylko: książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea”.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca będzie dokonywał dostawy ilustracji do kolorowania – których przedmiotem będą mapy miast lub ich fragmentów, np. (...) – i czynność tą klasyfikuje pod symbolem PKWiU 58.11.16.0 – „Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej” oraz przedmiotowe ilustracje są wytwarzane metodami poligraficznymi, oraz spełniają funkcję mapy. Ponadto, z opisu sprawy nie wynika, że opisany towar to ulotka objęta wyłączeniem z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, że przyszła dostawa ilustracji do kolorowania, których przedmiotem będą mapy miast lub ich fragmentów przez Wnioskodawcę, sklasyfikowanych do grupowania PKWiU 58.11.16.0 – „Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej” będzie opodatkowana 5% stawką podatku, w oparciu o art. 41 ust. 2a w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest nieprawidłowe.

Ponadto, w przedstawionym opisie sprawy, Zainteresowany sklasyfikował dostawę ilustracji do kolorowania, których przedmiotem będą koncepcje tematyczne do grupowania 58.19.12.0 PKWiU.

Należy zatem zauważyć, że produkowany a następnie sprzedawany towar przez Wnioskodawcę, nie mieści się w ww. wykazie zarówno do załącznika nr 3, jak i załącznika nr 10 – w których mowa jest o obniżonych stawkach podatku na towary i usługi – ponieważ ww. załączniki nie mają zastosowania do grupowania 58.19.12.0 PKWiU.

Z uwagi na fakt, że przyszła dostawa – ilustracji do kolorowania, których przedmiotem będą koncepcje tematyczne, np. kosmos, świat zwierząt, obrazy malarzy itp. sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 58.19.12.0 – „Obrazki, rysunki i fotografie, drukowane” ze względu na brak przepisów umożliwiających zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienia od podatku w tym zakresie – podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki podatkuw wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest prawidłowe.

Reasumując, przyszła dostawa ilustracji do kolorowania, których przedmiotem będą mapy miast lub ich fragmentów będzie korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 5%, w oparciu o art. 41 ust. 2a w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy. Natomiast, przyszła dostawa ilustracji do kolorowania, których przedmiotem będą koncepcje tematyczne będzie opodatkowana podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, w oparciu o art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślić jednocześnie należy, że w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego – nie mieści się analiza prawidłowości klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego. Minister Finansów nie jest zatem uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej usługi będącej przedmiotem wniosku.

Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowania PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.