Malta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Malta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę przyszły dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zgodnie z art. 16 Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256), niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?

Fragment:

Zgodnie z powyższym, wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności otrzymywane przez osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi, otrzymywane tytułem członkostwa w organie zarządczym spółki z siedzibą na Malcie, mogą być opodatkowane na Malcie. Z kolei art. 23 ust. 1 lit. a) UPO, rozstrzygając kwestie podwójnego opodatkowania dochodów polskich rezydentów podatkowych uzyskiwanych na terytorium drugiego z umawiających się Państw stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami umowy może być opodatkowany na Malcie, to Polska zwolni taki dochód z opodatkowana, z zastrzeżeniem punktu b), który według Wnioskodawcy nie ma w tym przypadku zastosowania. W konsekwencji, otrzymane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce z siedzibą na Malcie, powinno podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce. Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w związku z pełnieniem przez Niego funkcji dyrektora będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania w Polsce. Nie ma w tym zakresie znaczenia sposób opodatkowania tego typu dochodu na Malcie. Fakt, że Rząd Malty w wewnętrznych przepisach podatkowych przewiduje opodatkowanie tego rodzaju dochodów nie wpływa na sytuację osoby pełniącej funkcje dyrektora na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
14
kwi

Istota:

Dochód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub dyrektora zarządzającego w Spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałaby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku – od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Należy zauważyć, że na zwolnienie w Polsce wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub dyrektora zarządzającego w Spółce maltańskiej od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miała wpływu okoliczność, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym, czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Istotnym natomiast jest, aby z tytułu całego dochodu uzyskiwanego jako wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu lub dyrektora zarządzającego w Spółce maltańskiej, Wnioskodawca podlegał ograniczonemu obowiązkowi na Malcie.

Fragment:

Tym samym, Wnioskodawca na podstawie wyżej przytoczonych przepisów zależność pomiędzy zwolnieniem dochodu Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie zarządzającym w Spółce na Malcie od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce a sposobem opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie rozumie w ten sposób, że Polska zwalnia ten dochód z opodatkowania, niezależnie od tego. czy na podstawie przepisów prawa maltańskiego dochód ten jest zwolniony z opodatkowania na Malcie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a Umowy oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PDOF, niezależnie od sposobu opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a Umowy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PDOF, niezależnie od sposobu opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie. Zdaniem wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a Umowy oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PDOF, niezależnie od sposobu opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie.

2018
14
kwi

Istota:

Otrzymywane Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie zarządzającym Spółki mającej siedzibę na terytorium Malty stanowi przychód Wnioskodawcy z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy oraz będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko-maltańskiej, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie należy wskazać, że w Polsce, by uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją, określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowy podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie winien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku – od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Fragment:

Wynagrodzenie to będzie zatem podlegało opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i na Malcie. Jednocześnie jednak - zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a ww. umowy - ww. dochody będą zwolnione z opodatkowania w Polsce (...) ”. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 4 lipca 2014 r., nr IBPBII/1/415-362/14/MZ : „ (...) uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko-maltańskiej, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie należy wskazać, że w Polsce, by uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją, określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) ”. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 września 2013 r., nr IPPB2/415-474/13-4/AS , „ (...) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. (...) ”.

2017
3
lis

Istota:

Czy otrzymywany przez Wnioskodawczynię dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zgodnie z art. 16 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?

Fragment:

Wnioskodawczyni jest osobą, która podlega opodatkowaniu na Malcie tylko w zakresie dochodu osiąganego ze źródeł położonych na Malcie. Zgodnie z przepisami prawa maltańskiego Wnioskodawczyni będzie podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce maltańskiej, o których mowa we wniosku, czyli będzie podlegała na Malcie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z tego tytułu. Spółka, o której mowa we wniosku jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym spółka, o której mowa we wniosku jest osobą prawną lub jednostką, którą na gruncie prawa maltańskiego dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną. Spółka, o której mowa we wniosku ma zarząd na terytorium Malty. Faktyczne zarządzanie, wykonywanie czynności w zakresie zarządzania i kierowania Spółką odbywa się z terytorium Malty. Według prawa maltańskiego Spółka, o której mowa we wniosku podlega opodatkowaniu na Malcie z uwagi na miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Według prawa maltańskiego Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi opodatkowania na Malcie, tzn. nie podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko (...)

