IPPB2/4511-658/15-4/JG | Interpretacja indywidualna

Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia opisanych-funkcji w Spółce będzie w całości zwolniony z opodatkowania w Polsce niezależnie od jego opodatkowania bądź zwolnienia na Malcie oraz stopnia tego zwolnienia zgodnie z wewnętrznymi zasadami Malty.
IPPB2/4511-658/15-4/JGinterpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. członek zarządu
 3. dyrektor
 4. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) oraz piśmie z dnia 17 sierpnia 2015 r.(data wpływu 18 sierpnia 2015 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie Nr IPPB2/415-658/15-2/JG z dnia 7 sierpnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada stałe miejsce zamieszkania dla celów podatkowych oraz ośrodek interesów życiowych w Polsce. W związku z tym podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jednocześnie Wnioskodawca nie posiada w żadnym innym państwie, poza Polską, stałego miejsca zamieszkania oraz ośrodka interesów życiowych.

Wnioskodawca będzie pełnił funkcje dyrektorskie (dalej: „Dyrektor”) w maltańskiej spółce kapitałowej (dalej: „Spółka”) tzn. będzie członkiem tzw. B., organu nadzorczo-zarządzającego Spółki. Spółka będzie miała swoją siedzibę na Malcie i będzie maltańskim rezydentem podatkowym (będzie podlegała opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania), z zastrzeżeniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Malta jest stroną.

Z tytułu pełnionych funkcji Dyrektora. Spółka będzie wypłacać Wnioskodawcy wynagrodzenie - tzw. „directors fee” (dalej: „Wynagrodzenie”). Na Wynagrodzenie dyrektorskie będzie się składać szereg elementów m. in. wynagrodzenie za udział w spotkaniach dyrektorów na Malcie, wynagrodzenie z tytułu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, dodatki szkoleniowe, dodatki związane z podróżami i ryzykiem z nimi związanym, dodatki za rozwijanie działalności Spółki poza Maltą, dodatki za zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz kwoty stanowiące rekompensatę częstych podróży służbowych i przebywania poza domem.

Powyższe obowiązki w Spółce Wnioskodawca będzie pełnił na podstawie statutu Spółki i uchwały wspólników. Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić wyżej opisane funkcje. Wszelkie wyżej opisane i pełnione przez Wnioskodawcę funkcje jako Dyrektor, mają wyłączną podstawę prawną w statucie Spółki i uchwale wspólników.

Wnioskodawca może otrzymywać dochody ze źródeł w Polsce np. w ramach stosunku pracy.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że wszystkie elementy wynagrodzenia będą wynikać z odpowiednich uchwał wspólników Spółki.

Pismem z dnia 7 sierpnia 2015 r. Nr IPPB2/4511-658/15-2/JG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków wniosku poprzez:

 • uzupełnienie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, czy wszystkie elementy wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę z tytułu pełnionej funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej, tj. wynagrodzenie za udział w spotkaniach dyrektorów na Malcie, wynagrodzenie z tytułu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, dodatki szkoleniowe, dodatki związane z podróżami i ryzykiem z nimi związanym, dodatki za rozwijanie działalności Spółki poza Maltą, dodatki za zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz kwoty stanowiące rekompensatę częstych podróży służbowych i przebywania poza domem objęte są zakresem art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2011 r. Nr 283, poz. 1661).

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 12 sierpnia 2015 r.

Pismem z dnia 17 sierpnia 2015 r. (data nadania 17 sierpnia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W nadesłanym uzupełnieniu wskazano, że Wnioskodawcy nie będą ze Spółką łączyły żadne inne umowy cywilnoprawne, w szczególności umowa o pracę, umowa o usługi doradcze, umowy zlecenia, itp.

W konsekwencji, wszystkie elementy Wynagrodzenia będą wynikały z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce. Tym samym ww. elementy Wynagrodzenia zdaniem Wnioskodawcy powinny być objęte zakresem art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską i Maltą („Umowa”). Jednocześnie wszystkie elementy Wynagrodzenia będą wynikać z odpowiednich uchwał bądź statutu Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy całkowity dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w spółce maltańskiej będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO i w konsekwencji, na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w spółce maltańskiej, opisanej powyżej w przedstawionym we Wniosku stanie faktycznym, będzie stanowić wynagrodzenie, o którym mowa w art. 16 UPO, co w konsekwencji powoduje, że na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO, wynagrodzenie to będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce.

