ILPB2/4511-1-747/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce osobowej mającej siedzibę na terytorium Malty w sytuacji, gdy przychody alokowane na rzecz Wnioskodawcy nie będą przekraczały kwoty 250 000 euro.
ILPB2/4511-1-747/15-2/WMinterpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. spółka zagraniczna
 3. wyłączenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu: 13 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce osobowej mającej siedzibę na terytorium Malty w sytuacji, gdy przychody alokowane na rzecz Wnioskodawcy nie będą przekraczały kwoty 250 000 euro – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce osobowej mającej siedzibę na terytorium Malty w sytuacji, gdy przychody alokowane na rzecz Wnioskodawcy nie będą przekraczały kwoty 250 000 euro.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski i prowadzi działalność gospodarczą, a dochody osiągane z przedmiotowej działalności opodatkowuje w całości na terytorium Polski.

Zainteresowany w ramach bieżących inwestycji wraz z innymi osobami (osoby fizyczne lub osoby prawne będące polskimi rezydentami podatkowymi. dalej: „Wspólnicy”) planuje utworzenie spółki osobowej z siedzibą na Malcie (dalej: „Spółka Osobowa”). Spółka Osobowa będzie odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. Podobnie jak w przypadku polskiej spółki komandytowej, przynajmniej jeden ze Wspólników będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania Spółki Osobowej bez ograniczeń, natomiast odpowiedzialność przynajmniej jednego ze Wspólników za zobowiązania Spółki Osobowej będzie ograniczona.

Wnioskodawca przystąpi do Spółki Osobowej w charakterze wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności albo wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności. Na podstawie wewnętrznych regulacji podatkowych obowiązujących na Malcie, Spółka Osobowa traktowana będzie jako tzw. podmiot transparentny podatkowo na gruncie podatków dochodowych. Wszelkie dochody podatkowe generowane za pośrednictwem Spółki Osobowej będą uznawane za dochody osiągane bezpośrednio przez Wspólników.

Planuje się, że Spółka Osobowa wynajmie na Malcie lokal wraz z niezbędnym wyposażeniem. Nie jest też wykluczone, że zatrudni ona pracownika. Spółka zostanie zawiązana na czas nieoznaczony, a jej działalność będzie miała charakter trwały. Wnioskodawca nie wyklucza osobistego prowadzenia spraw spółki. Spółka Osobowa będzie prowadzić przede wszystkim działalność holdingową, tzn. będzie ona inwestować w udziały spółek kapitałowych z krajów Unii Europejskiej. W ramach planowanej działalności Spółka Osobowa będzie posiadała m.in. udziały w spółce kapitałowej z siedzibą na Malcie (dalej: „Spółka Kapitałowa”).

Osiągane przez Spółkę Kapitałową zyski wypłacane będą w formie dywidendy na rzecz Spółki Osobowej. Wnioskodawca zakłada, że dywidendy otrzymywane przez Spółkę Osobową od Spółki Kapitałowej stanowiły będą co najmniej 50% przychodów wykazywanych w księgach

prowadzonych przez Spółkę Osobową.

W związku z posiadaniem statusu wspólnika w Spółce Osobowej, Wnioskodawca posiadał będzie zakład (dalej: „PE”) na terytorium Malty w rozumieniu art. 5 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256 ze zm., dalej: „Umowa”). Jednocześnie, PE na terytorium Malty posiadali będą również Wspólnicy (Wnioskodawca pragnie podkreślić, że powyższe stwierdzenia są elementem przedstawionego stanu faktycznego i Wnioskodawca nie oczekuje analizy przedmiotowej kwestii przez organ podatkowy w trakcie rozpatrywania niniejszego wniosku).

Wnioskodawca zakłada, że osiągane przez Niego za pośrednictwem Spółki Osobowej dochody będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie według stawki l4,25% lub niższej, względnie podlegały będą zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na Malcie.

