Mały podatnik | Interpretacje podatkowe

Mały podatnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mały podatnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sposób rozliczenia podatku należnego i naliczonego przez małego podatnika rozliczającego się metodą kasową.
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy, mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje: z dniem otrzymania całości lub części zapłaty w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1, – po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej „ metodą kasową ”; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. Przepis ust. 1 stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje metodę kasową (art. 21 ust. 2 ww. ustawy). Analiza treści wniosku oraz przytoczonych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro jest Pan małym podatnikiem stosującym metodę kasową rozliczenia podatku, okolicznością decydującą o momencie powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego jest dokonanie/otrzymanie zapłaty za fakturę.
2016
28
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca mógł tylko częściowo zamortyzować przedmiotowy środek trwały w grudniu 2015 r. w ramach tzw. jednorazowej amortyzacji, w sytuacji nieprzekroczenia w roku podatkowym 2015 limitu przysługującego dla jednorazowej amortyzacji?
Fragment:
Ze względu na wysokość obrotów (mały podatnik) Wnioskodawca do dnia 31 grudnia 2015 r. przychody z prowadzonej działalności opodatkowywał według skali podatkowej na zasadach ogólnych, natomiast od dnia 1 stycznia 2016 r. – podatkiem liniowym (prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów). Wnioskodawca w dniu 11 grudnia 2015 r. zakupił środek trwały (ciągnik rolniczy) za kwotę 210 000,00 zł, sklasyfikowany w Klasyfikacji Śródków Trwałych pod symbolem - 746. Przedmiotowy środek trwały w dniu zakupu, tj. 11 grudnia 2015 r., został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i z tą datą został oddany do użytkowania. W 2015 r. Wnioskodawca dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w kwocie 90 200,00 zł, a od następnego roku podatkowego pozostałą kwotę zaczął amortyzować na zasadach ogólnych metodą liniową. Mając na uwadze ww. przepisy, w odniesieniu do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wskazać należy, że Wnioskodawca, jako mały podatnik, mógł dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od części wartości początkowej środka trwałego (ciągnika rolniczego) w momencie, w którym ten środek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
2016
27
lip

Istota:
Brak prawa do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez małego podatnika i oznaczonych „metoda kasowa”
Fragment:
Faktura wystawiana przez wykonawcę umowy posiadającego status małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową powinna zawierać zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT wyrazy "metoda kasowa". Status małego podatnika zgodnie z art. 2 pkt 25 ppkt a ustawy o VAT przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1.200.000,00 euro. Podatnik otrzymujący faktury od małego podatnika rozliczającego się "metodą kasową" może odliczyć VAT w momencie powstania obowiązku podatkowego, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma tę fakturę. Natomiast obowiązek podatkowy u małego podatnika, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1, powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2016
3
maj

Istota:
1. Czy Wnioskodawca może dokonać jednorazowej amortyzacji w 2015 r., jako mały przedsiębiorca (podatnik)?2. Czy w latach następnych (o ile nie zmieni się stan prawny i sytuacja Wnioskodawcy) Wnioskodawca może dokonywać jednorazowej amortyzacji przy spełnieniu wymogów dotyczących małych podatników?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca spełni ustawowe kryteria dla uznania za „ małego podatnika ”. Zamierza zakupić maszyny do zakładu wykorzystywane w ramach i na potrzeby prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Maszyny, jakie planuje kupić Wnioskodawca w 2015 r. jak i w latach następnych, będą zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych) Przyjmując zatem w oparciu o treść wniosku, że w istocie spełni Pan warunki do uznania go za „ małego podatnika ” w 2015 r. oraz w latach następnych oraz, że maszyny, które planuje zakupić Wnioskodawca, będą zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych), należy stwierdzić, że istnieje możliwość skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych maszyn, do wysokości limitu 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów, przy jednoczesnym zachowaniu warunków pomocy de minimis. Końcowo, tutejszy organ zaznacza, iż to podatnik dokonuje klasyfikacji składnika majątku do odpowiedniej grupy środków trwałych stosownie do obowiązujących przepisów prawa a mianowicie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.
2016
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania majątku spółki jawnej do działalności indywidualnej.
Fragment:
Tym samym przy ocenie spełnienia kryteriów pojęcia małego podatnika do limitu 1.200.000 euro uwzględnia się wszystkie przychody osiągnięte przez podatnika z działalności gospodarczej niezależnie od formy jej prowadzenia (tj. zarówno przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie jak i z udziałów w spółce niebędącej osobą prawną). Dlatego nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że do limitu przy ustalaniu statusu małego podatnika w świetle art. 5a pkt 20 cytowanej ustawy limit przychodów będzie dotyczył tylko sprzedaży osiągniętej z działalności indywidualnej - bez doliczania przychodów spółki. Właściwym jest bowiem stwierdzenie, że do ustalenia statusu małego podatnika nie należy doliczać przychodów osiągniętych w spółce, ale tylko w przypadku, jeżeli status ten odnosi się do możliwości dokonywania jednorazowej amortyzacji, o której mowa w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, gdyby Wnioskodawca zamierzał dokonać wyboru kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w art. 44 ust. 3g i 3h ww. ustawy, to dla tego celu status małego podatnika należy ustalić w oparciu o wszystkie przychody osiągnięte przez Wnioskodawcę ze źródła „ pozarolnicza działalność gospodarcza ”, a więc także doliczając przypadające na podatnika przychody spółki jawnej.
2016
22
sty

