IBPBII/1/415-555/14/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 czerwca 2014 r. (wpływ do Biura – 3 lipca 2014 r.), uzupełnionym 22 września 2014 r. i 14 października 2014 r. , o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 10 września 2014 r. i 1 października 2014 r. znak: IBPB II/1/415-555/14/MK wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 22 września 2014 r. oraz 14 października 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym.

Wnioskodawca będzie pełnił funkcję dyrektora w organie nadzorczo-zarządzającym (ang. board of directors, dalej: rada dyrektorów) spółki kapitałowej (dalej: Spółka), posiadającej osobowość prawną, której siedziba i zarząd będą znajdować się na terenie Republiki Malty.

Spółka będzie maltańskim rezydentem podatkowym i będzie podlegać tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku, których stroną jest Malta.

Spółka będzie świadczyła profesjonalną działalność usługową.

Działając zgodnie z aktem powołania i pełniąc funkcję dyrektora, Wnioskodawca będzie wykonywał czynności, za które będzie otrzymywał wynagrodzenie składające się z kilku składników. Całość wynagrodzenia dotyczyć będzie funkcji wykonywanych przez dyrektora, w zakresie których może mieścić się w szczególności:

 • uczestnictwo w zarządzaniu i kontroli w Spółce,
 • wkład w formułowanie polityki firmy oraz strategicznych decyzji,
 • monitorowanie rozwoju spółki pod kątem terminowości oraz efektywności wykonywania zadań oraz wdrażania celów, polityk oraz strategii,
 • przyjmowanie odpowiedzialności za realizację przez Spółkę obowiązków podatkowych, regulacyjnych itp.,
 • uczestnictwo i udział w posiedzeniach zarządu Spółki,
 • działanie w najlepszym interesie Spółki oraz przyczynianie się do jej wzrostu ekonomicznego,
 • formułowanie i weryfikacja raportów dotyczących działalności biznesowej Spółki.

Jako dyrektor, Wnioskodawca będzie przy tym uprawniony do reprezentowania Spółki oraz działania w jej imieniu. Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym. Wszelkie pełnione przez Wnioskodawcę funkcje, jako dyrektora Spółki będą miały swoją podstawę prawną w akcie powołania. Z tego też aktu będą wynikać wszystkie składniki wynagrodzenia dyrektora.

Z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki wynagrodzenie. Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora wypłacane będzie przez Spółkę z rachunku Spółki lub na jej zlecenie przez podmioty finansujące.

Z uzupełnienia wniosku z 15 września 2014 r., które wpłynęło do Biura 22 września 2014 r. wynika, że:

 • Całość otrzymywanego od Spółki mającej siedzibę na Malcie wynagrodzenia Wnioskodawca będzie otrzymywał na mocy aktu powołania, który określi czynności będące przedmiotem tego wynagrodzenia. Całość wynagrodzenia dotyczyć będzie funkcji wykonywanych przez dyrektora, których przykładową listę Wnioskodawca wykazał w swoim wniosku.
 • Ponieważ wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego Wnioskodawca nie jest w stanie wymienić wszelkich możliwych przyszłych źródeł finansowania Spółki. Działalność Spółki może być bowiem finansowana z kredytów bankowych lub pożyczek od innych instytucji finansowych lub od podmiotów powiązanych. W obecnej chwili, według wiedzy Wnioskodawcy, Spółka finansuje swoją działalność z pożyczek od podmiotów powiązanych mających siedzibę na Cyprze.
 • Wnioskodawca przewiduje, iż cześć czynności dyrektora Spółki z siedzibą na Malcie będzie wykonywał z terytorium Polski, zaś część czynności z terytorium Malty.

