ILPP1/443-688/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Możliwość odliczenia podatku VAT przez małego podatnika z faktury leasingowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT przez „małego podatnika” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT przez „małego podatnika”. Dnia 15 października 2014 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Firma (...) jest „Małym podatnikiem” w rozumieniu art. 21 Ustawy VAT, rozliczającym się „metodą kasową” . W czerwcu 2014 r. Podatnik zawarł umowę leasingu finansowego.

Faktura wystawiona przez leasingodawcę opiewa na wartość netto 91.089,62 zł, w tym:

 1. całą wartość netto przedmiotu leasingu (suma części kapitałowych),
 2. sumę części odsetkowych netto,
 3. opłata przygotowawcza netto,

a ponadto należny podatek VAT wg stawki 23% - 20.950,61 zł i kwotę brutto 112.040,23 zł.

Z treści Umowy leasingowej i załączonego preliminarza opłat leasingowych wynika, że wartość pierwszej opłaty wynosi netto - 837,22 zł netto i 20.950,61 zł podatku VAT, tj. 100% podatku VAT wynikającego z wystawionej faktury leasingu kapitałowego. Tak ustalona opłata została przez Podatnika opłacona w ustalonym przez Strony Umowy terminie, tj. w m-cu czerwcu 2014 r.

Należność zapłacona przez Podatnika w czerwcu 2014 r. zgodnie z załączonym preliminarzem opłat leasingowych obejmuje cały podatek VAT wynikający z wystawionej faktury leasingu finansowego, tj. 20.950,61 zł.

Zakup dotyczy w całości sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Fakturę Wnioskodawca otrzymał w m-cu czerwcu 2014 r.

Dnia 15 października 2014 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego wskazując, że Firma jest „Małym podatnikiem”, w rozumieniu art. 21 ustawy VAT, rozliczającym się metodą kasową – oraz jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług .

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z literalnym brzmieniem zapisu art. 86 ust. 10e Ustawy VAT Mały Podatnik rozliczający się „metodą kasową” ma prawo do obniżenia podatku należnego od nabytych towarów i usług o kwotę podatku naliczonego nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres - tu: czerwiec 2014 r., w którym dokonał zapłaty, w wysokości:

 1. podatku VAT faktycznie zapłaconego zgodnie z preliminarzem opłat, tj. 20.950,61 zł,
 2. podatku VAT wyliczonego od kwoty brutto - 4.074,15 zł - tj. raty faktycznie zapłaconej w m-cu czerwcu 2014 r., tj. - kwota zapłacona - 21.787,83 zł - z tego wyliczamy netto 17.713,68 zł i VAT 23%, tj. 4.074,15 zł,

czy też możliwe będzie odliczenie całego podatku VAT wynikającego z faktury leasingu finansowego, dopiero po uregulowaniu całej zapłaty wynikającej z wystawionej faktury leasingu finansowego, a więc praktycznie dopiero po zakończeniu umowy leasingu.

Ustawodawca zastrzegł bowiem, że możliwość odliczenia podatku przez małych podatników uzależniona będzie od dokonania zapłaty całej należności wynikającej z faktury, a nie części faktury.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę literalne brzmienie art. 86 ust. 10e, w brzmieniu od 1 stycznia 2014 r. podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wystawionego z tak wystawionej faktury leasingu finansowego i zawartej umowy leasingowej dopiero po uregulowaniu całej należności wynikającej z faktury. Nie będzie też miał prawa do odliczenia całego podatku VAT naliczonego wynikającego z takiej faktury, pomimo zapłacenia podatku VAT w całości (co wynika z zawartej umowy leasingowej i ustalonego preliminarza opłat). Stanowisko takie wynika z literalnego brzmienia przepisu Ustawy VAT. Jednak rozbieżne opinie w tej kwestii w dalszym ciągu budzą wątpliwości.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. brak w obecnym brzmieniu art. 86 ust. 10e Ustawy VAT treści sformułowań, („w którym uregulowali całość lub część należności”) zawartych w art. 86 ust. 16 obowiązującym do końca 2013 r. Tym bardziej, że w innych artykułach ww. ustawy VAT, np. art. 19a ust. 5 pkt 1, art. 19a ust.8, ustawodawca posługuje się sformułowaniami „całość lub część zapłaty”.

