Małoletni | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to małoletni. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
gru

Istota:

Spełnienie warunków do skorzystania z odliczeń z tytułu wychowania dziecka.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 1509), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do: jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika: pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł, niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a; dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko; trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota: 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko, 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

2018
30
lis

Istota:

Możliwość opodatkowania przez małoletniego dochodów z najmu.

Fragment:

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Z wykładni gramatycznej tegoż przepisu wynika, że co do zasady, małoletnie dzieci nie rozliczają się samodzielnie z osiąganych dochodów i nie są podatnikami podatku dochodowego. Ich dochody podlegają bowiem doliczeniu do dochodów rodziców. Zasada doliczania dochodów małoletnich dzieci do dochodów rodziców nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do dochodów z pracy dzieci, ze stypendiów, do dochodów z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku. Natomiast w sytuacji, gdy rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci, żadne dochody małoletnich dzieci nie podlegają kumulacji z dochodami rodziców. Wówczas dochody te podlegają opodatkowaniu na imię małoletniego dziecka. Stosownie do treści art. 101 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.

2018
16
lis

Istota:

Możliwość opodatkowania przez małoletniego dochodów z najmu.

Fragment:

Z wniosku nie wynika bowiem aby rodzice Wnioskodawcy (małoletniego), posiadali ograniczoną władzę rodzicielską, a co za tym idzie nie przysługiwało im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dziecka – rodzice Wnioskodawcy sprawują bowiem zarząd jego majątkiem na podstawie cytowanego uprzednio art. 101 § 1 K.r.o. Zatem sam zapis w akcie notarialnym, iż rodzice Wnioskodawcy (małoletniego) nie będą mieli prawa czerpania pożytków z najmu lokalu mieszkalnego jest niewystarczający. Wobec powyższego, niezależnie od zapisów umowy darowizny, rodzicom Wnioskodawcy (małoletniego) będzie przysługiwało prawo pobierania pożytków z nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy, zatem przychody (dochody) z tego tytułu powinny być doliczane do przychodów (dochodów) rodziców. W tym miejscu zauważyć należy, że doliczanie przychodu (dochodu) powinno następować z uwzględnieniem źródła przychodów, co oznacza, że przychody (dochody) małoletnich z określonego źródła dodawane są do odpowiadającemu mu źródła przychodów (dochodów) rodzica. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest małoletnim (obecnie ma 15 lat). Wnioskodawca otrzyma w darowiźnie od rodziców lokal mieszkalny, który będzie wynajmowany.

2018
13
cze

Istota:

W 2017 r. Wnioskodawczyni miała – pomimo uprawomocnienia się w dniu 28 stycznia 2017 r. wyroku o rozwiązaniu małżeństwa poprzez rozwód – status osoby samotnie wychowującej dzieci w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że za 2017 r. przysługiwało Wnioskodawczyni prawo do złożenia zeznania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Fragment:

Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi Sąd przyznał Wnioskodawczyni. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy zauważyć należy, że zapis cytowanego wyżej art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym ustawodawca posługuje się zwrotem „ w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci ”, a nie „ przez cały rok podatkowy samotnie wychowuje dzieci ” oznacza, że wystarczającym jest, aby taki stan zaistniał w ciągu roku podatkowego. Wobec powyższego stwierdzić należy, że w 2017 r. Wnioskodawczyni miała – pomimo uprawomocnienia się w dniu 28 stycznia 2017 r. wyroku o rozwiązaniu małżeństwa poprzez rozwód – status osoby samotnie wychowującej dzieci w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że za 2017 r. przysługiwało Wnioskodawczyni prawo do złożenia zeznania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Należy jednak podkreślić, iż wniosek o opodatkowanie dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci winien zostać wyrażony w zeznaniu rocznym składanym do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli zatem Wnioskodawczyni składając zeznanie podatkowe za 2017 r. nie wybrała opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci, nie może już za ten rok podatkowy skorzystać z preferencyjnego rozliczenia, nie ma bowiem możliwości dokonania zmiany zasad opodatkowania poprzez złożenie korekty.

2018
29
maj

Istota:

W sytuacji, gdy Wnioskodawca przez cały rok wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do swoich małoletnich dzieci i nie ma możliwości ustalenia z matką dzieci kwoty odliczeń w odpowiednich proporcjach, należy przyjąć że jest uprawniony do ulgi w wysokości połowy kwoty przysługującej na dwójkę małoletnich dzieci. Zatem przy spełnieniu przesłanek wynikających z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca wobec braku porozumienia z byłą żoną miał prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2017 r. w wysokości 50% kwoty ulgi na każde dziecko, ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ww. ustawy.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do: jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika: pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł, niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a; dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko; trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota: 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko, 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

2017
7
gru

Istota:

W zakresie sposobu opodatkowania dochodów małoletniego dziecka uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej

Fragment:

