Malta | Interpretacje podatkowe

Malta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Malta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy otrzymywany przez Wnioskodawczynię dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zgodnie z art. 16 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
Fragment:
Wnioskodawczyni jest osobą, która podlega opodatkowaniu na Malcie tylko w zakresie dochodu osiąganego ze źródeł położonych na Malcie. Zgodnie z przepisami prawa maltańskiego Wnioskodawczyni będzie podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce maltańskiej, o których mowa we wniosku, czyli będzie podlegała na Malcie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z tego tytułu. Spółka, o której mowa we wniosku jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym spółka, o której mowa we wniosku jest osobą prawną lub jednostką, którą na gruncie prawa maltańskiego dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną. Spółka, o której mowa we wniosku ma zarząd na terytorium Malty. Faktyczne zarządzanie, wykonywanie czynności w zakresie zarządzania i kierowania Spółką odbywa się z terytorium Malty. Według prawa maltańskiego Spółka, o której mowa we wniosku podlega opodatkowaniu na Malcie z uwagi na miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Według prawa maltańskiego Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi opodatkowania na Malcie, tzn. nie podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko (...)
2017
3
lis

Istota:
Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zgodnie z art. 16 Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
Fragment:
Natomiast stosownie do art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powyższe przepisy należy interpretować i stosować z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska – w tym przypadku – Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dalej: UPO). Ponieważ Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, który będzie osiągał dochody ze źródła położonego na terytorium Republiki Malty, to w Jego przypadku zastosowanie powinny znaleźć przepisy UPO. Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez polskiego rezydenta podatkowego z tytułu pełnienia przez niego funkcji dyrektora w spółce z siedzibą na Malcie zastosowanie powinien mieć art. 16 UPO w związku z art. 23 ust. 1a) i d) UPO. Zgodnie z art. 16 UPO, wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w tym przypadku w Polsce) otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (w tym przypadku na Malcie), mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (na Malcie). Oznacza to, że UPO przyznaje tym samym Malcie pierwotne prawo opodatkowania takich dochodów. Poprzez określenie wynagrodzenia i inne należności otrzymywane z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub innym podobnym organie spółki należy rozumieć wyłącznie należności wynikające z pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych w spółce.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem na Malcie
Fragment:
Przed podpisaniem drugiej umowy przedsiębiorstwo eksploatujące statek nadal posiadało swoją siedzibę na terenie Królestwa Belgii, jednak rzeczywisty zarząd został przeniesiony na teren Republiki Malty. W Malcie znajduje się również port, w którym ten statek cumuje na czas remontu i oczekiwania na kolejne kontrakty wycieczkowe. Otrzymane wynagrodzenie z kolejnych (drugiej i trzeciej) umów, w sumie trwających 124 dni, zmniejszone zostało jedynie o pobrane składki ubezpieczeniowe obowiązujące w Malcie, bez pobrania zaliczek na podatek dochodowy. W związku z powyższym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sposobu opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych od momentu, kiedy zatrudniający Wnioskodawcę przedsiębiorca eksploatujący statek, dokonał zmiany miejsca rzeczywistego zarządu z Belgii na Maltę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy dochody z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na pokładzie statku morskiego pływającego po wodach międzynarodowych osiągnięte w czasie, kiedy miejsce rzeczywistego zarządu tym statkiem znajduje się na terenie Republiki Malty jest zwolnione od podatku w Polsce zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo tego, że w trakcie roku przez pracodawcę z Malty nie zostały pobrane zaliczki na podatek dochodowy? Zdaniem (...)
2017
24
lut

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym co do maltańskiej Spółki nie jest spełniony warunek określony w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit b).?
Fragment:
Brak spełnienia pierwszej z przesłanek wynika z faktu, że Spółka posiada siedzibę na terytorium Republiki Malty, która nie została uznana przez Ministra Finansów za kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową w rozporządzeniu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U., poz. 600). Ponadto, Polska zawarła w dniu 7 stycznia 1994 r. umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256, z późn. zm.) oraz podpisała w dniu 7 stycznia 1994 r. protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2011 r. Nr 283, poz. 1661). Ze względu na fakt, że wskazana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jest podstawą do uzyskania od organów podatkowych Republiki Malty informacji podatkowych, w podanym zdarzeniu przyszłym nie zachodzi również druga z samodzielnych przesłanek uznania Spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną.
2016
10
gru

