IPPB1/4511-1148/15-5/MT | Interpretacja indywidualna

Jeśli istotnie w wyniku podziału spółki przez wydzielenie zarówno majątek wydzielony, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej, która nadal będzie prowadzić działalność gospodarczą będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy to po stronie udziałowców spółki dzielonej (będących osobami fizycznymi) nie powstanie przychód do opodatkowania, a tym samym na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika.
IPPB1/4511-1148/15-5/MTinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. majątek
 3. podział spółki przez wydzielenie
 4. płatnik
 5. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w W. działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 2 października 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Z dniem 1 września 2015 r. nastąpił podział spółki M. SA. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez wydzielenie części jej majątku związanego z Działalnością Elewatorową do innej spółki kapitałowej (B. Sp. z o.o.). Jednocześnie spółka M. S.A. dokonała zmian w strukturze organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa, odzwierciedlających rozdzielenie dwóch opisanych niżej rodzajów działalności. Spółka M. SA planuje dalszą restrukturyzację swojego przedsiębiorstwa, polegającą na dokonaniu kolejnego podziału w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez wydzielenie części jej majątku do innej spółki kapitałowej, tj. do P. Sp. z o.o. (która oczekuje na rejestrację w KRS zmiany swojej nazwy na „N. Sp. z o.o.”)

W związku z planowaną restrukturyzacją P. Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka Dzielona”) wnosi o potwierdzenie prawidłowości jego stanowiska co do skutków podatkowych planowanej transakcji.

Planowana transakcja będzie dokonywana w następujących okolicznościach:

 1. Opis działalności gospodarczej M. i związanych z nią składników majątkowych i niemajątkowych

Spółka M. S.A. (dalej: „Spółka Dzielona” lub „M.) prowadzi obecnie działalność gospodarczą w obszarze produkcji i sprzedaży mąki, kasz, otrąb pszennych i żytnich oraz mieszanek piekarniczych, nazywaną dalej „Działalnością Młynarską”.

Działalność Młynarska obejmuje również posiadanie udziałów w spółkach kapitałowych i spółdzielniach, które to składniki są historycznie związane z tą częścią przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, która prowadzi Działalność Młynarską.

Niezależnie od powyższego, M. osiągają również przychody z działalności polegającej na zarządzaniu nieruchomościami będącymi własnością spółki, lub w stosunku do których Polskim Młynom przysługuje prawo wieczystego użytkowania lub inny tytułu prawny, a które nie są wykorzystywane do Działalności Młynarskiej (dalej: „Działalność Nieruchomościowa”). W ramach tej działalności spółka osiąga przychody m. in. z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym nieruchomości mieszkalnych, z dzierżawy Ośrodka Wypoczynkowego, a także majątku niezwiązanego z Działalnością Młynarską (przeznaczonego na inwestycje), tj. dawna Kaszarnia i Młyn, wraz ze znajdującymi się w nich nieczynnymi maszynami i urządzeniami. Spółka M. posiada również działkę inwestycyjną zlokalizowaną w miejscowości W..

Działalność gospodarcza M. prowadzona jest w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa przyjętej w drodze uchwały Rady Nadzorczej M. SA. I Regulaminu Organizacyjnego spółki. Struktura ta obejmuje Piony i usługi:

 1. Produkcyjno - inwestycyjny,
 2. Pion Handlu,
 3. Pion Zarządu,
 4. Pion Nieruchomości,
 5. Usługi zewnętrzne.

Działaniami Pionów: Produkcyjno -inwestycyjnego i Handlu kierują Dyrektorzy Zarządzający, natomiast Pionem Nieruchomości - Dyrektor.

 1. Działalność Młynarska

Działalność Młynarska zorganizowana w Pionie Produkcyjno - inwestycyjnym i Pionie Handlu zarządzana jest w całości przez Prezesa Zarządu, przy wsparciu Członka Zarządu odpowiedzialnego za dostawę surowca na potrzeby produkcyjne.

