IPPB3/4510-1002/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie art. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
IPPB3/4510-1002/15-2/PSinterpretacja indywidualna
  1. dochód
  2. likwidacja
  3. majątek
  4. udział
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu udziałowca z tytułu otrzymania majątku w związku z likwidacją spółki z o.o. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu udziałowca z tytułu otrzymania majątku w związku z likwidacją spółki z o.o.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (dalej zwany "spółką") o kapitale zakładowym w wysokości zł. Przez cały okres istnienia spółki jej jedynym wspólnikiem był i jest wspólnik posiadający osobowość prawną. Wspólnik ma status uczelni wyższej, prowadzącej studia wyższe. Spółka została założona przez wspólnika aktem notarialnym z dnia 26.06.2013 r. W dniu sporządzenia aktu założycielskiego spółki, kapitał zakładowy spółki wynosił zł i został pokryty w całości wkładem niepieniężnym, stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa o wartości zł określonej na podstawie wyceny rynkowej.

W dniu 15 lipca 2014 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki, wobec czego rozpoczęto wobec niej postępowanie likwidacyjne zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Uchwałą z dnia 23.12.2015 r. jedyny wspólnik spółki dokonał podwyższenia kapitału zakładowego spółki wkładem pieniężnym o kwotę zł, tj. do kwoty 861700 zł poprzez utworzenie i objęcie nowych udziałów. Z ustaleń poczynionych przez likwidatora spółki wynika, że po upłynnieniu majątku spółki oraz zaspokojeniu wierzycieli spółki pozostanie majątek w postaci środków trwałych obejmujących zorganizowaną część przedsiębiorstwa wniesionego do Wnioskodawcy jako kapitał zakładowy. Wartość środków trwałych u Wnioskodawcy jest niższa niż wysokość kapitału zakładowego, tj. niższej niż zł i wynosi zł netto, to jest wartość środków trwałych pomniejszona o amortyzację.

Zgodnie z art. 286 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych majątek likwidowanej spółki pozostały po zaspokojeniu wierzycieli, zostanie podzielony między wspólników spółki w stosunku do ich udziałów. W omawianym stanie faktycznym podział majątku pozostałego po likwidacji spółki nastąpi poprzez przekazanie go w całości na rzecz jedynego wspólnika spółki. Wartość zwróconego majątku będzie niższa niż wartość wkładów wniesionych przez jedynego wspólnika do spółki w związku z objęciem udziałów w kapitale zakładowym spółki podczas jej zakładania, jak również w związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymany na podstawie art. 286 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych przez jedynego wspólnika będącego osobą prawną - uczelnią wyższą w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością majątek w postaci środków trwałych stanowi przychód wspólnika spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz czy w razie zwrotu na rzecz wspólnika przypadającego mu majątku tej spółki w związku z likwidacją spółki, spółka ma obowiązek, jako płatnik pobrać w dniu dokonania zwrotu majątku, zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od wartości zwróconego majątku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 j.t.) i odprowadzić go na rzecz właściwego urzędu skarbowego - w przypadku, gdy wartość majątku otrzymanego przez wspólnika spółki w związku z likwidacją spółki jest niższa niż wysokość wkładów wniesionych przez wspólnika spółki na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki ...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej stanowi dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, który - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Nadto zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Jednakże zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

Tryb likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością został uregulowany przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.). Zgodnie z art. 272 Kodeksu spółek handlowych, rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Przepisy art. 286 § 2 ww. ustawy stanowią, że pozostały po zaspokojeniu wierzycieli majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów. Zgodnie z poglądem prezentowanym w doktrynie prawa handlowego, podział majątku może nastąpić bądź przez wypłatę wspólnikom przypadających im z tytułu likwidacji kwot w pieniądzu, bądź przez przydzielenie poszczególnych przedmiotów majątkowych zlikwidowanej spółki. Należy przy tym podkreślić, że ustawodawca nie różnicuje sposobu opodatkowania przychodów uzyskanych w związku z likwidacją majątku spółki z o.o. w zależności od tego czy wypłacane są środki pieniężne, czy też zwrot następuje w formie niepieniężnej, np. w postaci rzeczowych składników majątku spółki.

Określając dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki – w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach tej osoby prawnej.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Na podstawie art . 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art . 21 ust. 1 oraz art . 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art . 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Wobec powyższego, wartość majątku otrzymanego przez udziałowca w związku z likwidacją osoby prawnej (zarówno w gotówce jak i w naturze), wynikająca z podziału majątku po likwidacji osoby prawnej, będzie dochodem (przychodem) z udziału w jej zysku, o którym mowa w cytowanym powyżej przepisie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przypadku wypłaty majątku z tytułu likwidacji osoby prawnej w naturze dochodem (przychodem) będzie wartość rynkowa danego składnika majątku, tj. wartość przyjęta na podstawie cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca uzyskania, co wynika z art. 12 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.. Majątek ten jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, opodatkowany jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Jednakże jak stanowi art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się m.in. wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej – w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji). Zatem z opodatkowania wyłączona jest ta część majątku, która odpowiada kosztom nabycia bądź objęcia udziałów (akcji) osoby prawnej (uwzględniającym środki pieniężne - wkłady pieniężne przeznaczone na podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów (akcji) oraz objecie nowych udziałów (akcji) osoby prawnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego).

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy będący osobą prawną wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma w związku z likwidacją tej spółki majątek (środki trwałe), którego wartość jest niższa niż wartość wkładów pieniężnych wniesionych przez tego wspólnika na objęcie udziałów w kapitale zakładowym likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym wkładów pieniężnych wniesionych na podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów oraz objęcie nowych udziałów w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego), to w konsekwencji wartość otrzymanego przez wspólnika majątku (środków pieniężnych) nie będzie stanowić przychodu (dochodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W rezultacie, na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek płatnika, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pobrania w dniu dokonania wydania rzeczy zryczałtowanego podatku dochodowego.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.