Mały podatnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mały podatnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
maj

Istota:

W zakresie sposobu ustalenia statusu małego podatnika

Fragment:

Status małego podatnika na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy pozwala zastosować stawkę podatkową w wysokości 15% podstawy opodatkowania. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie określa wprost, co podatnik kwalifikuje do przychodów ze sprzedaży określonych w art. 4a pkt 10. Zatem na potrzeby zdefiniowania małego podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca posłużył się pomocniczo definicją małego podatnika z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). Wnioskodawca przyjął, że przychody ze sprzedaży oznaczają sprzedaż podlegającą podatkowi od towarów i usług a więc odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług, określone w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług. Wymienione w pkt 2-5 przychody nie są sprzedażą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, zatem, zdaniem Wnioskodawcy, nie powinny być brane pod uwagę do ustalenia statusu małego podatnika również na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym, uwzględniając tylko przychody określone w pkt 1, Spółka jest małym podatnikiem uprawnionym do zastosowania stawki 15% w podatku dochodowym od osób prawnych.

2018
26
lut

Istota:

W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawcę będzie obowiązywać stawka podatkowa w wysokości 15%?

Fragment:

W myśl art. 4a pkt 10 updop, ilekroć w ustawie jest mowa o „ małym podatniku ” - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W 2017 r. za małego podatnika można zatem uznać tego, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2016 r. nie przekroczyła kwoty 5.157.000 zł. W 2016 r. pierwszym dniem roboczym października był 3 października i to według kursu na ten dzień należy przeliczyć kwoty wyrażone w euro. Wg wyliczenia: średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 3 października 2016 r. (zgodnie z tabelą kursów NBP z 3 października 2016 r. Nr 190/A/NBP/2016) wynosił 4,2976 zł x 1.200.000 = 5.157.120 zł, w zaokrągleniu 5.157.000 zł. Wskazane w art. 4a pkt 10 updop, sformułowanie „ wartość przychodu ze sprzedaży ” nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018
21
lut

Istota:

Kryteria małego podatnika

Fragment:

W piśmie z dnia 5 lutego 2018 r. (data wpływu 12 lutego 2018 r.) Pełnomocnik Spółki wskazał, że pierwszy rok obrotowy Spółki trwał od 28 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i w tym okresie zostały spełnione kryteria pozwalające na uznanie Spółki jako „ małego podatnika ” na rok 2017 r. zgodnie z definicją legalną określoną w art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec powyższego Spółka spełniała przesłanki uznania za „ małego podatnika ” w 2017 r. tj. roku, którego dotyczy przedstawione pytanie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka ma prawo zastosować w 2017 r. stawkę CIT w wysokości 15%? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „ Ustawa ” (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.) stawka podatku wynosi 15% podstawy w przypadku: małych podatników, podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Jednocześnie możliwość zastosowania stawki 15% została wyłączona w zakresie podatników, którzy zostali utworzeni: w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki (...)

2017
29
gru

Istota:

W zakresie okresów rozliczania podatku VAT i składania deklaracji podatkowych przez małego podatnika który dokonał wyboru metody kasowej.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2017 r. (data wpływu 2 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresów rozliczania podatku VAT i składania deklaracji podatkowych przez małego podatnika który dokonał wyboru metody kasowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresów rozliczania podatku VAT i składania deklaracji podatkowych przez małego podatnika który dokonał wyboru metody kasowej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi samodzielną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej od dnia 12 lipca 2016 r. Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, i jest czynnym podatnikiem VAT, wykonującym wyłącznie usługi opodatkowane VAT (tzw. „ mały podatnik ”). Od 14 lipca 2016 r. rozlicza się - w zakresie podatku od towarów i usług - miesięcznie na zasadach ogólnych. Wnioskodawca spełnia definicję małego podatnika z art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), tj. jest podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000,00 euro.

2017
11
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy Spółka prawidłowo rozpoznała moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu opisanej transakcji dotyczącej zakupu usług budowlanych od tzw. małego podatnika, rozliczającego się „metodą kasową” dla której to transakcji ma zastosowanie mechanizm „odwrotnego obciążenia” oraz czy obowiązek podatkowy u nabywcy usługi budowlanej od podwykonawcy powstanie na zasadzie opisanej w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a tj. w dacie wystawienia faktury VAT, nie później niż 30 dnia od daty wykonania usługi, czy też na zasadach opisanych w art. 21 ust. 1 dla małych podatników, którzy wybrali „metodę kasową” tj. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty przez małego podatnika

Fragment:

(...) małych podatników, którzy wybrali „ metodę kasową ” tj. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty przez małego podatnika - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 października 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Spółka prawidłowo rozpoznała moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu opisanej transakcji dotyczącej zakupu usług budowlanych od tzw. małego podatnika, rozliczającego się „ metodą kasową ” dla której to transakcji ma zastosowanie mechanizm „ odwrotnego obciążenia ” oraz czy obowiązek podatkowy u nabywcy usługi budowlanej od podwykonawcy powstanie na zasadzie opisanej w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a tj. w dacie wystawienia faktury VAT, nie później niż 30 dnia od daty wykonania usługi, czy też na zasadach opisanych w art. 21 ust. 1 dla małych podatników, którzy wybrali „ metodę kasową ” tj. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty przez małego podatnika We wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność opodatkowaną, polegającą na świadczeniu usług budowlanych.

