IBPBII/1/4511-62/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Czy całkowity dochód, uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w maltańskiej spółce kapitałowej, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy z Maltą i w konsekwencji, na podstawie art. 23. ust. 1 lit. a) umowy z Maltą, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce?
IBPBII/1/4511-62/15/ASzinterpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. dyrektor
 3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2015 r. (wpływ do Biura – 23 stycznia 2015 r.), uzupełnionym 7 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 26 marca 2015 r. znak: IBPB II/1/4511-62/15/ASz wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 7 kwietnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada stałe miejsce zamieszkania dla celów podatkowych oraz ośrodek interesów życiowych w Polsce. W związku z tym podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jednocześnie Wnioskodawca nie posiada w żadnym innym państwie, poza Polską, stałego miejsca zamieszkania oraz ośrodka interesów życiowych.

Wnioskodawca będzie pełnił funkcje dyrektorskie w maltańskiej spółce kapitałowej, tzn. będzie członkiem tzw. Board of Directors, organu nadzorczo-zarządzającego Spółki. Spółka będzie miała swoją siedzibę na Malcie i będzie maltańskim rezydentem podatkowym (będzie podlegała opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania), z zastrzeżeniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Malta jest stroną.

W ramach funkcji dyrektora, Wnioskodawca będzie zobowiązany do podejmowania działań polegających m.in. na:

 1. zasiadaniu w Board of Directors,
 2. poszukiwaniu nowych lokalizacji biznesowych dla spółki,
 3. negocjowaniu umów zgodnie z instrukcją rady dyrektorów spółki,
 4. nadzorowaniu planów rozszerzenia działalności grupy na danym obszarze.

Z tytułu pełnionych funkcji dyrektora spółka będzie wypłacać Wnioskodawcy wynagrodzenie - tzw. „directors fee”. Na wynagrodzenie dyrektorskie może składać się szereg elementów m.in. wynagrodzenie za udział w spotkaniach dyrektorów na Malcie, wynagrodzenie z tytułu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, dodatki szkoleniowe, dodatki związane z podróżami i ryzykiem z nimi związanym, dodatki za rozwijanie działalności spółki poza Maltą, dodatki za zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz kwoty stanowiące rekompensatę częstych podróży służbowych i przebywania poza domem.

Powyższe obowiązki w spółce Wnioskodawca będzie pełnił na podstawie statutu spółki i uchwały wspólników. Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić wyżej opisane funkcje. Wszelkie wyżej opisane i pełnione przez Wnioskodawcę funkcje jako dyrektora, mają wyłączną podstawę prawną w statucie spółki i uchwale wspólników.

Jednocześnie, poza stosunkiem, na podstawie którego Wnioskodawca będzie pełnił funkcję dyrektora i otrzymywał wynagrodzenie, nie będzie on pozostawał ze spółką w innym stosunku, w szczególności wynikającym ze stosunku pracy, zlecenia, o dzieło ani w jakimkolwiek innym stosunku prawym lub faktycznym, na podstawie którego mógłby pełnić funkcję dyrektora w spółce i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Wszystkie elementy wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę, które zostały opisane we wniosku, tj. m.in. wynagrodzenie za udział w spotkaniach dyrektorów na Malcie, wynagrodzenie z tytułu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, dodatki szkoleniowe, dodatki związane z podróżami i ryzykiem z nimi związanym, dodatki za rozwijanie działalności spółki poza Maltą, dodatki za zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz kwoty stanowiące rekompensatę częstych podróży służbowych i przebywania poza domem wynikają z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce (członkostwa w radzie zarządzającej spółki).

Tym samym ww. elementy wynagrodzenia będą objęte zakresem art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzonej 7 stycznia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256,) ze zmianami wprowadzonymi Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanym 6 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 283, poz. 1661). Jednocześnie Wnioskodawca poinformował, że wszystkie elementy wynagrodzenia będą wynikać z odpowiednich uchwał wspólników Spółki.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie nadzorczo- zarządzającym spółki maltańskiej Wnioskodawca będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu na Malcie. Innymi słowy, w sytuacji gdy według uregulowań wewnętrznego prawa podatkowego na Malcie dochód uzyskany przez Wnioskodawcę podlegał będzie opodatkowaniu to Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia tego podatku.

