IPPB2/4511-782/15-4/KW1 | Interpretacja indywidualna

Czy całkowity dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w maltańskiej spółce kapitałowej będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy z Maltą i w konsekwencji, na podstawie art. 23. ust. 1 lit a) Umowy z Maltą, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce?
IPPB2/4511-782/15-4/KW1interpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. członek zarządu
 3. dyrektor
 4. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 2 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 października 2015 r. (data nadania 26 października 2015 r., data wpływu 28 października 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4511-782/15-2/KW1 z dnia 22 października 2015 r. (data nadania 23 października 2015 r., data doręczenia 26 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada stałe miejsce zamieszkania oraz ośrodek interesów życiowych w Polsce. W związku z tym podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wnioskodawca będzie pełnił funkcje dyrektorskie w maltańskiej spółce kapitałowej tzn. będzie członkiem tzw. Board of Directors, organu nadzorczo – zarządzającego Spółki. Spółka będzie miała swoją siedzibę na Malcie i będzie maltańskim rezydentem podatkowym (będzie podlegała opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania), z zastrzeżeniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Malta.

W ramach funkcji dyrektora, Wnioskodawca będzie zobowiązany do podejmowania działań polegających m.in. na:

 1. zasiadaniu w Board of Directors;
 2. poszukiwaniu nowych możliwości biznesowych dla Spółki;
 3. nadzorowaniu planów rozszerzenia działalności Spółki oraz monitorowaniu doczasowego zaangażowania.

Ww. obowiązki w Spółce będą pełnione na podstawie statutu Spółki i uchwały wspólników. Z tytułu pełnionych funkcji dyrektora, Spółka będzie wypłacać Wnioskodawcy wynagrodzenie tzw. „directors fee”.

Na wynagrodzenie dyrektorskie może składać się szereg elementów m.in.

 • wynagrodzenie za udział w spotkaniach dyrektorów na Malcie oraz poza Maltą,
 • wynagrodzenie dodatki za rozwijanie działalności Spółki poza Maltą, wynagrodzenie za zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wszystkie elementy wynagrodzenia będą wynikać z tytułu pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji dyrektora w Spółce (członkostwa w radzie zarządzającej Spółki).

Pismem z dnia 22 października 2015 r. Nr IPPB2/4511-782/15-2/KW1 (data nadania 23 października 2015 r., data doręczenia 26 października 2015 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez wskazanie czy wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w maltańskiej spółce kapitałowej m.in. wynagrodzenie za udział w spotkaniach dyrektorów na Malcie oraz poza Maltą, wynagrodzenie dodatkowe za rozwijanie działalności Spółki poza Maltą oraz wynagrodzenie za zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, będzie objęte zakresem art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2011 r. Nr 283, poz. 1661).

Pismem z dnia 26 października 2015 r. (data nadania 26 października 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce kapitałowej, na które składa się m.in. wynagrodzenie za udział w spotkaniach dyrektorów na Malcie oraz poza Maltą, wynagrodzenie dodatkowe za rozwijanie działalności Spółki poza Maltą oraz wynagrodzenie za zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, w ocenie Wnioskodawcy, będzie objęte zakresem art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu (Dz. U. z 2011 r., Nr 283, poz. 1661).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy całkowity dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w maltańskiej spółce kapitałowej będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy z Maltą i w konsekwencji, na podstawie art. 23. ust. 1 lit a) Umowy z Maltą, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie uzyskiwane przez niego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w maltańskiej spółce kapitałowej będzie stanowić wynagrodzenie, o którym mowa w art. 16 Umowy z Maltą. W konsekwencji, na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy z Maltą, wynagrodzenie to będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 updof, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. la updof za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Wnioskodawca posiada ośrodek interesów życiowych wyłącznie w Polsce. Zatem, nie ulega wątpliwości, że na gruncie polskich przepisów Wnioskodawca jest osobą mającą rezydencję podatkową wyłącznie w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Jednakże, art. 3 ust. la updof stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

W związku z uzyskiwaniem przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków dyrektora w maltańskiej spółce kapitałowej, w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie Umowa z Maltą. Zgodnie z art. 16 Umowy z Maltą, wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. Postanowienie, że danego rodzaju dochód może podlegać opodatkowaniu w państwie źródła nie oznacza, że podatnik czy organ podatkowy mogą wybrać państwo, w którym opodatkują taki dochód i zapłacony zostanie podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód. Zatem, Malta może skorzystać bądź nie z przysługującego jej prawa odpowiednio regulując tę kwestie w swoich wewnętrznych przepisach.

