ILPB1/415-482/13-2/IM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Malty za prowadzoną za pośrednictwem zakładu oraz w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą na Malcie.
ILPB1/415-482/13-2/IMinterpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. dywidendy
 3. działalność gospodarcza
 4. zakład
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2013 r. (data wpływu 23 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Malty za prowadzoną za pośrednictwem zakładu – jest prawidłowe,
 • opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą na Malcie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Malty za prowadzoną za pośrednictwem zakładu oraz w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą na Malcie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy).

W ramach restrukturyzacji bieżących inwestycji, Wnioskodawca założy spółkę osobową z siedzibą na Malcie (odpowiednik polskiej spółki komandytowej, dalej „Spółka „A”).

Umowa Spółki „A” zostanie zawarta przez Wnioskodawcę i inne osoby fizyczne na czas nieokreślony. Wspólnicy ustalą między sobą zasady podziału zysków.

Wnioskodawca dokona aportu posiadanych przez siebie udziałów / akcji w wybranych spółkach do Spółki „A”, zwiększając tym samym posiadany przez siebie udział w Spółce „A”.

Spółka „A” będzie prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług o charakterze konsultingowym, doradczym i marketingowym (sklasyfikowaną według polskiej klasyfikacji PKWiU w dziale 70) oraz działalność holdingową w odniesieniu do spółek, w których „A” będzie posiadać udziały / akcje pośrednio lub bezpośrednio (sklasyfikowaną według polskiej klasyfikacji PKWiU w dziale 70.1), dalej łącznie jako „Działalność gospodarcza”.

Spółka „A” będzie nabywać udziały (bezpośrednio lub pośrednio) w innych spółkach kapitałowych podlegających jurysdykcji podatkowej państw członkowskich Unii Europejskiej. Działalność holdingowa prowadzona przez Spółkę „A” będzie polegać w szczególności na zbywaniu, nabywaniu i zarządzaniu udziałami (akcjami) oraz wykonywaniu funkcji udziałowca (m.in. podejmowanie strategicznych decyzji, zarządzanie strategiczne, analiza strategiczna etc.), monitorowaniu ryzyka kredytowego, gospodarczego i walutowego w poszczególnych krajach dla spółki / spółek zależnych oraz identyfikacji możliwości biznesowych. W przyszłości Spółka „A” będzie również nabywać i zbywać za papiery wartościowe oraz czerpać korzyści z ich posiadania (np. poprzez uzyskiwane dywidendy lub dochody z likwidacji, umorzenia udziałów (akcji), obniżenia kapitału zakładowego lub inne).

Na potrzeby działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę „A

 • Spółka „A” będzie zarejestrowana w maltańskim rejestrze spółek,
 • księgi rachunkowe Spółki „A” będą prowadzone i przechowywane na Malcie,
 • Spółka „A” będzie posiadać w szczególności biuro na Malcie, rachunek bankowy oraz w zależności od potrzeb pocztę elektroniczną lub witrynę internetową,
 • strategiczne decyzje dotyczące funkcjonowania i modelu biznesowego Spółki „A” oraz zależnych spółek kapitałowych będą podejmowane w toku zebrań wspólników organizowanych na Malcie, co zostanie stosownie udokumentowane; również na Malcie będą podejmowane, co do zasady, operacyjne decyzje dotyczące bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem Spółki „A” oraz zależnych spółek kapitałowych,
 • w zależności od potrzeb, Spółka „A” będzie mogła zatrudniać pracowników.

Z tytułu posiadanych przez Spółkę „A” udziałów w innych spółkach kapitałowych oraz funkcji pełnionych przez Spółkę „A” w odniesieniu do tych spółek, Wnioskodawca (poprzez Spółkę „A”) będzie realizować różnego rodzaju dochody, w tym dochody z tytułu świadczonych usług, dywidendy, dochody ze sprzedaży udziałów (akcji), dochody z likwidacji spółek zależnych od Spółki „A”, umorzenia udziałów (akcji) i / lub obniżenia kapitału spółek zależnych od Spółki „A” lub inne (dalej łącznie jako „Dochody z działalności gospodarczej”).