Istota:
Czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki o nieograniczonej albo ograniczonej odpowiedzialności, będące dochodami z działalności wykonywanej w formie Spółki, będą podlegać w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Czy środki pieniężne otrzymywane przez Wnioskodawcę bezpośrednio od Spółki, jako należny Wnioskodawcy udział w zysku Spółki, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
Fragment:
W przypadku świadczenia usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, Spółka może zostać zarejestrowana na Malcie jako podatnik tego podatku, o ile obowiązek taki będzie wynikał z przepisów obowiązujących na Malcie. Spółka prowadzić będzie na Malcie działalność gospodarczą, zamierza wynająć lokal oraz zatrudnić pracownika. Spółka zamierza świadczyć usługi o charakterze doradczym, konsultingowym oraz organizacyjnym w stosunku do innych podmiotów. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki będzie także obrót papierami wartościowymi i udziałami oraz czerpanie pożytków z obrotu papierami wartościowymi i udziałami. Z tytułu uczestnictwa w maltańskiej spółce komandytowej w charakterze komplementariusza albo komandytariusza Wnioskodawca będzie uzyskiwał dochody, które w świetle prawa maltańskiego będą dochodami osiągniętym z położonego na terytorium Malty zakładu, w związku z tym powstanie po jego stronie ograniczony obowiązek podatkowy (na Malcie). Zatem Wnioskodawca stanie się podatnikiem maltańskiego podatku dochodowego. Z tytułu opisanych powyżej zysków osiąganych z działalności Spółki, Wnioskodawca będzie otrzymywał bezpośrednio od Spółki środki pieniężne stanowiące jego udział w zysku Spółki. Transfery pieniężne od Spółki do Wnioskodawcy będą dokonywane w związku z osiągniętym przez Spółkę zyskiem z działalności operacyjnej i zyskami osiąganych przez Spółkę z tytułu uczestnictwa w innych spółkach kapitałowych.
2016
26
lis

Istota:
Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zgodnie z art. 16 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
Fragment:
Natomiast stosownie do art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powyższe przepisy należy interpretować i stosować z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska - w tym przypadku - umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Ponieważ Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, który będzie osiągał dochody ze źródła położonego na terytorium Republiki Malty to w tym przypadku zastosowanie powinny znaleźć przepisy UPO. Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez polskiego rezydenta podatkowego z tytułu pełnienia przez niego funkcji dyrektora w spółce z siedzibą na Malcie zastosowanie powinien mieć art. 16 UPO w związku z art. 23 ust. 1 a) i d) UPO. Zgodnie z art. 16 UPO wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w tym przypadku w Polsce) otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (w tym przypadku na Malcie), mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (na Malcie). Oznacza to, że UPO przyznaje tym samym Malcie pierwotne prawo opodatkowania takich dochodów. Poprzez określenie wynagrodzenia i inne należności otrzymywane z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki należy rozumieć wyłącznie należności wynikające z pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych w spółce.
2016
26
lis