W Pionie Produkcyjno - inwestycyjnym wyodrębnione zostały 3 Zakłady Produkcyjne, w skład których wchodzą młyny zlokalizowane w T., S., K. , N. i P.). Organizacją funkcjonowania zakładów zajmują się Dyrektorzy Zakładów.

Pion Handlu obejmuje m. in. Regionalne Centra Dystrybucji, zlokalizowane w T., N., K., R. i B., w tym również stanowisko ds. handlu, prowadzące sprzedaż wyrobów gotowych i mąk. Ponadto elementem Pionu Handlu jest m. in. stanowisko do spraw marketingu.

Działalność Młynarska oparta jest przede wszystkim na współpracy 3 Pionów (Zarządu, Produkcyjno - inwestycyjnego, Handlowego) oraz na nabywanych przez M. usług zewnętrznych, obejmujących m. in. zarządzanie zasobami ludzkimi, inwentaryzację, prowadzenie księgowości, doradztwo prawne, zakup surowca, risk management, jakość i zrównoważony rozwój, logistykę i flotę samochodową, usługi informatyczne, inwestycje, oraz skup i kontraktację surowca.

Działalność Młynarska w ramach wskazanych wyżej Pionów realizowana jest w oparciu o organizacyjnie i funkcjonalnie wyodrębnione składniki majątkowe, do których należą w szczególności:

 • 3 zakłady produkcyjne (S., K., N.), w tym nieruchomości (grunty, budynki i budowle) położone w S., T., P., N., K. oraz w B. i R., w których zlokalizowane są młyny, magazyny, budynki administracyjne i socjalne, lokale mieszkalne (o zasadniczym przeznaczeniu służbowym) związane z działalnością produkcyjną , a także elewatory „przymłyńskie”,
 • środki trwałe (maszyny i urządzenia, sprzęt biurowy) wykorzystywane w Pionach Produkcji, Handlu,
 • wartości niematerialne i prawne, tj. znak towarowy „M...” i „M.”, jak również licencje na korzystanie z programów komputerowych, np. program księgowy,
 • zapasy,
 • stanowiska pracy (pracownicy) różnych szczebli organizacyjnych dotyczące Działalności Młynarskiej i ich wyposażenie,
 • należności i zobowiązania,
 • inne składniki związane funkcjonalnie z Działalnością Młynarską.

Z Działalnością Młynarską funkcjonalnie związane są także umowy wieloletnie, dotyczące zakupu zbóż (pszenica, żyto) stanowiących surowiec do produkcji, umowy sprzedaży wyrobów gotowych, jak również umowy o dostawę energii, wody, gazu, odprowadzania ścieków, usług telefonicznych, usług budowlanych, remontowych i serwisowych, dotyczące lokalizacji, w których prowadzona jest Działalność Młynarska, oraz składników majątkowych wykorzystywanych w Zakładach Produkcyjnych.

Na nieruchomościach, na których posadowione są młyny, zlokalizowane są także elewatory (tzw. „przymłyńskie”), służące do magazynowania surowca do przemiału. Elewatory te są również wykorzystywane do świadczenia usług przechowywania zbóż dla podmiotów trzecich, głównie rolników indywidualnych, oraz do działalności handlowej. Usługi przechowania zboża oraz wykorzystywanie elewatorów przymłyńskich do działalności handlowej stanowi jednak działalność uboczną w stosunku do Działalności Młynarskiej, wykonywaną w celu optymalnego wykorzystania posiadanych składników majątkowych, służących Działalności Młynarskiej.

 1. Działalność Nieruchomościowa

Działalność Nieruchomościowa, polegająca na zarządzaniu nieruchomościami niezwiązanymi z Działalnością Młynarską, realizowana jest w ramach Pionu Nieruchomości, którym kieruje Dyrektor ds. Zarządzania Nieruchomościami.

