IPPB1/4511-197/16-4/MT | Interpretacja indywidualna

Czy dochody Podatnika osiągane z tytułu uczestnictwa w Spółce (jako zakładu Podatnika na Malcie) w charakterze wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności w związku z działalnością Podatnika na Malcie będą opodatkowane na Malcie na podstawie art. 7 ust. 1 UPO i czy do przedmiotowych dochodów Podatnika zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) UPO?
IPPB1/4511-197/16-4/MTinterpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. dochód
 3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 4. wspólnik
 5. zakład
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2016 r. (data wpływu 18 lutego 2016 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce osobowej mającej siedzibę na terytorium Malty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce osobowej mającej siedzibę na terytorium Malty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik jest osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym. Posiada on stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce. Jednocześnie Podatnik nie posiada w żadnym innym państwie poza Polską stałego miejsca zamieszkania ani ośrodka interesów życiowych.

Podatnik, w ramach restrukturyzacji bieżących inwestycji, planuje założyć spółkę osobową z siedzibą na Malcie (odpowiednik polskiej spółki komandytowej, dalej „Spółka”). Umowa Spółki zostanie zawarta przez Podatnika i przynajmniej jednego innego wspólnika na czas nieokreślony. Wspólnicy ustalą między sobą zasady podziału zysków. Podatnik przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, posiadając 99% udziału w zysku Spółki.

Na gruncie wewnętrznego prawa maltańskiego, Spółka uznawana jest za transparentną podatkowo (tzn. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym). Podatnikami podatku dochodowego będą wyłącznie wspólnicy Spółki, zgodnie z ich udziałem w zysku Spółki. W konsekwencji, w związku z dochodem z działalności gospodarczej uzyskiwanym za pośrednictwem Spółki, Podatnik będzie podatnikiem podatku dochodowego na Malcie.

Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług o charakterze konsultingowym, doradczym oraz marketingowym. Głównymi źródłami przychodów Spółki będą zatem zyski ze świadczenia usług, choć możliwe, że spółka będzie prowadzić także inną działalność. Podatnikowi trudno jest w chwili obecnej z całą pewnością wypowiedzieć się co do przyszłego zakresu działalności spółki maltańskiej i wszystkich tytułów przychodów, które spółka maltańska będzie osiągać. Podatnik planuje, iż spółka będzie uzyskiwała w bliskiej przyszłości przychody ze świadczenia usług o charakterze niematerialnym, przy czym najprawdopodobniej będą to przede wszystkim wskazane w treści wniosku usługi o charakterze konsultingowym/doradczym, aczkolwiek nie można także wykluczyć, iż ostateczny zakres wykonywanych usług (pod zawarciu stosownych umów) będzie inny/szerszy.

Przychody (dochody) uzyskiwane przez Podatnika, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki osobowej z siedzibą na Malcie, stanowić będą przychody (dochody) z pozarolniczej działalności gospodarczej (zyski przedsiębiorstwa), zgodnie z treścią art. 7 UPO oraz w świetle przepisów prawa maltańskiego.

Podatnik wskazuje, iż nie będzie uzyskiwać zysków z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) spółek, których więcej niż 50% wartości pochodzi z majątku nieruchomego położonego w Polsce.

Na potrzeby działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę:

 1. Spółka będzie zarejestrowana w maltańskim rejestrze spółek,
 2. księgi rachunkowe Spółki będą prowadzone i przechowywane na Malcie,
 3. Spółka będzie posiadać w szczególności biuro na Malcie, rachunek bankowy oraz w zależności od potrzeb pocztę elektroniczną lub witrynę internetową,
 4. strategiczne decyzje dotyczące funkcjonowania i modelu biznesowego Spółki oraz zależnych spółek kapitałowych będą podejmowane w toku zebrań wspólników organizowanych na Malcie, co zostanie stosownie udokumentowane; również na Malcie będą podejmowane, co do zasady, operacyjne decyzje dotyczące bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem Spółki oraz zależnych spółek kapitałowych,
 5. w zależności od potrzeb, Spółka będzie mogła zatrudniać pracowników.

Podatnik będzie uzyskiwać na terytorium Polski dochody, w tym dochody z prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli takie dochody uzyska, to opodatkowane one zostaną podatkiem dochodowym według stawki liniowej 19%, na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dochody Podatnika osiągane z tytułu uczestnictwa w Spółce (jako zakładu Podatnika na Malcie) w charakterze wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności w związku z działalnością Podatnika na Malcie będą opodatkowane na Malcie na podstawie art. 7 ust. 1 UPO i czy do przedmiotowych dochodów Podatnika zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) UPO...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskiwany przez Podatnika z tytułu posiadania statusu wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności w maltańskiej spółce osobowej niebędącej - zgodnie z przepisami prawa maltańskiego - podatnikiem podatku dochodowego na Malcie, będzie podlegał w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zarówno na etapie jego powstania w Spółce, w momencie podziału zysków przez Spółkę pomiędzy jej wspólników, jak i w momencie faktycznej wypłaty.

