IPPB2/4511-554/16-2/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Otrzymywane Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie zarządzającym Spółki mającej siedzibę na terytorium Malty stanowi przychód Wnioskodawcy z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy oraz będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko-maltańskiej, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie należy wskazać, że w Polsce, by uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją, określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowy podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie winien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku – od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2016 r. (data wpływu 1 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce z siedzibą na terytorium Republiki Malty - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce z siedzibą na terytorium Republiki Malty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich przychodów (dochodów), niezależnie od miejsca położenia ich źródła. Wnioskodawca zamierza pełnić w przyszłości funkcję dyrektora (członka) w organie zarządzającym spółki posiadającej osobowość prawną, której siedziba będzie znajdować się na terytorium Malty („Spółka”). Przedmiotem działalności Spółki będzie m.in. realizacja inwestycji i transakcji kapitałowych i finansowych, zarządzanie, doradztwo gospodarcze oraz inwestycyjne, a także pośrednictwo w wykonywaniu tych czynności oraz inne usługi. Spółka będzie rezydentem podatkowym na Malcie i będzie tam podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich (dochodów) przychodów, niezależnie od miejsca położenia ich źródła. Na dzień złożenia niniejszego wniosku Spółka nie została jeszcze utworzona.

Wnioskodawca będzie powołany w skład organu zarządzającego Spółki i będzie otrzymywał od Spółki wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji w tym organie zarządzającym. Wynagrodzenie zostanie określone zgodnie z przepisami obowiązującymi na Malcie w uchwale lub innym stosownym akcie korporacyjnym o powołaniu Wnioskodawcy na stanowisko dyrektora. Wynagrodzenie należne będzie za czynności wykonywane w ramach obowiązków członka (dyrektora) organu zarządzającego Spółki tj. w szczególności podstawowych czynności dyrektora Spółki z zakresu zarządzania i kontroli, reprezentowania Spółki wobec osób trzecich, w tym negocjowania transakcji, wdrażania strategii działalności Spółki, koordynowania bieżącej działalności biznesowej Spółki, prowadzenia działań wspierających poprawę efektywności Spółki oraz innych obowiązków Wnioskodawcy jako dyrektora (członka) organu zarządzającego Spółki („Wynagrodzenie”).

Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego lub jakiekolwiek innej umowy, na podstawie której mógłby, lub byłby obowiązany wykonywać opisane powyżej czynności na rzecz Spółki. Wszystkie czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, za które należne będzie Wynagrodzenie będą zatem wykonywane w ramach sprawowania funkcji dyrektora na podstawie uchwały lub innego stosownego aktu o powołaniu Wnioskodawcy na to stanowisko.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie zarządzającym Spółki stanowi przychód Wnioskodawcy z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy PIT?
 2. Czy Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie zarządzającym Spółki może podlegać opodatkowaniu na Malcie na podstawie art. 16 UPO?
 3. Czy na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a) i d) UPO w zw. z art. 16 UPO i w zw. z 13 pkt 7 ustawy o PIT, Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie zarządzającym Spółki podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, przy uwzględnieniu wartości Wynagrodzenia przy obliczaniu kwoty podatku dochodowego należnego od pozostałego dochodu Wnioskodawcy opodatkowanego według skali stawek podatkowych zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT?

Stanowisko Wnioskodawcy.

AD 1

Zdaniem Wnioskodawcy, Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie zarządzającym Spółki stanowi przychód Wnioskodawcy z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W sprawie Wnioskodawcy warunki zastosowania powyższego przepisu będą spełnione, ponieważ:

