IBPB-1-1/4511-183/15/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie ustalenia, czy spółka osobowa z siedzibą na Malcie, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, jest „zagraniczną spółką”, o której mowa w art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 kwietnia 2015 r. (złożonym osobiście w tut. Biurze 30 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 29 maja, 5 czerwca i 10 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia, czy spółka osobowa z siedzibą na Malcie, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, jest „zagraniczną spółką”, o której mowa w art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. został złożony do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie ustalenia, czy spółka osobowa z siedzibą na Malcie, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, jest „zagraniczną spółką”, o której mowa w art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dniach 29 maja i 5 czerwca 2015 r. wniosek został uzupełniony, jednakże nadal nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 26 czerwca 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-181/15/BK, IBPB-1-1/4511-182/15/BK, IBPB-1-1/4511-183/15/BK, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 10 lipca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (polski rezydent podatkowy). W ramach restrukturyzacji bieżących inwestycji, planuje założyć spółkę osobową z siedzibą na Malcie (dalej: „Spółka”). Spółka, do której przystąpi Wnioskodawca, będzie odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. Podobnie jak w przypadku polskiej spółki komandytowej, w Spółce przynajmniej jeden wspólnik odpowiadać będzie za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń, a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika ograniczona będzie do wysokości wniesionych wkładów do Spółki. Wnioskodawca przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności albo wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności. Spółka nie została wymieniona w załączniku nr 3 do Ustawy o PDOF.

Na gruncie wewnętrznego prawa Malty, Spółka jest spółką transparentną podatkowo, tzn. nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami podatku dochodowego będą wyłącznie wspólnicy Spółki. Opodatkowaniu co do zasady może podlegać jedynie dochód Spółki alokowany do wspólników Spółki zgodnie z ich udziałem w zysku Spółki. W konsekwencji, w związku z dochodem z działalności gospodarczej uzyskiwanym za pośrednictwem Spółki, Wnioskodawca będzie co do zasady podatnikiem podatku dochodowego na Malcie. Stosownie do maltańskiej Ustawy o Spółkach, Spółka posiada osobowość prawną.

Wnioskodawca zamierza następnie wnieść do Spółki jako wkład niepieniężny udziały bądź akcje w spółce kapitałowej (tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej) z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, tj. najprawdopodobniej z siedzibą na terenie Luksemburga lub Holandii (dalej: „Spółka Kapitałowa”). Wnioskodawca nie wyklucza dokonywania kolejnych wkładów niepieniężnych do Spółki.

Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradczych głównie w sektorze medycznym oraz działalność holdingową w odniesieniu do spółek kapitałowych z krajów Unii Europejskiej. W przyszłości udziały/akcje w Spółce Kapitałowej mają być zbyte przez Spółkę. W związku z tym źródłami przychodów Spółki będą zyski ze świadczenia usług doradczych, jak również zyski wynikające z posiadania udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, w tym przychody ze zbycia tych udziałów lub akcji.

Wnioskodawca nie będzie uzyskiwać zysków z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) spółek, których więcej niż 50% wartości pochodzi z majątku nieruchomego położonego w Polsce.

Na potrzeby działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę:

 • Spółka będzie zarejestrowana w maltańskim rejestrze spółek,
 • księgi rachunkowe Spółki będą prowadzone i przechowywane na Malcie,
 • Spółka będzie posiadać w szczególności biuro na Malcie, rachunek bankowy oraz w zależności od potrzeb pocztę elektroniczną lub witrynę internetową,
 • strategiczne decyzje dotyczące funkcjonowania i modelu biznesowego Spółki oraz zależnych spółek kapitałowych będą podejmowane, co do zasady, w toku zebrań wspólników organizowanych na Malcie,
 • również na Malcie, będą podejmowane, co do zasady, decyzje operacyjne, dotyczące bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem Spółki oraz zależnych spółek kapitałowych,
 • w zależności od potrzeb, Spółka będzie mogła zatrudniać pracowników.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 6 lipca 2015 r. wskazano m.in. że:

1.Wnioskodawca uzyskuje obecnie na terytorium Polski dochody z działalności wykonywanej osobiście, opodatkowane stawką progresywną stosownie do art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „Ustawa PDOF”). Przy czym nie wyklucza, że w związku z założeniem spółki osobowej z siedziba na Malcie, czyli w okresie objętym wnioskiem, założy również pozarolniczą działalność gospodarczą, z której będzie uzyskiwał dochody obok lub zamiast dochodów z działalności wykonywanej osobiście.