Na gruncie wewnętrznego prawa Malty, Spółka „A” będzie uznawana za transparentną podatkowo (tzn. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a dochody uzyskane za pośrednictwem Spółki „A” będą powodowały powstanie obowiązku podatkowego wspólników, w szczególności Wnioskodawcy na Malcie). W konsekwencji, w związku z dochodem z działalności gospodarczej uzyskiwanym za pośrednictwem Spółki „A”, Wnioskodawca będzie płacić podatek dochodowy na Malcie.

W przypadku świadczenia usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, Spółka „A” może zostać zarejestrowana na Malcie jako podatnik tego podatku, o ile obowiązek taki będzie wynikał z przepisów obowiązujących na Malcie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce „A” oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym działalności na Malcie poprzez Spółkę „A” spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Malty w rozumieniu art. 5 ust. 1 Umowy z Maltą w zw. z art. 5a pkt 22 updof...
 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dochody Wnioskodawcy osiągnięte z tytułu uczestnictwa w Spółce „A” (tj. zakładu Wnioskodawcy na Malcie) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Malcie będą opodatkowane na Malcie na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Maltą i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy z Maltą, przy uwzględnieniu treści przepisu art. 27 ust. 8 updof...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego jako 1, w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawcy w osobowej Spółce „A” oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym działalności na Malcie poprzez Spółkę „A” spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Malty w rozumieniu art. 5 ust. 1 Umowy z Maltą w zw. z art. 5a pkt 22 updof.

W odniesieniu do pytania oznaczonego jako 2 Wnioskodawca stoi na stanowisku, że z uwagi na powstanie zakładu Wnioskodawcy na Malcie, dochody Wnioskodawcy alokowane (przypisane) do Spółki „A” (tj. zakładu Wnioskodawcy na Malcie) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Malcie będą opodatkowane na Malcie na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Maltą i jednocześnie do przedmiotowych dochodów zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy z Maltą (metoda wyłączenia z progresją).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro Spółka „A” jest podmiotem transparentnym dla celów podatkowych na Malcie, konsekwencje podatkowe działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę w ramach Spółki „A” należy ocenić z perspektywy przepisów podatkowych znajdujących zastosowanie do opodatkowania dochodów osiąganych przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca zauważa przy tym, że konsekwencje podatkowe opisanego zdarzenia przyszłego należy analizować w świetle przepisów updof oraz Umowy z Maltą.

1. Obowiązek podatkowy w Polsce.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 updof, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

W świetle powyższych przepisów, Wnioskodawca jako polski rezydent podatkowy, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W praktyce gospodarczej może się zdarzyć sytuacja, w której polski podatnik osiąga dochody zarówno ze źródeł położonych w Polsce, jak i dochody z działalności wykonywanej za granicą. Zgodnie z ogólną zasadą przyjętą w międzynarodowym prawie podatkowym, gdy polski podatnik osiąga dochód z działalności gospodarczej w innym państwie, to zasadniczo podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w tym państwie, w którym jest rezydentem (tj. w Polsce). Zasada ta została wyrażona w art. 3 ust. 1 updof oraz art. 7 ust. 1 Umowy z Maltą.

Wyjątek od powyższej zasady stanowi sytuacja, w której polski podatnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie innego państwa poprzez położony tam zakład. W takim przypadku zyski z działalności polskiego podatnika mogą być opodatkowane w innym państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

Dodatkowo, właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą przewidywać opodatkowanie niektórych kategorii dochodów w kraju źródła (np. dochodów z dywidend, należności licencyjnych, odsetek, zysków ze sprzedaży majątku, wynagrodzenia dyrektorów itp.).

2. Kwalifikacja dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na Malcie na gruncie Umowy z Maltą.

Jeżeli działalność gospodarcza polskiego podatnika jest prowadzona na terytorium Malty, to dochody z tej działalności mogą być zakwalifikowane jako zyski przedsiębiorstw (art. 7 Umowy z Maltą) lub dochody z wykonywania wolnego zawodu (art. 14 Umowy z Maltą). Zastosowanie art. 7 będzie uzależnione od tego, czy działalność Wnioskodawcy doprowadzi do wykreowania zakładu na Malcie (art. 5 Umowy z Maltą).