Przychody osiągane przez Spółkę Osobową w ciągu roku kalendarzowego mogą przekraczać kwotę odpowiadającą 250 000 EUR, jednakże przychody alokowane na rzecz Wnioskodawcy, zgodnie z przysługującym Wnioskodawcy udziałem w zyskach Spółki Osobowej, nie będą przekraczały ww. kwoty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce Osobowej nie będą podlegały opodatkowaniu PIT w oparciu o przepisy regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (art. 30f ustawy o PIT), z uwagi na fakt, że w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie wyjątek uregulowany w art. 30f ust. 19 pkt 1 ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody osiągane przez Zainteresowanego z tytułu uczestnictwa w Spółce Osobowej nie będą podlegały opodatkowaniu PIT w oparciu o przepisy regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (art. 30f ustawy o PIT), z uwagi na fakt, że w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie wyjątek uregulowany w art. 30f ust. 19 pkt 1 ustawy o PIT.

Uzasadnienie.

Art. 30f ustawy o PIT reguluje zasady opodatkowania PIT dochodów generowanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną (dalej; „CFC”), uzyskiwanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT (osobę fizyczną będącą polskim rezydentem podatkowym).

W przypadku zagranicznych spółek, które nie posiadają siedziby ani zarządu w państwach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 599; dalej: „Rozporządzenie”), ani w państwach, z którymi Polska lub Unia Europejska nie zawarły umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę wymiany informacji podatkowych, warunki uznania zagranicznych spółek za CFC uregulowane zostały w art. 30f ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT.

Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami. zagraniczna spółka może zostać uznana za CFC jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. zagraniczna spółka jest osobą prawną (względnie spółką kapitałową w organizacji, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej lub spółką komandytowo-akcyjną);
 2. zagraniczna spółka nie posiada siedziby ani zarządu na terytorium Polski (nie jest uznawana za polskiego rezydenta podatkowego);
 3. podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT (osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym), posiada w zagranicznej spółce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach;
 4. co najmniej 50% przychodów zagranicznej spółki osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także przychodów ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych;
 5. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa powyżej, uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę, podlega w państwie jej rezydencji podatkowej opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 14,25% lub niższej, względnie podlega zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie rezydencji podatkowej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011 ze zm., dalej: „Dyrektywa”).

Należy podkreślić, że Malta nie znajduje się na liście krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, zawartej w Rozporządzeniu, a Umowa zawarta pomiędzy Polską oraz Maltą przewiduje mechanizm wymiany informacji podatkowych (art. 26 Umowy). Tym samym, kwalifikacja maltańskich spółek zależnych od polskich rezydentów podatkowych będących osobami fizycznymi jako CFC powinna być dokonywana z uwzględnieniem powyższych kryteriów.

Zgodnie z art. 30f ust. 19 pkt 1 ustawy o PIT, przepisów dotyczących opodatkowania PIT dochodów generowanych przez CFC nie stosuje się, jeżeli przychody CFC nie przekraczają w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 250 000 EUR, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski (dalej: „NBP”), obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego dany rok podatkowy.

Wymaga podkreślenia, że na podstawie art. 30f ust. 21 przepisy dotyczące opodatkowania PIT dochodów osiąganych przez CFC (art. 30f ust. 1-20 ustawy o PIT) stosuje się odpowiednio do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą poprzez PE położony poza terytorium Polski, chyba że dochody PE zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania PIT na terytorium Polski.

Należy podkreślić, że odpowiednie stosowanie przepisów regulujących opodatkowanie dochodów osiąganych przez CFC do dochodów osiąganych przez podatnika za pośrednictwem PE oznacza, iż w zależności od stopnia dopasowania niektóre z przepisów stosować należy wprost, inne z modyfikacjami, a jeszcze inne nie powinny być stosowane w ogóle.

Mając na uwadze powyższe, na gruncie art. 30f ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 3 w zw. z art. 30f ust. 21 ustawy o PIT, dochody osiągane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Spółki Osobowej mogłyby podlegać opodatkowaniu PIT w Polsce, z uwagi na to, że:

 • w związku z uczestnictwem w Spółce Osobowej, Wnioskodawca posiadał będzie PE na terytorium Malty;
 • co najmniej 50% przychodów wykazywanych w księgach prowadzonych przez Spółkę Osobową (a zarazem co najmniej 50% przychodów alokowanych na rzecz Wnioskodawcy zgodnie z przysługującym Wnioskodawcy udziałem w zyskach Spółki Osobowej) stanowić będą dywidendy otrzymywane od Spółki Kapitałowej;
 • dochody osiągane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Spółki Osobowej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie według stawki 14,25% lub niższej, względnie podlegały będą zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na Malcie (przy czym przedmiotowe dochody nie będą korzystały ze zwolnienia w oparciu o przepisy będące implementacją Dyrektywy);
 • Wnioskodawca nie będzie uwzględniał dochodów osiąganych za pośrednictwem Spółki Osobowej w podstawie opodatkowania PIT na terytorium Polski (należy podkreślić, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt a) Umowy przedmiotowe dochody podlegać będą zwolnieniu z opodatkowania PIT w Polsce).