Natomiast w uzupełnieniu wniosku z 9 października 2014 r., które wpłynęło do Biura 14 października 2014 r. Wnioskodawca stwierdza, że w jego ocenie, w sytuacji gdyby według uregulowań wewnętrznego prawa podatkowego Malty dochód uzyskany przez niego podlegał opodatkowaniu na Malcie, to Wnioskodawca byłby zobowiązany do uiszczenia takiego podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód (wynagrodzenie), który Wnioskodawca uzyska z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce i czy powinien być uwzględniony przy obliczaniu efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu w Polsce...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie, zgodnie z art. 16 UPO, powinno być zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy, obliczenie podatku powinno nastąpić według metody wskazanej w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. zwolnienie z progresją), w związku z art. 23 ust. 1 pkt d) UPO, a tym samym dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie powinien być uwzględniony przy obliczaniu efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Przepis ten ustanawia tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Z kolei, zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powołane przepisy, w myśl art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W omawianym przypadku Wnioskodawca – będący polskim rezydentem podatkowym – będzie uzyskiwał dochody ze źródła położonego w Republice Malty, stąd zastosowanie powinny znaleźć przepisy polsko-maltańskiej UPO. Jak wynika bowiem z art. 1 oraz art. 2 UPO, dotyczy ona osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach w zakresie podatków od dochodu i od majątku, które pobiera się na rzecz Umawiającego się Państwa (tj. Polski lub Malty), bez względu na sposób poboru tego podatku.

Ponieważ zagadnienie będące przedmiotem niniejszego wniosku dotyczy osoby fizycznej, będącej polskim rezydentem podatkowym oraz zasad opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymywanego przez polskiego rezydenta wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce maltańskiej, rozstrzygnięcie zasad opodatkowania tych wypłat powinno być dokonane w oparciu o treść art. 16 UPO.

Z treści powyższego artykułu wynika, iż wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w tym przypadku w Polsce) otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (w tym przypadku na Malcie), mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie (tj. na Malcie). Oznacza to, że UPO przyznaje tym samym Malcie pierwotne prawo opodatkowania takich dochodów.

W tym kontekście Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż uprawnienia i obowiązki związane z funkcjonowaniem Spółki pod rządami prawa maltańskiego spoczywają na dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek w ramach organu zarządczego tworząc radę dyrektorów (ang. board of directors).

Zdaniem Wnioskodawcy, zakres regulacji art. 16 UPO obejmuje zatem przychody w postaci wynagrodzeń dyrektorów uzyskiwanych z tytułu sprawowania stanowiska w radzie dyrektorów (w związku z pełnieniem funkcji zarządczych w spółkach).

W rezultacie, wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności otrzymywane przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Polski (w tym Wnioskodawcę), otrzymywane tytułem członkostwa w organie zarządczym (jako dyrektor Spółki mającej siedzibę na Malcie) mogą być opodatkowane na Malcie, bez względu na to, czy będą one podlegać opodatkowaniu w Polsce (tj. w państwie rezydencji).

Dla zastosowania regulacji UPO nie ma przy tym znaczenia fakt, czy i jak Malta opodatkowuje te dochody. W opinii Wnioskodawcy nie ulega zatem wątpliwości, iż w stosunku do wynagrodzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku znaleźć zastosowanie powinien wyłącznie przywołany powyżej art. 16 UPO. Wnioskodawca pragnie bowiem podkreślić, iż zakres jego obowiązków jako dyrektora spółki maltańskiej – określony precyzyjnie w opisie zdarzenia przyszłego – obejmuje czynności o charakterze typowo nadzorczo-zarządczym (z samej swojej natury wpisujące się w standardowy zakres obowiązków członka rady dyrektorów na Malcie). Tymczasem, jak podkreśla się w teorii przedmiotu zakresem zastosowania art. 16 UPO objęte jest właśnie wynagrodzenie z tytułu nadzoru nad zarządzaniem spółką. Jednocześnie, w myśl art. 23 ust. 1 lit. a) UPO, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami UPO może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie – z zastrzeżeniem postanowień litery b) niniejszego artykułu (która nie znajdzie zastosowania w analizowanym przypadku) – zwalniać taki dochód lub majątek z opodatkowania.

Tym samym, zgodnie z metodą unikania podwójnego opodatkowania, przewidzianą w analizowanej sytuacji, tj. gdy zapis UPO stanowi, że dochody mogą być opodatkowane w państwie źródła, obowiązkiem państwa rezydencji jest zapewnienie uniknięcia podwójnego opodatkowania takich dochodów poprzez ich zwolnienie.