Do zadań realizowanych w ramach Pionu Nieruchomości należą w szczególności te związane z zarządzaniem nieruchomościami inwestycyjnymi, w tym: dawną Kaszarnią i dawnym Młynem w Koronowie, dawnym Młynem w B., dawnym Młynem w P., działką w miejscowości W., oraz zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi zlokalizowanymi w W., B., S., N., w B., oraz Ośrodkiem Wypoczynkowym w D., z których spółka osiąga przychody z ich najmu i dzierżawy. Spółka M. nie wyklucza możliwości zbycia niektórych składników majątkowych, w oparciu o które wykonywana jest Działalność Nieruchomościowa, w szczególności Ośrodka Wypoczynkowego w D..

Zadania zarządzania powyższymi nieruchomościami (Pion Nieruchomości) realizowane są w budynku w K.. W ramach zarządzania powyższymi nieruchomościami Pion Nieruchomości zajmuje się także sprzedażą nieruchomości, planowaniem i realizacją na ich terenie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Działalność Nieruchomościowa jest realizowana także przy wykorzystaniu usług zewnętrznych (outsourcingowanych) obejmujących m. in. usługi prawne, informatyczne, rachunkowo-księgowe, zarządzania zasobami ludzkimi, realizowane na podstawie umowy współpracy z firmami zewnętrznymi.

Do Pionu Nieruchomości (Działalności Nieruchomościowej) przypisane są odpowiednie składniki majątkowe, wykorzystywane w tej działalności, w tym:

 • Nieruchomości w: B., B., D., Koronowie, N., P., S., W., W.,
 • Środki trwałe, w tym nieużywane maszyny i urządzenia znajdujące się na wynajmowanych lub dzierżawionych nieruchomościach,
 • Wartości niematerialne( oprogramowanie komputerowe)
 • Stanowisko pracy i jego wyposażenie w tym sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Ponadto z Działalnością Nieruchomościową związane są umowy „przychodowe” (umowy najmu i dzierżawy nieruchomości), jak również umowy „kosztowe” (w tym: dostawa energii elektrycznej, gazu, zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, najmu pomieszczeń biurowych, konserwacji sprzętu gaśniczego, ochrony mienia, usługi „outsourcingowane” dotyczące w szczególności usług informatycznych, prawnych, rachunkowo-księgowych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz finansowych).

 1. Pion Zarządu

W Pionie Zarządu, którym kieruje Prezes Zarządu M., realizowane są zadania dotyczące obu rodzajów działalności przedsiębiorstwa. Zadania te realizowane są w budynkach administracyjnych w W. (Siedziba Spółki) i T. (Centrala Spółki - Pion Zarządu). Do pionu tego przypisane są odpowiednie składniki majątkowe, wykorzystywane w tej działalności, w tym sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem i licencjami.

Do zadań realizowanych w ramach Pionu Zarządu należą w szczególności zadania związane z obszarem prawnym, informatycznym, rachunkowo - księgowym, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyką i zarządzaniem flotą, jak również zarządzaniem udziałami w spółkach i spółdzielniach. Większość tych czynności jest wykonywana na rzecz M. przez podmioty zewnętrzne, na podstawie stosownych umów o świadczenie usług (outsourcing).

 1. Ewidencja księgowa

Spółka M. posiada ewidencję księgową, która umożliwia identyfikację operacji gospodarczych, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań dotyczących Działalności Młynarskiej i Nieruchomościowej. To umożliwia ustalanie dla celów informacji zarządczej rachunku zysków i strat osobno w odniesieniu do Działalności Młynarskiej i Działalności Nieruchomościowej.

Odrębnie dla Działalności Nieruchomościowej i Działalności Młynarskiej sporządzane są plany finansowe (prognozy, budżety).

M. na dzień poprzedzający podział będą utrzymywać oddzielne rachunki bankowe, służące finansowaniu Działalności Młynarskiej i Działalności Nieruchomościowej. Na rachunek bankowy przypisany do Działalności Nieruchomościowej trafiać będą środki pochodzące z ewentualnej sprzedaży składników majątkowych funkcjonalnie związanych z tą działalnością.

Ponadto, M. prowadzą rejestr składników majątkowych oraz umów (przychodowych i kosztowych), który umożliwia identyfikację pozwalającą na wyodrębnienie tych składników, które są funkcjonalnie i organizacyjnie przypisane do Działalności Młynarskiej i Działalności Nieruchomościowej.

