ITPB2/4511-110/15/MM | Interpretacja indywidualna

Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2014 r. ulgi na małoletnie dzieci przebywające od dnia 27 grudnia 2012 r. w jej rodzinie na podstawie zawartej z Prezydentem Miasta ... umowy o prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka, której celem jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom umieszczonym w Rodzinnym Domu Dziecka jako zastępczej pieczy rodzinnej?
ITPB2/4511-110/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. dom dziecka
 2. małoletni
 3. ulga prorodzinna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z odliczeń od podatku w ramach tzw. ulgi prorodzinnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z odliczeń od podatku w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

W wyniku wejścia w życie nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nastąpiły zasadnicze zmiany w pieczy zastępczej, która może być sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej (art. 34 ww. ustawy).

Przed wprowadzeniem tej ustawy rodzinne domy dziecka funkcjonowały jako placówki opiekuńczo-wychowawcze, typu rodzinnego (instytucja). Obecnie na mocy art. 229 ust. 6 ww. ustawy, każdy dyrektor rodzinnego domu dziecka miał możliwość przekształcenia się z instytucji (placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego) na formę rodzinnej pieczy zastępczej (rodzinny dom dziecka).

W związku z powyższym Wnioskodawczyni wraz z mężem w dniu 27 grudnia 2012 r. zawarli z Prezydentem Miasta ... Umowę nr 1/2012 o prowadzeniu Rodzinnego Domu Dziecka, która w § 2 ust. 2 określiła, że w Rodzinnym Domu Dziecka w dniu zawarcia umowy umieszczonych jest 6 dzieci. Wnioskodawczyni sprawowała funkcję Dyrektora - Wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka nr 11 w ..., który to stosunek pracy został rozwiązany w dniu 31 grudnia 2012 r. pismem Prezydenta ....

Wnioskodawczyni wraz z mężem, pismami z dnia 31 grudnia 2012 r. wystąpili do Sądów Rodzinnych o zmianę postanowień w kwestii formy ograniczenia władzy rodzicielskiej w stosunku do umieszczonych pod ich opieką dzieci. W rezultacie postanowieniami z dnia 8 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w ... VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w ..., w stosunku do trójki dzieci, określił zmianę ograniczenia władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie małoletnich w rodzinnym domu dziecka. W stosunku do pozostałej trójki dzieci Sąd Rejonowy ... VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich, pismem z dnia 1 lutego 2013 r., sygnatura L.dz. 55/13 stwierdził, że „zmiana nazwy placówki ma charakter administracyjny i nie ma podstaw do zmiany orzeczenia w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Dotychczasowe orzeczenie na tej podstawie nie podlega zmianie.

Znajdujące się pod opieką Wnioskodawczyni dzieci nie otrzymywały zasiłków pielęgnacyjnych ani renty socjalnej, a Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej i rozlicza się z podatków jako osoba fizyczna. Wniosek dotyczy dzieci małoletnich.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2014 r. ulgi na małoletnie dzieci przebywające od dnia 27 grudnia 2012 r. w jej rodzinie na podstawie zawartej z Prezydentem Miasta Szczecina umowy o prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka, której celem jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom umieszczonym w Rodzinnym Domu Dziecka jako zastępczej pieczy rodzinnej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27 pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską,
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

W myśl art. 27f ust. 3 ww. ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o której mowa w ust. 1, w stosunku do trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota stanowiąca:

 1. 1/16 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
 2. 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko,
 3. 1/3 zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.

Na mocy art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Według art. 27f ust. 5 ww. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczeń, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Natomiast przepisy dotyczące funkcjonowania rodziny zastępczej zostały zawarte w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy, piecza zastępcza sprawowana jest w formie:

 1. rodzinnej,
 2. instytucjonalnej.

W myśl art. 39 ust. 1 ww. ustawy, formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. rodzina zastępcza,
  1. spokrewniona,
  2. niezawodowa,
  3. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,
 2. rodzinny dom dziecka.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że od 27 grudnia 2012 r. w rodzinnym domu dziecka - jako formie pieczy zastępczej – na podstawie umowy cywilnoprawnej określonej w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przebywa sześcioro dzieci.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa Wnioskodawczyni stwierdza, że ma prawo do odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2014 r. ulgi na dzieci przebywające w jej rodzinie na podstawie umowy nr 1/2012 z Prezydentem Miasta ..., o prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie możliwości skorzystania z odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej– jest nieprawidłowe.

W myśl art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy, w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1644) i mającym zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

 1. jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
  1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
  2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
 2. dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;
 3. trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota:
  1. 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  2. 166,67 zł na trzecie dziecko,
  3. 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Zgodnie z art. 27f ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka (art. 27f ust. 2b ww. ustawy).

