Małoletni | Interpretacje podatkowe

Małoletni | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to małoletni. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania dochodów małoletniego dziecka uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej
Fragment:
Mocą aktu poświadczenia dziedziczenia z 26 września 2013 r., spadek z mocy ustawy nabyli: Wnioskodawczyni, małoletni syn Wnioskodawczyni oraz jej męża, a także małoletni syn męża Wnioskodawczyni z innego związku, w udziałach wynoszących po 1/3 części każde z nich, z dobrodziejstwem inwentarza. Między małżonkami istniała rozdzielność majątkowa. W związku z nabytym udziałem w zyskach i stratach Spółki Wnioskodawczyni zgłosiła fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej w stosownym rejestrze. Małoletnie dzieci zmarłego małżonka zostaną wpisane do stosownego rejestru z chwilą osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Dochody Wnioskodawczyni z działalności gospodarczej prowadzonej w formie Spółki, będą opodatkowane na „ zasadach ogólnych ”. Również dochody małoletniego syna z tytułu udziału w zyskach i stratach Spółki będą opodatkowane na „ zasadach ogólnych ”. W 2013 r. Wnioskodawczyni oraz jej małoletni syn ponieśli stratę z działalności gospodarczej prowadzonej w formie Spółki. Również w styczniu 2014 r. Wnioskodawczyni oraz jej małoletni syn nie osiągnęli dochodu z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w tej formie. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania. Czy miesięczne dochody małoletniego (...)
2017
7
gru

Istota:
Zawarcie związku małżeńskiego w kwietniu 2016 r. nie pozbawia Wnioskodawczyni prawa do preferencyjnego rozliczenia w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących małoletnie dziecko za rok podatkowy 2016.
Fragment:
(...) małoletnim dzieckiem, gdyż przepisy tej ustawy nie określają, że trzeba być osobą samotnie wychowującą dziecko przez cały rok. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2017 r., od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci: małoletnie, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25 roku życia uczące się w (...)
2017
14
cze

Istota:
Jeśli śmierć spadkodawcy nastąpiła w dniu 13 marca 2015 r., to czy osoba sprzedająca nieruchomość ma zapłacić podatek w tym przypadku małoletni (Wnioskodawca)?
Fragment:
Sąd zezwolił na sprzedaż części udziału lokalu i zobowiązał do założenia lokaty terminowej na nazwisko małoletniego z wkładem finansowym odpowiadającym udziałowi małoletniego w spadku na kwotę 28.000 zł, nie biorąc pod uwagę kosztów podatku 19% od spadku jaką musi ponieść małoletni. Sąd zobowiązał ojca małoletniego Wnioskodawcy do przedstawienia dokumentu z urzędu skarbowego, że małoletni musi kwotę podatku uiścić i w jakiej wysokości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Jeśli śmierć spadkodawcy nastąpiła w dniu 13 marca 2015 r., to czy osoba sprzedająca nieruchomość ma zapłacić podatek w tym przypadku małoletni (Wnioskodawca)... Zdaniem Wnioskodawcy, koszt podatku od spadku jest bardzo wysoki, tym bardziej, że małoletni jest pod opieką ojca, który musi ponosić koszty jego utrzymania. W opinii Wnioskodawcy, małoletni nie powinien płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
21
lut