Ponadto Wnioskodawca poinformował, że wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie nadzorczo-zarządzającym będzie w rzeczywistości wypłacane za czynności wykonywane w ramach członkostwa w wymienionym organie, a zatem w zamian za nadzór nad zarządzaniem spółką, która ma siedzibę na Malcie. Opisane we wniosku czynności należą do zakresu czynności przypisanych zgodnie z przepisami prawa osobie pełniącej funkcje członka organu zarządzającego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy całkowity dochód, uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w maltańskiej spółce kapitałowej, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy z Maltą i w konsekwencji, na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a) umowy z Maltą, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie uzyskiwane przez niego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w maltańskiej spółce kapitałowej będzie stanowić wynagrodzenie, o którym mowa w art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu ze zmianami wprowadzonymi Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W konsekwencji, na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a) umowy z Maltą, wynagrodzenie to będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce.

Wnioskodawca, przywołując treść art. 3 ust. 1 i ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazał, że posiada ośrodek interesów życiowych wyłącznie w Polsce. Zatem, nie ulega wątpliwości, że na gruncie polskich przepisów Wnioskodawca jest osobą mającą rezydencję podatkową wyłącznie w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Jednakże art. 3 ust. 1a ww. ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

W związku z uzyskiwaniem przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków dyrektora w maltańskiej spółce kapitałowej, w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie umowa z Maltą.

Zgodnie z art. 16 umowy z Maltą, wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie, że danego rodzaju dochód może podlegać opodatkowaniu w państwie źródła nie oznacza, że podatnik czy organ podatkowy mogą wybrać państwo, w którym opodatkują taki dochód i zapłacony zostanie podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód. Zatem Malta może skorzystać bądź nie z przysługującego jej prawa odpowiednio regulując tę kwestię w swoich wewnętrznych przepisach.

Z treści art. 29 umowy z Maltą wynika, że umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że postanowienia art. 16 umowy z Maltą w wersji polskiej (jak i angielskiej) odnoszą się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłaconych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako „rada dyrektorów” („the Board of Directors”), który powinien być rozumiany jako odpowiednik zarządu w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki powstałej pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek w ramach organu zarządczego tworząc „the Board of Directors”. W świetle powyższego należy stwierdzić, że art. 16 umowy z Maltą dotyczy wynagrodzeń dyrektorów i innych należności jakie uzyskują oni z tytułu sprawowania stanowiska w radzie dyrektorów.

Zatem, Wnioskodawca mający miejsce zamieszkania w Polsce, w zakresie wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu członkostwa w Board of Directors spółki maltańskiej będzie, na gruncie umowy z Maltą, podlegał opodatkowaniu na Malcie.

W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu wynagrodzenia dyrektorów, należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) umowy z Maltą, tj. metodę wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany na Malcie, to Polska, co do zasady, zwolni taki dochód z opodatkowania. Jeżeli jednak zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami umowy z Maltą, dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Postanowienia te w żaden sposób nie uzależniają stosowania metody wyłączenia z progresją (czyli zwolnienia dochodu od opodatkowania w Polsce przy uwzględnieniu go do wyliczenia stawki podatkowej stosowanej do pozostałych dochodów opodatkowanych w Polsce) od faktu wykorzystania przez Maltę prawa do opodatkowania omawianych przychodów. Ponadto, żaden sposób regulacji opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów spółek maltańskich przyjęty na Malcie nie wyklucza zastosowania w Polsce metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej umową z Maltą. Nie ma bowiem możliwości wykluczenia zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania (metody wyłączenia z progresją) przewidzianej stosowną umową.

W świetle powyższego otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, powinno podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego w Polsce. Jednocześnie otrzymane wynagrodzenie będzie miało wpływ na ustalenie stawki podatku w Polsce znajdującej zastosowanie do opodatkowania innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według odpowiedniej skali podatkowej (tj. w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych).

