ILPB2/4511-1-662/16-2/BC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Opodatkowanie dochodów uzyskanych na Malcie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych na Malcie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych na Malcie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym. Posiada stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce. Jednocześnie Wnioskodawca nie posiada w żadnym innym państwie poza Polską stałego miejsca zamieszkania ani ośrodka interesów życiowych.

Wnioskodawca będzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Radzie Zarządzającej spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Malty, będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Maltańska).

Rada Zarządzająca jest pojęciem przedmiotowo szerszym od określenia Rada Dyrektorów. Rada Zarządzająca Spółki Maltańskiej może składać się z:

 • Rady Dyrektorów, obejmującej członków zarządu, ujawnionych w rejestrze przedsiębiorstw, uprawnionych do reprezentowania Spółki Maltańskiej,
 • Dyrektorów zarządzających, nie ujawnionych w rejestrze przedsiębiorstw, mogących pełnić wyłącznie funkcje zarządcze i nadzorcze, jednakże nieuprawnionych do reprezentowania Spółki Maltańskiej.

Reasumując, w skład Rady Zarządzającej Spółki Maltańskiej wchodzą członkowie Rady Dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek; w skład Rady Zarządzającej Spółki Maltańskiej mogą też wchodzić Dyrektorzy Zarządzający, nie wchodzący w skład Rady Dyrektorów i nie ujawnieni w rejestrze spółek.

Wnioskodawca jako Dyrektor Zarządzający będzie więc członkiem Rady Zarządzającej, jednocześnie nie będzie członkiem Rady Dyrektorów Spółki Maltańskiej. Spółka Maltańska jest zarejestrowana w maltańskim rejestrze spółek zgodnie z obowiązującym na Malcie prawem oraz prowadzi działalność na terytorium Malty poprzez usytuowane tam biuro. Siedzibą Spółki jest miejscowość położona na Malcie. Miejscem faktycznego zarządu Spółki Maltańskiej, w którym podejmowane są najważniejsze decyzje w sprawach zarządzania Spółką Maltańską jako całością, w tym jej zagranicznymi zakładami i oddziałami, jest i będzie terytorium Malty. Spółka Maltańska posiada i będzie posiadała status maltańskiego rezydenta podatkowego, i podlega opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania z uwzględnieniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Malta jest stroną.

Wnioskodawca jest Dyrektorem Zarządzającym Spółki Maltańskiej, powołanym na to stanowisko stosowną uchwałą, i jednocześnie członkiem Rady Zarządzającej tejże Spółki Maltańskiej. Uchwała powołująca określa m.in. zakres obowiązków Wnioskodawcy jako Dyrektora Zarządzającego oraz zasady jego wynagradzania.

Zgodnie z powyższą uchwałą, do zakresu obowiązków Wnioskodawcy jako Dyrektora Zarządzającego Spółki Maltańskiej należą wyłącznie czynności zarządzania i nadzoru nad Spółką Maltańska, a wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę Maltańską jest wynagrodzeniem wypłacanym wyłącznie za czynności zarządzania i nadzoru nad Spółką Maltańską. Wnioskodawca oświadcza, że powyższe wynagrodzenie jest wynagrodzeniem dyrektorów, o którym mowa w art. 16 polsko-maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Niezależnie od okoliczności natury formalno-prawnej, charakter i sposób wykonywania wymienionych czynności Dyrektora Zarządzającego, wskazują jednoznacznie, że nie są to czynności wykonywane w roli pracownika, doradcy czy też konsultanta.

Jednocześnie Akt Powołania stanowi dla Wnioskodawcy jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego w Radzie Zarządzającej Spółki Maltańskiej. Wynagrodzenie będzie wypłacane bezpośrednio z rachunku bankowego Spółki Maltańskiej założonego w banku zlokalizowanym w Polsce i będzie wynagrodzeniem wyłącznie za wykonywanie przez Wnioskodawcę wymienionych wyżej czynności Wnioskodawcy, jako Dyrektora Zarządzającego Spółki Maltańskiej.