Z treści art. 29 Umowy z Maltą wynika, że umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że postanowienia art. 16 Umowy z Maltą w wersji polskiej (jak i angielskiej) odnoszą się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłaconych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako „rada dyrektorów” („the board of directors”), który powinien być rozumiany jako odpowiednik zarządu w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki powstałej pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek organu w ramach organu zarządczego tworząc „the board of directors”. W świetle powyższego należy stwierdzić, że art. 16 Umowy z Maltą dotyczy wynagrodzeń dyrektorów i innych należności jakie uzyskują oni z tytułu sprawowania stanowiska w radzie dyrektorów.

Wskazać również należy, że w ocenie Wnioskodawcy, Wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w maltańskiej spółce kapitałowej, na które składa się m.in.

 • wynagrodzenie za udział w spotkaniach dyrektorów na Malcie oraz poza Maltą,
 • wynagrodzenie dodatkowe za rozwijanie działalności Spółki poza Maltą oraz
 • wynagrodzenie za zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa,

będzie objęte zakresem art. 16 Umowy z Maltą.

Zatem, Wnioskodawca mający miejsce zamieszkania w Polsce, w zakresie wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu członkostwa w Board of Directors spółki maltańskiej będzie, na gruncie Umowy z Maltą, podlegał opodatkowaniu na Malcie.

W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu wynagrodzenia dyrektorów, należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 lit a) i d) Umowy z Maltą tj. metodę wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany na Malcie, to Polska, co do zasady, zwolni taki dochód z opodatkowania. Jeżeli jednak zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami umowy z Maltą, dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód. Postanowienia te w żaden sposób nie uzależniają stosowania metody wyłączenia z progresją (czyli zwolnienia dochodu od opodatkowania w Polsce przy uwzględnieniu go do wyliczenia stawki podatkowej stosowanej do pozostałych dochodów opodatkowanych w Polsce) od faktu wykorzystania przez Maltę prawa do opodatkowania omawianych przychodów.

Ponadto, żaden sposób regulacji opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów spółek maltańskich przyjęty na Malcie nie wyklucza zastosowania w Polsce metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej umową z Maltą. Nie ma bowiem możliwości wykluczenia zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania (metody wyłączenia z progresją) przewidzianej stosowną umową.

W świetle powyższego, otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, powinno podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego w Polsce. Jednocześnie, otrzymane wynagrodzenie będzie miało wpływ na ustalenie stawki podatku w Polsce znajdującej zastosowanie do opodatkowania innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według odpowiedniej skali podatkowej (tj. w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych).

Podatek będzie kalkulowany w oparciu o art. 27 ust. 8 updof, zgodnie z którym, jeżeli podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu osiąga również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek wg skali;
 2. ustała się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy;
 3. ustaloną zgodnie z pkt b) stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zatem, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia opisanych funkcji w Spółce będzie w całości zwolniony z opodatkowania w Polsce niezależnie od jego opodatkowania bądź zwolnienia na Malcie oraz stopnia tego zwolnienia zgodnie z wewnętrznymi zasadami Malty. Jednocześnie jednak, jeżeli Wnioskodawca uzyska w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie będzie uwzględniony dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Wnioskodawca wskazał, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych wydawanych w podobnych stanach faktycznych na gruncie Umowy z Maltą, przykładowo:

 1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 kwietnia 2015 r. nr IPTPB2/4511-34/15-3/AU i IPTPB2/4511-33/15-3/AU;
 2. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 marca 2015 r. nr IBPBII/1/4511-17/15/BP;
 3. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 stycznia 2015 r. nr IBPBII/1/415-871/14/DP;
 4. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 maja 2012 r.: nr IPPB2/415-275/12-2/LS, nr IPPB2/415-276/12-2/LS, nr IPPB2/415-277/12-2/LS, nr IPPB2/415-278/12-2/LS oraz
 5. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 marca 2012 r.: nr IPPB2/415-68/12-4/MS1, nr IPPB2/415-73/12-4/MS1, nr IPPB2/415-74/12-4/MS1.

