Mapa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mapa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
22
cze

Istota:

W zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT dla dostawy map drukowanych

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, że planuje zawarcie umowy z detalicznym sprzedawcą, na podstawie której będzie zobowiązany do wyprodukowania oraz dostarczenia, jednostronicowych map przedstawiających obszar Polski, Europy lub Świata (zwane dalej Mapami). Mapy zostaną wyprodukowane z użyciem materiału plastikowego, gdzie wyprodukowanie nastąpi jednąz technik: wyprodukowanie map na papierze techniką druku offsetowego a następnie na ich zalaminowaniu plastikową folią bądź bezpośrednim wydruku map na plastikowym podłożu. Mapy będą mogły być wykorzystywane jako podkładki na biurko lub jako podręczne mapy ścienne. Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Statystycznego w celu oceny klasyfikacyjnej Map zgodnie zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). W dniu13 marca 2017 r. Wnioskodawca otrzymał opinię Urzędu Statystycznego na podstawie, której poinformowano, że Mapy, będą mieścić się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod następującą pozycją PKWiU 58.11.16.0 „ Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej ”. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia właściwej stawki podatku VAT dla dostawy Map wydrukowanych na papierze techniką druku offsetowego a następnie zalaminowane plastikową folią bądź bezpośrednio wydrukowane na plastikowym podłożu.

2016
12
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT przy sprzedaży map

Fragment:

(...) Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej; 58.11.16.0 – Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wykonuje projekty związane z opracowaniem map ogólnogeograficznych, map do użytku szkolnego, map turystycznych, planów miast i pozostałej działalności kartograficznej przeznaczonej do druku bądź jako plik zapisany w formie elektronicznej. Praca Wnioskodawcy polega na: określeniu celu opracowania, jego obszaru, doborze skali i odwzorowania kartograficznego; doborze metod prezentacji, zebraniu materiałów: od zleceniodawcy, w terenie, internecie, materiałach opisowych, ocenie ich jakości; wykonaniu analiz i ich opracowań w celu przedstawienia zjawisk na mapie, odpowiedniej generalizacji; określeniu założeń merytorycznych i technicznych (dobór kolorów, czcionek, znaków); wykonanie makiety mapy (projekt wyglądu, rozmieszczenia elementów na mapie, dodatkowych opisów); wykonaniu graficznym oryginału mapy przy użyciu odpowiednich narzędzi komputerowych, łącznie z wykonaniem mapy podkładowej (rysunku terenu, na którym (...)

2016
20
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na ilustracje do kolorowania, których przedmiotem będą mapy miast lub ich fragmentów oraz koncepcje tematyczne.

Fragment:

Przeprowadzona w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), klasyfikacja statystyczna sprzedawanych kolorowanek jest następująca: dla kolorowanek, których przedmiotem ilustracji będą mapy miast lub ich fragmentów, np. (...): symbol PKWiU 58.11.16.0 – „ Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane z wyłączeniem map w formie książkowej ”, dla kolorowanek, których przedmiotem ilustracji będą koncepcje tematyczne np. kosmos, świat zwierząt, obrazy malarzy itp.: symbol PKWiU 58.19.12.0 – „ Obrazki, rysunki i fotografie, drukowane ”. W celu ustalenia klasyfikacji statystycznej kolorowanek Wnioskodawca wziął pod uwagę: analizę zwrotów i określeń, którymi posługuje się Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) w odniesieniu do pozycji „ Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane z wyłączeniem map w formie książkowej ” oraz „ Obrazki, rysunki i fotografie, drukowane ”, zasady metodyczne PKWiU 2008, w tym sposób zaliczania produktów do poszczególnych grupowań, w szczególności zapisy Nomenklatury Scalonej (CN), pozycja „ Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane ”, analizę funkcji przypisywanych kolorowankom (wszystkie bowiem kolorowanki są ilustracjami, tj. rysunkami, jednakże rysunek miasta – obszaru geograficznego – pełni funkcję mapy) i procesu powstawania kolorowanek (w ramach którego, pierwszy etap tworzenia kolorowanek map miast lub ich fragmentów, polega na rozpoznaniu przestrzennym danego obszaru geograficznego (miasta), jego obiektów charakterystycznych, ich fizycznym usytuowaniu na planie przestrzennym ilustracji oraz zebraniu materiału fotograficznego, który jest podstawą tworzenia ilustracji).

2011
1
mar

Istota:

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostaw map?

Fragment:

(...) map i ulotek, nie wcześniej jednak niż w dniu wydania i nie później niż 60 dnia, licząc od dnia wydania tych towarów; jeżeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną dostawę, nie później niż po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw.W ww przepisie ustawodawca wyszczególnił towary, w tym również mapy, co do których nie mają zastosowania określone w nim terminy powstania obowiązku podatkowego. Zatem, ponieważ ustawodawca w sposób jednoznaczny wyłączył mapy ze szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego określonego w ww. art. 19 ust. 13 pkt 3, stanowisko Podatnika nie jest zgodne z ww przepisem. Obowiązek podatkowy u Podatnika z tytułu dostawy map, zgodnie z art. 19 ust. 1 ww ustawy z 11.03.2004r., powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 -21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1, a więc na zasadach ogólnych. Z przepisu art. 19 ust. 13 pkt 3 jednoznacznie wynika, że terminy powstania obowiązku podatkowego nim określone mają zastosowanie jedynie do dostaw gazet, magazynów, czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) oraz książek (PKWiU ex 22.11).