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskanych na Malcie.
Fragment:
Spółka Maltańska jest zarejestrowana w maltańskim rejestrze spółek zgodnie z obowiązującym na Malcie prawem oraz prowadzi działalność na terytorium Malty poprzez usytuowane tam biuro. Siedzibą Spółki jest miejscowość położona na Malcie. Miejscem faktycznego zarządu Spółki Maltańskiej, w którym podejmowane są najważniejsze decyzje w sprawach zarządzania Spółką Maltańską jako całością, w tym jej zagranicznymi zakładami i oddziałami, jest i będzie terytorium Malty. Spółka Maltańska posiada i będzie posiadała status maltańskiego rezydenta podatkowego, i podlega opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania z uwzględnieniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Malta jest stroną. Wnioskodawca jest Dyrektorem Zarządzającym Spółki Maltańskiej, powołanym na to stanowisko stosowną uchwałą, i jednocześnie członkiem Rady Zarządzającej tejże Spółki Maltańskiej. Uchwała powołująca określa m.in. zakres obowiązków Wnioskodawcy jako Dyrektora Zarządzającego oraz zasady jego wynagradzania. Zgodnie z powyższą uchwałą, do zakresu obowiązków Wnioskodawcy jako Dyrektora Zarządzającego Spółki Maltańskiej należą wyłącznie czynności zarządzania i nadzoru nad Spółką Maltańska, a wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę Maltańską jest wynagrodzeniem wypłacanym wyłącznie za czynności zarządzania i nadzoru nad Spółką Maltańską.
2016
5
lip

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskanych na Malcie.
Fragment:
Spółka Maltańska jest zarejestrowana w maltańskim rejestrze spółek zgodnie z obowiązującym na Malcie prawem oraz prowadzi działalność na terytorium Malty poprzez usytuowane tam biuro. Siedzibą Spółki jest miejscowość położona na Malcie. Miejscem faktycznego zarządu Spółki Maltańskiej, w którym podejmowane są najważniejsze decyzje w sprawach zarządzania Spółką Maltańską jako całością, w tym jej zagranicznymi zakładami i oddziałami, jest i będzie terytorium Malty. Spółka Maltańska posiada i będzie posiadała status maltańskiego rezydenta podatkowego, i podlega opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania z uwzględnieniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Malta jest stroną. Wnioskodawca jest Dyrektorem Zarządzającym Spółki Maltańskiej, powołanym na to stanowisko stosowną uchwałą, i jednocześnie członkiem Rady Zarządzającej tejże Spółki Maltańskiej. Uchwała powołująca określa m.in. zakres obowiązków Wnioskodawcy jako Dyrektora Zarządzającego oraz zasady jego wynagradzania. Zgodnie z powyższą uchwałą, do zakresu obowiązków Wnioskodawcy jako Dyrektora Zarządzającego Spółki Maltańskiej należą wyłącznie czynności zarządzania i nadzoru nad Spółką Maltańska, a wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę Maltańską jest wynagrodzeniem wypłacanym wyłącznie za czynności zarządzania i nadzoru nad Spółką Maltańską.
2016
5
lip

Istota:
Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zgodnie z art. 16 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
Fragment:
Spółka zostanie zarejestrowana w maltańskim rejestrze spółek zgodnie z obowiązującym prawem oraz będzie prowadzić działalność na terytorium Republiki Malty poprzez usytuowane tam biuro. Siedzibą Spółki będzie miejscowość położona na Malcie. Na terytorium Republiki Malty swoją siedzibę będzie miał również zarząd Spółki i z tego miejsca zapadać będą główne decyzje w sprawach istotnych z punku widzenia prowadzenia działalności Spółki. Spółka posiadać będzie status maltańskiego rezydenta podatkowego i będzie podlegać opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania z uwzględnieniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Malta jest stroną. Wnioskodawca z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie nadzorczo-zarządzającym, w zamian za wykonywanie czynności nadzorczych i zarządczych w Spółce, będzie uprawniony do wynagrodzenia. Nie będzie to wynagrodzenie z tytułu pełnienia innych funkcji w Spółce, takich jak doradca, konsultant, czy pracownik. Wynagrodzenie będzie wypłacane z rachunku firmowego Spółki. Mając na uwadze art. 16 Umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.
2016
10
cze

Istota:
Opodatkowanie dochodu uzyskanego na Malcie.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce, mającej siedzibę na terytorium Malty podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko-maltańskiej, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie należy wskazać, że w Polsce, by uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją, określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie winien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku - od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Należy zauważyć, że na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miała wpływu okoliczność, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym, czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2016
10
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Malta
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.