 1. Wnioskodawca zostanie powołany do organu zarządzającego (zarządu) Spółki posiadającej osobowość prawną. Tymczasem, art. 13 pkt 7 ustawy o PIT ma zastosowanie właśnie do przychodów podatników powołanych do zarządów osób prawnych, nie zaś zarządów innych podmiotów, przykładowo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 2. Wnioskodawca zostanie powołany do organu zarządzającego (zarządu) Spółki na podstawie uchwały lub innego stosownego aktu przewidzianego przez prawo maltańskie. Artykuł 13 pkt 7 ustawy o PIT znajduje natomiast zastosowanie do wszelkich przychodów osiągniętych przez podatników powołanych do zarządów osób prawnych, niezależnie od sposobu ich powoływania.
 3. Wynagrodzenie będzie należne Wnioskodawcy wyłącznie za czynności dyrektora (członka) w organie zarządzającym Spółki określone w uchwale lub innym stosownym akcie o powołaniu Wnioskodawcy na to stanowisko. Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku kontraktowym, w szczególności nie będzie go łączył ze Spółką kontrakt menadżerski lub inna podobna umowa (np. umowa zlecenia), która stanowiłaby podstawę wypłaty całości lub choćby części Wynagrodzenia. Stąd Wynagrodzenie stanowić będzie przychód z działalności osobistej, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, a nie inny przychód sklasyfikowany przykładowo w art. 13 pkt 8 czy pkt 9 ustawy o PIT.
 4. Wreszcie, powyższe stanowisko Wnioskodawcy zgodne jest ze stanowiskiem organów podatkowych, które wielokrotnie w interpretacjach indywidualnych stwierdzały, że przychody podatników z tytułu powołania do zarządów spółek zagranicznych stanowią przychody, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12 maja 2016 r., nr ILPB2/4511-1-427/16-2/BC, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 8 kwietnia 2016 r., nr ITPB4/4511-20/16/KW oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 3 marca 2016 r., nr ITPB4/4511-701/15/KW.

AD 2

Zdaniem Wnioskodawcy, Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie zarządzającym Spółki może być opodatkowane na Malcie na podstawie art. 16 UPO.

Zgodnie z art. 16 UPO wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę na Malcie (tzw. „wynagrodzenie dyrektorów”), mogą być opodatkowane na Malcie. Wynagrodzenie Wnioskodawcy może zatem podlegać opodatkowaniu na Malcie, ponieważ:

 1. Art. 16 UPO stosuje się właśnie do przychodów otrzymywanych w związku z powołaniem do składu zarządu spółki mającej osobowość prawną. Przepis ten przewiduje bowiem zasady opodatkowania tzw. wynagrodzenia dyrektorów, tj. wszelkich należności Wynagrodzenia i inne podobne należności...”), które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym umawiającym się Państwie (tutaj: Polska) otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się Państwie (tutaj: Malta).
 2. W doktrynie termin „rada zarządzająca” bądź rada dyrektorów rozumiany jest zasadniczo jako organ zarządzający i nadzorczy spółki (por. Model Konwencji OECD pod re. B. Brzezińskiego, Oficyna Prawa Polskiego, 2010, s. 1000). Wynagrodzenie Wnioskodawcy będzie należne z tytułu pełnienia funkcji dyrektora (członka) właśnie w takim organie zarządzającym Spółki.
 3. Wreszcie, przepis art. 16 UPO przewiduje, że państwem źródła przychodu z tytułu członkostwa w organie zarządzającym spółki jest zawsze państwo siedziby spółki, do której organu zarządzającego został powołany rezydent drugiego umawiającego się państwa. W konsekwencji, państwem źródła przychodu z tytułu Wynagrodzenia dyrektora spółki z siedzibą na Malcie będzie każdorazowo Malta. Art. 16 UPO przyznaje zatem Malcie, jako państwie źródła przychodu, prawo do opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów spółek maltańskich.
 4. Stanowisko w zakresie prawa Malty do opodatkowania na podstawie art. 16 UPO przychodów polskich podatników z tytułu powołania do organów zarządzających spółek maltańskich znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych wydanych przez organy podatkowe w podobnych sprawach, np. przez:
  1. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 31 grudnia 2014 r., nr IBPBII/1/415-833/14/MZ, w której organ stwierdził, że: „Na podstawie art. 16 ww. umowy wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Postanowienie powyżej przytoczone, w którym zamieszczono zwrot, że danego rodzaju dochód "może podlegać" opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać to państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten będzie podlegać opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji)”.
  2. Dyrektora Izby Skarbowej Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2014 r., nr ITPB1/415-1256/13/PSZ, w której organ powiedział, że: ”W myśl art. 16 Umowy sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256 z późn. zm.) wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie”.
  3. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 9 maja 2016 r. nr IPPB2/4511-151/16-2/JG: „Zgodnie z art. 16 umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256) wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji).”

