Małżeństwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to małżeństwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
14
mar

Istota:

Wobec faktu, że dział majątku miał charakter ekwiwalentny oraz odbył się bez spłat i dopłat dla żadnej ze stron, za datę nabycia działek budowlanych, które w wyniku tego podziału przypadły Wnioskodawcy należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania małżeństwa.

Fragment:

(...) małżeństwa nabyła do majątku osobistego nieruchomość niezabudowaną, obejmującą działkę o numerze 132/8 o obszarze 0,1076 ha, na której w okresie małżeństwa wzniesiony został dom mieszkalny, jednorodzinny. W wyniku podziału Wnioskodawca otrzymał dwie działki budowlane o numerach 36/25 i 36/26, nabyte do majątku objętego wspólnością ustawową w 1988 r., własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego w K., samochód osobowy oraz 7361 akcji P. Małżonka Wnioskodawcy zaś uzyskała: nakłady poniesione na wybudowanie domu mieszkalnego jednorodzinnego, wzniesionego na stanowiącej jej majątek osobisty działce o numerze 132/8 oraz 7362 akcje P., Podział ten nastąpił bez spłat i dopłat żadnej ze stron. Obecnie Wnioskodawca planuje sprzedać ww. działki budowlane. W ocenie Wnioskodawcy, podział ten miał charakter ekwiwalentny. Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, za datę nabycia działek budowlanych, które w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego przypadły Wnioskodawcy należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania małżeństwa. W konsekwencji, w oparciu o okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę, (...)

2011
9
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca ma rozliczyć się z faktycznie otrzymanych na konto wpływów, czy też obowiązuje Wnioskodawcę i Jego byłą żonę podział w stosunku 50:50 dla każdej strony?

Fragment:

Natomiast, jeżeli nie nastąpił podział majątku dorobkowego, przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa do czasu ustania wspólności majątkowej, stanowią nadal ich majątek wspólny. W świetle powyższych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stwierdzić należy, iż środki pochodzące ze sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego składnikiem majątku wspólnego małżonków również stanowią ich majątek wspólny. W konsekwencji przychód ze sprzedaży rzeczy wspólnej, jako dochód ze wspólnej własności, opodatkowuje się osobno u każdego z małżonków, przyjmując, że (wobec braku dowodu przeciwnego) ich udziały w tym dochodzie są równe (tj. po 50 % ). Oznacza to, że jeśli zbywana nieruchomość stanowi wspólną własność męża i żony, to po dokonaniu jej sprzedaży przychód uzyskuje zarówno mąż, jak i żona w równych częściach, tj. po 50 %. Podatek zapłacą więc oboje, każde od swojej połowy. Mając zatem na uwadze przytoczone powyżej uregulowanie prawne oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego - w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości – jako współwłasności w częściach równych należy stwierdzić, że zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r.

2011
1
paź

Istota:

Przy nabyciu nieruchomości przez małżonków, wykorzystywanej na cele działalności opodatkowanej jednego z nich, przysługuje mu odliczenie podatku naliczonego.

Fragment:

Stosownie do art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną uprawniającą do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego, a w czasie jej trwania żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Na mocy zapisu zawartego w art. 43 § 1 tej ustawy, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. W myśl art. 36 § 1 oraz § 2 ww. Kodeksu, oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość określenia przez organy podatkowe dochodu w drodze oszacowania.

Fragment:

Przy czym przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 5 rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia (art. 25 ww. ust. 5 i 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Mając na uwadze cytowane przepisy, należy zauważyć, iż przedmiotem działalności usługowej jest sprzedaż usług, zaś jej celem - podobnie jak w przypadku każdej działalności gospodarczej - osiągnięcie zysku powstającego w wyniku zastosowania określonej marży handlowej wobec wszystkich podmiotów. Odstępstwem od tej reguły byłoby natomiast przerzucanie w wyniku powiązań rodzinnych części lub całości dochodu z jednego podmiotu na drugi podmiot w wyniku zawieranych transakcji handlowych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykluczają możliwości zawierania transakcji handlowych pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębne działalności gospodarcze, wskazują jednak na konieczność uwzględnienia warunków jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. Tym samym organy podatkowe w przypadkach wskazanych w cytowanych powyżej przepisach maja prawo określić dochód w drodze oszacowania. W świetle powyższego, w sytuacji gdy organ podatkowy w wyniku przeprowadzonego postępowania (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy można korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2010 roku w związku z tym, iż mąż prowadzi działalność gospodarczą w tym samym zakresie oraz opodatkowaną podatkiem liniowym?