2017
18
maj

Istota:

Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zgodnie z art. 16 Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?

Fragment:

Natomiast stosownie do art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powyższe przepisy należy interpretować i stosować z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska – w tym przypadku – Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dalej: UPO). Ponieważ Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, który będzie osiągał dochody ze źródła położonego na terytorium Republiki Malty, to w Jego przypadku zastosowanie powinny znaleźć przepisy UPO. Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez polskiego rezydenta podatkowego z tytułu pełnienia przez niego funkcji dyrektora w spółce z siedzibą na Malcie zastosowanie powinien mieć art. 16 UPO w związku z art. 23 ust. 1a) i d) UPO. Zgodnie z art. 16 UPO, wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w tym przypadku w Polsce) otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (w tym przypadku na Malcie), mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (na Malcie). Oznacza to, że UPO przyznaje tym samym Malcie pierwotne prawo opodatkowania takich dochodów. Poprzez określenie wynagrodzenia i inne należności otrzymywane z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub innym podobnym organie spółki należy rozumieć wyłącznie należności wynikające z pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych w spółce.

2017
24
lut

Istota:

W zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem na Malcie

Fragment:

Przed podpisaniem drugiej umowy przedsiębiorstwo eksploatujące statek nadal posiadało swoją siedzibę na terenie Królestwa Belgii, jednak rzeczywisty zarząd został przeniesiony na teren Republiki Malty. W Malcie znajduje się również port, w którym ten statek cumuje na czas remontu i oczekiwania na kolejne kontrakty wycieczkowe. Otrzymane wynagrodzenie z kolejnych (drugiej i trzeciej) umów, w sumie trwających 124 dni, zmniejszone zostało jedynie o pobrane składki ubezpieczeniowe obowiązujące w Malcie, bez pobrania zaliczek na podatek dochodowy. W związku z powyższym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sposobu opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych od momentu, kiedy zatrudniający Wnioskodawcę przedsiębiorca eksploatujący statek, dokonał zmiany miejsca rzeczywistego zarządu z Belgii na Maltę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy dochody z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na pokładzie statku morskiego pływającego po wodach międzynarodowych osiągnięte w czasie, kiedy miejsce rzeczywistego zarządu tym statkiem znajduje się na terenie Republiki Malty jest zwolnione od podatku w Polsce zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo tego, że w trakcie roku przez pracodawcę z Malty nie zostały pobrane zaliczki na podatek dochodowy? Zdaniem (...)

2016
10
gru

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym co do maltańskiej Spółki nie jest spełniony warunek określony w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit b).?

Fragment:

Brak spełnienia pierwszej z przesłanek wynika z faktu, że Spółka posiada siedzibę na terytorium Republiki Malty, która nie została uznana przez Ministra Finansów za kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową w rozporządzeniu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U., poz. 600). Ponadto, Polska zawarła w dniu 7 stycznia 1994 r. umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256, z późn. zm.) oraz podpisała w dniu 7 stycznia 1994 r. protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2011 r. Nr 283, poz. 1661). Ze względu na fakt, że wskazana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jest podstawą do uzyskania od organów podatkowych Republiki Malty informacji podatkowych, w podanym zdarzeniu przyszłym nie zachodzi również druga z samodzielnych przesłanek uznania Spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną.

2016
26
lis

Istota:

Czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki o nieograniczonej albo ograniczonej odpowiedzialności, będące dochodami z działalności wykonywanej w formie Spółki, będą podlegać w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Czy środki pieniężne otrzymywane przez Wnioskodawcę bezpośrednio od Spółki, jako należny Wnioskodawcy udział w zysku Spółki, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?