AD 3

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a) i d) UPO w zw. z art. 16 UPO i w zw. z 13 pkt 7 ustawy o PIT, Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie zarządzającym Spółki podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, przy czym wartość Wynagrodzenia uwzględnia się przy obliczaniu kwoty podatku dochodowego należnego od pozostałego dochodu Wnioskodawcy opodatkowanego według skali zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT.

Na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami UPO może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania. Jednakże, na podstawie art. 23 ust. 1 lit. d) UPO, Polska może uwzględnić kwotę dochodu zwolnionego przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie zaś z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, jeżeli podatnik, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Polski lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w według szczegółowych zasad określonych w tym przepisie.

Przychód z tytułu Wynagrodzenia może podlegać opodatkowaniu na Malcie na podstawie art. 16 UPO, gdyż Malta jest państwem źródła omawianego przychodu. Przepisy art. 23 ust. 1 lit. a i d) UPO nakazują z kolei w zakresie takiego przychodu stosować tzw. metodę wyłączenia z progresją w Polsce jako państwie rezydencji podatnika. Stosowanie tejże metody jest w odniesieniu do przychodów, których mowa w art. 13 ust. 7 ustawy o PIT i art. 16 UPO jest obligatoryjne, o ile Państwo rezydencji przewiduje szczegółowe regulacje wewnętrzne w tym zakresie, a takie są zawarte w przepisach art. 27 ust. 8 ustawy o PIT.

Oznacza to, że wobec powyższych przepisów UPO i ustawy o PIT, Wnioskodawca nie ma prawa wyboru miejsca opodatkowania Wynagrodzenia lub zwolnienia z opodatkowania. W rezultacie, jeśli Wnioskodawca uzyska w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej, przychód z Wynagrodzenia będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, a jednocześnie powinien być uwzględniony dla potrzeb obliczenia efektywnej stawki podatku od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej.

Stanowisko w zakresie stosowania w Polsce tzw. metody wyłączenia z progresją do przychodów polskich podatników z tytułu powołania do organów zarządzających spółek maltańskich zostało potwierdzone w interpretacjach wydanych przez organy podatkowe w podobnych sprawach w tym przez:

 1. (Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 11 marca 2014 r. nr ITPB1/415-1256/13/PSZ, w której organ stwierdził, że: „(..) wynagrodzenie, które Wnioskodawca uzyska z tytułu pełnienia - mających charakter nadzorczo-zarządczy - funkcji dyrektora w Spółce z siedzibę na Malcie (...), podlega opodatkowaniu na zasadzie art. 16 polsko-maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wynagrodzenie to będzie zatem podlegało opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i na Malcie. Jednocześnie jednak - zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a ww. umowy - ww. dochody będą zwolnione z opodatkowania w Polsce (...)”.
 2. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 4 lipca 2014 r., nr IBPBII/1/415-362/14/MZ: „(...) uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko-maltańskiej, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie należy wskazać, że w Polsce, by uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją, określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)”.
 3. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 września 2013 r., nr IPPB2/415-474/13-4/AS, „(...) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. (...)”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do postanowień art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W świetle powyżej przytoczonych przepisów należy zauważyć, że zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, co oznacza, że do tej kategorii osób mają zastosowanie ogólne reguły podatkowe korygowane wyłącznie treścią umów międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich przychodów (dochodów), niezależnie od miejsca położenia ich źródła.