 1. Założenia planowanej transakcji

Akcjonariusze M. i udziałowcy Spółki Przejmującej rozważają restrukturyzację działalności M., polegającą na oddzieleniu w przedsiębiorstwie M. Działalności Nieruchomościowej od Działalności Młynarskiej i skoncentrowanie się M. na prowadzeniu działalności produkcyjnej (Działalności Młynarskiej). Rozważany jest w związku z tym podział M. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez wydzielenie do P. Sp. z o.o, składników majątku przedsiębiorstwa M. związanych z Działalnością Nieruchomościową.

Przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest m. in. Świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomościami, w tym poszukiwanie ich najemców/dzierżawców lub nabywców. Na Spółkę Przejmującą przeszedłby zatem zespół składników materialnych i niematerialnych oraz należności i zobowiązania, funkcjonalnie związane z tymi składnikami, przeznaczony do prowadzenia Działalności Nieruchomościowej, obejmujący w szczególności określone w planie podziału następujące składniki:

 • nieruchomości na których znajdują się m. in. budynki mieszkalne,
 • nieruchomość w D., na której znajduje się ośrodek wypoczynkowy
 • nieruchomości na których znajdują się m. in. dawne młyny i magazyny,
 • działka w miejscowości W.,
 • umowa najmu pomieszczeń, w których wykonywana jest Działalność Nieruchomościowa,
 • środki trwałe i wyposażenie,
 • składniki niemajątkowe, w tym wartości niematerialne i prawne związane z Działalnością Nieruchomościową
 • prawa i obowiązki z umów „kosztowych” i „przychodowych”, dotyczących Działalności Nieruchomościowej,
 • prawa i obowiązki z umów rachunku bankowego i środki zgromadzone na tym rachunku, związane z Działalnością Nieruchomościową, w tym środki pochodzące ze zbycia poszczególnych składników majątkowych związanych z Działalnością Nieruchomościową,
 • stanowisko pracy (Dział Zarządzania Nieruchomości) i jego wyposażenie, związane funkcjonalnie z Działalnością Nieruchomościową,
 • należności i zobowiązania dotyczące Działalności Nieruchomościowej,
 • inne składniki funkcjonalnie związane z Działalnością Nieruchomościową.

Do Spółki Przejmującej przeszedłby pracownik Spółki Dzielonej dotychczas zatrudniony w Dziale Zarządzania Nieruchomościami.

W Spółce Dzielonej pozostanie natomiast pozostała część przedsiębiorstwa M., określona w strukturze organizacyjnej M. jako Pion Produkcyjno – inwestycyjny, Pion Handlu i Pion Zarządu, obejmująca cały zespół składników materialnych i niematerialnych oraz należności i zobowiązania, funkcjonalnie związane i przeznaczone do prowadzenia Działalności Młynarskiej, określone w planie podziału, a w szczególności:

 • 3 zakłady produkcyjne, w tym nieruchomości (grunty, budynki i budowle); w których zlokalizowane są młyny i elewatory „przymłyńskie”, magazyny, budynki administracyjne i socjalne,
 • umowa najmu powierzchni biurowej (siedziba Spółki),
 • umowy najmu nieruchomości,
 • Środki trwałe (maszyny i urządzenia, sprzęt biurowy) wykorzystywane w Pionach Produkcji, Zarządu i Handlu,
 • wartości niematerialne i prawne (znak towarowy „M...” i „M.”, programy komputerowe, w tym program księgowy),
 • umowy wieloletnie, dotyczące zakupu zbóż (pszenica, żyto, kukurydza) dla celów Działalności Młynarskiej, jak również inne umowy, związane z Działalnością Młynarską , w szczególności umowy o dostawę energii, wody, gazu, odprowadzania ścieków, usług telefonicznych, usług budowlanych, remontowych i serwisowych, dotyczące lokalizacji, w których prowadzona jest Działalność Młynarska lub składników majątkowych wykorzystywanych w Zakładach Produkcyjnych,
 • umowy z podmiotami zewnętrznymi (outsourcing) o świadczenie usług w zakresie dotyczącym Działalności Młynarskiej, obejmujące m. in. usługi w zakresie organizacji skupu surowców, doradztwa prawnego, informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki i zarządzania flotą,
 • prawa i obowiązki z umów rachunków bankowych i środki zgromadzone na tych rachunkach, niezwiązane z Działalnością Nieruchomościową,
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytowej,
 • zapasy,
 • należności i zobowiązania dotyczące Działalności Młynarskiej,
 • udziały/akcje w spółkach i spółdzielniach,
 • W Spółce Dzielonej pozostaliby pracownicy zatrudnieni przede wszystkim w Zakładach Produkcyjnych (Pion Produkcyjno -inwestycyjny), jak również w Pionie Zarządu i Pionie Handlu, a także inni pracownicy zatrudnieni przy działalności gospodarczej tej części przedsiębiorstwa, która pozostanie w Spółce Dzielonej.
 1. Uzasadnienie transakcji

