ILPB2/436-251/14-4/WS | Interpretacja indywidualna

Przekazanie przedsiębiorstwa małżonkowi.
ILPB2/436-251/14-4/WSinterpretacja indywidualna
 1. małżonek
 2. protokół
 3. przedsiębiorstwa
 4. przekazanie
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z powyższym pismem z dnia 21 listopada 2014 r. nr ILPB2/436-251/14-2/WS ILPB1/415-1025/14-2/AG, wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawczynię, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 21 listopada 2014 r., skutecznie doręczono dnia 24 listopada 2014 r., zaś w dniu 28 listopada 2014 r. (data nadania 25 listopada 2014 r.), do tut. organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadziła działalność gospodarczą jako osoba fizyczna do dnia 31 sierpnia 2014 r. W dniu 31 sierpnia 2014 r. przed likwidacją działalności, Zainteresowana przekazała nieodpłatnie przedmiotowe przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55.1 Kodeksu cywilnego, małżonkowi, do dalszego prowadzenia (czynny podatnik VAT) i od dnia 1 września 2014 r. zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej.

Małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej.

Zarówno Wnioskodawczyni, jak i małżonek prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów. Przeniesienie przedsiębiorstwa małżonki objęło:

 1. oznaczenie przedsiębiorstwa,
 2. ruchomości – rzeczy, w tym środki trwałe i wyposażenie, surowce i materiały, wyroby gotowe,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy oraz prawa i zobowiązania wynikające z innych umów,
 4. wierzytelności i środki pieniężne,
 5. licencje i prawa własności przemysłowej,
 6. podatkową księgę przychodów i rozchodów i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 55.2 kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, objęła wszystko co wchodziło w skład przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 75.1 kodeksu cywilnego zbycia przedsiębiorstwa dokonano protokołem w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W skład przekazanego przedsiębiorstwa nie wchodziły nieruchomości.

Na dzień likwidacji działalności gospodarczej przez Wnioskodawczynię podatniczka sporządziła spis z natury (tu: materiały, surowce, wyroby gotowe, wyposażenie i środki trwałe).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w odniesieniu do podatku od spadków i darowizn.

Czy transakcja nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa jednego z małżonków drugiemu z nich w ww. formie (protokołem przekazania z podpisami małżonków notarialnie poświadczonymi), stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768, z późn. zm)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w odniesieniu do podatku od spadków i darowizn, transakcja ta nie stanowi darowizny w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, gdyż między małżonkami istniała i w dalszym ciągu istnieć będzie ustawowa wspólność majątkowa charakteryzująca się współwłasnością i przy przekazywaniu przedsiębiorstwa jednego z małżonków, drugiemu małżonkowi kontynuującemu działalność, w formie ww., składniki majątkowe pozostaną dalej ich współwłasnością, nie nastąpi więc zmiana właściciela, a jedynie osoby zarządzającej i kontynuującej działalność. Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają wyłącznie czynności, które zostały enumeratywnie wymienione w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, natomiast nieodpłatne nabycie rzeczy i praw majątkowych przy przekazaniu przedsiębiorstwa między małżonkami, nie zostało w ustawie wymienione.

Na dzień likwidacji działalności gospodarczej małżonek przekazujący przedsiębiorstwo sporządził spis z natury towarów - surowców, materiałów, wyrobów gotowych, wyposażenia i środków trwałych, które następnie w ramach przedsiębiorstwa zostały przekazane drugiemu małżonkowi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w odniesieniu do podatku od spadków i darowizn jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej podatkiem, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 2. darowizny, polecenia darczyńcy;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci (art. 1 ust. 2 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadziła działalność gospodarczą jako osoba fizyczna do dnia 31 sierpnia 2014 r. W dniu 31 sierpnia 2014 r. przed likwidacją działalności, Zainteresowana przekazała nieodpłatnie przedmiotowe przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55.1 Kodeksu cywilnego, małżonkowi, do dalszego prowadzenia (czynny podatnik VAT) i od dnia 1 września 2014 r. zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej.

Małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej.

Zgodnie z art. 55.2 kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, objęła wszystko co wchodziło w skład przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 75.1 kodeksu cywilnego zbycia przedsiębiorstwa dokonano protokołem w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). (...)

Stosownie do art. 35 tego Kodeksu, w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Z przepisu art. 43 § 1 ww. Kodeksu wynika, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Biorąc pod uwagę ww. przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy stwierdzić, że ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością. Dopiero z chwilą ustania tej wspólności następuje jej przekształcenie i wówczas małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym stanowiącym ich dorobek.

Jednocześnie należy wskazać, że rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest stwierdzenie dopuszczalności rozporządzania przez małżonków poszczególnymi składnikami majątku wspólnego czy też określenie charakteru prawnego tego rodzaju czynności. Rzeczywisty charakter takiej czynności może być ustalony w postępowaniu podatkowym (dowodowym), do którego prowadzenia organ wydający niniejszą interpretację nie jest uprawniony. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie kwestia ustalenia skutków prawnych czynności przekazania mężowi przez żonę przedsiębiorstwa jest wyłącznie okolicznością faktyczną.

Skoro zatem zbycia przedsiębiorstwa dokonano protokołem w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, to wskazana czynność nie będzie podlegała ustawie o podatku od spadków i darowizn. Podatkowi od spadków i darowizn podlegają bowiem jedynie czynności enumeratywnie wymienione w art. art. 1 ust. 1 tej ustawy, wśród których ustawodawca nie wymienił nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa jednego z małżonków drugiemu z nich protokołem przekazania z podpisami małżonków notarialnie poświadczonymi.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że transakcja nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa jednego z małżonków drugiemu z nich w ww. formie (protokołem przekazania z podpisami małżonków notarialnie poświadczonymi) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.