2.W świetle przepisów prawa maltańskiego przychody (dochody), o których mowa we wniosku będą stanowić zyski przedsiębiorstwa prowadzonego na terytorium Malty w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 49 poz. 256, dalej: „Konwencja”). Tym samym zdaniem Wnioskodawcy znajdzie do nich zastosowanie art. 7 Konwencji.

3.Spółka osobowa z siedzibą na Malcie, będąca przedmiotem wniosku, będzie spełniać przesłankę, o której mowa w:

 • art. 30f ust. 3 pkt 3 a) Ustawy o PDOF, ponieważ Wnioskodawca będzie posiadał co najmniej 25% udziałów związanych z prawem uczestnictwa w zyskach Spółki,
 • art. 30f ust. 3 pkt 3 b) Ustawy o PDOF, ponieważ co najmniej 50% przychodów Spółki osiągniętych w roku podatkowym będzie pochodziło z przychodów ze zbycia udziałów (akcji),
 • art. 30f ust. 3 pkt 3 c) Ustawy o PDOF, ponieważ przychód ze zbycia udziałów (akcji) przez Spółkę nie będzie podlegał opodatkowaniu w państwie siedziby Spółki, tj. na Malcie.

Wnioskodawca podkreśla, że jego zdaniem pojęcie zagranicznej spółki należy ograniczyć do osób prawnych (jaką jest Spółka), będących podatnikami podatku dochodowego. Wskazuje na to brzmienie art. 30f ust. 3 pkt 3 Ustawy o PDOF, który w lit. c) w sposób jednoznaczny odwołuje się do spółek podlegających opodatkowaniu, czyli podatników podatku dochodowego, przyjmując jako warunek zastosowania tej regulacji opodatkowanie stawką niższą o co najmniej 25% od stawki polskiego podatku dochodowego od osób prawnych oraz odwołując się do zwolnień przedmiotowych wynikających z regulacji unijnych i przysługujących zagranicznej spółce, co zakłada co do zasady jej opodatkowanie. W opinii Wnioskodawcy wskazuje to jednoznacznie, że definiując spółkę zagraniczną ustawodawca nie miał na myśli spółek transparentnych podatkowo, tj. spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego, jaką jest Spółka. Ponadto, wniosek taki można również wyciągnąć z interpretacji art. 5 pkt 26 Ustawy o PDOF, który przez spółkę niebędącą osobą prawną rozumie spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Tym samym a contrario należy przyjąć, że przez spółkę będącą osobą prawną należy rozumieć spółkę będącą podatnikiem podatku dochodowego. Z tej też przyczyny mimo, że Spółka posiada osobowość prawną na gruncie prawa maltańskiego, nie jest ona zdaniem Wnioskodawcy zagraniczną spółką w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 Ustawy o PDOF, ponieważ jest ona spółką transparentną podatkowo, tzn. nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

4.W odniesieniu do:

- art. 30f ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca wskazał, że:

 • przychody Spółki w roku podatkowym przekroczą kwotę odpowiadającą 250.000 euro,
 • Spółka nie będzie prowadzić działalności gospodarczej na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- art. 30f ust. 19 ww. ustawy dotyczący rzeczywistej działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, Wnioskodawca wyjaśnił, że, zarejestrowanie Spółki będzie wiązało się również z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego Spółka będzie faktycznie wykonywać czynności stanowiące działalność gospodarczą. Jak to zostało wskazane we wniosku, Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradczych głównie w sektorze medycznym oraz działalność holdingową w odniesieniu do spółek kapitałowych z krajów Unii Europejskiej. Przy czym działalność holdingowa, generująca główny dochód Spółki, może ograniczyć się do jednorazowej sprzedaży udziałów (akcji) nabytych w drodze wkładu niepieniężnego. W związku z powyższą działalnością Spółka będzie posiadała lokal, personel oraz wyposażenie (art. 30f ust. 20 pkt 1 ww. ustawy).