Odmienne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej ITP2/443-209/14/AW z dnia 25 kwietnia 2014 r., - zgodnie z którą - będąc małym podatnikiem stosującym metodę kasową rozliczania podatku jest Pan uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabytych towarów i usług w rozliczeniu za kwartał, w którym dokonał za nie zapłaty, przez którą należy rozumieć całkowite lub częściowe uregulowanie należności. Zatem od dnia 1 stycznia 2014 r. w przypadku uregulowania części należności wynikającej z otrzymanych faktur, nadal może odliczać podatek naliczony odpowiadający tej części”.

Różne komentarze w tej sprawie, np. LEX Adam Bartosiewicz – „(...) pod rządami obecnych przepisów prawnych mały podatnik może odliczyć podatek naliczony dopiero po uiszczeniu całej zapłaty za nabywane towary lub usługi. Nie jest dopuszczalna interpretacja pozwalająca na odliczenie części podatku naliczonego z danej faktury w razie uiszczenia części zapłaty za tę fakturę (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a i lit. b ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie natomiast do art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Oznacza to, że z odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
 • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,
 • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję.

Zgodnie z ww. przepisem, jeżeli powstanie obowiązek podatkowy u sprzedawcy towarów lub usług z tytułu danej czynności będącej źródłem podatku naliczonego, to u podatnika, który jest odbiorcą tej czynności, powstanie także prawo do odliczenia. Jednocześnie ustawodawca, w kontekście terminu powstania prawa do odliczenia, utrzymał warunek związany z otrzymaniem faktury VAT.

Dodatkowy warunek, aby powstało prawo do odliczenia obowiązuje w przypadku odliczania podatku naliczonego z faktur przez małych podatników, którzy rozliczają VAT metodą kasową.

Jak bowiem stanowi obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 10e ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (ust. 11 powołanego przepisu).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy, mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

 1. z dniem - otrzymania całości lub części zapłaty w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
 2. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia - wydania towaru lub wykonania usługi w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1

- po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej „metodą kasową”; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Przepis ust. 1 stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje metodę kasową (ust. 2 ww. artykułu).

W świetle art. 2 pkt 25 lit a ustawy, przez małego podatnika rozumie się podatnika podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

W myśl art. 21 ust. 4 ustawy, mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art. 2 pkt 25.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest „Małym podatnikiem” w rozumieniu art. 21 Ustawy VAT, rozliczającym się „metoda kasową” . W czerwcu 2014 r. Podatnik zawarł umowę leasingu finansowego. Z treści Umowy leasingowej i załączonego preliminarza opłat leasingowych wynika, że wartość pierwszej opłaty wynosi netto - 837,22 zł netto i 20.950,61 zł podatku VAT, tj. 100% podatku VAT wynikającego z wystawionej faktury leasingu kapitałowego. Tak ustalona opłata została przez Podatnika opłacona w ustalonym przez Strony Umowy terminie, tj. w m-cu czerwcu 2014 r. Należność zapłacona przez Podatnika w czerwcu 2014 r. zgodnie z załączonym preliminarzem opłat leasingowych obejmuje cały podatek VAT wynikający z wystawionej faktury leasingu finansowego, tj. 20.950,61 zł. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w miesiącu zapłacenia należności wynikającymi z faktury VAT przez małego podatnika.

Analiza treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że podatnik stosujący metodę kasową rozliczania podatku uprawniony jest do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabytych towarów i usług w rozliczeniu za kwartał, w którym dokonał za nie zapłaty, przez którą należy rozumieć całkowite lub częściowe uregulowanie należności. Zatem, po spełnieniu pozostałych warunków uprawniających do odliczenia podatku naliczonego wynikających z art. 86 ust. 1 i ust. 10 ustawy, w przypadku uregulowania w części należności wynikającej z otrzymanej faktury, Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony odpowiadający tej części.

Podsumowując, zgodnie z literalnym brzmieniem zapisu art. 86 ust. 10e ustawy Wnioskodawca będący „małym podatnikiem” rozliczający się „metodą kasową” ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury zapłaconej w miesiącu czerwcu 2014 r., w rozliczeniu za okres, w którym dokonał tej zapłaty.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.