Malezja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Malezja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
wrz

Istota:

Skutki podatkowe osiągania dochodów z zagranicy

Fragment:

Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że 10% podatek dochodowy został zapłacony w Malezji w rozumieniu art. 2 pkt 1b Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Malezji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy dochód osiągnięty w Malezji powinien być zsumowany z dochodem uzyskanym z działalności w kraju, a zapłacony w Malezji podatek powinien być odliczony od podatku naliczonego w Polsce w rozliczeniu za 2017 r. (zeznaniu PIT-36L oraz załącznik PIT/ZG). Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochód osiągnięty w Malezji podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce, a jednocześnie podatek zapłacony od dochodu w Malezji będzie mógł zostać odliczony od podatku w Polsce. W piśmie z dnia 5 września 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni doprecyzowała swoje stanowisko poprzez wskazanie, że dochód osiągnięty w Malezji powinien być opodatkowany w Malezji, a oprócz tego powinna rozliczyć się z całości osiągniętego dochodu w Polsce bez względu na miejsce ich źródeł, a zapłacony podatek w Malezji rozliczyć metodą proporcjonalnego odliczenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2017
15
lut

Istota:

1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za rok 2016 i lata następne?
2. Czy w zeznaniu podatkowym za rok 2016 i lata następne Wnioskodawca jest obowiązany wykazać dochody uzyskane z tytułu pracy najemnej na statkach zarządzanych przez przedsiębiorstwo z miejscem faktycznego zarządu w Malezji?
3. Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy uzyskanych w roku 2016 i latach następnych z tytułu pracy najemnej wykonywanej na statkach eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z miejscem faktycznego zarządu w Malezji zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia?
4. Czy uzyskiwanie wskazanych wyżej dochodów uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W konsekwencji, uwzględniając dyspozycję art. 14 ust. 2 umowy polsko-malezyjskiej dochód Wnioskodawcy z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo mające miejsce faktycznego zarządu na terytorium Malezji może być opodatkowany zarówno w Malezji, jak i w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jednocześnie, w Polsce - w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu - należy zastosować określoną w art. 21 umowy metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga zyski, dochód lub przychody, które - zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy - mogą być opodatkowane w Malezji, wtedy Polska pozwoli na potrącenie od polskiego podatku od zysków, dochodu lub przychodów (w zależności od konkretnego przypadku), należnego od tej osoby, kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Malezji odpowiednio od tego zysku, dochodu lub przychodu. Jednakże takie potrącenie nie może przekroczyć tej części podatku polskiego, która przypada proporcjonalnie na zysk, dochód lub przychód, który może być opodatkowany w Malezji. W myśl art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących (...)