W przypadku powstania zakładu Wnioskodawcy na Malcie, do dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych na terytorium Malty zastosowanie znajdzie art. 7 Umowy z Maltą, traktujący o zyskach przedsiębiorstw. W sytuacji odmiennej, dochody te będą opodatkowane zgodnie z art. 14 Umowy z Maltą.

3. Zakład w świetle updof.

Definicja zakładu zawarta została przez ustawodawcę w art. 5a pkt 22 updof. Zgodnie z tą definicją „zagraniczny zakład” oznacza:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa,
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

– chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, stanowi inaczej.

Zgodnie z powyższym, definicja zakładu z updof może być zmodyfikowana przez przepisy właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

4. Zakład w świetle Umowy z Maltą.

Art. 5 ust. 1 Umowy z Maltą definiuje zakład jako stałą placówkę, przez którą prowadzona jest całkowicie lub częściowo działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. Oznacza to, że aby działalność osoby fizycznej można było uznać za zakład w ramach pojęcia „stałej placówki”, muszą być spełnione następujące warunki:

 • w kraju źródła przychodu istnieje placówka, oraz
 • placówka ta ma charakter stały, oraz
 • działalność gospodarcza osoby fizycznej jest w całości lub częściowo prowadzona poprzez tę stałą placówkę.

Nie każdy rodzaj działalności powoduje powstanie zakładu. W myśl art. 5 ust. 3 Umowy z Maltą, określenie „zakład” nie obejmuje m.in.:

 1. użytkowania urządzeń służących wyłącznie do składowania, wystawiania lub wydawania dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa,
 2. utrzymywania zapasów dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania,
 3. utrzymywania zapasów dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo,
 4. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa,
 5. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności mającej przygotowawczy lub pomocniczy charakter,
 6. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu wykonywania jakiegokolwiek połączenia rodzajów działalności wymienionych pod literami od a) do e), pod warunkiem jednak, że całkowita działalność stałej placówki, wynikająca z takiego połączenia posiada przygotowawczy lub pomocniczy charakter.

Umowa z Maltą przewiduje także alternatywny sposób ustalania istnienia zakładu - koncepcja tzw. „zależnego agenta” (art. 5 ust. 5 Umowy z Maltą). Zgodnie z tą koncepcją, zakład może powstać także w wyniku prowadzenia działalności za pośrednictwem podmiotu działającego w drugim państwie w imieniu zagranicznego przedsiębiorstwa. Jednakże, zdaniem Wnioskodawcy, koncepcja tzw. „zależnego agenta” nie znajdzie zastosowania do przedmiotowego zdarzenia przyszłego.

5. Uczestnictwo w Spółce „A” oraz działalność Wnioskodawcy wykonywana na Malcie poprzez Spółkę „A” a kwestia istnienia zakładu na Malcie.

Polskie prawo nie przewiduje żadnych szczegółowych regulacji dotyczących tego, jak należy interpretować warunki, które muszą być spełnione, aby określona działalność była traktowana jako zakład. Wskazówki interpretacyjne w tym zakresie można znaleźć m.in. w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku (dalej: „Komentarz”). Polska od 1996 r. należy do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W efekcie, polskie organy podatkowe mają obowiązek interpretować warunki umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w świetle przepisów Komentarza. Konieczność wzięcia pod uwagę treści Komentarza wynika też z zaleceń OECD przyjętych przez Radę OECD w dniu 23 października 1997 r. i została potwierdzona w licznych interpretacjach prawa podatkowego i decyzjach wydawanych przez polskie organy podatkowe i sądy administracyjne.

Tak więc, argumentacja Wnioskodawcy oparta jest na wskazówkach dotyczących interpretacji postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych w Komentarzu w jego najnowszej wersji z 2010 r.

Ad (i) Istnienie placówki.

Według Komentarza, placówka (miejsce prowadzenia działalności) istnieje, jeżeli osoba ma „do swojej dyspozycji określoną przestrzeń”, która jest spójną całością z punktu widzenia gospodarczego i geograficznego.