5.Wnioskodawca zamierza założyć Spółkę na Malcie i poddać ją maltańskiemu reżimowi prawnemu i podatkowemu w ramach swobody prowadzenia działalności gospodarczej, w tym swobody wyboru miejsca jej prowadzenia. W tym kontekście Wnioskodawca nie uważa, aby Spółka tworzyła strukturę funkcjonującą w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych (art. 30f ust. 20 pkt 2 ww. ustawy).

6.Założeniem Wnioskodawcy jest, aby istniała współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez Spółkę (zwłaszcza działalności doradczej), a posiadanym przez Spółkę lokalem, personelem i wyposażeniem (art. 30f ust. 20 pkt 3 ww. ustawy).

7.Zdaniem Wnioskodawcy porozumienia zawierane przez Spółkę będą zgodne z rzeczywistością gospodarczą i będą miały uzasadnienie gospodarcze oraz nie będą sprzeczne z ogólnymi interesami Spółki (art. 30f ust. 20 pkt 4 ww. ustawy).

8.Spółka będzie samodzielnie wykonywała swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających oraz Wnioskodawcy, będącego wspólnikiem Spółki i świadczącego w jej ramach usługi doradcze z terytorium Malty, lub spoza niego (art. 30f ust. 20 pkt 5 ww. ustawy).

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zawarto również we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu bycia wspólnikiem w Spółce (zarówno na etapie powstania dochodu, w tym dochodu ze zbycia udziałów/akcji w Spółce kapitałowej, w momencie jego podziału, jak i w momencie jego faktycznej wypłaty Wnioskodawcy przez Spółkę), stanowić będą dla niego w całości dochody uzyskiwane przez położony na terytorium Malty stały zakład, które zgodnie z postanowieniami art. 7 Konwencji (winno być umowy) mogą podlegać opodatkowaniu na Malcie.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie, sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku z 28 maja 2015 r.:

Czy Spółka jest „zagraniczną spółką” w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym będą do niej miały zastosowanie przepisy art. 30f (w tym ust. 21) tej ustawy ...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy (sprecyzowanym w piśmie z 28 maja 2015 r.), Spółka nie jest zagraniczną spółką w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa o PDOF”) i w związku z tym nie będą do niej miały zastosowania przepisy art. 30f (w tym ust. 21) Ustawy o PDOF.

Stosownie do art. 30f ust. 2 pkt 1) Ustawy o PDOF, zagraniczna spółka - oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

-nieposiadąjącą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;

Ponadto, stosownie do ust. 3 tego artykułu, zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

1.zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo

2.zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:

 1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
 2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej

-stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo

3.zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, ze zmianami).

Analizując definicję zagranicznej spółki w powiązaniu z przepisami ust. 1-3 ww. artykułu należy przyjąć, że w przypadku osób prawnych pojęcie zagranicznej spółki należy ograniczyć do osób prawnych będących podatnikami podatku dochodowego. Wskazuje na to brzmienie ust. 3 pkt 3 ww. artykułu, który w lit. c) w sposób jednoznaczny odwołuje się do spółek podlegających opodatkowaniu, czyli podatników podatku dochodowego, przyjmując jako warunek zastosowania tej regulacji opodatkowanie stawką niższą o co najmniej 25% od stawki polskiego podatku dochodowego od osób prawnych oraz odwołując się do zwolnień przedmiotowych wynikających z regulacji unijnych i przysługujących zagranicznej spółce, co zakłada co do zasady jej opodatkowanie. W opinii Wnioskodawcy wskazuje to jednoznacznie, że definiując spółkę zagraniczną ustawodawca nie miał na myśli spółek transparentnych podatkowo, tj. spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego. Ponadto, wniosek taki można również wyciągnąć z interpretacji art. 5 pkt 26 Ustawy o PDOF, który przez spółkę niebędącą osobą prawną rozumie spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Tym samym a contrario należy przyjąć, że przez spółkę będącą osobą prawną należy rozumieć spółkę będącą podatnikiem podatku dochodowego. Z tej też przyczyny mimo, że Spółka posiada osobowość prawną na gruncie prawa maltańskiego, nie jest ona zdaniem Wnioskodawcy zagraniczną spółką w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 Ustawy o PDOF, ponieważ jest ona spółką transparentną podatkowo, tzn. nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