Fragment:

W myśl art. 9 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku), o którym mowa w ust. 1 lub w art. 29 ust. 1, podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym. Okoliczności, których wystąpienie powoduje, że podatnik nie może dokonać wyboru opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub traci prawo do dalszego stosowania tej formy opodatkowania wymienione są w art. 8 ww. ustawy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników: opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3, korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego, osiągających w całości lub w części przychody z tytułu: prowadzenia aptek, działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów), działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy za rok 2009 rok Wnioskodawca może rozliczyć się z byłą żoną?

Fragment:

Sąd okręgowy po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2009 r. sprawy z powództwa Wnioskodawcy o rozwód rozwiązał małżeństwo Zainteresowanego i Jego żony. Z dniem 2 stycznia 2010 r. wyrok stał się prawomocny i wykonalny. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy za rok 2009 Wnioskodawca może rozliczyć się wspólnie z byłą żoną... Zdaniem Wnioskodawcy, takie prawo Mu przysługuje. Wyrok stał się prawomocny i wykonalny z dniem 2 stycznia 2010 r. Należy zatem przyjąć, że do dnia 1 stycznia 2010 r. Zainteresowany i Jego żona byli małżeństwem. Wszelkie przesłanki zostały spełnione, tj. cały rok 2009 Wnioskodawca i Jego żona byli małżeństwem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem (...)

2011
1
sie

Istota:

Jaką część dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości o powierzchni 1 062 m2 należy opodatkować?

Fragment:

W myśl art. 31 cytowanej ustawy, istota wspólności ustawowej wyraża się w tym, że: 1) powstaje z mocy samego prawa z chwilą zawarcia małżeństwa (o ile wcześniej przyszli małżonkowie nie zawarli małżeńskiej umowy majątkowej – intercyzy), 2) obejmuje majątek wspólny (rozumiany jako przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich). Co więcej, wspólność ustawowa charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania udziały małżonków w majątku wspólnym nie są określone, a zatem jest to typ współwłasności łącznej. Opisany ustrój majątkowy trwa do ustania lub unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia separacji, chyba że w czasie trwania związku małżeńskiego: 1) małżonkowie zawarli małżeńską umowę majątkową, 2) z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków sąd orzekł zniesienie wspólności, 3) wspólność ustała z mocy prawa na skutek całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków. Zniesienie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału majątku, choć, jak wynika z dyspozycji przepisu art. 211 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.

2011
1
lip

Istota:

Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego korzystać będzie ze zwolnienia z 10% podatku dochodowego?

Fragment:

Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Stosownie do art. 43 § 1 - 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. W przedmiotowej sprawie, małżonkowie (...) objęci byli ustawową wspólnością majątkową, zatem ich udziały w majątku wspólnym były równe. Przed podziałem majątku małżonkowie nie występowali do sądu o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, czy też o pozbawienie jednego z małżonków udziału w majątku.

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawczyni i jej mąż mają prawo do 8,5% stawki podatku od przychodów stanowiących równowartość 4000 euro, od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20% przychodu?

Fragment:

O zasadach składania wspomnianego oświadczenia stanowi art. 9 ust. 1 ww. ustawy, w myśl którego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przy czym zgodnie z treścią art. 9 ust. 4 cytowanej ustawy w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i nie złożenia wspomnianego oświadczenia w terminie ustawowym podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9 ust. 3 ww. ustawy).

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przy czym tylko jeden ze współwłaścicieli tegoż prawa (małżeństwo) spełnia warunek 12-miesięcznego zameldowania na pobyt stały.

Fragment:

Podkreślić należy, iż ujęty w tym przepisie katalog rzeczy i praw, których sprzedaż objęta jest zwolnieniem jest katalogiem zamkniętym. W konsekwencji, zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może być objęty wyłącznie przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Przedmiotowe zwolnienie nie obejmuje przychodów z odpłatnego zbycia gruntów, zarówno tych, które stanowią odrębny przedmiot własności (prawo wieczystego użytkowania gruntu), jak i gruntów trwale związanych z budynkami, stanowiących część składową nieruchomości. Oznacza to, że przychód ze sprzedaży gruntu lub udziału w gruncie związanego z lokalem będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach wymienionych powyżej. Ponadto, zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia (art. 21 ust. 21 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.). Oznacza to, że nie złożenie oświadczenia lub złożenie go po terminie powoduje brak prawa do zwolnienia. Wymóg złożenia w terminie tego oświadczenia jest bowiem, obok zameldowania na pobyt stały w sprzedawanym lokalu przez okres 12 miesięcy, warunkiem koniecznym do zastosowania omawianego zwolnienia.