Spółka „A” będzie posiadać siedzibę na Malcie i będzie dysponować maltańskim adresem. Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki „A” będzie, co do zasady, pod tym adresem prowadzić działalność na Malcie i sprawy Spółki „A”.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, warunek (i) dotyczący istnienia placówki w definicji zakładu zostanie spełniony (tj. Wnioskodawca będzie mieć miejsce prowadzenia działalności na Malcie).

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. sygn. PB4-6/SR-033-096-64-180/06. Minister Finansów wskazał, że zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Na gruncie tej definicji, siedziba spółki osobowej spełnia przesłanki „stałej placówki”.

Ad (ii) Stały charakter placówki.

Drugi warunek, który determinuje istnienie zakładu, to stały charakter placówki. Według Komentarza placówka ma stały charakter, jeśli ma pewien stopień trwałości, tzn. nie ma charakteru wyłącznie tymczasowego i zasadniczo powinna być utrzymywana przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

W omawianym przypadku, Wnioskodawca zawrze umowę Spółki „A” na czas nieokreślony (dłuższy niż 6 miesięcy). Spółka „A” będzie w tym czasie prowadzić działalność na Malcie.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, warunek (ii) istnienia stałej placówki w definicji zakładu zostanie spełniony, tj. placówka Wnioskodawcy na Malcie będzie mieć charakter stały.

Równocześnie Wnioskodawca zauważa, że powyższe wnioski znajdują potwierdzenie w doktrynie. Przykładowo w komentarzu do Konwencji Modelowej OECD („Model Konwencji OECD, Komentarz, red. Bogumił Brzeziński, str. 323) zauważa się, że: „skoro spółka (osobowa - przyp. Wnioskodawcy) nie ma podmiotowości podatkowoprawnej, to dysponowanie placówką należy przypisać wspólnikom spółki, którzy taką podmiotowość posiadają. W efekcie każdy ze wspólników będzie posiadał stałą placówkę w państwie, gdzie prowadzi działalność za pośrednictwem spółki osobowej”.

Ad. (iii) Prowadzenie działalności poprzez stałą placówkę.

Przedmiotem działalności Spółki „A” na Malcie będzie prowadzenie Działalności gospodarczej (jak zdefiniowanej na wstępie), w odniesieniu do innych (zależnych) spółek kapitałowych. W szczególności, działalność ta będzie obejmowała bezpośrednie lub pośrednie:

 • świadczenie usług doradczych na rzecz podmiotów zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej,
 • nabywanie, zbywanie i zarządzanie udziałami zależnych spółek kapitałowych,
 • ustanawianie i koordynowanie strategii działania zależnych spółek kapitałowych,
 • monitorowanie ryzyka kredytowego, gospodarczego i walutowego w poszczególnych krajach dla zależnych spółek kapitałowych,
 • identyfikacja możliwości biznesowych dla zależnych spółek kapitałowych.

Działalność Spółki „A” będzie prowadzona przez Wnioskodawcę osobiście, jak również poprzez zatrudnionych w przyszłości w Spółce „A” pracowników (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

Warto zwrócić uwagę, że w świetle Komentarza, nawet gdy Wnioskodawca nie będzie prowadził osobiście działalności na Malcie poprzez Spółkę „A”, to działalność pracowników zatrudnionych w Spółce „A” może również prowadzić do powstania zakładu Wnioskodawcy na Malcie.

W Komentarzu do ust. 3 art. 5 Konwencji Modelowej OECD - pkt 19.1 (odnoszącego się, co prawda, do podmiotów prowadzących działalność budowlaną) stwierdzono, że w przypadku spółek osobowych transparentnych pod względem podatkowym (tj. takich jak Spółka „A”) kryterium dwunastu miesięcy ma zastosowanie do własnej działalności spółki osobowej.

Jeżeli okres dwunastu miesięcy na miejscu budowy zostanie przekroczony przez wspólników i pracowników spółki osobowej, to przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę osobową jest traktowane jako posiadające zakład. Wspólnik będzie zatem traktowany jako posiadający zakład w zakresie opodatkowania jego części zysków osiągniętych przez spółkę osobową.

