Mała architektura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mała architektura. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
12
sie

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z zagospodarowaniem terenu obiektami małej architektury.

Fragment:

Prace związane z utworzeniem małej architektury tj. wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy szaty zieleni oraz wykonania przebudowy terenu zieleni (zgodnie z projektem) będą kosztem Spółki. Na nieruchomości będą zamontowane ławeczki, kosze na śmieci, położona nawierzchnia mineralna z tłucznia granitowego i nasadzona niska roślinność. Obiekty małej architektury nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Obiekty małej architektury nie będą udostępniane przez Wnioskodawcę odpłatnie. Z terenu będą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje, bowiem nabywane towary i usługi związane zagospodarowaniem terenu obiektami małej architektury nie będą służyć czynnościom opodatkowanym. Jednocześnie przedmiotowe obiekty małej architektury będą udostępniane nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom miasta.

2014
14
gru

Istota:

Stawka podatku przy świadczeniu usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Fragment:

(...) małej architektury ogrodowej, np. grilla, śmietnika, ławek. Zakresem świadczonych przez Panią usług objęte jest tylko zagospodarowanie terenu zielenią. Pojęcie „ ustawienie ławek ” nie obejmuje dostawy tych ławek po ich uprzednim nabyciu, lecz jedynie ich ustawienie – wkomponowanie w zieleń. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przypadku zawarcia umowy o wykonanie prac opisanych w zdarzeniu przyszłym na rzecz Stowarzyszenia będzie Pani miała prawo do opodatkowania wykonanej usługi przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 8 %... W Pani ocenie istnieje prawo do zastosowania stawki VAT 8 %, gdyż usługa dotyczy wykonania obiektów tzw. „ małej architektury ” na placu zabaw, a więc nie może być uznana za roboty budowlane w ścisłym znaczeniu, lecz związana jest edukacją i rekreacją oraz zagospodarowaniem terenu (ozdobienie zielenią). W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, że świadczone usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0 i jako wymienione w załączniku nr 3 poz. 176 podlegają opodatkowaniu wg stawki 8%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
mar

Istota:

Stawka podatku od towarów i usług na usługi wykonania i montazu ogrodzenia istniejącego placu zabaw przy budynku mieszkalnym.

Fragment:

Infrastruktura towarzysząca została zdefiniowana w ust. 3 wyżej wymienionego art. 146 jako: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody , stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe , kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego (o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy). Z treści przytoczonych przepisów (art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz ust. 3 pkt 2 ustawy) wynika, iż roboty budowlano - montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu podlegają do dnia 31.12.2007 r. opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 7 %. Pojęcie "mała architektura" zawarte jest w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) i należy przez nie rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. Zatem istniejący plac zabaw należy uznać, za obiekt małej architektury. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 9 ww. ustawy - Prawo budowlane, ogrodzenia są urządzeniami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.