Mała architektura | Interpretacje podatkowe

Mała architektura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mała architektura. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z zagospodarowaniem terenu obiektami małej architektury.
Fragment:
Prace związane z utworzeniem małej architektury tj. wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy szaty zieleni oraz wykonania przebudowy terenu zieleni (zgodnie z projektem) będą kosztem Spółki. Na nieruchomości będą zamontowane ławeczki, kosze na śmieci, położona nawierzchnia mineralna z tłucznia granitowego i nasadzona niska roślinność. Obiekty małej architektury nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Obiekty małej architektury nie będą udostępniane przez Wnioskodawcę odpłatnie. Z terenu będą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje, bowiem nabywane towary i usługi związane zagospodarowaniem terenu obiektami małej architektury nie będą służyć czynnościom opodatkowanym. Jednocześnie przedmiotowe obiekty małej architektury będą udostępniane nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom miasta.
2017
12
sie

Istota:
Stawka podatku przy świadczeniu usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni.
Fragment:
(...) małej architektury ogrodowej, np. grilla, śmietnika, ławek. Zakresem świadczonych przez Panią usług objęte jest tylko zagospodarowanie terenu zielenią. Pojęcie „ ustawienie ławek ” nie obejmuje dostawy tych ławek po ich uprzednim nabyciu, lecz jedynie ich ustawienie – wkomponowanie w zieleń. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przypadku zawarcia umowy o wykonanie prac opisanych w zdarzeniu przyszłym na rzecz Stowarzyszenia będzie Pani miała prawo do opodatkowania wykonanej usługi przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 8 %... W Pani ocenie istnieje prawo do zastosowania stawki VAT 8 %, gdyż usługa dotyczy wykonania obiektów tzw. „ małej architektury ” na placu zabaw, a więc nie może być uznana za roboty budowlane w ścisłym znaczeniu, lecz związana jest edukacją i rekreacją oraz zagospodarowaniem terenu (ozdobienie zielenią). W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, że świadczone usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0 i jako wymienione w załączniku nr 3 poz. 176 podlegają opodatkowaniu wg stawki 8%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2014
14
gru

Istota:
Stawka podatku od towarów i usług na usługi wykonania i montazu ogrodzenia istniejącego placu zabaw przy budynku mieszkalnym.
Fragment:
Infrastruktura towarzysząca została zdefiniowana w ust. 3 wyżej wymienionego art. 146 jako: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody , stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe , kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego (o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy). Z treści przytoczonych przepisów (art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz ust. 3 pkt 2 ustawy) wynika, iż roboty budowlano - montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu podlegają do dnia 31.12.2007 r. opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 7 %. Pojęcie "mała architektura" zawarte jest w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) i należy przez nie rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. Zatem istniejący plac zabaw należy uznać, za obiekt małej architektury. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 9 ww. ustawy - Prawo budowlane, ogrodzenia są urządzeniami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2011
1
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.