Zdaniem Wnioskodawcy, pojęcie działalności gospodarczej jest szersze niż pojęcie działalności operacyjnej. Dlatego też działalność Wnioskodawcy prowadzona poprzez Spółkę „A” na Malcie nie musi mieć charakteru stricte operacyjnego, ponieważ juz samo uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce „A” oraz pełnienie funkcji wskazanych w punkcie (iii) powyżej może prowadzić do powstania zakładu Wnioskodawcy na Malcie.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, warunek (iii) stanowiący o prowadzeniu działalności poprzez stałą placówkę zostanie spełniony, tzn. Wnioskodawca będzie prowadzić poprzez Spółkę „A” działalność na Malcie.

Takie podejście zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora IS w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2010 r. sygn. ILPBI/415-518/10-4/AGr. Dyrektor potwierdził, że polski rezydent podatkowy (osoba fizyczna) posiadający prawa udziałowe w spółce osobowej (tj. będący wspólnikiem spółki osobowej) z siedzibą w Niemczech posiada zakład na terenie Niemiec w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że takie stanowisko zostało wyrażone również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 września 2009 r. sygn. IPPB5/423-406/09-4/PS. Dyrektor IS w Warszawie wskazał w interpretacji, że „zarówno na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli spółka osobowa, jako podmiot transparentny pod względem podatkowym, prowadzi działalność w państwie, w którym jest zorganizowana, to wspólnik tej spółki posiada w tym państwie zakład”. W dalszej części interpretacji Dyrektor IS w Warszawie zauważa, że spółka osobowa konstytuuje zakład dla wspólnika, a wspólnika należy traktować jako podmiot prowadzący działalność za pośrednictwem zakładu na terytorium kraju siedziby spółki osobowej. Wprawdzie interpretacja ta odnosi się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to zdaniem Wnioskodawcy, konkluzje w niej zawarte należy odpowiednio odnieść do przepisów updof.

Podobne stanowisko zostało wyrażone w komentarzu „Klaus Vogel on Double Taxation Conventions A Commentary to the OECD-, UN- and US- Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation on Income and Capital”, (red. Klaus Vogel, s. 408 i nast.) „jeżeli - zgodnie z prawem wewnętrznym - spółka osobowa jest transparentna, a więc dochody nie są opodatkowywane na poziomie spółki, a wyłącznie na poziomie wspólników, udział wspólnika w przedsiębiorstwie spółki jest uważany za przedsiębiorstwo wspólnika w znaczeniu art. 7 MK OECD” (tłumaczenie własne Wnioskodawcy).

Uznanie spółki osobowej za zakład wspólnika zostało również potwierdzone przez Kazimierza Bany w artykule „Opodatkowanie zysków z przeniesienia własności udziałów w spółce osobowej na podstawie Modelowej Konwencji Podatkowej OECD” („Monitor Podatkowy nr 4/2006”). W artykule wskazano, że „Komitet Podatkowy OECD zakłada, że spółka osobowa stanowi zakład wspólników, jeżeli jest ona traktowana jako podmiot przezroczysty na mocy prawa wewnętrznego”.

W konsekwencji, mając na uwadze spełnienie warunków (i) - (iii) definicji zakładu, uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce „A” oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na Malcie poprzez Spółkę „A” spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Malty w rozumieniu art. 5 ust. 1 Umowy z Maltą.

6. Opodatkowanie dochodów Wnioskodawcy powstałych z tytułu posiadania praw udziałowych w Spółce „A” oraz działalności Wnioskodawcy poprzez Spółkę „A”.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Umowy z Maltą, zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

W świetle opisywanego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będzie prowadzić działalność na Malcie poprzez Spółkę „A”. Z uwagi na pełnienie funkcji udziałowca w innych spółkach kapitałowych, Spółka „A” będzie otrzymywać różnego rodzaju dochody, w tym dywidendy i zyski kapitałowe. Wszystkie dochody Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia działalności na Malcie poprzez Spółkę „A” będą istotnie związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę „A”.