Dlatego też nie będą do niej miały zastosowania przepisy art. 30f (w tym ust. 21) Ustawy o PDOF.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328) do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzono regulacje dot. zagranicznych spółek kontrolowanych.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), źródłem przychodów jest działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną.

Zgodnie z art. 30f ust. 1 ww. ustawy, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30f ust. 2 ww. ustawy, użyte w niniejszym artykule określenie zagraniczna spółka - oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

-nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

W myśl natomiast art. 30f ust. 21 cyt. ustawy, przepisy ust. 1-20 oraz art. 45 ust. 1aa stosuje się odpowiednio do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 26 lub art. 30c.

Wprowadzone ustawą z 29 sierpnia 2014 r. zmiany miały na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

W celu ustalenia konieczności stosowania przepisów o zagranicznych spółkach zależnych do opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez polskiego przedsiębiorcę w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „zagraniczną spółką”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym - zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd - przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu.

Przy czym, wskazany powyżej art. 30f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ogranicza stosowania wskazanych w nim określeń jedynie do definicji podmiotów w świetle polskich ustaw o podatku dochodowym. Oznacza, to zatem, że jeżeli w świetle zagranicznej ustawy podatkowej dany podmiot uznawany jest za osobę prawną, czy też za podmiot traktowany na równi z osobą prawną, to podmiot ten, po spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w tym przepisie stanowić będzie określoną w nim „zagraniczną spółkę”.

Dodatkowym warunkiem uznania danej jednostki organizacyjnej za „zagraniczną spółkę” jest nieposiadanie przez nią na terytorium polski siedziby lub zarządu. Ponadto, w jednostce takiej podmiot podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy) musi posiadać udział w kapitale lub prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zyskach.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnień opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, który planuje założyć spółkę osobową na terytorium Malty (będącej odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej). Wnioskodawca przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności albo wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności. Spółka nie została wymieniona w załączniku nr 3 do Ustawy o PDOF. Na gruncie wewnętrznego prawa Malty, Spółka jest spółką transparentną podatkowo, tzn. nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami podatku dochodowego będą wyłącznie wspólnicy Spółki. Opodatkowaniu co do zasady może podlegać jedynie dochód Spółki alokowany do wspólników Spółki zgodnie z ich udziałem w zysku Spółki. W konsekwencji, w związku z dochodem z działalności gospodarczej uzyskiwanym za pośrednictwem Spółki, Wnioskodawca będzie co do zasady podatnikiem podatku dochodowego na Malcie. Stosownie do maltańskiej Ustawy o Spółkach, Spółka posiada osobowość prawną. Wnioskodawca zamierza następnie wnieść do Spółki jako wkład niepieniężny udziały bądź akcje w spółce kapitałowej (tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej) z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, tj. najprawdopodobniej z siedzibą na terenie Luksemburga lub Holandii. Wnioskodawca nie wyklucza dokonywania kolejnych wkładów niepieniężnych do Spółki. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradczych głównie w sektorze medycznym oraz działalność holdingową w odniesieniu do spółek kapitałowych z krajów Unii Europejskiej. W przyszłości udziały/akcje w Spółce Kapitałowej mają być zbyte przez Spółkę. W związku z tym źródłami przychodów Spółki będą zyski ze świadczenia usług doradczych, jak również zyski wynikające z posiadania udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, w tym przychody ze zbycia tych udziałów lub akcji. Wnioskodawca nie będzie uzyskiwać zysków z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) spółek, których więcej niż 50% wartości pochodzi z majątku nieruchomego położonego w Polsce.

