IBPB-1-1/4511-181/15/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki osobowej z siedzibą na Malcie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 kwietnia 2015 r. (złożonym osobiście w tut. Biurze 30 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 29 maja, 5 czerwca i 10 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki osobowej z siedzibą na Malcie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. został złożony do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki osobowej z siedzibą na Malcie. W dniach 29 maja i 5 czerwca 2015 r. wniosek został uzupełniony, jednakże nadal nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 26 czerwca 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-181/15/BK, IBPB-1-1/4511-182/15/BK, IBPB-1-1/4511-183/15/BK, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 10 lipca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (polski rezydent podatkowy). W ramach restrukturyzacji bieżących inwestycji, planuje założyć spółkę osobową z siedzibą na Malcie (dalej: „Spółka”). Spółka, do której przystąpi Wnioskodawca, będzie odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. Podobnie jak w przypadku polskiej spółki komandytowej, w Spółce przynajmniej jeden wspólnik odpowiadać będzie za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń, a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika ograniczona będzie do wysokości wniesionych wkładów do Spółki. Wnioskodawca przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności albo wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności. Spółka nie została wymieniona w załączniku nr 3 do Ustawy o PDOF.

Na gruncie wewnętrznego prawa Malty, Spółka jest spółką transparentną podatkowo, tzn. nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami podatku dochodowego będą wyłącznie wspólnicy Spółki. Opodatkowaniu co do zasady może podlegać jedynie dochód Spółki alokowany do wspólników Spółki zgodnie z ich udziałem w zysku Spółki. W konsekwencji, w związku z dochodem z działalności gospodarczej uzyskiwanym za pośrednictwem Spółki, Wnioskodawca będzie co do zasady podatnikiem podatku dochodowego na Malcie. Stosownie do maltańskiej Ustawy o Spółkach, Spółka posiada osobowość prawną.

Wnioskodawca zamierza następnie wnieść do Spółki jako wkład niepieniężny udziały bądź akcje w spółce kapitałowej (tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej) z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, tj. najprawdopodobniej z siedzibą na terenie Luksemburga lub Holandii (dalej: „Spółka Kapitałowa”). Wnioskodawca nie wyklucza dokonywania kolejnych wkładów niepieniężnych do Spółki.

Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradczych głównie w sektorze medycznym oraz działalność holdingową w odniesieniu do spółek kapitałowych z krajów Unii Europejskiej. W przyszłości udziały/akcje w Spółce Kapitałowej mają być zbyte przez Spółkę. W związku z tym źródłami przychodów Spółki będą zyski ze świadczenia usług doradczych, jak również zyski wynikające z posiadania udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, w tym przychody ze zbycia tych udziałów lub akcji.

Wnioskodawca nie będzie uzyskiwać zysków z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) spółek, których więcej niż 50% wartości pochodzi z majątku nieruchomego położonego w Polsce.

Na potrzeby działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę:

 • Spółka będzie zarejestrowana w maltańskim rejestrze spółek,
 • księgi rachunkowe Spółki będą prowadzone i przechowywane na Malcie,
 • Spółka będzie posiadać w szczególności biuro na Malcie, rachunek bankowy oraz w zależności od potrzeb pocztę elektroniczną lub witrynę internetową,
 • strategiczne decyzje dotyczące funkcjonowania i modelu biznesowego Spółki oraz zależnych spółek kapitałowych będą podejmowane, co do zasady, w toku zebrań wspólników organizowanych na Malcie,
 • również na Malcie, będą podejmowane, co do zasady, decyzje operacyjne, dotyczące bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem Spółki oraz zależnych spółek kapitałowych,
 • w zależności od potrzeb, Spółka będzie mogła zatrudniać pracowników.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 6 lipca 2015 r. wskazano m.in. że:

1.Wnioskodawca uzyskuje obecnie na terytorium Polski dochody z działalności wykonywanej osobiście, opodatkowane stawką progresywną stosownie do art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „Ustawa PDOF”). Przy czym nie wyklucza, że w związku z założeniem spółki osobowej z siedziba na Malcie, czyli w okresie objętym wnioskiem, założy również pozarolniczą działalność gospodarczą, z której będzie uzyskiwał dochody obok lub zamiast dochodów z działalności wykonywanej osobiście.

2.W świetle przepisów prawa maltańskiego przychody (dochody), o których mowa we wniosku będą stanowić zyski przedsiębiorstwa prowadzonego na terytorium Malty w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 49 poz. 256, dalej: „Konwencja”). Tym samym zdaniem Wnioskodawcy znajdzie do nich zastosowanie art. 7 Konwencji.