W myśl przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przy czym, w myśl art. 3 ust. 1 a ustawy o PIT za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Nie ma w tym miejscu wątpliwości, że opierając się na przedstawionym w sprawie stanie faktycznym należy stwierdzić, że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, do którego stosuje się normę odnoszącą się do nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Należy jednak zwrócić uwagę, że przepis, art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, na podstawie przepisu art. 4a ustawy o PIT, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

W związku z uzyskiwaniem przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków Dyrektora w Spółce, w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie UPO z Maltą.

Zgodnie z art. 16 tej UPO, wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie, że danego rodzaju dochód może podlegać opodatkowaniu w państwie źródła nie oznacza, że podatnik czy organ podatkowy mogą wybrać państwo, w którym opodatkują taki dochód i zapłacony zostanie podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód. Zatem Malta może skorzystać bądź nie z przysługującego jej prawa odpowiednio regulując tę kwestie w swoich wewnętrznych przepisach.

Art. 16 UPO stanowi, że przepis ten ma zastosowanie do „wynagrodzeń dyrektorów i innych podobnych należności”, które podatnik pochodzący z jednego Umawiającego się Państwa osiąga w Drugim Umawiającym się Państwie. W świetle powyższego należy stwierdzić, że art. 16 UPO dotyczy wynagrodzeń dyrektorów i innych należności jakie uzyskują oni z tytułu sprawowania stanowiska w radzie dyrektorów.

Należy zauważyć, że całość uprawnień związanych z funkcjonowaniem Spółki spoczywa na dyrektorach, wśród nich na Wnioskodawcy. Swoje obowiązki pełni on w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek tj. ustawy o spółkach handlowych z 1995 roku w ramach organu tworzącego radę dyrektorów (tzw. board of directors).

W świetle powyższego należy stwierdzić, że wszystkie elementy wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę, które zostały opisane we wniosku, wynikają z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce (członkostwa w radzie zarządzającej Spółki) i tym samym ww. elementy wynagrodzenia będą objęte zakresem art. 16 UPO.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a) UPO, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami UPO może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania. Natomiast w myśl art. 23 ust. 1 lit. d) UPO, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami UPO dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód (tzw. metoda unikania podwójnego opodatkowania polegająca na wyłączeniu z progresją).

Postanowienia te w żaden sposób nic uzależniają stosowania metody wyłączenia z progresją (czyli zwolnienia dochodu od opodatkowania w Polsce przy uwzględnieniu go do wyliczenia stawki podatkowej stosowanej do pozostałych dochodów opodatkowanych w Polsce) od faktu wykorzystania przez Maltę prawa do opodatkowania omawianych przychodów. Ponadto, żaden sposób regulacji opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów spółek maltańskich przyjęty na Malcie nie wyklucza zastosowania w Polsce metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej UPO. Nie ma bowiem możliwości wyłączenia zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania (metody wyłączenia z progresją) przewidzianej stosowną umową.

W tym kontekście, mając na uwadze, że wynagrodzenie, które Wnioskodawca będzie otrzymywał z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w spółce maltańskiej może podlegać opodatkowaniu zgodnie z brzmieniem art. 16 UPO na Malcie, będzie ono podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego w Polsce. Jednocześnie, wynagrodzenie to będzie miało wpływ na ustalenie stawki podatku w Polsce znajdującej zastosowanie do opodatkowania ewentualnych innych dochodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej w Polsce.

Podatek będzie kalkulowany na podstawie art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, zgodnie z którym, jeżeli podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu osiąga również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podatek określa się w następujący sposób:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek wg skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT,
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 • ustaloną zgodnie z pkt b) stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Reasumując, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia opisanych-funkcji w Spółce będzie w całości zwolniony z opodatkowania w Polsce niezależnie od jego opodatkowania bądź zwolnienia na Malcie oraz stopnia tego zwolnienia zgodnie z wewnętrznymi zasadami Malty. Jednocześnie jednak, jeżeli Wnioskodawca uzyska w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie będzie uwzględniony dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Powyższe stanowisko znajduje pełną aprobatę w wydanych już i opublikowanych interpretacjach indywidualnych, m.in.