Fragment:

W przypadku świadczenia usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, Spółka może zostać zarejestrowana na Malcie jako podatnik tego podatku, o ile obowiązek taki będzie wynikał z przepisów obowiązujących na Malcie. Spółka prowadzić będzie na Malcie działalność gospodarczą, zamierza wynająć lokal oraz zatrudnić pracownika. Spółka zamierza świadczyć usługi o charakterze doradczym, konsultingowym oraz organizacyjnym w stosunku do innych podmiotów. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki będzie także obrót papierami wartościowymi i udziałami oraz czerpanie pożytków z obrotu papierami wartościowymi i udziałami. Z tytułu uczestnictwa w maltańskiej spółce komandytowej w charakterze komplementariusza albo komandytariusza Wnioskodawca będzie uzyskiwał dochody, które w świetle prawa maltańskiego będą dochodami osiągniętym z położonego na terytorium Malty zakładu, w związku z tym powstanie po jego stronie ograniczony obowiązek podatkowy (na Malcie). Zatem Wnioskodawca stanie się podatnikiem maltańskiego podatku dochodowego. Z tytułu opisanych powyżej zysków osiąganych z działalności Spółki, Wnioskodawca będzie otrzymywał bezpośrednio od Spółki środki pieniężne stanowiące jego udział w zysku Spółki. Transfery pieniężne od Spółki do Wnioskodawcy będą dokonywane w związku z osiągniętym przez Spółkę zyskiem z działalności operacyjnej i zyskami osiąganych przez Spółkę z tytułu uczestnictwa w innych spółkach kapitałowych.

2016
26
lis

Istota:

Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zgodnie z art. 16 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?

Fragment:

Natomiast stosownie do art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powyższe przepisy należy interpretować i stosować z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska - w tym przypadku - umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Ponieważ Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, który będzie osiągał dochody ze źródła położonego na terytorium Republiki Malty to w tym przypadku zastosowanie powinny znaleźć przepisy UPO. Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez polskiego rezydenta podatkowego z tytułu pełnienia przez niego funkcji dyrektora w spółce z siedzibą na Malcie zastosowanie powinien mieć art. 16 UPO w związku z art. 23 ust. 1 a) i d) UPO. Zgodnie z art. 16 UPO wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w tym przypadku w Polsce) otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (w tym przypadku na Malcie), mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (na Malcie). Oznacza to, że UPO przyznaje tym samym Malcie pierwotne prawo opodatkowania takich dochodów. Poprzez określenie wynagrodzenia i inne należności otrzymywane z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki należy rozumieć wyłącznie należności wynikające z pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych w spółce.

2016
5
lip

Istota:

Opodatkowanie dochodów uzyskanych na Malcie.

Fragment:

Spółka Maltańska jest zarejestrowana w maltańskim rejestrze spółek zgodnie z obowiązującym na Malcie prawem oraz prowadzi działalność na terytorium Malty poprzez usytuowane tam biuro. Siedzibą Spółki jest miejscowość położona na Malcie. Miejscem faktycznego zarządu Spółki Maltańskiej, w którym podejmowane są najważniejsze decyzje w sprawach zarządzania Spółką Maltańską jako całością, w tym jej zagranicznymi zakładami i oddziałami, jest i będzie terytorium Malty. Spółka Maltańska posiada i będzie posiadała status maltańskiego rezydenta podatkowego, i podlega opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania z uwzględnieniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Malta jest stroną. Wnioskodawca jest Dyrektorem Zarządzającym Spółki Maltańskiej, powołanym na to stanowisko stosowną uchwałą, i jednocześnie członkiem Rady Zarządzającej tejże Spółki Maltańskiej. Uchwała powołująca określa m.in. zakres obowiązków Wnioskodawcy jako Dyrektora Zarządzającego oraz zasady jego wynagradzania. Zgodnie z powyższą uchwałą, do zakresu obowiązków Wnioskodawcy jako Dyrektora Zarządzającego Spółki Maltańskiej należą wyłącznie czynności zarządzania i nadzoru nad Spółką Maltańska, a wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę Maltańską jest wynagrodzeniem wypłacanym wyłącznie za czynności zarządzania i nadzoru nad Spółką Maltańską.