W ocenie Wnioskodawcy, operacja ta ma uzasadnienie gospodarcze i ekonomiczne. Obecna struktura organizacyjna związana z utrzymaniem w M. zarówno Działalności Młynarskiej jak i Działalności Nieruchomościowej wymaga utrzymywania w ramach jednego podmiotu gospodarczego osobnych struktur związanych z oboma profilami działalności, co rodzi zbędne koszty administracyjne, utrudnia stosowanie jednolitych zasad gospodarowania majątkiem M., powoduje konieczność sporządzania osobnych planów finansowych. Obecna struktura M. utrudnia osiąganie przez tę spółkę zamierzonych celów gospodarczych i z tego powodu nie jest gospodarczo uzasadniona.

Z kolei przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest m. in. świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomościami, w tym poszukiwanie ich najemców/dzierżawców lub nabywców, a zatem działalność w zakresie Działalności Nieruchomościowej dotychczas prowadzonej w ramach przedsiębiorstwa M. Z tego też względu, wydzielenie Działalności Nieruchomościowej do Spółki Przejmującej jest gospodarczo uzasadnione.

W ocenie władz Wnioskodawcy, transakcja podziału M. ma zapewnić:

 1. zcentralizowanie i zwiększenie efektywności zarządzania Działalnością Młynarską w ramach M. i Działalnością Nieruchomościową w ramach Spółki Przejmującej,
 2. uproszczenie struktury operacyjnej M. powodujące większą przejrzystość przedmiotu i zasad działalności dla kontrahentów i klientów;
 3. rozwój oraz umocnienie na rynku marki M. jako producenta wyrobów zbożowych,
 4. ułatwienie procesu zarządzania płynnością finansową;
 5. redukcję kosztów działalności w M. poprzez koncentrację na jednym rodzaju działalności (Działalności Młynarskiej);
 6. redukcję i podział kosztów finansowania;
 7. ułatwienie procesu zarządu majątkiem trwałym;
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek wydzielany ze Spółki Dzielonej, jak również majątek pozostający w Spółce Dzielonej, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP oraz art. 5a pkt 4 Ustawy PDOF ...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów Ustawy PDOP ...
 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, po stronie udziałowców Spółki Dzielonej nabywających (obejmujących) udziały w kapitale Wnioskodawcy nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu, a w konsekwencji Wnioskodawca jako płatnik nie będzie obowiązany do obliczenia i wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych

Odpowiedź na pytanie Nr 3 w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przedmiotem niniejszej interpretacji. W zakresie pytania Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w części dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 3. W ocenie Wnioskodawcy, w związku z dokonaniem transakcji podziału przez wydzielenie, po stronie udziałowców Spółki Dzielonej, nabywających (obejmujących) udziały w kapitale Wnioskodawcy, nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu Ustawy PDOP oraz Ustawy PDOF i na Wnioskodawcy jako płatniku nie będzie ciążył obowiązek obliczenia i wpłacenia podatku z tytułu takiego przychodu (dochodu).