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymywane od Spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy z Maltą, co oznacza, że dochód ten może być opodatkowany na Malcie. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) Umowy z Maltą, przy czym na zwolnienie w Polsce wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał żadnego wpływu fakt, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym czy nie i w jakim stopniu. Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie osiągane przez Niego z tytułu pełnienia funkcji dyrektorskich w Spółce będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce bez względu na sposób opodatkowania wynagrodzenia zgodnie z prawem wewnętrznym Malty. Jednocześnie kwota wynagrodzenia będzie uwzględniana dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do postanowień art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W świetle powyżej przytoczonych przepisów należy zauważyć, że zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, co oznacza, że do tej kategorii osób mają zastosowanie ogólne reguły podatkowe korygowane wyłącznie treścią umów międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada stałe miejsce zamieszkania oraz ośrodek interesów życiowych w Polsce. W związku z tym podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wnioskodawca będzie pełnił funkcje dyrektorskie w maltańskiej spółce kapitałowej tzn. będzie członkiem tzw. Board of Directors, organu nadzorczo – zarządzającego Spółki. Spółka będzie miała swoją siedzibę na Malcie i będzie maltańskim rezydentem podatkowym (będzie podlegała opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania), z zastrzeżeniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Malta. W ramach funkcji dyrektora, Wnioskodawca będzie zobowiązany do podejmowania działań polegających m.in. na:zasiadaniu w Board of Directors, poszukiwaniu nowych możliwości biznesowych dla Spółki, nadzorowaniu planów rozszerzenia działalności Spółki oraz monitorowaniu doczasowego zaangażowania. Ww. obowiązki w Spółce będą pełnione na podstawie statutu Spółki i uchwały wspólników. Z tytułu pełnionych funkcji dyrektora, Spółka będzie wypłacać Wnioskodawcy wynagrodzenie tzw. „directors fee”. Wszystkie elementy wynagrodzenia będą wynikać z tytułu pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji dyrektora w Spółce (członkostwa w radzie zarządzającej Spółki).

W stosunku do przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszej interpretacji znajdą zastosowanie odpowiednie uregulowania umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256, z późn. zm.).

Na podstawie art. 16 ww. umowy – wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie powyżej przytoczone, w którym zamieszczono zwrot, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać to państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten będzie podlegać opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisane prawo do opodatkowania nie ma charakteru wyłączności.

W myśl ww. art. 16 umowy – dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt a) i d), tj. metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt a) ww. umowy – w przypadku Polski – podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Z kolei, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt d) ww. umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Przy czym, jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce wówczas dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek taki określa się zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi następujący sposób obliczenia:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (w tym dochody zwolnione uzyskane na Malcie) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 • ustaloną w ww. sposób stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przedstawioną w powyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadę opodatkowania stosuje się wyłącznie w przypadku, jeśli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach lub korzystając z preferencyjnego rozliczenia rocznego, np. z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

W świetle powyżej zaprezentowanych stwierdzeń oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego należy przyjąć, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko – maltańskiej, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie należy wskazać, że w Polsce, by uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją, określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowy podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie winien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku – od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Należy zauważyć, że na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miała wpływu okoliczność, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskim dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym, czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Należy jednak zastrzec, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia dyrektora spółki maltańskiej, o którym mowa w art. 16 ww. umowy polsko – maltańskiej. Gdyby Wnioskodawca otrzymywał od spółki wynagrodzenie z innego tytułu niż wskazany powyżej – interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie się różnił od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Końcowo – odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, że powołane orzeczenia dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.