Na potrzeby działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę:

 • Spółka będzie zarejestrowana w maltańskim rejestrze spółek,
 • księgi rachunkowe Spółki będą prowadzone i przechowywane na Malcie,
 • Spółka będzie posiadać w szczególności biuro na Malcie, rachunek bankowy oraz w zależności od potrzeb pocztę elektroniczną lub witrynę internetową,
 • strategiczne decyzje dotyczące funkcjonowania i modelu biznesowego Spółki oraz zależnych spółek kapitałowych będą podejmowane, co do zasady, w toku zebrań wspólników organizowanych na Malcie,
 • również na Malcie, będą podejmowane, co do zasady, decyzje operacyjne, dotyczące bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem Spółki oraz zależnych spółek kapitałowych,
 • w zależności od potrzeb, Spółka będzie mogła zatrudniać pracowników,
 • jednocześnie spółka będzie prowadziła na Malcie rzeczywistą działalność gospodarczą.

W świetle przepisów prawa maltańskiego przychody (dochody), o których mowa we wniosku będą stanowić zyski przedsiębiorstwa prowadzonego na terytorium Malty w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Jednocześnie dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu bycia wspólnikiem w Spółce (zarówno na etapie powstania dochodu, w tym dochodu ze zbycia udziałów/akcji w Spółce kapitałowej, w momencie jego podziału, jak i w momencie jego faktycznej wypłaty Wnioskodawcy przez Spółkę), stanowić będą dla niego w całości dochody uzyskiwane przez położony na terytorium Malty stały zakład, które zgodnie z postanowieniami art. 7 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, mogą podlegać opodatkowaniu na Malcie.

Mając powyższe na względzie, skoro jak wyraźnie wskazano we wniosku spółka z siedzibą na Malcie, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem będzie posiadała osobowość prawną, a Wnioskodawcy, który jest polskim rezydentem podatkowym, przysługiwać będzie prawo do uczestnictwa w zysku tej spółki – to spółka ta będzie zagraniczną spółą w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia jest w tej mierze, że Spółka ta będzie transparentna podatkowo. Zauważyć przy tym należy, że art. 30f ust. 21 ww. ustawy, przewiduje obowiązek odpowiedniego stosowania ust. 1-20 oraz art. 45 ust. 1aa ww. ustawy (a więc i ust. 2 pkt 1) do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 26 lub art. 30c ustawy.

Jak wynika z wydanej dla Wnioskodawcy interpretacji indywidualnej z 13 sierpnia 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-182/15/BK Wnioskodawca (polski rezydent podatkowy) prowadzi pozarolniczą działalność na terytorium Malty, za pośrednictwem transparentnej podatkowo spółki osobowej, stanowiącej w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zagraniczny zakład Wnioskodawcy. Wskazane we wniosku dochody tego zakładu stanowią dochody z działalności gospodarczej, które mogą być opodatkowane na terytorium Malty, a jednocześnie w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tych samych dochodów umowa międzynarodowa przewiduje zastosowanie metody wyłączenia z progresją (zwolnienia). Oznacza to zarazem, że dochody tego zakładu nie zostaną przez Wnioskodawcę uwzględnione w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 26 lub 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (metoda odliczenia, czy też zaliczenia). W konsekwencji spółka, o której mowa we wniosku, będzie zagraniczną spółką w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do której mają zastosowanie przepisy art. 30f ww. ustawy.

Z tego też względu stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wskazać przy tym należy, że stosownie do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz zadanego pytania (wyznaczających zakres wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie kwestia ustalenia, czy spółka osobowa z siedzibą na Malcie, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, będzie „zagraniczną spółką”, o której mowa w art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do której mają zastosowanie przepisy art. 30f ww. ustawy.

Nadmienia się, że w pozostałym zakresie będącym przedmiotem wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.