W konsekwencji, dochody Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia działalności na Malcie zostaną alokowane (przypisane) do Spółki „A” na Malcie.

Ponieważ uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce „A” oraz prowadzenie działalności Wnioskodawcy na Malcie poprzez Spółkę „A” skutkuje powstaniem zakładu Wnioskodawcy na Malcie w rozumieniu art. 5 ust. 1 Umowy z Maltą, to należy stwierdzić, że w świetle art. 7 ust. 1 Umowy z Maltą dochody Wnioskodawcy alokowane (przypisane) do Spółki „A” będą opodatkowane na Malcie.

Wnioskodawca zauważa, że w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora IS w Warszawie z dnia 2 września 2010 r. sygn. IPPB5/423-342/10-3/AJ zostało wyrażone podobne stanowisko. Zdaniem Dyrektora IS w Warszawie „nie ulega wątpliwości, że na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego, jeżeli spółka osobowa jako podmiot transparentny pod względem podatkowym prowadzi działalność w państwie, w którym jest zorganizowana, to wspólnik tej spółki posiada w tym państwie zakład i podlega w nim opodatkowaniu od zysków osiągniętych poprzez ten zakład”. Wprawdzie ta interpretacja odnosi się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to zdaniem Wnioskodawcy konkluzje w niej zawarte należy odpowiednio odnieść do przepisów updof.

Jednocześnie, z uwagi na możliwość wystąpienia podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych przez Wnioskodawcę na Malcie, do dochodów Wnioskodawcy alokowanych (przypisanych) do Spółki „A” zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy z Maltą (metoda wyłączenia z progresją).

Równocześnie, na podstawie art. 27 ust. 8 updof, Wnioskodawca, jako osiągający dochody z tytułu źródeł znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. na Malcie), które są zwolnione od podatku na podstawie Umowy z Maltą, przy kalkulacji zobowiązania podatkowego w Polsce, uwzględni dochody uzyskane na Malcie, a zwolnione od tego podatku na podstawie Umowy z Maltą, zgodnie z metodą opisaną w przywołanym przepisie.

Faktyczne wykorzystanie środków pieniężnych pochodzących z dochodu opodatkowanego w ramach zakładu na Malcie nie będzie stanowić zdarzenia podatkowego w Polsce dla wspólników Spółki Ml bez względu na sposób wykorzystywania tych środków (tj. przelew na indywidualne rachunki bankowe wspólników lub dokonywanie operacji bezpośrednio z rachunku bankowego Spółki „A”).

7. Podsumowanie.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawcy w osobowej Spółce Ml oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym działalności na Malcie poprzez Spółkę „A” spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Malty w rozumieniu art. 5a pkt 22 updof w zw. z art. 5 ust. 1 Umowy z Maltą.

W związku z powstaniem zakładu Wnioskodawcy na Malcie, dochody Wnioskodawcy alokowane (przypisane) do Spółki „A” (tj. zakładu Wnioskodawcy na Malcie) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Malcie będą opodatkowane na Malcie na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Maltą i jednocześnie do przedmiotowych dochodów zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy z Maltą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • prawidłowe – w zakresie możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Malty za prowadzoną za pośrednictwem zakładu,
 • prawidłowe – w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą na Malcie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie natomiast do art. 4a ww. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki osobowej z siedzibą na Malcie, skutki podatkowe związane z uczestnictwem Wnioskodawcy, jako wspólnika tej spółki, należy rozpatrywać z uwzględnieniem umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. (t. j. Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256 ze zm.).

Wskazać należy, iż pomocnym w interpretacji tej umowy może być tekst Modelowej Konwencji OECD, stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawieranych przez Polskę, jaki i brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień.

Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej nie są wprawdzie źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zatem, obowiązki podatkowe podmiotów w odrębnych państwach należy rozpatrywać z uwzględnieniem postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz Modelowej Konwencji OECD wraz z Komentarzem.

Na gruncie art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o zagranicznym zakładzie - oznacza to:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa,
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

– chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, w rozumieniu niniejszej umowy określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, poprzez którą prowadzona jest całkowicie lub częściowo działalność gospodarcza przedsiębiorstwa.