Jednocześnie jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, na gruncie przedstawionego stanu faktycznego zastosowanie znajdzie wyjątek uregulowany w art. 30f ust. 19 pkt 1 w zw. z art. 30f ust. 21 ustawy o PIT.

Jak zostało podkreślone w opisie zdarzenia przyszłego, przychody osiągane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Spółki Osobowej (alokowane na rzecz Wnioskodawcy zgodnie z przysługującym Wnioskodawcy udziałem w zyskach Spółki Osobowej) nie będą przekraczały w skali roku kalendarzowego (z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, rokiem podatkowym Wnioskodawcy jest każdorazowo rok kalendarzowy) kwoty odpowiadającej 250 000 EUR. Co za tym idzie, dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce Osobowej (będące zarazem dochodami osiąganymi przez Wnioskodawcę za pośrednictwem PE położonego na Malcie) nie będą mogły podlegać opodatkowaniu PIT w Polsce na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie dochodów CFC.

Wnioskodawca pragnie przy tym podkreślić, że dla celów stosowania art. 30f ust. 19 pkt 1 w zw. z art. 30f ust. 21 ustawy o PIT nie należy brać pod uwagę całości przychodów wykazywanych w księgach prowadzonych przez Spółkę Osobową. Jak zostało podkreślone, poza Wnioskodawcą prawa udziałowe w Spółce Osobowej (w tym prawa do udziału w zyskach Spółki Osobowej) posiadali będą również Wspólnicy, którzy w związku z uczestnictwem w Spółce Osobowej posiadali będą własne PE na terytorium Malty (odrębne w sensie prawnopodatkowym od PE posiadanego przez Wnioskodawcę). W związku z powyższym, stosowna część przychodów wykazywanych w księgach Spółki Osobowej podlegała będzie alokacji na rzecz poszczególnych Wspólników (stosownie do przysługujących poszczególnym Wspólnikom udziałów w zyskach Spółki Osobowej) i traktowana będzie jako przychody osiągane przez poszczególnych Wspólników za pośrednictwem odrębnych PE posiadanych przez każdego ze Wspólników na Malcie. Co za tym idzie, skoro na mocy art. 30f ust. 21 ustawy o PIT przepisy dotyczące opodatkowania PIT dochodów osiąganych przez CFC stosuje się odpowiednio do dochodów osiąganych przez podatników za pośrednictwem PE, sytuację każdego podatnika posiadającego PE na terytorium innego kraju rozpatrywać należy osobno (w oderwaniu od sytuacji innych podatników, którzy również posiadać mogą PE na terytorium tego samego kraju w związku z tym samym przedsięwzięciem gospodarczym), w tym dla celów ustalania limitu, o którym mowa w art. 30f ust. 19 pkt 1 ustawy o PIT.

Konkludując, w ocenie Wnioskodawcy, dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce Osobowej nie będą podlegały opodatkowaniu PIT w oparciu o przepisy regulujące opodatkowanie dochodów CFC (art. 30f ustawy o PIT) z uwagi na fakt, że w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego zastosowanie znajdzie wyjątek uregulowany w art. 30f ust. 19 pkt 1 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328) wprowadzono na mocy art. 2 pkt 24 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 30f ustawy).

Zgodnie z art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „zagraniczną spółką”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym – zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd – przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa, itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu.

Stosownie do przepisu art. 30f ust. 2 pkt 1 użyte określenie zagraniczna spółka oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

– nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Nie każda „zagraniczna spółka” będzie stanowić „kontrolowaną zagraniczną spółkę”, a jedynie taka, która spełniać będzie warunki określone w art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warunki uznania danego podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną wskazuje art. 30f ust. 3 ustawy.

