Mandaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mandaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
wrz

Istota:

W zakresie opodatkowania poniesionego kosztu mandatu.

Fragment:

W omawianej sprawie, wskazane przez Wnioskodawcę opłaty z tytułu pokrycia mandatu związanego z popełnieniem wykroczenia przez korzystającego z leasingu mają charakter publicznoprawny, wynikający z odrębnych przepisów prawa, są bezzwrotne i przymusowe. Mandaty karne pobierane są z tytułu popełnienia wykroczenia zagrożonego karą w postaci mandatu, określonego w odpowiednich przepisach – mają one zatem charakter sankcyjny. Podmiot popełniający wykroczenie otrzymuje taki mandat, lecz nie otrzymuje w zamian żadnego świadczenia, które przynosiłoby mu korzyść. Wnioskodawca, w sytuacji przeniesienia ciężaru należności publicznoprawnej na podmiot, który faktycznie powinien ją ponieść, nie będzie świadczyć żadnej usługi na rzecz leasingobiorcy związanej w sposób bezpośredni z zawartą umową leasingu. Tym samym, w omawianej sprawie nie zachodzi żaden związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy świadczoną usługą leasingu a zwrotem kosztów mandatów karnych. Zatem nie można uznać, że obciążanie korzystającego z leasingu kwotą mandatu stanowi element usługi kompleksowej. Przenoszone przez Wnioskodawcę na leasingobiorców kwoty mandatów karnych nie spełniają żadnej z dyspozycji z art. 7 czy art. 8 ustawy, nie stanowią czynności opodatkowanej VAT i w konsekwencji pozostają poza zakresem opodatkowania tym podatkiem.

2012
7
wrz

Istota:

Opodatkowanie pobieranych przez Wnioskodawcę mandatów.

Fragment:

Nr 133, poz. 848 z późn. zm.), a także z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie wykroczeń za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2003r. Nr 208, poz. 2026 ze zm.). Wpływy z mandatów mają charakter publicznoprawny, są bezzwrotne i przymusowe i na podst. art. 100 ww. ustawy w całości stanowią dochody Gminy. Obowiązek ich wniesienia nie wynika z umowy cywilnoprawnej lecz wiąże się z zaistnieniem konkretnego stanu faktycznego, określonego przez Państwo w ustawie lub Gminę w uchwale. Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż pobór mandatów nie stanowi ani dostawy towarów ani też świadczenia usług, gdyż czynności te nie są wykonywane w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, jak również nie występuje bezpośredni odbiorca – beneficjent danej czynności. Osoba obciążona mandatem nie uzyskuje w zamian żadnych korzyści, jest to rodzaj kary za naruszenie prawa. Dlatego też pobrany przez Wnioskodawcę mandat nie może zostać uznany za należność z tytułu dostawy towarów bądź świadczenia usług, i jako nie objęty hipotezami norm zawartych w art. 7 i art. 8 ustawy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Reasumując, mandaty pobierane przez Wnioskodawcę nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w myśl art. 5 ust. 1 ustawy.

2011
1
wrz

Istota:

Czy pobierane przez gminę opłaty podatki i mandaty winny być traktowane jako niepodlegające czy zwolnione od podatku VAT?

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się m.in. wpływy z podatków i mandatów, które umożliwiają realizację zadań własnych. Źródłami dochodów własnych Gminy są m.in.: wpływy z podatków (m.in.: od nieruchomości, rolnego, leśnego) oraz mandaty (pobierane na podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie). Pobierane przez Wnioskodawcę mandaty mają charakter publicznoprawny, są bezzwrotne i przymusowe. Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż zarówno pobór podatków jak i mandatów nie stanowią ani dostawy towarów ani też świadczenia usług, gdyż czynności te nie są wykonywane w ramach działalności gospodarczej Zainteresowanego, jak również nie występuje bezpośredni odbiorca – beneficjent danej czynności. Dlatego też pobrany przez Wnioskodawcę podatek bądź mandat nie może zostać uznany za należność z tytułu dostawy towarów bądź świadczenia usług, i jako nie objęty hipotezami norm zawartych w art. 7 i art. 8 ustawy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT Reasumując, podatki i mandaty pobierane przez Gminę nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w myśl art. 5 ust. 1 ustawy. Tut. Organ informuje, iż stanowisko Zainteresowanego uznano za prawidłowe, jednakże uzasadnienie tego stanowiska jest inne niż przez niego przedstawione.

2011
1
wrz

Istota:

Czy pobierane przez gminę opłaty podatki i mandaty winny być traktowane jako niepodlegające czy zwolnione od podatku VAT?

Fragment:

(...) mandaty (pobierane na podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie). Wymienione wyżej (oprócz podatków) należności mają charakter publicznoprawny. Należności te są bezzwrotne, przymusowe i nieodpłatne. Nie mają charakteru cywilnoprawnego lecz publicznoprawny. Opłaty te, pobierane są w związku ze świadczeniem polegającym na dokonaniu czynności urzędowej lub w związku z usługami świadczonymi przez Gminę. Powstanie obowiązku wniesienia opłaty wiąże się z zaistnieniem konkretnego stanu faktycznego, określonego przez państwo w ustawie lub Gminę w uchwale. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy opłaty lokalne (publicznoprawne) takie jak: za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego, skarbowej, targowej, miejscowej oraz innych stanowiących dochód gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, pobierane przez Gminę winny być traktowane jako zwolnione od VAT czy niepodlegające VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (art. 12 ust. 1 pkt 12), zwalniają od podatku (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zwróconych pracownikowi wydatków na zapłacenie mandatów za przekroczenie przepisów o ruchu drogowym w czasie odbywania podróży służbowych

Fragment:

Urzędu w dniu 3.06.2005 r.), uzupełnionego w dniu 13.06.2005 r. o podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie, dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zwróconych pracownikowi wydatków na zapłacenie mandatów za przekroczenie przepisów o ruchu drogowym w czasie odbywania podróży służbowych, postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe . Pismem z dnia 24.05.2005 r. spółka zwróciła się z zapytaniem czy zwrócone pracownikowi wydatki na mandaty za przekroczenie przepisów ruchu drogowego stanowią koszt uzyskania przychodów spółki. Przedstawiając stan faktyczny sprawy, spółka podała, iż deleguje pracownika w celu odbycia zagranicznej podróży służbowej własnym samochodem na terenie kraju, a poza granicami podróż odbywać się będzie drogą lotniczą. W czasie odbywania podróży służbowej pracownik ponosi wydatki na opłacenie mandatów za przekroczenie przepisów o ruchu drogowym. Zdaniem pytającego, zwrotu równowartości zapłaconych przez pracownika mandatów za przekroczenie przepisów o ruchu drogowym nie można zaliczyć do kosztów uzyskania pracodawcy, gdyż opłacenia mandatów, o których mowa, nie można zaliczyć do uzasadnionych potrzeb pracodawcy . Wnioskodawca stanowisko swoje wywodzi z treści art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 30a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.