W myśl art. 5 ust. 2 ww. umowy, określenie „zakład” obejmuje w szczególności:

 1. miejsce zarządu,
 2. filię,
 3. biuro,
 4. fabrykę,
 5. warsztat,
 6. kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych, w tym stanowiska wierceniowe w pasie przybrzeżnym,
 7. plac budowy lub prace konstrukcyjne lub montażowe lub instalacyjne, jeżeli taki plac lub prace trwają dłużej niż dwanaście miesięcy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (polski rezydent podatkowy) założy spółkę osobową z siedzibą na Malcie - Spółkę „A”, będącą odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. Zainteresowany dokona aportu posiadanych przez siebie udziałów / akcji w wybranych spółkach do Spółki „A”, zwiększając tym samym posiadany przez siebie udział w Spółce „A”. Spółka ta będzie prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług o charakterze konsultingowym, doradczym i marketingowym oraz działalność holdingową w odniesieniu do spółek, w których „A” będzie posiadać udziały / akcje pośrednio lub bezpośrednio, określaną jako „Działalność gospodarcza”. Spółka „A” będzie nabywać udziały w innych spółkach kapitałowych podlegających jurysdykcji podatkowej państw członkowskich Unii Europejskiej. Działalność holdingowa prowadzona przez Spółkę „A” będzie polegać w szczególności na zbywaniu, nabywaniu i zarządzaniu udziałami (akcjami) oraz wykonywaniu funkcji udziałowca, monitorowaniu ryzyka kredytowego, gospodarczego i walutowego w poszczególnych krajach dla spółki / spółek zależnych oraz identyfikacji możliwości biznesowych. W przyszłości Spółka „A” będzie również nabywać i zbywać papiery wartościowe oraz czerpać korzyści z ich posiadania (np. poprzez uzyskiwane dywidendy lub dochody z likwidacji, umorzenia udziałów (akcji), obniżenia kapitału zakładowego lub inne). Jak wskazał Wnioskodawca, Spółka „A” będzie zarejestrowana w maltańskim rejestrze spółek, księgi rachunkowe Spółki Ml będą prowadzone i przechowywane na Malcie, Spółka „A” będzie posiadać w szczególności biuro na Malcie, rachunek bankowy oraz w zależności od potrzeb pocztę elektroniczną lub witrynę internetową. Ponadto, strategiczne decyzje dotyczące funkcjonowania i modelu biznesowego Spółki „A” oraz zależnych spółek kapitałowych będą podejmowane w toku zebrań wspólników organizowanych na Malcie, co zostanie stosownie udokumentowane; również na Malcie będą podejmowane, co do zasady, operacyjne decyzje dotyczące bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem Spółki „A” oraz zależnych spółek kapitałowych. Z tytułu posiadanych przez Spółkę „A” udziałów w innych spółkach kapitałowych oraz funkcji pełnionych przez Spółkę „A” w odniesieniu do tych spółek, Wnioskodawca (poprzez Spółkę „A”) będzie realizować różnego rodzaju dochody, w tym dochody z tytułu świadczonych usług, dywidendy, dochody ze sprzedaży udziałów (akcji), dochody z likwidacji spółek zależnych od Spółki „A”, umorzenia udziałów (akcji) i / lub obniżenia kapitału spółek zależnych od Spółki „A” lub inne (określane jako „Dochody z działalności gospodarczej”). Na gruncie wewnętrznego prawa Malty, Spółka „A” będzie uznawana za transparentną podatkowo. W konsekwencji, w związku z dochodem z działalności gospodarczej uzyskiwanym za pośrednictwem Spółki „A”, Wnioskodawca będzie płacić podatek dochodowy na Malcie.