W myśl art. 27f ust. 2c ustawy, odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 2. wstąpiło w związek małżeński.

W przypadku, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem (art. 27f ust. 3 ustawy).

Z przepisu art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Według art. 27f ust. 5 ww. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w wyniku wejścia w życie nowej ustawy (z dnia 9 czerwca 2011 r. ) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nastąpiły zasadnicze zmiany w pieczy zastępczej, która może być sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej (art. 34 ww. ustawy).

Przed wprowadzeniem tej ustawy rodzinne domy dziecka funkcjonowały jako placówki opiekuńczo-wychowawcze, typu rodzinnego (instytucja). Obecnie na mocy art. 229 ust. 6 ww. ustawy, każdy dyrektor rodzinnego domu dziecka miał możliwość przekształcenia się z instytucji (placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego) na formę rodzinnej pieczy zastępczej (rodzinny dom dziecka).

W związku z powyższym Wnioskodawczyni wraz z mężem w dniu 27 grudnia 2012 r. zawarli z Prezydentem Miasta ... Umowę nr 1/2012 o prowadzeniu Rodzinnego Domu Dziecka, która w § 2 ust. 2 określiła, że w Rodzinnym Domu Dziecka w dniu zawarcia umowy umieszczonych jest 6 dzieci. Wnioskodawczyni sprawowała funkcję Dyrektora - Wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka nr 11 w ..., który to stosunek pracy został rozwiązany w dniu 31 grudnia 2012 r. pismem Prezydenta ....

Wnioskodawczyni wraz z mężem, pismami z dnia 31 grudnia 2012 r. wystąpili do Sądów Rodzinnych o zmianę postanowień w kwestii formy ograniczenia władzy rodzicielskiej w stosunku do umieszczonych pod ich opieką dzieci. W rezultacie postanowieniami z dnia 8 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w ... VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w ..., w stosunku do trójki dzieci, określił zmianę ograniczenia władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie małoletnich w rodzinnym domu dziecka. W stosunku do pozostałej trójki dzieci Sąd Rejonowy ... VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich, pismem z dnia 1 lutego 2013 r., sygnatura L.dz. 55/13 stwierdził, że „zmiana nazwy placówki ma charakter administracyjny i nie ma podstaw do zmiany orzeczenia w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Dotychczasowe orzeczenie na tej podstawie nie podlega zmianie.

Znajdujące się pod opieką Wnioskodawczyni dzieci nie otrzymywały zasiłków pielęgnacyjnych ani renty socjalnej, a Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej i rozlicza się z podatków jako osoba fizyczna. Wniosek dotyczy dzieci małoletnich.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że podatnikowi – w sytuacji gdy nie jest rodzicem dziecka – przysługuje prawo do omawianej ulgi prorodzinnej tylko w sytuacji, gdy pełni funkcję opiekuna prawnego dziecka, które z nim zamieszkuje lub sprawuje opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Kwestie opieki prawnej nad małoletnimi regulują przepisy ustawy z dnia 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Zgodnie z art. 145 § 2 ww. Kodeksu, opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego (art. 155 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Natomiast przepisy dotyczące funkcjonowania rodziny zastępczej zostały zawarte w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332).

Stosownie do art. 34 ww. ustawy, piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 1. rodzinnej;
 2. instytucjonalnej.

Natomiast w myśl art. 39 ust. 1 ww. ustawy, formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. rodzina zastępcza:
  1. spokrewniona,
  2. niezawodowa,
  3. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
 2. rodzinny dom dziecka.

Ustawodawca w art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dał podatnikowi prawo do odliczenia ulgi na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym sprawował opiekę poprzez pełnienie rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Nie sposób zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że sprawowanie pieczy zastępczej w formie Rodzinnego Domu Dziecka daje prawo do zastosowania ww. ulgi. Z przepisu art. 39 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynika jednoznacznie, że rodziną zastępczą może być: rodzina spokrewniona, rodzina niezawodowa oraz rodzina zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna. Tym samym rodzinnego domu dziecka – wbrew sugestii Wnioskodawczyni - nie sposób utożsamiać z rodziną zastępczą, o której mowa w art. 27f ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem sam fakt przebywania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka nie daje Wnioskodawczyni podstaw do zastosowania odliczeń w ramach ww. ulgi.

Końcowo wskazać należy, że Wnioskodawczyni mogłaby skorzystać z odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej tylko wówczas, gdyby pełniła funkcję opiekuna prawnego w stosunku do dzieci z nią zamieszkujących w Rodzinnym Domu Dziecka.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecinie po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.