2016
28
lip

Istota:

Sposób rozliczenia podatku należnego i naliczonego przez małego podatnika rozliczającego się metodą kasową.

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy, mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje: z dniem otrzymania całości lub części zapłaty w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1, – po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej „ metodą kasową ”; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. Przepis ust. 1 stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje metodę kasową (art. 21 ust. 2 ww. ustawy). Analiza treści wniosku oraz przytoczonych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro jest Pan małym podatnikiem stosującym metodę kasową rozliczenia podatku, okolicznością decydującą o momencie powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego jest dokonanie/otrzymanie zapłaty za fakturę.

2016
27
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca mógł tylko częściowo zamortyzować przedmiotowy środek trwały w grudniu 2015 r. w ramach tzw. jednorazowej amortyzacji, w sytuacji nieprzekroczenia w roku podatkowym 2015 limitu przysługującego dla jednorazowej amortyzacji?

Fragment:

Ze względu na wysokość obrotów (mały podatnik) Wnioskodawca do dnia 31 grudnia 2015 r. przychody z prowadzonej działalności opodatkowywał według skali podatkowej na zasadach ogólnych, natomiast od dnia 1 stycznia 2016 r. – podatkiem liniowym (prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów). Wnioskodawca w dniu 11 grudnia 2015 r. zakupił środek trwały (ciągnik rolniczy) za kwotę 210 000,00 zł, sklasyfikowany w Klasyfikacji Śródków Trwałych pod symbolem - 746. Przedmiotowy środek trwały w dniu zakupu, tj. 11 grudnia 2015 r., został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i z tą datą został oddany do użytkowania. W 2015 r. Wnioskodawca dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w kwocie 90 200,00 zł, a od następnego roku podatkowego pozostałą kwotę zaczął amortyzować na zasadach ogólnych metodą liniową. Mając na uwadze ww. przepisy, w odniesieniu do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wskazać należy, że Wnioskodawca, jako mały podatnik, mógł dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od części wartości początkowej środka trwałego (ciągnika rolniczego) w momencie, w którym ten środek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2016
3
maj

Istota:

Brak prawa do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez małego podatnika i oznaczonych „metoda kasowa”

Fragment:

Faktura wystawiana przez wykonawcę umowy posiadającego status małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową powinna zawierać zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT wyrazy "metoda kasowa". Status małego podatnika zgodnie z art. 2 pkt 25 ppkt a ustawy o VAT przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1.200.000,00 euro. Podatnik otrzymujący faktury od małego podatnika rozliczającego się "metodą kasową" może odliczyć VAT w momencie powstania obowiązku podatkowego, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma tę fakturę. Natomiast obowiązek podatkowy u małego podatnika, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1, powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2016
18
lut

Istota:

1. Czy Wnioskodawca może dokonać jednorazowej amortyzacji w 2015 r., jako mały przedsiębiorca (podatnik)?2. Czy w latach następnych (o ile nie zmieni się stan prawny i sytuacja Wnioskodawcy) Wnioskodawca może dokonywać jednorazowej amortyzacji przy spełnieniu wymogów dotyczących małych podatników?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca spełni ustawowe kryteria dla uznania za „ małego podatnika ”. Zamierza zakupić maszyny do zakładu wykorzystywane w ramach i na potrzeby prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Maszyny, jakie planuje kupić Wnioskodawca w 2015 r. jak i w latach następnych, będą zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych) Przyjmując zatem w oparciu o treść wniosku, że w istocie spełni Pan warunki do uznania go za „ małego podatnika ” w 2015 r. oraz w latach następnych oraz, że maszyny, które planuje zakupić Wnioskodawca, będą zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych), należy stwierdzić, że istnieje możliwość skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych maszyn, do wysokości limitu 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów, przy jednoczesnym zachowaniu warunków pomocy de minimis. Końcowo, tutejszy organ zaznacza, iż to podatnik dokonuje klasyfikacji składnika majątku do odpowiedniej grupy środków trwałych stosownie do obowiązujących przepisów prawa a mianowicie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

2016
22
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania majątku spółki jawnej do działalności indywidualnej.

Fragment:

Tym samym przy ocenie spełnienia kryteriów pojęcia małego podatnika do limitu 1.200.000 euro uwzględnia się wszystkie przychody osiągnięte przez podatnika z działalności gospodarczej niezależnie od formy jej prowadzenia (tj. zarówno przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie jak i z udziałów w spółce niebędącej osobą prawną). Dlatego nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że do limitu przy ustalaniu statusu małego podatnika w świetle art. 5a pkt 20 cytowanej ustawy limit przychodów będzie dotyczył tylko sprzedaży osiągniętej z działalności indywidualnej - bez doliczania przychodów spółki. Właściwym jest bowiem stwierdzenie, że do ustalenia statusu małego podatnika nie należy doliczać przychodów osiągniętych w spółce, ale tylko w przypadku, jeżeli status ten odnosi się do możliwości dokonywania jednorazowej amortyzacji, o której mowa w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, gdyby Wnioskodawca zamierzał dokonać wyboru kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w art. 44 ust. 3g i 3h ww. ustawy, to dla tego celu status małego podatnika należy ustalić w oparciu o wszystkie przychody osiągnięte przez Wnioskodawcę ze źródła „ pozarolnicza działalność gospodarcza ”, a więc także doliczając przypadające na podatnika przychody spółki jawnej.