Istota:
Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2014 r. ulgi na małoletnie dzieci przebywające od dnia 27 grudnia 2012 r. w jej rodzinie na podstawie zawartej z Prezydentem Miasta ... umowy o prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka, której celem jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom umieszczonym w Rodzinnym Domu Dziecka jako zastępczej pieczy rodzinnej?
Fragment:
VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w ..., w stosunku do trójki dzieci, określił zmianę ograniczenia władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie małoletnich w rodzinnym domu dziecka. W stosunku do pozostałej trójki dzieci Sąd Rejonowy ... VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich, pismem z dnia 1 lutego 2013 r., sygnatura L.dz. 55/13 stwierdził, że „ zmiana nazwy placówki ma charakter administracyjny i nie ma podstaw do zmiany orzeczenia w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Dotychczasowe orzeczenie na tej podstawie nie podlega zmianie. ” Znajdujące się pod opieką Wnioskodawczyni dzieci nie otrzymywały zasiłków pielęgnacyjnych ani renty socjalnej, a Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej i rozlicza się z podatków jako osoba fizyczna. Wniosek dotyczy dzieci małoletnich. Biorąc pod uwagę powołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że podatnikowi – w sytuacji gdy nie jest rodzicem dziecka – przysługuje prawo do omawianej ulgi prorodzinnej tylko w sytuacji, gdy pełni funkcję opiekuna prawnego dziecka, które z nim zamieszkuje lub sprawuje opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Kwestie opieki prawnej nad małoletnimi regulują przepisy ustawy z dnia 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.
2015
1
gru

Istota:
Czy w przedstawionej indywidualnej sytuacji może skorzystać z odliczenia ulgi na 2 dzieci?
Fragment:
Zgodnie z art. 27f ust. 1 ww. ustawy od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik miał prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. W myśl art. 27f ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do: dwojga małoletnich dzieci – kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na każde dziecko; trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota stanowiąca: 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko, 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.
2014
30
gru

Istota:
Skoro Wnioskodawca oraz jego była żona przez cały rok wykonywali/będą wykonywać władzę rodzicielską w stosunku do swoich małoletnich dzieci, a Wnioskodawca nie ma możliwości ustalenia z matką dzieci kwoty odliczeń w odpowiednich proporcjach, należy przyjąć że przysługuje mu ulga w wysokości połowy kwoty przysługującej na dwójkę małoletnich dzieci.
Fragment:
U. poz. 1278) przepis art. 27f ust. 2 został zmieniony i od 1 stycznia 2013 r. otrzymał następujące brzmienie, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do: jednego małoletniego dziecka - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli dochody podatnika: pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł, niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a; dwojga małoletnich dzieci - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na każde dziecko. trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota stanowiąca: 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko, 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.
2014
30
gru

Istota:
Opodatkowanie dochodów z najmu uzyskiwanych przez małoletniego.
Fragment:
Zaliczkę na podatek dochodowy Wnioskodawca winien zatem wpłacać tylko od dochodów małoletniego z tytułu najmu, a nie od łącznej kwoty dochodów małoletniego i dochodów Wnioskodawcy np. z umowy o pracę czy umowy zlecenia. Organ nie podziela również w pełni stanowiska Wnioskodawcy odnośnie wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania dochodów małoletniego syna z tytułu najmu. Zgodzić się należy z twierdzeniem Wnioskodawcy, że dochody małoletniego syna z tytułu najmu mogą zostać opodatkowane w formie ryczałtu. Ponadto z wniosku nie wynika ażeby Wnioskodawca uzyskiwał własne dochodu z najmu, a więc wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania dochodów małoletniego syna Wnioskodawca może dokonać niezależnie od tego w jaki sposób opodatkowane będą uzyskiwane przez niego inne dochody a także niezależnie od tego czy Wnioskodawca w ogóle będzie uzyskiwał jakiekolwiek dochody. Za nieprawidłowe należy natomiast uznać twierdzenie Wnioskodawcy, że oświadczenie o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania dochodów małoletniego syna z tytułu najmu powinien złożyć Wnioskodawca w imieniu małoletniego syna. W myśl zasady wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rodzic dolicza dochody małoletniego dziecka m.in. z tytułu najmu do swoich dochodów, a więc staje się w odniesieniu do tych dochodów podatnikiem podatku dochodowego.
2014
18
lip

