ILPB4/423-420/14-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z przejęciem majątku w ramach podziału przez wydzielenie.
ILPB4/423-420/14-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. majątek
 2. podział spółki
 3. podział spółki przez wydzielenie
 4. przychód
 5. skutki podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z przejęciem majątku w ramach podziału przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z przejęciem majątku w ramach podziału przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym (siedziba oraz miejsce zarządu Spółki znajdują się w Polsce). Spółka należy do grupy (...) (dalej: Grupa „A”), zajmującej się doręczaniem przesyłek oraz świadczeniem specjalistycznych usług transportowych i logistycznych. Jedynym udziałowcem Spółki jest B. N.V. z siedzibą i miejscem zarządu w Belgii (belgijski rezydent podatkowy).

B. N.V. jest także jedynym udziałowcem spółki „A” sp. z o.o. (dalej: „A”) z siedzibą i miejscem zarządu w Warszawie (polski rezydent podatkowy), która prowadzi działalność w zakresie:

 • tzw. małych przesyłek, tj. działalność kurierską (logistyczno-transportową) stanowiącą główną działalność „A”, oraz
 • outsourcing procesu biznesowego (centrum usług wspólnych; dalej: „C”).

Obecnie „A” poprzez oddział z siedzibą we W. (dalej: Oddział) świadczy usługi w zakresie tzw. usług wspólnych na rzecz spółek z Grupy „A” (outsourcing procesu biznesowego), w szczególności usługi te obejmują wsparcie poszczególnych spółek z Grupy „A” w takich obszarach jak: obsługa faktur, obsługa płatności, księgowanie, obsługa należności, obsługa płatności za przesyłki kurierskie przy odbiorze (Cash on Delivery Administration), rozliczanie zwrotu wydatków, wsparcie w obsłudze klientów (m.in. wsparcie w zakresie przetargów, obsługi strategicznych klientów), wsparcie w świadczeniu usług logistycznych (w szczególności koordynowanie i zarządzanie zagranicznymi dostawcami), wsparcie administracyjne (w szczególności: obsługa zleceń zakupów, obsługa płatności do dostawców, przygotowywanie raportów do systemu Intrastat, wskazywanie potencjalnych nowych dostawców), monitorowanie stanu zapasów w magazynach i uzupełnianie ich itp.

Powyższe dwa rodzaje działalności, tj. działalność kurierska i „C”, stanowią odrębne jednostki organizacyjne i biznesowe w ramach struktur wewnętrznych „A”. Działalność kurierska jest zarządzana z siedziby „A” w Warszawie, natomiast centrum usług wspólnych („C”) zostało wyodrębnione w postaci oddziału zlokalizowanego we W. Wyodrębnienie organizacyjne segmentu „C” zostało potwierdzone w drodze uchwały Zarządu z października 2006 r. w sprawie utworzenia Oddziału we W. Oddział został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do każdej jednostki organizacyjnej (małych przesyłek oraz „C”) jest przypisany zespół składników majątkowych i niemajątkowych służących prowadzeniu działalności w zakresie odpowiednio: działalności kurierskiej i „C”, obejmujący zarówno aktywa trwałe, obrotowe, jak również pracowników zatrudnionych na stanowiskach przypisanych do danej działalności.

W związku z tym, iż obecnie w ramach struktur „A” prowadzona jest działalność gospodarcza w dwóch różnych i odrębnych od siebie obszarach, „A” podjęła czynności zmierzające do wydzielenia ze struktur „A” działalności prowadzonej obecnie przez Oddział (tj. działalności w zakresie „C”). W szczególności przed dokonaniem podziału została zawiązana nowa spółka (Wnioskodawca), która otrzyma majątek związany z „C” i będzie kontynuować działalność w tym zakresie.

Wnioskodawca będzie prowadzić działalność w zakresie „C”. Planuje się, że otworzy on centrum usług wspólnych także w innej lokalizacji niż W. (możliwe, że będzie ono istniało już na moment opisanego we wniosku podziału przez wydzielenie). Po podziale przez wydzielenie Wnioskodawca będzie prowadzić działalność poprzez „C” we W. i nowe centrum usług wspólnych (najprawdopodobniej w Ł.). W przyszłości Wnioskodawca może tworzyć kolejne centra usług wspólnych w celu rozwijania tego typu działalności.

Dokonanie podziału planowane jest w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którym podział „A” nastąpi poprzez przeniesienie części majątku „A” (spółka dzielona) w postaci „C” na istniejącą spółkę - tzw. podział przez wydzielenie.