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 listopada 2014 roku IPPB2/415-659/14- 4/PW,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r. IPPB2/415-68/12-4/MS1,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2012 r. IPPB2/415-277/12-2/LS,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2013 r. ITPB1/415-1174/13/MR
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2014 r. IPPB2/415- 794/1302/MG,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 marca 2014 r. ILP82/415-6/14-2/AJ,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2014 r.1PPB2/415-79/14-2/PW,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2013 r. IPPB2/415-84/13-4/AS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska – o czym stanowi art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca posiada stałe miejsce zamieszkania dla celów podatkowych oraz ośrodek interesów życiowych w Polsce. W związku z tym podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jednocześnie Wnioskodawca nie posiada w żadnym innym państwie, poza Polską, stałego miejsca zamieszkania oraz ośrodka interesów życiowych.

Wnioskodawca będzie pełnił funkcje dyrektorskie (dalej: „Dyrektor”) w maltańskiej spółce kapitałowej (dalej: „Spółka”) tzn. będzie członkiem tzw. B., organu nadzorczo-zarządzającego Spółki. Spółka będzie miała swoją siedzibę na Malcie i będzie maltańskim rezydentem podatkowym (będzie podlegała opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania), z zastrzeżeniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Malta jest stroną.

Z tytułu pełnionych funkcji Dyrektora. Spółka będzie wypłacać Wnioskodawcy wynagrodzenie - tzw. „directors fee” (dalej: „Wynagrodzenie”). Na Wynagrodzenie dyrektorskie będzie się składać szereg elementów m. in. wynagrodzenie za udział w spotkaniach dyrektorów na Malcie, wynagrodzenie z tytułu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, dodatki szkoleniowe, dodatki związane z podróżami i ryzykiem z nimi związanym, dodatki za rozwijanie działalności Spółki poza Maltą, dodatki za zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz kwoty stanowiące rekompensatę częstych podróży służbowych i przebywania poza domem.

Powyższe obowiązki w Spółce Wnioskodawca będzie pełnił na podstawie statutu Spółki i uchwały wspólników. Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić wyżej opisane funkcje. Wszelkie wyżej opisane i pełnione przez Wnioskodawcę funkcje jako Dyrektor, mają wyłączną podstawę prawną w statucie Spółki i uchwale wspólników.

Wnioskodawca może otrzymywać dochody ze źródeł w Polsce np. w ramach stosunku pracy.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że wszystkie elementy wynagrodzenia będą wynikać z odpowiednich uchwał wspólników Spółki.

W nadesłanym uzupełnieniu wskazano, że Wnioskodawcy nie będą ze Spółką łączyły żadne inne umowy cywilnoprawne, w szczególności umowa o pracę, umowa o usługi doradcze, umowy zlecenia, itp.

W konsekwencji, wszystkie elementy Wynagrodzenia będą wynikały z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce. Tym samym ww. elementy Wynagrodzenia zdaniem Wnioskodawcy powinny być objęte zakresem art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską i Maltą („Umowa”). Jednocześnie wszystkie elementy Wynagrodzenia będą wynikać z odpowiednich uchwał bądź statutu Spółki.

Zgodnie z art. 16 umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256) wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

W myśl ww. przepisu art. 16 umowy dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu zapobieżenia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) umowy - metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 lit. a) powołanej umowy w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Z kolei, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 lit. d) ww. umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 • ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał wpływu fakt czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Końcowo zastrzec należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia dyrektora spółki maltańskiej, o którym mowa w art. 16 Umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Gdyby Wnioskodawca otrzymywał od spółki wynagrodzenie z innego, niż wskazany wyżej, tytułu – interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Organ wydający niniejszą interpretację pragnie podkreślić, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie różnił się zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, iż na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników osadzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.