Wnioskodawca nie jest i nie będzie związany ze Spółką Maltańską umową o pracę, umową o dzieło, umową o świadczenie usług czy też inną umową o podobnym charakterze, w szczególności nie jest i nie będzie jej pracownikiem, a także nie będzie wykonywał na rzecz Spółki Maltańskiej usług i czynności w charakterze doradcy lub konsultanta.

W świetle przepisów maltańskiego prawa podatkowego Wnioskodawca ma ograniczony obowiązek podatkowy na Malcie, tj. podlega na Malcie opodatkowaniem podatkiem dochodowym od dochodów uzyskanych z tytułu członkostwa w Radzie Zarządzającej Spółki Maltańskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym stanie faktycznym dochód Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego w Radzie Zarządzającej Spółki Maltańskiej będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czy na terytorium Malty...
 2. Czy w opisanym stanie faktycznym dochód Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego w Radzie Zarządzającej Spółki Maltańskiej będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania tego dochodu na terytorium Malty...
 3. Czy w opisanym stanie faktycznym dochód Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego w Radzie Zarządzającej Spółki Maltańskiej powinien być uwzględniony przy wyliczaniu efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu Wnioskodawcy, opodatkowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach ogólnych wg skali podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzyma z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego w Radzie Zarządzającej Spółki Maltańskiej podlega opodatkowaniu PIT w Polsce i na Malcie, z zastrzeżeniem Umowy.

Jednocześnie Umowa nakazuje – zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a – zastosowanie do tego wynagrodzenia metody unikania podwójnego opodatkowania wyłączenie z progresją.

Dochód Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego w Radzie Zarządzającej Spółki Maltańskiej będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a Umowy, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania tego dochodu na terytorium Malty.

W opisanym zdarzeniu przyszłym dochód Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego w Radzie Zarządzającej Spółki Maltańskiej powinien być uwzględniony przy wyliczaniu efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu Wnioskodawcy, opodatkowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach ogólnych wg skali podatkowej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1:

Zgodnie z art. 16 Umowy wynagrodzenie i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub innym podobnym organie spółki mającej siedzibę na Malcie, mogą być opodatkowane na Malcie. Umowa przewiduje więc możliwość opodatkowania na Malcie wynagrodzeń z tytułu czynności zarządzania i kontroli wykonywanych w ramach członkostwa w Radzie Zarządzającej Spółki Maltańskiej, bez względu na miejsce ich faktycznego wykonywania, bez względu na fakt posiadania przez Spółkę Maltańską zakładu w Polsce, a także bez względu na długość pobytu w ciągu roku na terytorium Polski osoby wykonującej te czynności.

Natomiast, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, ponieważ Wnioskodawca jest i będzie polskim rezydentem podatkowym, jego wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego Spółki Maltańskiej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych również w Polsce.

Jednocześnie, zgodnie z art. 4a ustawy o PIT, do faktycznego opodatkowania w Polsce wynagrodzenia Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego w Spółce Maltańskiej będą miały zastosowania postanowienia Umowy, w szczególności dotyczące zastosowania właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania.

W konsekwencji wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzyma z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego w Radzie Zarządzającej Spółki Maltańskiej, podlega opodatkowaniu PIT w Polsce i na Malcie, jednocześnie Umowa nakazuje – zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a – zastosowanie do tego wynagrodzenia metody unikania podwójnego opodatkowania wyłączenie z progresją.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 2:

Zgodnie z definicją nieograniczonego obowiązku podatkowego określoną w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT – osoby fizyczne, jeżeli posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to zgodnie z art. 3 ust. 1 PIT osoba fizyczna, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast stosownie do art. 4a ustawy o PIT powyższe przepisy należy interpretować i stosować z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponieważ Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, który będzie osiągał dochody ze źródła położonego na terytorium Malty, to w tym przypadku zastosowanie powinny znaleźć stosowne przepisy Umowy.