Podatek będzie kalkulowany w oparciu o art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym jeżeli podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu osiąga również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek wg skali,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy,
 3. ustaloną zgodnie z pkt. b) stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zatem, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia opisanych funkcji w spółce będzie w całości zwolniony z opodatkowania w Polsce niezależnie od jego opodatkowania bądź zwolnienia na Malcie oraz stopnia tego zwolnienia zgodnie z wewnętrznymi zasadami Malty. Jednocześnie jednak, jeżeli Wnioskodawca uzyska w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie będzie uwzględniony dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymywane od spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy z Maltą, co oznacza, że dochód ten może być opodatkowany na Malcie. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) umowy z Maltą, przy czym na zwolnienie w Polsce wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał żadnego wpływu fakt, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym czy nie i w jakim stopniu.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie osiągane przez niego z tytułu pełnienia funkcji dyrektorskich w spółce będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce bez względu na sposób opodatkowania wynagrodzenia zgodnie z prawem wewnętrznym Malty. Jednocześnie kwota Wynagrodzenia będzie uwzględniana dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał szereg interpretacji indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do postanowień art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W świetle powyżej przytoczonych przepisów należy zauważyć, że zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, co oznacza, że do tej kategorii osób mają zastosowanie ogólne reguły podatkowe korygowane wyłącznie treścią umów międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca będzie pełnił funkcje dyrektorskie w maltańskiej spółce kapitałowej, tzn. będzie członkiem tzw. Board of Directors, organu nadzorczo-zarządzającego Spółki. Spółka będzie miała swoją siedzibę na Malcie i będzie maltańskim rezydentem podatkowym (będzie podlegała opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania), z zastrzeżeniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Malta jest stroną.

Z tytułu pełnionych funkcji dyrektora spółka będzie wypłacać Wnioskodawcy wynagrodzenie - tzw. „directors fee”. Na Wynagrodzenie dyrektorskie może składać się szereg elementów m.in. wynagrodzenie za udział w spotkaniach dyrektorów na Malcie, wynagrodzenie z tytułu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, dodatki szkoleniowe, dodatki związane z podróżami i ryzykiem z nimi związanym, dodatki za rozwijanie działalności spółki poza Maltą, dodatki za zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz kwoty stanowiące rekompensatę częstych podróży służbowych i przebywania poza domem.

Powyższe obowiązki w spółce Wnioskodawca będzie pełnił na podstawie statutu spółki i uchwały wspólników. Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić wyżej opisane funkcje.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie nadzorczo- zarządzającym spółki maltańskiej Wnioskodawca będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu na Malcie.

Ponadto Wnioskodawca poinformował, że wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie nadzorczo-zarządzającym będzie w rzeczywistości wypłacane za czynności wykonywane w ramach członkostwa w wymienionym organie, a zatem w zamian za nadzór nad zarządzaniem spółką, która ma siedzibę na Malcie. Opisane we wniosku czynności należą do zakresu czynności przypisanych zgodnie z przepisami prawa osobie pełniącej funkcje członka organu zarządzającego.

W stosunku do przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszej interpretacji znajdą zastosowanie odpowiednie uregulowania zawartej umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256, z późn. zm.).

Na podstawie art. 16 ww. umowy – wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie powyżej przytoczone, w którym zamieszczono zwrot, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać to państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten będzie podlegać opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisane prawo do opodatkowania nie ma charakteru wyłączności.

W myśl ww. art. 16 umowy – dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt a) i d), tj. metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt a) ww. umowy – w przypadku Polski – podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Z kolei, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt d) ww. umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Przy czym, jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce wówczas dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek taki określa się zgodnie z art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi następujący sposób obliczenia:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (w tym dochody zwolnione uzyskane na Malcie) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 • ustaloną w ww. sposób stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przedstawioną w powyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadę opodatkowania stosuje się wyłącznie w przypadku, jeśli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach lub korzystając z preferencyjnego rozliczenia rocznego, np. z małżonkiem.

W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

W świetle powyżej zaprezentowanych stwierdzeń oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego należy przyjąć, że wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko-maltańskiej, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie należy wskazać, że w Polsce, by uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją, określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że w sytuacji gdyby według uregulowań wewnętrznego prawa podatkowego Malty dochód uzyskany przez Wnioskodawcę podlegał opodatkowaniu na Malcie (z tego tytułu Wnioskodawca podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Malcie), to dochód Wnioskodawcy uzyskany na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie winien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku – od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Należy zauważyć, że na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miała wpływu okoliczność, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskim dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym, czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Istotnym natomiast jest, aby z tytułu całego dochodu uzyskiwanego jako wynagrodzenie za pełnienie funkcji dyrektora w spółce maltańskiej, Wnioskodawca podlegał ograniczonemu obowiązkowi na Malcie.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy zastrzec, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia dyrektora spółki maltańskiej, o którym mowa w art. 16 ww. umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. Gdyby Wnioskodawca otrzymywał od spółki wynagrodzenie z innego tytułu niż wskazany powyżej – interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie się różnił od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Odnosząc się natomiast do wskazanych przez Wnioskodawcę, interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące przy wydaniu przedmiotowej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.