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 Ustawy PDOP, nie stanowi przychodu udziałowca (akcjonariusza) spółki dzielonej wartość nominalna udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą. Jednakże, w związku z zawartym w powyższym przepisie odesłaniem do art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy PDOP, w związku z objęciem udziałów (akcji) w spółce przejmującej, dochód w wysokości nadwyżki wartości nominalnej przydzielonych udziałów (akcji) nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej mógłby powstać jedynie wówczas, gdyby majątek przejmowany przez spółkę przejmującą lub majątek pozostający w spółce dzielonej, nie stanowiły zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Analogiczna regulacja, w odniesieniu do udziałowców spółki dzielonej będących osobami fizycznymi, wynika z art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy PDOF.

Jednakże, jak wykazano wyżej, zarówno majątek przejmowany przez Spółkę Przejmującą, jak również majątek pozostający w Spółce Dzielonej, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP i art. 5a pkt 4 Ustawy PDOF. W rezultacie, po stronie akcjonariuszy Spółki Dzielonej nie powstanie przychód (dochód) i dlatego Wnioskodawca, w świetle art. 26 ust. 6 Ustawy PDOP i art. 41 ust. 4c ustawy PDOF, nie będzie obowiązany do obliczenia i wpłaty podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Sposoby dokonywania takiego podziału reguluje art. 529 § 1 Kodeksu. Jednym z nich jest podział przez wydzielenie, polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu). W przypadku przeniesienia tej części majątku na istniejącą spółkę wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia) o czym stanowi art. 530 § 2 Kodeksu.

Dla dokonania podziału konieczne jest uprzednie sporządzenie tzw. planu podziału. Jednym z koniecznych elementów tego dokumentu jest dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym (art. 534 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z art. 531 § 5 Kodeksu, z dniem wydzielenia lub podziału wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nastąpi podział spółki przez wydzielenie, polegający na wydzieleniu ze Spółki M. S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki kapitałowej, tj. do N. Sp. z o.o.

Definicja legalna przedsiębiorstwa została zawarta w art. 5a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

W myśl przywołanego wyżej przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorstwo zaś w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 5a pkt 4 ww. ustawy, jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Z powyższej definicji wynika, iż aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Ustawodawca przyjął ogólną zasadę, iż w momencie dokonania podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie poddaje się opodatkowaniu dochód osiągnięty przy podziale przez wspólników. Dochodu tego nie ustala się, jeżeli jednocześnie majątek przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie oraz pozostający w spółce po jej podziale stanowi (każdy z nich osobna) zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodów są między innymi kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

W odniesieniu do osób fizycznych dochód osiągnięty przez udziałowców przy podziale spółki przez wydzielenie zalicza się do dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych, jako jeden z rodzajów dochodów z kapitałów pieniężnych.

Zatem odnosząc się do obowiązków podatkowych ciążących na Spółce Przejmującej (Wnioskodawcy) należy wskazać, iż zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Z kolei stosownie do zapisu art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, tj. z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W stosunku do osób fizycznych mają zastosowanie przepisy art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, według których dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym - w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Przepis ten ma zastosowanie w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast w myśl art. 24 ust. 8 ww. ustawy w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

 1. art. 22 ust. 1f – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 2. art. 23 ust. 1 pkt 38 – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub pkt 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w dzielonej spółce do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.

Zatem co do zasady, nie uiszcza się podatku dochodowego w momencie podziału spółek kapitałowych. Przepis art. 24 ust. 8 ustawy stanowi, że w przypadku podziału spółek kapitałowych dochód (przychód) udziałowca spółki dzielonej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów przydzielonych przez spółkę nowo zawiązaną, a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów w spółce dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie podziału spółki.

Reasumując mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że jeśli istotnie w wyniku podziału spółki przez wydzielenie zarówno majątek wydzielony, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej, która nadal będzie prowadzić działalność gospodarczą będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy to po stronie udziałowców spółki dzielonej (będących osobami fizycznymi) nie powstanie przychód do opodatkowania, a tym samym na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W., ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w W. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.