Zgodnie z definicją nieograniczonego obowiązku podatkowego określoną w art. 3 ust. 1 PIT - osoby fizyczne, jeżeli posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia

źródeł przychodów. Osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to zgodnie z art. 3 ust. 1 PIT osoba fizyczna, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast stosownie do art. 4a PIT powyższe przepisy należy interpretować i stosować z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska - w tym przypadku - umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Ponieważ Podatnik jest polskim rezydentem podatkowym, który będzie osiągał dochody ze źródła położonego na terytorium Republiki Malty to w tym przypadku zastosowanie powinny znaleźć przepisy UPO.

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez polskiego rezydenta podatkowego z tytułu posiadania statusu wspólnika spółki o nieograniczonej odpowiedzialności w maltańskiej spółce osobowej zastosowanie powinien mieć art. 7 UPO w związku z art. 23 ust. 1 a) i d) UPO.

Stosownie do art. 7 UPO, zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Jeżeli przedsiębiorstwo umawiającego się państwa prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie poprzez położony tam zakład, to w każdym umawiającym się państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mogłyby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, które jest zakładem, lub innym przedsiębiorstwem powiązanym, z któiym prowadzi transakcje (art. 7 ust 2 UPO).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. UPO, określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Należy przy tym wskazać, że w doktrynie międzynarodowego prawa podatkowego przyjmuje się, że bycie wspólnikiem spółki osobowej oznacza posiadanie stałej placówki w państwie, gdzie prowadzi się działalność za pośrednictwem spółki osobowej (B. Brzeziński „Model Konwencji OECD. Komentarz”, s. 323). Podobne stanowisko zostało wyrażone w komentarzu „Klaus Vogel on Double Taxation Conventions A Commentary to the OECD-, UN- and US-Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation on Income and Capital”, (red. Klaus Vogel, s. 408 i nast.), jeżeli - zgodnie z prawem wewnętrznym - spółka osobowa jest transparentna, a więc dochody nie są opodatkowywane na poziomie spółki, a wyłącznie na poziomie wspólników, udział wspólnika w przedsiębiorstwie spółki jest uważany za przedsiębiorstwo wspólnika w znaczeniu art. 7 MK OECD”.

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych m.in. przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 września 2009 r. sygn. IPPB5/423-406/09-4/PS: zarówno na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli spółka osobowa, jako podmiot transparentny pod względem podatkowym, prowadzi działalność w państwie, w którym jest zorganizowana, to wspólnik tej spółki posiada w tym państwie zakład”.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 września 2010 r. sygn. IPPB5/423-342/10-3/AJ: „nie ulega wątpliwości, że na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego, jeżeli spółka osobowa, jako podmiot transparentny pod względem podatkowym prowadzi działalność w państwie, w którym jest zorganizowana, to wspólnik tej spółki posiada w tym państwie zakład i podlega w nim opodatkowaniu od zysków osiągniętych poprzez ten zakład”.

W konsekwencji, dochody uzyskiwane przez Podatnika z tytułu bycia wspólnikiem w Spółce (zarówno na etapie ich powstania, jak i w momencie ich faktycznej wypłaty na rzecz wspólników), stanowić będą dla niego w całości dochody U2yskiwane poprzez położony na terytorium Malty stały zakład, które zgodnie z postanowieniami art. 7 UPO mogą podlegać opodatkowaniu na Malcie.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a) UPO, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami UPO może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania. Natomiast w myśl art. 23 ust. 1 lit. d) UPO, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami UPO dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

W związku z powyższym, w Polsce dochód z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Malty podlegać będzie opodatkowaniu z zastosowaniem metody unikania podwójnego opodatkowania zawartej w art. 23 ust. 1 lit. a) i lit. d) UPO.

Mając powyższe na uwadze, dochody uzyskiwane przez Podatnika z tytułu posiadania statusu wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności (zarówno na etapie ich powstania, jak i w momencie ich faktycznej wypłaty na rzecz wspólników), stanowić będą dla niego w całości dochody uzyskiwane poprzez położony na terytorium Malty zakład, które zgodnie z postanowieniami art. 7 ww. UPO, mogą podlegać opodatkowaniu na Malcie. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 1 lit. a) tej UPO, dochody te podlegają w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie w utrwalonej praktyce organów podatkowych, m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26.11.2015 r., sygn. IPPB1/4511-1159/15-4/MT.

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska w opisanej powyżej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, że dotyczą one tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników osadzonych w określonym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.