Istota:
Opodatkowanie dochodów z najmu uzyskiwanych przez małoletniego.
Fragment:
Również dochody małoletniego syna Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach i stratach spółki cywilnej będą opodatkowane na zasadach ogólnych. W roku podatkowym 2013 Wnioskodawca oraz jego małoletni syn ponieśli stratę z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej. W styczniu 2014 r. Wnioskodawca oraz jego małoletni syn nie osiągnęli dochodu z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej. W roku podatkowym 2014 Wnioskodawca będzie wynajmować w formie tzw. najmu prywatnego nabytą przez Wnioskodawcę oraz jego małoletniego syna w drodze spadku część nieruchomości. Dochody Wnioskodawcy z najmu będą opodatkowane w roku podatkowym 2014 na zasadach ogólnych. Również dochody małoletniego syna Wnioskodawcy z tytułu najmu będą w roku podatkowym 2014 opodatkowane na zasadach ogólnych. Wnioskodawca oraz jego małoletni syn nie osiągnęli w roku podatkowym 2013 dochodów z najmu. W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytania: Czy miesięczne dochody małoletniego dziecka Wnioskodawcy z tytułu tzw. najmu prywatnego należy doliczyć do miesięcznych dochodów Wnioskodawcy z tegoż samego tytułu i od łącznej (...)
2014
11
lip

Istota:
1. Co stanowi przychód Wnioskodawczyni w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem wyłącznie w 1/3 majątku, który służy do uzyskania przychodu, ale władałaby ona pozostałymi 2/3 majątku na podstawie umowy dzierżawy?
2. Co stanowi dochód Wnioskodawczyni w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem wyłącznie w 1/3 majątku, który służy do uzyskania przychodu, ale władałaby ona pozostałymi 2/3 majątku na podstawie umowy dzierżawy?
Fragment:
Interesy majątkowe małoletnich dzieci wymagają ochrony, do której powołane są osoby sprawujące władzę rodzicielską. Podstawową formą ochrony tych interesów jest zarząd majątkiem dziecka, o którym mowa w art. 101 § Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W myśl wskazanego przepisu, rodzice są obowiązani sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku (§ 2 ww. przepisu). Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko (art. 101 § 3 Kodeksu). Zarząd majątkiem małoletniego dziecka może polegać m.in. na: czynnościach faktycznych (np. remont majątku dziecka), czynnościach prawnych (np. wynajem składników stanowiących majątek dziecka), reprezentowaniu małoletniego w postępowaniu administracyjnym, sądowym. Władza rodzicielska nad małoletnim obejmuje zarówno wychowanie i kierowanie nimi, jak również troskę o jego rozwój fizyczny i umysłowy, dbałość o zapewnienie mu środków utrzymania i wychowania oraz ochronę jego interesów.
2013
9
mar

Istota:
Czy wobec prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej na własny rachunek korzystając z majątku niepełnoletnich dzieci pozostających pod opieką Wnioskodawczyni – matki na podstawie tytułu prawnego – umowy dzierżawy udziałów małoletnich dzieci (pozostałe 2/3 udziału we współwłasności majątku) całość kosztów poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów stanowi koszty uzyskania przychodów?
Fragment:
Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności całości kosztów poniesionych w związku z władaniem majątkiem małoletnich dzieci na podstawie postanowienia sądu, ponieważ mocą tego postanowienia sprawuje zarząd nad majątkiem swoich małoletnich dzieci i kontynuuje działalność męża (art. 97 ustawy Ordynacja podatkowa), co uprawnia Zainteresowaną do zaliczenia ponoszonych kosztów, wynikających z zarządu częścią ułamkową spadku dzieci do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Bez znaczenia dla powyższego pozostaje fakt, iż Zainteresowana nie jest właścicielem całości masy spadkowej, a jest współwłaścicielką w 1/3 masy, natomiast reszta majątku stanowi majątek małoletnich dzieci. Reasumując, wobec prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej na własny rachunek korzystając z majątku niepełnoletnich dzieci pozostających pod opieką Wnioskodawczyni - matki na podstawie tytułu prawnego umowy dzierżawy udziałów małoletnich dzieci, całość kosztów poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, stanowi koszty uzyskania przychodów. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2013
9
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Małoletni
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.