W świetle powyższych uregulowań stwierdzić należy, iż uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce „A” oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę wskazanej we wniosku działalności na Malcie poprzez Spółkę „A” spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Malty w rozumieniu art. 5 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu w zw. z art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Malty za prowadzoną za pośrednictwem zakładu należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do kwestii opodatkowania dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce „A” wskazać należy, że z uwagi na to, iż źródło dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty zysku oraz uczestnictwa w spółce osobowej jest położone na terytorium Malty, do określenia źródła dochodów oraz zasad opodatkowania tych dochodów niezbędne jest odwołanie się do postanowień art. 7 oraz art. 10 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. umowy, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Tut. Organ zauważa przy tym, że zgodnie z art. 10 ust. 1 cyt. umowy, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Stosownie do art. 10 ust. 2 umowy, takie dywidendy mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoja siedzibę, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale:

 1. jeżeli dywidendy są wypłacane przez spółkę, która ma siedzibę w Polsce, osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na Malcie, Polska zwolni dywidendy z opodatkowania, jeśli właścicielem takich dywidend jest spółka mającą siedzibę na Malcie i posiada bezpośrednio w dniu wypłaty dywidend nie mniej niż 10 procent udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy i posiadała lub będzie posiadać takie udziały (akcje) przez nieprzerwany 24 miesięczny okres, w którym dokonano wypłaty;
 2. z zastrzeżeniem punktu a), podatek w ten sposób ustalony przez Polskę nie może przekroczyć 10 procent kwoty dywidend brutto, jeśli właścicielem dywidend jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na Malcie;
 3. jeżeli dywidendy są wypłacane przez spółkę, która ma siedzibę na Malcie, osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, która jest ich właścicielem, podatek maltański nałożony na kwotę dywidend brutto nie może przekroczyć podatku nakładanego na zyski, z których dywidendy są wypłacane.

Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.

Natomiast w świetle art. 10 ust. 4 ww. umowy, postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność gospodarczą poprzez zakład tam położony i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, rzeczywiście wiąże się z działalnością takiego zakładu . W takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 7.

Zatem w myśl powyższych uregulowań, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w zysku spółki osobowej, będą stanowić zyski z działalności gospodarczej osiągane za pośrednictwem stałego zakładu, które zgodnie z postanowieniami art. 7 umowy mogą podlegać opodatkowaniu również na terytorium Malty.

Natomiast dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu dywidend ze spółek kapitałowych, których udziały Spółka „A” będzie posiadać, jako dochody wypłacane poprzez położony tam zakład, podlegać będą opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 7, tj. jako „zyski przedsiębiorstw”.

W konsekwencji, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania w Polsce, należy zastosować art. 23 ust. 1 lit. a) i d) umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Natomiast w myśl art. 23 ust. 1 lit. d) powoływanej umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Z kolei w myśl art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Polski lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W związku z powyższym w Polsce dochód z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Malty podlegać będzie opodatkowaniu z zastosowaniem metody unikania podwójnego opodatkowania zawartej w art. 23 ust. 1 lit. a) i lit. d) umowy, tzn. z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją, na zasadach określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że dochody Wnioskodawcy osiągnięte z tytułu uczestnictwa w Spółce „A” (tj. zakładu Wnioskodawcy na Malcie) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Malcie, będą opodatkowane na Malcie na podstawie art. 7 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) ww. umowy, przy uwzględnieniu treści przepisu art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tut. Organ zauważa, że Wnioskodawca ustosunkowując się do metody eliminacji podwójnego opodatkowania mającej zastosowanie w przedmiotowej sprawie, odwołał się tylko do przepisu art. 23 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy z Maltą. Nie odniósł się natomiast do art. 23 ust. 1 lit. d) tej umowy. Niezależne od powyższego, tut. Organ zgadza się z Wnioskodawcą, iż w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie metoda wyłączenia z progresją. Przy czym zauważyć należy, iż znajduje ona swoje odzwierciedlenie zarówno w art. 23 ust. 1 lit a) jak i lit. d) powoływanej umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą na Malcie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo tut. Organ zauważa, iż art. 14 Umowy z Maltą, do którego odwołał się Wnioskodawca w uzasadnienia własnego stanowiska w odniesieniu do zadanych we wniosku pytań, został skreślony przez art. 12 Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 283, poz. 1661). Powyższe nie miało jednak wpływu na rozstrzygnięcie zawarte w niniejszej interpretacji indywidualnej.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.