Wnioskodawca pragnie jednocześnie wskazać, że – stosownie do art. 23 ust. 1 pkt d) UPO – jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem UPO dochód będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z podatku w Polsce, wówczas Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód. Polskie przepisy przewidują konieczność uwzględnienia dochodu lub majątku zwolnionego z opodatkowania przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku. Zgodnie z powyższym, dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie, zwolniony z opodatkowania w Polsce, powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stawki podatkowej właściwej dla pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce (jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z punktem powyższym stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie (zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce) powinno zostać uwzględnione dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

W uzupełnieniu wniosku z 15 września 2014 r., które wpłynęło do Biura 22 września 2014 r. Wnioskodawca dodatkowo podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

W szczególności, w ocenie Wnioskodawcy, zakres pełnionych przez Wnioskodawcę funkcji dyrektorskich w spółce maltańskiej powinien się mieścić wyłącznie w art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. (dalej: UPO). Jak bowiem zaznaczył Wnioskodawca, zakres jego obowiązków obejmować będzie czynności o charakterze typowo nadzorczo-zarządczym (z samej swojej natury wpisujące się w standardowy zakres obowiązków członka rady dyrektorów na Malcie). W konsekwencji – w ocenie Wnioskodawcy – wynagrodzenie otrzymywane ze spółki maltańskiej powinno zatem podlegać opodatkowaniu na Malcie i jednocześnie zwolnieniu z opodatkowania w Polsce.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał szereg interpretacji indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do postanowień art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W świetle powyżej przytoczonych przepisów należy zauważyć, że zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, co oznacza, że do tej kategorii osób mają zastosowanie ogólne reguły podatkowe korygowane wyłącznie treścią umów międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Wobec tego, co do zasady, osoby fizyczne mające miejsce zamieszania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osiągające dochody za granicami Polski charakteryzują się taką samą cechą istotną jak osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie osiągające dochodów pochodzących z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Będzie pełnił funkcję dyrektora w organie nadzorczo-zarządzającym (ang. board of directors) spółki kapitałowej, posiadającej osobowość prawną, której siedziba i zarząd będą znajdować się na terenie Republiki Malty.

Spółka będzie maltańskim rezydentem podatkowym i będzie podlegać tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku, których stroną jest Malta.

Działając zgodnie z aktem powołania i pełniąc funkcję dyrektora, Wnioskodawca będzie wykonywał czynności, za które będzie otrzymywał wynagrodzenie składające się z kilku składników. Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora wypłacane będzie przez Spółkę z rachunku Spółki lub na jej zlecenie przez podmioty finansujące. Wnioskodawca nie jest w stanie wymienić wszelkich możliwych przyszłych źródeł finansowania Spółki. Działalność Spółki może być bowiem finansowana z kredytów bankowych lub pożyczek od innych instytucji finansowych lub od podmiotów powiązanych. W obecnej chwili, według wiedzy Wnioskodawca, Spółka finansuje swoją działalność z pożyczek od podmiotów powiązanych mających siedzibę na Cyprze.

Całość wynagrodzenia dotyczyć będzie funkcji wykonywanych przez dyrektora.

Jako dyrektor, Wnioskodawca będzie przy tym uprawniony do reprezentowania Spółki oraz działania w jej imieniu. Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym. Wszelkie pełnione przez Wnioskodawcę funkcje, jako dyrektora Spółki będą miały swoją podstawę prawną w akcie powołania. Wnioskodawca przewiduje, iż część czynności dyrektora Spółki z siedzibą na Malcie będzie wykonywał z terytorium Polski, zaś część czynności z terytorium Malty.

Wnioskodawca wskazał, że w jego ocenie, w sytuacji gdyby według uregulowań wewnętrznego prawa podatkowego Malty dochód uzyskany przez niego podlegał opodatkowaniu na Malcie, to Wnioskodawca byłby zobowiązany do uiszczenia takiego podatku.

W stosunku do przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszej interpretacji znajdą zastosowanie odpowiednie uregulowania zawartej umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256, ze zm.).