Wnioskodawca zamierza pełnić w przyszłości funkcję dyrektora (członka) w organie zarządzającym spółki posiadającej osobowość prawną, której siedziba będzie znajdować się na terytorium Malty („Spółka”). Przedmiotem działalności Spółki będzie m.in. realizacja inwestycji i transakcji kapitałowych i finansowych, zarządzanie, doradztwo gospodarcze oraz inwestycyjne, a także pośrednictwo w wykonywaniu tych czynności oraz inne usługi. Spółka będzie rezydentem podatkowym na Malcie i będzie tam podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich (dochodów) przychodów, niezależnie od miejsca położenia ich źródła. Na dzień złożenia niniejszego wniosku Spółka nie została jeszcze utworzona.

Wnioskodawca będzie powołany w skład organu zarządzającego Spółki i będzie otrzymywał od Spółki wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji w tym organie zarządzającym. Wynagrodzenie zostanie określone zgodnie z przepisami obowiązującymi na Malcie w uchwale lub innym stosownym akcie korporacyjnym o powołaniu Wnioskodawcy na stanowisko dyrektora. Wynagrodzenie należne będzie za czynności wykonywane w ramach obowiązków członka (dyrektora) organu zarządzającego Spółki tj. w szczególności podstawowych czynności dyrektora Spółki z zakresu zarządzania i kontroli, reprezentowania Spółki wobec osób trzecich, w tym negocjowania transakcji, wdrażania strategii działalności Spółki, koordynowania bieżącej działalności biznesowej Spółki, prowadzenia działań wspierających poprawę efektywności Spółki oraz innych obowiązków Wnioskodawcy jako dyrektora (członka) organu zarządzającego Spółki („Wynagrodzenie”).

Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego lub jakiekolwiek innej umowy, na podstawie której mógłby, lub byłby obowiązany wykonywać opisane powyżej czynności na rzecz Spółki. Wszystkie czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, za które należne będzie Wynagrodzenie będą zatem wykonywane w ramach sprawowania funkcji dyrektora na podstawie uchwały lub innego stosownego aktu o powołaniu Wnioskodawcy na to stanowisko.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ww. ustawy). Zakres zastosowania powołanego przepisu obejmuje zarówno przychody z tytułu uczestnictwa w składzie zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych z siedzibą w Polsce, jak i zagranicznych osób prawnych.

W stosunku do przedstawionego zdarzenia przyszłego zastosowanie znajdą odpowiednie uregulowania umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 7 stycznia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256, ze zm.).

Na podstawie art. 16 ww. umowy – wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie powyżej przytoczone, w którym zamieszczono zwrot, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać to państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten będzie podlegać opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisane prawo do opodatkowania nie ma charakteru wyłączności.

W myśl ww. art. 16 umowy – dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt a) i d), tj. metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt a) ww. umowy – w przypadku Polski – podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Z kolei, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt d) ww. umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Przy czym, jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce wówczas dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek taki określa się zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi następujący sposób obliczenia:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (w tym dochody zwolnione uzyskane na Malcie) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 • ustaloną w ww. sposób stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przedstawioną w powyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadę opodatkowania stosuje się wyłącznie w przypadku, jeśli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach lub korzystając z preferencyjnego rozliczenia rocznego, np. z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

W świetle powyżej zaprezentowanych stwierdzeń oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego należy przyjąć, że otrzymywane Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie zarządzającym Spółki mającej siedzibę na terytorium Malty stanowi przychód Wnioskodawcy z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy oraz będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko-maltańskiej, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie należy wskazać, że w Polsce, by uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją, określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowy podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie winien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku – od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Należy zauważyć, że na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miała wpływu okoliczność, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym, czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Końcowo należy zastrzec, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia dyrektora spółki maltańskiej, o którym mowa w art. 16 ww. umowy polsko-maltańskiej. Gdyby Wnioskodawca otrzymywał od spółki wynagrodzenie z innego tytułu niż wskazany powyżej – interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie się różnił od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Odnosząc się natomiast do wskazanych przez Wnioskodawcę, interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące przy wydaniu przedmiotowej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.