Istota:
Możliwość odliczenia podatku VAT przez małego podatnika z faktury leasingowej.
Fragment:
W świetle art. 2 pkt 25 lit a ustawy, przez małego podatnika rozumie się podatnika podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W myśl art. 21 ust. 4 ustawy, mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art. 2 pkt 25. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest „ Małym podatnikiem ” w rozumieniu art. 21 Ustawy VAT, rozliczającym się „ metoda kasową ” . W czerwcu 2014 r. Podatnik zawarł umowę leasingu finansowego. Z treści Umowy leasingowej i załączonego preliminarza opłat leasingowych wynika, że wartość pierwszej opłaty wynosi netto - 837,22 zł netto i 20.950,61 zł podatku VAT, tj. 100% podatku VAT wynikającego z wystawionej faktury leasingu kapitałowego. Tak ustalona opłata została przez Podatnika opłacona w ustalonym przez Strony Umowy terminie, tj. w m-cu czerwcu 2014 r.
2015
1
kwi

Istota:
W zakresie określenia rocznego limitu dla małego podatnika
Fragment:
Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, aby podatnik podatku od towarów i usług spełniał definicję małego podatnika, wartość dokonanej przez niego sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie może przekroczyć, w poprzednim (do badanego okresu) roku podatkowym, wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przez sprzedaż w myśl art. 2 pkt 22 ustawy VAT - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii jaka kwota powinna zostać zaliczona do wartości sprzedaży w celu obliczenia limitu małego podatnika na dany rok - czy jest to kwota z wystawionych faktur, czy suma zapłaconych należności z tytułu sprzedaży w stosunku do których powstał obowiązek podatkowy. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że dla celów ustalenia prawidłowej wartości sprzedaży w celu obliczenia limitu małego podatnika na dany rok, Wnioskodawca powinien uwzględnić przepis art. 21 ust. 1 ustawy VAT, zgodnie z którym obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez małego podatnika dostaw towarów i świadczenia (...)
2015
12
mar

Istota:
Czy tracąc prawo do kwartalnego rozliczania podatku od towarów i usług Wnioskodawca może pozostać przy kasowej metodzie rozliczania tego podatku?
Fragment:
Mając na uwadze przywołane przepisy prawa wskazać należy, że zgodnie z art. 99 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług mały podatnik rozliczający się metodą kasową po przekroczeniu wartości sprzedaży towarów wymienionych w zał. 13 do ustawy w wysokości przekraczającej kwotę 50000 zł bez podatku nie może składać deklaracji kwartalnych tylko miesięczne. Jednakże pomimo, że podatnik ten nie będzie mógł rozliczać się kwartalnie, nie traci prawa do metody kasowej. A zatem, uwzględniając przedstawiony we wniosku stan faktyczny wskazać należy, że w sytuacji, gdy pomimo braku uprawnienia do składania deklaracji za okresy kwartalne (art. 99 usta. 31 ustawy), Wnioskodawca spełnia warunki do uznania za małego podatnika w rozumieniu art. 21 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług – a więc nie przekroczył limitu obrotów uprawniających do korzystania ze statusu małego podatnika, Wnioskodawca jest zobowiązanym do składania deklaracji za okresy miesięczne lecz nie traci prawa do metody kasowej. Z tych też względów stanowisko wyrażone we wniosku, zgodnie z którym utrata prawa do kwartalnego rozliczania podatku od towarów i usług nie skutkuje zakazem rozliczania tego podatku metodą kasową, uznać należało za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.
2015
8
lut

Istota:
Utraty statusu małego podatnika.
Fragment:
Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę. Mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art. 2 pkt 25. W myśl art. 86 ust. 10e ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi. Zgodnie z art. 104 ust. 1 i 2 ustawy o VAT przepisy art. 21 i art. 86 ust. 10e stosuje się również do podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwot określonych w art. 2 pkt 25. W przypadku przekroczenia kwot określonych zgodnie z ust. 1 podatnik traci prawo do rozliczania się metodą kasową począwszy od okresu rozliczeniowego następującego po kwartale, w którym nastąpiło to przekroczenie, oraz w następnym roku podatkowym.
2014
24
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie utraty statusu małego podatnika.
Fragment:
W związku z tym powstała wątpliwość czy w tej sytuacji Wnioskodawca, który przekroczył w 2013 roku w grudniu limit obrotów w kwocie 4 922 000,00 zł nie przekraczając jednak nowego limitu 5 068 000,00 zł w roku 2014 będzie mógł korzystać ze statusu małego podatnika, a tym samym korzystać z kwartalnej metody rozliczania podatku VAT. Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów oraz opis sprawy wskazać należy, że z uwagi na fakt przekroczenia w 2013 r. limitu obrotów uprawniających Wnioskodawcę do korzystania ze statusu małego podatnika powinien on co do zasady od stycznia 2014 roku utracić status małego podatnika. Wskazać jednak należy, że w miesiącu tym będzie obowiązywał już wyższy limit obrotów dla małych podatników, którego Wnioskodawca nie przekroczył (jak wskazano we wniosku), tym samym nadal będzie mógł korzystać ze statusu małego podatnika. W konsekwencji Wnioskodawca może nadal składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Dodatkowo tut. Organ podkreśla, że uzyskanie statusu małego podatnika wiąże się z prawem do stosowania metody kasowej. Jest to jednak dobrowolne. Stąd też ustawa przewiduje, że jej stosowanie następuje w razie złożenia stosownego zawiadomienia w tej sprawie – przez co podatnik wyraża wolę stosowania tej metody. Zawiadomienie w formie pisemnej powinno zostać złożone naczelnikowi urzędu skarbowego.
2014
28
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.