Na podstawie art. 16 ww. umowy – wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie powyżej przytoczone, w którym zamieszczono zwrot, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać to państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten będzie podlegać opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisane prawo do opodatkowania nie ma charakteru wyłączności.

W myśl ww. art. 16 umowy – dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt a) i d), tj. metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt a) ww. umowy – w przypadku Polski – podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Z kolei, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt d) ww. umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Przy czym, jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce wówczas dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek taki określa się zgodnie z art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi następujący sposób obliczenia:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (w tym dochody zwolnione uzyskane na Malcie) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 • ustaloną w ww. sposób stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przedstawioną w powyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadę opodatkowania stosuje się wyłącznie w przypadku, jeśli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach lub korzystając z preferencyjnego rozliczenia rocznego, np. z małżonkiem.

W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

W świetle powyżej zaprezentowanych stwierdzeń oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego należy przyjąć, że skoro z treści wniosku wynika, że w sytuacji gdyby według uregulowań wewnętrznego prawa podatkowego Malty cały dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty podlegał opodatkowaniu na Malcie, to dochód ten podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko-maltańskiej, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie należy wskazać, że w Polsce, by uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją, określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że w sytuacji gdyby według uregulowań wewnętrznego prawa podatkowego Malty dochód uzyskany przez Wnioskodawcę podlegał opodatkowaniu na Malcie (z tego tytułu Wnioskodawca podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Malcie), to dochód Wnioskodawcy uzyskany na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie winien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku – od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Należy zauważyć, że na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miała wpływu okoliczność, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskim dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym, czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Istotnym natomiast jest, aby z tytułu całego dochodu uzyskiwanego jako wynagrodzenie za pełnienie funkcji dyrektora w spółce maltańskiej, Wnioskodawca podlegał ograniczonemu obowiązkowi na Malcie.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy zastrzec, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia dyrektora spółki maltańskiej, o którym mowa w art. 16 ww. umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. Gdyby Wnioskodawca otrzymywał od spółki wynagrodzenie z innego tytułu niż wskazany powyżej – interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie się różnił od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Odnosząc się natomiast do wskazanych przez Wnioskodawcę, interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące przy wydaniu przedmiotowej interpretacji.

Końcowo, mając nas uwadze treść uzupełnienia wniosku z 9 października 2014 r., gdzie Wnioskodawca zawarł stwierdzenie, że nie jest właściwy do przedstawiania wiążącej oceny prawnej w zakresie przepisów lokalnego prawa Malty oraz UPO, Organ stwierdza, że nie może za Wnioskodawcę dokonać oceny czy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie nadzorczo-zarządzającym spółki maltańskiej Wnioskodawca będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu na Malcie (tj. zobowiązany będzie do uiszczenia z tego tytułu podatku na Malcie według prawa maltańskiego).

Przepisy Ordynacji podatkowej nie nakładają bowiem na Organ obowiązku ani nie dają mu uprawnień aby ten mógł ocenić czy wg prawa wewnętrznego innego państwa Wnioskodawca podlega tam opodatkowaniu. Takie dane muszą być elementem opisu zdarzenia przyszłego.

Rozstrzygnięcie ww. zagadnienia wymagałoby zbadania dokumentów, tj. dokonania czynności wykraczających poza zakres postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej. Organ zobowiązany jest do przyjęcia wskazane we wniosku okoliczności jako element zdarzenia przyszłego i na ich podstawie wydać interpretację. Jak bowiem wyżej wskazano okoliczności te w żaden sposób Organ nie jest w stanie zweryfikować (musiałby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające; do tego nie jest jednak uprawniony) a przy braku informacji w tym zakresie nie byłby w stanie wydać niniejszej interpretacji. Z tych właśnie względów koniecznym było wezwanie do uzupełnienia przez Wnioskodawcę wniosku o wymaganą informację w ww. zakresie.

Zaznaczyć przy tym należy, że podanie takich informacji – wbrew temu co Wnioskodawca twierdzi – w żaden sposób nie było żądaniem o zinterpretowanie przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Do tego działania – jak słusznie Wnioskodawca wskazał – uprawniony i zobowiązany jest organ interpretacyjny.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.