Zgodnie z powyższym zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Przepis ust. 3 pkt 3 lit. a stosuje się również w przypadku, gdy 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki pozostaje w posiadaniu ustalonym łącznie z małżonkiem podatnika, a także jego krewnymi do drugiego stopnia (art. 30f ust. 4 ustawy).

W myśl art. 30f ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 9 albo 10, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Zgodnie z art. 30f ust. 7 ww. ustawy, dochód, o którym mowa w ust. 5, stanowi uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie udziału podatnika związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej albo nastąpiło wyłączenie lub ograniczenie tego prawa, dla ustalenia udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej przyjmuje się najwyższy, określony procentowo, udział podatnika w kapitale, prawie głosu w organach kontrolnych albo prawie głosu w organach stanowiących tej spółki (art. 30f ust. 8 ww. ustawy).

Stosownie do art. 30f ust. 9 ww. ustawy, w przypadku zagranicznej spółki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, dla ustalenia udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej przyjmuje się, że podatnikowi lub podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, przysługiwały, przez cały rok podatkowy, o którym mowa w ust. 7, wszystkie prawa do uczestnictwa w zyskach tej spółki. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1, związane z prawem do uczestnictwa w zyskach są równe.

Przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio do ustalenia udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, chyba że podatnik wykaże, iż faktycznie przysługujący podatnikowi udział w zagranicznej spółce kontrolowanej lub okres jego posiadania jest inny (art. 30f ust. 10 ww. ustawy).

Stosownie zaś do art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 7, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Zgodnie z art. 30f ust. 19 pkt 1 ww. ustawy, przepisu ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 15, nie stosuje się, jeżeli przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 250 000 euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, o którym mowa w ust. 7.

Przepisy ust. 1-20 oraz art. 45 ust. 1aa stosuje się odpowiednio do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 26 lub art. 30c (art. 30f ust. 21 ww. ustawy).

Z analizy wniosku wynika, że Zainteresowany ma miejsce zamieszkania i prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dochody osiągane z przedmiotowej działalności są opodatkowane w całości na terytorium Polski. Wnioskodawca wraz z innymi osobami planuje utworzenie Spółki Osobowej w siedzibą na Malcie. Spółka osobowa będzie odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. Wnioskodawca zakłada, że osiągane przez Niego za pośrednictwem Spółki Osobowej dochody będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie według stawki l4,25% lub niższej, względnie podlegały będą zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na Malcie. Przychody osiągane przez Spółkę Osobową w ciągu roku kalendarzowego mogą przekraczać kwotę odpowiadającą 250 000 EUR, jednakże przychody alokowane na rzecz Wnioskodawcy, zgodnie z przysługującym Wnioskodawcy udziałem w zyskach Spółki Osobowej, nie będą przekraczały ww. kwoty. Zainteresowany nie będzie uwzględniał dochodów osiąganych za pośrednictwem Spółki Osobowej w podstawie opodatkowania PIT na terytorium Polski; przedmiotowe dochody podlegać będą zwolnieniu z opodatkowania PIT w Polsce.

W opinii tut. organu, w realiach badanej sprawy nie znajdzie zastosowania – określony w przepisie art. 30f ust. 19 ww. ustawy – wyjątek, do którego odsyła ustęp 21, nakazując jego odpowiednie stosowanie. Sformułowanie „stosuje się odpowiednio” oznacza bowiem stosowanie wyłącznie w takim zakresie, w jakim da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym – w tym z uwzględnieniem celu nowelizacji. Powtórzyć należy, że celem ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw jest m.in. przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych. Wobec powyższego, „odpowiednie stosowanie” normy określonej w przepisie art. 30f ust. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraża się w odniesieniu limitu 250 000 euro do całej spółki kontrolowanej z siedzibą na Malcie, a nie tylko do przychodów alokowanych na rzecz Wnioskodawcy.

Zaakcentować należy, że przeciwna teza sprowadzałaby się de facto do niedopuszczalnego obejścia przepisów dotyczących opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych i w rzeczywistości niweczyłaby sens nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, stwierdzić należy, że dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce Osobowej będą podlegały opodatkowaniu PIT w oparciu o przepisy art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

W konsekwencji, stanowisko Zainteresowanego w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.