3.Spółka osobowa z siedzibą na Malcie, będąca przedmiotem wniosku, będzie spełniać przesłankę, o której mowa w:

 • art. 30f ust. 3 pkt 3 a) Ustawy o PDOF, ponieważ Wnioskodawca będzie posiadał co najmniej 25% udziałów związanych z prawem uczestnictwa w zyskach Spółki,
 • art. 30f ust. 3 pkt 3 b) Ustawy o PDOF, ponieważ co najmniej 50% przychodów Spółki osiągniętych w roku podatkowym będzie pochodziło z przychodów ze zbycia udziałów (akcji),
 • art. 30f ust. 3 pkt 3 c) Ustawy o PDOF, ponieważ przychód ze zbycia udziałów (akcji) przez Spółkę nie będzie podlegał opodatkowaniu w państwie siedziby Spółki, tj. na Malcie.

Wnioskodawca podkreśla, że jego zdaniem pojęcie zagranicznej spółki należy ograniczyć do osób prawnych (jaką jest Spółka), będących podatnikami podatku dochodowego. Wskazuje na to brzmienie art. 30f ust. 3 pkt 3 Ustawy o PDOF, który w lit. c) w sposób jednoznaczny odwołuje się do spółek podlegających opodatkowaniu, czyli podatników podatku dochodowego, przyjmując jako warunek zastosowania tej regulacji opodatkowanie stawką niższą o co najmniej 25% od stawki polskiego podatku dochodowego od osób prawnych oraz odwołując się do zwolnień przedmiotowych wynikających z regulacji unijnych i przysługujących zagranicznej spółce, co zakłada co do zasady jej opodatkowanie. W opinii Wnioskodawcy wskazuje to jednoznacznie, że definiując spółkę zagraniczną ustawodawca nie miał na myśli spółek transparentnych podatkowo, tj. spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego, jaką jest Spółka. Ponadto, wniosek taki można również wyciągnąć z interpretacji art. 5 pkt 26 Ustawy o PDOF, który przez spółkę niebędącą osobą prawną rozumie spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Tym samym a contrario należy przyjąć, że przez spółkę będącą osobą prawną należy rozumieć spółkę będącą podatnikiem podatku dochodowego. Z tej też przyczyny mimo, że Spółka posiada osobowość prawną na gruncie prawa maltańskiego, nie jest ona zdaniem Wnioskodawcy zagraniczną spółką w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 Ustawy o PDOF, ponieważ jest ona spółką transparentną podatkowo, tzn. nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

4.W odniesieniu do:

- art. 30f ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca wskazał, że:

 • przychody Spółki w roku podatkowym przekroczą kwotę odpowiadającą 250.000 euro,
 • Spółka nie będzie prowadzić działalności gospodarczej na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- art. 30f ust. 19 ww. ustawy dotyczący rzeczywistej działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, Wnioskodawca wyjaśnił, że, zarejestrowanie Spółki będzie wiązało się również z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego Spółka będzie faktycznie wykonywać czynności stanowiące działalność gospodarczą. Jak to zostało wskazane we wniosku, Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradczych głównie w sektorze medycznym oraz działalność holdingową w odniesieniu do spółek kapitałowych z krajów Unii Europejskiej. Przy czym działalność holdingowa, generująca główny dochód Spółki, może ograniczyć się do jednorazowej sprzedaży udziałów (akcji) nabytych w drodze wkładu niepieniężnego. W związku z powyższą działalnością Spółka będzie posiadała lokal, personel oraz wyposażenie (art. 30f ust. 20 pkt 1 ww. ustawy).

5.Wnioskodawca zamierza założyć Spółkę na Malcie i poddać ją maltańskiemu reżimowi prawnemu i podatkowemu w ramach swobody prowadzenia działalności gospodarczej, w tym swobody wyboru miejsca jej prowadzenia. W tym kontekście Wnioskodawca nie uważa, aby Spółka tworzyła strukturę funkcjonującą w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych (art. 30f ust. 20 pkt 2 ww. ustawy).

6.Założeniem Wnioskodawcy jest, aby istniała współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez Spółkę (zwłaszcza działalności doradczej), a posiadanym przez Spółkę lokalem, personelem i wyposażeniem (art. 30f ust. 20 pkt 3 ww. ustawy).

7.Zdaniem Wnioskodawcy porozumienia zawierane przez Spółkę będą zgodne z rzeczywistością gospodarczą i będą miały uzasadnienie gospodarcze oraz nie będą sprzeczne z ogólnymi interesami Spółki (art. 30f ust. 20 pkt 4 ww. ustawy).

8.Spółka będzie samodzielnie wykonywała swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających oraz Wnioskodawcy, będącego wspólnikiem Spółki i świadczącego w jej ramach usługi doradcze z terytorium Malty, lub spoza niego (art. 30f ust. 20 pkt 5 ww. ustawy).