Zgodnie z art. 16 Umowy wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w tym przypadku w Polsce) otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (w tym przypadku na Malcie), mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (na Malcie). Oznacza to, że Umowa przyznaje Malcie pierwotne prawo opodatkowania takich dochodów. Poprzez określenie wynagrodzenia i inne należności otrzymywane z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej należy rozumieć wyłącznie należności wynikające z pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych w spółce. Chodzi zatem o należności z tytułu czynności charakterystycznych dla wykonywania obowiązków dyrektora w spółce, dla zarządzania spółka i nadzoru nad zarządzaniem spółką.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a Umowy (mającym zastosowanie do wynagrodzeń dyrektorów, o których mowa w art. 16 Umowy), w przypadku Polski, podwójnego opodatkowania unika się w ten sposób, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 lit. b Umowy, nie mającym znaczenia dla sprawy.

Wnioskodawca jako polski rezydent podatkowy będzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Spółce Maltańskiej, w ramach której będzie wykonywał wyłącznie funkcje zarządzania i kontroli, będąc jednocześnie członkiem Rady Zarządzającej Spółki Maltańskiej. Wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzyma z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego w Radzie Zarządzającej Spółki Maltańskiej, jest wynagrodzeniem dyrektorów, o którym mowa w art. 16 Umowy.

Do dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę jako polskiego rezydenta podatkowego, z tytułu pełnienia przez niego funkcji Dyrektora Zarządzającego w Spółce Maltańskiej, z siedzibą na Malcie ma więc zastosowanie art. 23 ust. 1 lit. a Umowy, zwalniający z opodatkowania w Polsce wynagrodzenia dyrektorów, uzyskane na Malcie przez polskich rezydentów podatkowych.

W konsekwencji dochody Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego w Radzie Zarządzającej Spółki Maltańskiej będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a Umowy, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania tego dochodu na terytorium Malty.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 3:

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. d Umowy, jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniami Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić ten dochód.

W myśl art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1;
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 • ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadę opodatkowania przedstawioną powyżej stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie Umowy, osiągał inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych wg skali podatkowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, dochód Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego w Radzie Zarządzającej Spółki Maltańskiej, zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 23 ust. 1 lit a Umowy, powinien być uwzględniony przy wyliczaniu efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu Wnioskodawcy, opodatkowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach ogólnych wg skali podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.): osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a cyt. ustawy: za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powołane wyżej przepisy – w myśl art. 4a ww. ustawy – stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z analizy wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Zainteresowany będzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w organie zarządzającym w spółce kapitałowej z siedzibą na Malcie (dalej: Spółka Maltańska). Zakres wykonywanych obowiązków, jako dyrektora zarządzającego w radzie zarządzającej Spółki Maltańskiej, mieści się wyłącznie w zakresie art. 16 umowy polsko-maltańskiej. Spółka Maltańska będzie miała swoją siedzibę na Malcie i będzie maltańskim rezydentem podatkowym (będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Malcie).

Zgodnie z art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valletta dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. 1995 r., Nr 49, poz. 256, z późn. zm.): wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

W myśl ww. przepisu art. 16 umowy dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora (tu: Wnioskodawcy) w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty (tu: w Spółce Maltańskiej), może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 lit. a i d umowy, tj. metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 lit. a powołanej umowy: w przypadku Polski, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Z kolei, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 lit. d ww. umowy: jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce Maltańskiej jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Reasumując – wynagrodzenie, które Wnioskodawca uzyska z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego w Spółce Maltańskiej, podlega opodatkowaniu na zasadzie określonej w art. 16 polsko–maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W konsekwencji, stosownie do art. 23 ust. 1 umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli Zainteresowany uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód z tytułu funkcji dyrektora zarządzającego w Spółce Maltańskiej powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce (tzw. metoda wyłączenia z progresją).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.