IPPB3/423-746/09-2/PD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wydanie jedynemu udziałowcowi majątku Spółki w związku z likwidacją Spółki spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2009 r. (data wpływu 22 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu wydania jedynemu udziałowcowi majątku Spółki w związku z jej likwidacją – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu wydania jedynemu udziałowcowi majątku Spółki w związku z jej likwidacją.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

N Sp. z o.o. (dalej: Spółka) wchodzi w skład jednej z czołowych grup operujących na polskim rynku nieruchomości (Grupa N).

W lutym 2008 r. Spółka nabyła zlokalizowane w P. przy ulicach B. i K. działki budowlane (nr 73/2, 1/6 i 3/2) wraz z budowaną na nich nieruchomością w postaci centrum handlowo-usługowego (dalej: Nieruchomość). Spółka ukończyła budowę centrum i — 25 marca 2009 r. — oddała je do używania.

Od tego momentu Spółka prowadzi działalność Nieruchomości (funkcjonującej pod nazwą komercyjną „G”). Zarządzanie posiadaną Nieruchomością odbywa się za pośrednictwem N Polska Sp. z o.o. oraz innych spółek należących do Grupy N.

Na prowadzone przez Spółkę przedsiębiorstwo oprócz Nieruchomości składają się m.in. środki trwałe (np. wyposażenie centrum) oraz umowy najmu zawarte z najemcami powierzchni wraz z wierzytelnościami wynikającymi z tych umów. Spółka nie zatrudnia własnych pracowników Dlatego też zarządzanie oraz obsługa Nieruchomości została zlecona podmiotom trzecim. Spółka jest również stroną umów o dostawy mediów oraz umów serwisowych z dostawcami usług związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Majątek Spółki został nabyty (zakupiony) bądź wytworzony przez Spółkę we własnym zakresie i nie był przedmiotem wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Obecnie planowana jest restrukturyzacja Grupy N mająca na celu uproszczenie struktury Grupy. Jednym z rozważanych działań jest likwidacja Spółki w trybie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH).

W toku postępowania likwidacyjnego, zobowiązania Spółki wobec jej wierzycieli zostaną spłacone ze środków pieniężnych Spółki. Alternatywnie roszczenia wierzycieli Spółki zostaną zabezpieczone przez N Polska Sp. z o.o., która jako jedyny udziałowiec Spółki przejmie zobowiązania Spółki. W związku z powyższym może też mieć miejsce dopłata do kapitału Spółki lub wkład pieniężny.

Mając na uwadze, iż interesy wierzycieli Spółki zostaną zabezpieczona w opisany powyżej sposób (a tym samym zostanie zrealizowany cel postępowania likwidacyjnego) nie będzie konieczności zbywania majątku Spółki podmiotom trzecim. W konsekwencji, majątek Spółki pozostały po spłacie / zabezpieczeniu wierzycieli Spółki (tj. w szczególności Nieruchomość wraz z wyposażeniem) zostanie przekazany udziałowcowi N Polska Sp. z o.o. w trybie art. 286 KSH.

Po zakończeniu procesu likwidacji Spółki, N Polska Sp. z o.o. może kontynuować przy użyciu otrzymanego majątku działalność polegającą na wynajmie powierzchni handlowych. Docelowo N Polska Sp. z o.o. planuje sprzedaż Nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wydanie jedynemu udziałowcowi majątku Spółki w związku z likwidacją Spółki spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Spółka stoi na stanowisku, iż przekazanie jedynemu udziałowcowi N majątku Spółki (w tym Nieruchomości) w związku z likwidacją Spółki nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP).

Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 1 ustawy o PDOP, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 (które nie znajdują zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym) są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Zgodnie z powszechnie akceptowanym w praktyce organów podatkowych oraz sądów administracyjnych poglądem, przychodami podatkowymi (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP) są wszelkie przysporzenia, które powodują trwały przyrost aktywów podatnika.

W przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym, Spółka zostanie zlikwidowana zgodnie z przepisami ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH), natomiast majątek pozostający w Spółce po jej likwidacji zostanie przekazany — w naturze — jedynemu wspólnikowi Spółki (tj. N Polska Sp. z o.o.). W celu rozstrzygnięcia czy takie zdarzenie może rodzić po stronie Spółki przychód podatkowy, o którym mowa w art. 12 ustawy o PDOP, należy rozważyć, czy likwidacja Spółki oraz przekazanie wspólnikowi Spółki majątku pozostałego po jej likwidacji (w tym Nieruchomości) spowoduje przyrost aktywów Spółki.

Tryb likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością został uregulowany przepisami KSH. Zgodnie z art. 272 KSH, rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. W myśl art. 282 § 1 KSH, likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki.

Pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli majątek jest dzielony pomiędzy wspólników spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Podział majątku nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli (art. 286 KSH). Zgodnie z poglądem prezentowanym w doktrynie prawa handlowego, „podział majątku może nastąpić bądź przez wypłatę wszystkim wspólnikom przypadających im kwot w pieniądzu bądź przez przydzielenie poszczególnych przedmiotów majątkowych” (Andrzej Szajkowski i Monika Tarska w: Kodeks Spółek Handlowych Tom II. Komentarz do artykułów 151 — 300; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2005).

W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, iż przekazanie majątku pozostałego po likwidacji Spółki jedynemu jej wspólnikowi w trybie przewidzianym przepisami KSH nie spowoduje powstanie po stronie Spółki jakiegokolwiek przysporzenia. W szczególności, przekazanie majątku w związku z likwidacją nie będzie związane z wypłatą na rzecz Spółki wynagrodzenia i rekompensaty w jakiejkolwiek formie. Przeprowadzenie likwidacji ma na celu zakończenie działalności Spółki, a nie generowanie przychodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych. Dochód taki może podlegać opodatkowania po stronie wspólnika, o ile nie ma zastosowanie do tego dochodu zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ustawy o PDOP.

W konsekwencji, likwidacja spółki oraz związane z nią przekazanie majątku N Polska Sp. z o.o. nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOP.

Przedstawione powyżej stanowisko zostało potwierdzone przez Ministra Finansów w piśmie z 22 sierpnia 2001 r. stanowiącym odpowiedź na zapytanie poselskie (Serwis Podatkowy 2002.7.25). W piśmie tym Minister Finansów wyraził pogląd, zgodnie z którym „bez względu na wartość dzielonego majątku w likwidowanej spółce nie wystąpi przychód, gdyż w zamian za dzielony i przekazywany majątek spółka ta nie otrzymuje zapłaty i w wyniku likwidacji przestaje istnieć jako podatnik”.

Stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w szeregu interpretacji organów podatkowych, w szczególności:

— interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 kwietnia 2009 r. (IPPB3/423-82/09-2/ER);

— interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2008 r. (IP-PB3-423-1126/08-2/AG);

— interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2008 r. (IP-PB3-423-439/08-5/AG);

— interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 maja 2008 r. (ITPB3/423-185/08/MT).

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, iż przekazanie jedynemu udziałowcowi Spółki (tj. N Polska Sp. z o.o.) majątku pozostałego po jej likwidacji (w tym Nieruchomości wraz z wyposażeniem) nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.