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zawarto również we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu bycia wspólnikiem w Spółce (zarówno na etapie powstania dochodu, w tym dochodu ze zbycia udziałów/akcji w Spółce kapitałowej, w momencie jego podziału, jak i w momencie jego faktycznej wypłaty Wnioskodawcy przez Spółkę), stanowić będą dla niego w całości dochody uzyskiwane przez położony na terytorium Malty stały zakład, które zgodnie z postanowieniami art. 7 Konwencji (winno być umowy) mogą podlegać opodatkowaniu na Malcie.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w drodze wkładu niepieniężnego udziałów/akcji w Spółce Kapitałowej do Spółki, skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu/dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z tytułu przeniesienia własności udziałów/akcji w Spółce Kapitałowej w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uzasadniając powyższe twierdzenie, Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o PDOF, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a Ustawy o PDOF przepis art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W myśl art. 13 ust. 1 Konwencji zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego, o którym mowa artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Z kolei zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, lub z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami uzyskanymi z przeniesienia własności takiego zakładu, odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (art. 13 ust. 3 Konwencji). Zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków, samolotów lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków, samolotów lub pojazdów drogowych podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym mieści się siedziba prawna przedsiębiorstwa (art. 13 ust. 4 Konwencji). Natomiast zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, inne niż wymienione w ustępach 1, 2, 3 i 4 niniejszego artykułu podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 13 ust. 5 Konwencji).

Wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego powoduje przeniesienie własności rzeczy lub prawa będącego przedmiotem wkładu, na spółkę, w zamian za udział kapitałowy. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że w przypadku wniesienia przez niego wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce Kapitałowej do Spółki dochodzi do odpłatnego zbycia praw, będących przedmiotem aportu i w związku z tym zastosowanie mają przepisy art. 13 Konwencji. Uzyskany przychód będzie więc podlegał opodatkowaniu w Polsce (na podstawie art. 13 ust. 5 Konwencji). Niezależnie jednak od powyższego należy wskazać, że w takim przypadku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o PDOF wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Jednocześnie, stosownie do art. 5a pkt 26 Ustawy o PDOF, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Tak jak zostało wskazane w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym), zgodnie z maltańskim ustawodawstwem podatkowym dochód generowany przez Spółkę podlega opodatkowaniu na poziomie wspólnika, a nie na poziomie spółki, tzn. Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

Podsumowując powyższe, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do Spółki w postaci udziałów/akcji w Spółce Kapitałowej będzie w Polsce zdarzeniem neutralnym na gruncie Ustawy o PDOF. Zgodnie bowiem z art. 13 Konwencji uzyskany w ten sposób dochód podlega co od zasady opodatkowaniu w Polsce, jednakże jest on zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o PDOF.

Na potwierdzenie ww. stanowiska, Wnioskodawca powołał, interpretacje indywidualne wydane w imieniu Ministra Finansów przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wskazany wyżej przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska (art. 4a cyt. ustawy).

Stosownie natomiast do art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca zamierza wnieść posiadane udziały/akcje w spółce(ach) kapitałowej(ych) w formie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Malty – odpowiednika polskiej spółki komandytowej, w przedmiotowej sprawie należy odwołać się do przepisów umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256, zmienionej protokołem z 6 kwietnia 2011 r. Dz.U. Nr 283, poz. 1661).

W myśl art. 13 ust. 1 ww. umowy, zyski z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6 ustęp 2, mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym ten majątek jest położony. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. umowy, zyski uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość w więcej niż 50% pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Stosownie do treści art. 13 ust. 3 ww. umowy, zyski z tytułu przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, włącznie z takimi zyskami, które pochodzą z tytułu przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo z całym przedsiębiorstwem) mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich środków transportu podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa (art. 13 ust. 4 ww. umowy). Natomiast, zyski z przeniesienia tytułu własności jakiegokolwiek majątku innego niż ten, o którym mowa w ustępach 1, 2, 3 i 4, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 13 ust. 5 cyt. umowy).

Z powyższych przepisów wynika, że przeniesienie przez polskiego rezydenta podatkowego własności udziałów/akcji spółek kapitałowych na rzecz podmiotu z siedzibą na Malcie, co do zasady, podlega opodatkowaniu w Polsce (wg przepisów prawa polskiego), chyba, że wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 13 ust. 2 ww. umowy. W takim przypadku transakcja zbycia tych udziałów podlega opodatkowaniu również na Malcie.

Z treści przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, m.in. że Wnioskodawca zamierza wnieść udziały/akcje spółek kapitałowych do spółki osobowej z siedzibą na Malcie. Przy czym, Wnioskodawca nie będzie uzyskiwać zysków z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) spółek, których więcej niż 50% wartości pochodzi z majątku nieruchomego położonego w Polsce. Wobec powyższego, skutki podatkowe planowanej przez Wnioskodawcę transakcji (wniesienia udziałów/akcji) należy oceniać w oparciu o przypisy polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W konsekwencji, o ile w świetle przepisów prawa maltańskiego spółka osobowa, o której mowa we wniosku nie ma na Malcie statusu podatnika podatku dochodowego (jest transparentna podatkowo), to wówczas wniesienie wkładu niepieniężnego do tej spółki (udziałów/akcji spółek kapitałowych) skutkować będzie po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu z tytułu zbycia tych udziałów, podlegającego jednakże zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy ww. art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji u Wnioskodawcy nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu, ani zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wniesienia opisanego we wniosku aportu; czynność ta będzie neutralna podatkowo. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w pozostałym zakresie będącym przedmiotem wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.