Mocą aktu poświadczenia dziedziczenia z 26 września 2013 r., spadek z mocy ustawy nabyli: Wnioskodawczyni, małoletni syn Wnioskodawczyni oraz jej męża, a także małoletni syn męża Wnioskodawczyni z innego związku, w udziałach wynoszących po 1/3 części każde z nich, z dobrodziejstwem inwentarza. Między małżonkami istniała rozdzielność majątkowa. W związku z nabytym udziałem w zyskach i stratach Spółki Wnioskodawczyni zgłosiła fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej w stosownym rejestrze. Małoletnie dzieci zmarłego małżonka zostaną wpisane do stosownego rejestru z chwilą osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Dochody Wnioskodawczyni z działalności gospodarczej prowadzonej w formie Spółki, będą opodatkowane na „ zasadach ogólnych ”. Również dochody małoletniego syna z tytułu udziału w zyskach i stratach Spółki będą opodatkowane na „ zasadach ogólnych ”. W 2013 r. Wnioskodawczyni oraz jej małoletni syn ponieśli stratę z działalności gospodarczej prowadzonej w formie Spółki. Również w styczniu 2014 r. Wnioskodawczyni oraz jej małoletni syn nie osiągnęli dochodu z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w tej formie. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania. Czy miesięczne dochody małoletniego (...)

2017
14
cze

Istota:

Zawarcie związku małżeńskiego w kwietniu 2016 r. nie pozbawia Wnioskodawczyni prawa do preferencyjnego rozliczenia w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących małoletnie dziecko za rok podatkowy 2016.

Fragment:

(...) małoletnim dzieckiem, gdyż przepisy tej ustawy nie określają, że trzeba być osobą samotnie wychowującą dziecko przez cały rok. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2017 r., od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci: małoletnie, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25 roku życia uczące się w (...)

2016
21
lut

Istota:

Jeśli śmierć spadkodawcy nastąpiła w dniu 13 marca 2015 r., to czy osoba sprzedająca nieruchomość ma zapłacić podatek w tym przypadku małoletni (Wnioskodawca)?

Fragment:

Sąd zezwolił na sprzedaż części udziału lokalu i zobowiązał do założenia lokaty terminowej na nazwisko małoletniego z wkładem finansowym odpowiadającym udziałowi małoletniego w spadku na kwotę 28.000 zł, nie biorąc pod uwagę kosztów podatku 19% od spadku jaką musi ponieść małoletni. Sąd zobowiązał ojca małoletniego Wnioskodawcy do przedstawienia dokumentu z urzędu skarbowego, że małoletni musi kwotę podatku uiścić i w jakiej wysokości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Jeśli śmierć spadkodawcy nastąpiła w dniu 13 marca 2015 r., to czy osoba sprzedająca nieruchomość ma zapłacić podatek w tym przypadku małoletni (Wnioskodawca)... Zdaniem Wnioskodawcy, koszt podatku od spadku jest bardzo wysoki, tym bardziej, że małoletni jest pod opieką ojca, który musi ponosić koszty jego utrzymania. W opinii Wnioskodawcy, małoletni nie powinien płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2015
1
gru

Istota:

Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2014 r. ulgi na małoletnie dzieci przebywające od dnia 27 grudnia 2012 r. w jej rodzinie na podstawie zawartej z Prezydentem Miasta ... umowy o prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka, której celem jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom umieszczonym w Rodzinnym Domu Dziecka jako zastępczej pieczy rodzinnej?

Fragment:

VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w ..., w stosunku do trójki dzieci, określił zmianę ograniczenia władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie małoletnich w rodzinnym domu dziecka. W stosunku do pozostałej trójki dzieci Sąd Rejonowy ... VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich, pismem z dnia 1 lutego 2013 r., sygnatura L.dz. 55/13 stwierdził, że „ zmiana nazwy placówki ma charakter administracyjny i nie ma podstaw do zmiany orzeczenia w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Dotychczasowe orzeczenie na tej podstawie nie podlega zmianie. ” Znajdujące się pod opieką Wnioskodawczyni dzieci nie otrzymywały zasiłków pielęgnacyjnych ani renty socjalnej, a Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej i rozlicza się z podatków jako osoba fizyczna. Wniosek dotyczy dzieci małoletnich. Biorąc pod uwagę powołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że podatnikowi – w sytuacji gdy nie jest rodzicem dziecka – przysługuje prawo do omawianej ulgi prorodzinnej tylko w sytuacji, gdy pełni funkcję opiekuna prawnego dziecka, które z nim zamieszkuje lub sprawuje opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Kwestie opieki prawnej nad małoletnimi regulują przepisy ustawy z dnia 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.

2014
30
gru

Istota:

Czy w przedstawionej indywidualnej sytuacji może skorzystać z odliczenia ulgi na 2 dzieci?

Fragment:

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ww. ustawy od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik miał prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. W myśl art. 27f ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do: dwojga małoletnich dzieci – kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na każde dziecko; trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota stanowiąca: 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko, 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.