A” uzyskała pomoc publiczną w formie rządowych dotacji celowych w odniesieniu do działalności w zakresie „C” na podstawie umów zawartych przez tę spółkę z Ministrem Gospodarki (dalej: Umowy). „A” wystąpiła do Ministra Gospodarki z wnioskiem o potwierdzenie, iż planowany podział przez wydzielenie nie spowoduje utraty wsparcia udzielonego na podstawie Umów, a wsparcie to będzie odnosiło się do Wnioskodawcy.

Planowane działania restrukturyzacyjne mają na celu poprawę konkurencyjności na rynku usług „C” oraz mają umożliwić skoncentrowanie się „A” na jego podstawowej działalności w zakresie przesyłek kurierskich. Oczekuje się, iż „C” jako niezależny podmiot prawny będzie mógł poprawić swoją atrakcyjność dla pracowników docelowych, zwłaszcza wśród absolwentów uczelni wyższych. Na potrzeby wydzielenia działalności „C” i podjęcia działań zmierzających do uatrakcyjnienia oferty „C” dla (potencjalnych) pracowników wskazują m.in. wyniki ankiet pracowniczych oraz stosunkowo wysoka rotacja pracowników Oddziału. Obecne funkcjonowanie „C” w ramach Oddziału „A” może powodować, że potencjalni pracownicy postrzegają „C” (Oddział) jako dodatkową część firmy spedycyjnej czy transportowej, której działalność zdecydowanie odbiega od działalności prowadzonej w zakresie „C”. Takie postrzeganie może stawiać „A” w zakresie działalności prowadzonej przez Oddział w niekorzystnej sytuacji względem konkurencji na rynku „C”. Funkcjonowanie „C” w ramach Spółki, tj. podmiotu oddzielnego od „A”, powinno pozwolić na jednoznaczne zorientowanie się na dostarczanie usług w ramach doradztwa i procesów biznesowych dla globalnej bazy klientów i tym samym przyczynić się do zmiany wizerunku w tym zakresie. W wyniku wydzielenia Oddziału ze struktur „A”, Wnioskodawca mógłby uzyskać elastyczność w zakresie dostosowywania polityki płacy i świadczeń pozapłacowych zależnie od potrzeb tak, aby jak najlepiej zabiegać o pracowników w branży „C”. W chwili obecnej Oddział, funkcjonując w ramach struktur „A”, ma ograniczone możliwości zmiany polityki płacy i świadczeń pozapłacowych, ponieważ powinny one być jednolite w ramach jednego przedsiębiorstwa.

Ponadto podział „A” będzie odzwierciedleniem faktycznego wyodrębnienia „C” od działalności kurierskiej, które obecnie już funkcjonuje. W szczególności obie działalności są odrębnie zarządzane, prowadzona jest odrębna strategia biznesowa, plany finansowe, budżety dla każdej z tych działalności. Każda z działalności funkcjonuje w oparciu o składniki majątkowe i pracowników alokowanych do poszczególnych działalności.

Uzasadnienie podziału, jego podstawy prawne i ekonomiczne będą również odzwierciedlone w pisemnym sprawozdaniu sporządzonym przez zarządy spółki dzielonej i spółki przejmującej zgodnie z wymogami art. 536 § 1 KSH.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przejęciem przez Wnioskodawcę majątku „A” związanego z działalnością w zakresie „C” (majątku alokowanego do Oddziału „A”) w ramach podziału przez wydzielenie przeprowadzonego na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie powstanie dla Wnioskodawcy dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z przejęciem przez niego majątku „A” związanego z działalnością w zakresie „C” w ramach tzw. podziału przez wydzielenie przeprowadzonego na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie powstanie dla niego dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zasady opodatkowania spółki przejmującej lub nowo zawiązanej w przypadku podziału spółek określają przepisy art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o PDOP. Zgodnie z tymi przepisami przy połączeniu lub podziale spółek:

 1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Zasady określone w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o PDOP mają zastosowanie w szczególności do spółek będących podatnikami podlegającymi w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o PDOP). Zarówno Wnioskodawca, jak i „A” z uwagi na zlokalizowanie w Polsce miejsca zarządu oraz siedziby działalności gospodarczej spełniają kryterium, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o PDOP, tj. są podatnikami podlegającymi w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów (podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

Zgodnie z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przejęciem przez niego części majątku „A” związanego z działalnością w zakresie „C” nie powstanie dla Wnioskodawcy dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w postaci nadwyżki wartości otrzymanego przez Wnioskodawcę majątku „A” ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcowi „A” (tj. spółki dzielonej), jeżeli taka wystąpi.

Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku rozważanego zdarzenia przyszłego nie znajdzie zastosowania art. 10 ust. 4 ustawy PDOP z uwagi na fakt, iż podział będzie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Jak bowiem wskazano w opisie zdarzenia przyszłego uzasadnieniem dla planowanego podziału będzie w szczególności:

 • odzwierciedlenie faktycznego wyodrębnienia dwóch rodzajów działalności prowadzonej przez „A”, tj. działalność kurierskiej i „C”, które obecnie już funkcjonują jako odrębne jednostki organizacyjne i biznesowe w ramach struktur wewnętrznych „A”,
 • skupienie się „A” na podstawowej działalności, tj. kurierskiej/logistycznej,
 • umożliwienie Wnioskodawcy jednoznacznego zorientowania się na dostarczanie usług w ramach doradztwa i procesów biznesowych dla globalnej bazy klientów (spółek z Grupy „A”),
 • poprawa konkurencyjności na rynku usług „C”/atrakcyjności oferty dla pracowników docelowych, zwłaszcza wśród absolwentów uczelni wyższych,
 • uzyskanie przez Wnioskodawcę elastyczności w zakresie dostosowywania polityki płacy i świadczeń pozapłacowych zależnie od potrzeb tak, aby jak najlepiej zabiegać o pracowników w branży „C”,
 • zmiana wizerunku „A”/Spółki w zakresie działalności „C” prowadzonej aktualnie poprzez Oddział wśród (potencjalnych) pracowników.

W świetle powyższego należy wskazać, że planowana restrukturyzacja „A” poprzez dokonanie podziału przez wydzielenie polegającego na przeniesieniu części majątku „A” na Wnioskodawcę umożliwi skupienie się obu spółek (tj. dzielonej i przejmującej) na prowadzeniu działalności tylko jednego rodzaju (tj. odpowiednio działalności kurierskiej i działalności w zakresie „C”). Jednocześnie oczekuje się, że wyodrębnienie działalności w zakresie „C”, świadczonej obecnie przez „A” za pośrednictwem Oddziału, umożliwi zmianę wizerunku związanego z tą działalnością oraz zwiększenie elastyczności w zakresie zatrudniania pracowników, co finalnie powinno skutkować poprawą konkurencyjności na rynku usług w zakresie doradztwa i procesów biznesowych dla globalnej bazy klientów.

Uzasadnienie podziału, jego podstawy prawne i ekonomiczne będą również odzwierciedlone w pisemnym sprawozdaniu sporządzonym przez zarządy spółki dzielonej i spółki przejmującej zgodnie z wymogami art. 536 § 1 KSH.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów art. 10 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy o PDOP, przejęcie przez Wnioskodawcę majątku Oddziału/części majątku „A” związanego z działalnością w zakresie „C” w ramach tzw. podziału przez wydzielenie przeprowadzonego na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.).

Zgodnie z art. 528 § 1 Kodeksu spółek handlowych: spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Nie jest dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości.

W myśl art. 529 § 1 pkt 4 ww. ustawy: podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Zasady opodatkowania zysków (dochodów) spółki przejmującej czy nowo zawiązanej unormowano w przepisie art. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji) (...).

Jednak, w myśl art. 10 ust. 2 ww. ustawy: przy połączeniu lub podziale spółek:

 1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Stosownie do treści art. 10 ust. 5 tejże ustawy: przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

 1. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 2. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Wskazany powyżej przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych formułuje ogólną zasadę, że przy połączeniu/dzieleniu spółek dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej.

Z art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy wynika natomiast możliwość opodatkowania dochodu spółki przejmującej, w szczególnym przypadku, gdy między łączącymi się spółkami na dzień połączenia istnieje więź kapitałowa, w której spółka-matka jest spółką przejmującą, a spółka-córka przejmowaną lub dzieloną. Dlatego też przepis ten znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy spółka przejmująca ma w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział mniejszy niż 10%. Natomiast w sytuacji gdy spółka przejmująca/nowo zawiązana nie posiada wcale udziału w spółce przejmowanej/dzielonej lub posiada udział w spółce przejmowanej/dzielonej w wysokości co najmniej 10%, zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że polska spółka kapitałowa (dalej: „A”) prowadzi działalność gospodarczą w dwóch różnych i odrębnych od siebie obszarach (tj. działalność kurierską i outsourcing procesu biznesowego – „C”). W wyniku uchwały zarządu „A” - „C” zostało wyodrębnione organizacyjnie w postaci oddziału. Następnie „A” podjęła czynności zmierzające do wydzielenia z jej struktur działalności prowadzonej w zakresie „C”. W tym celu została zawiązana nowa spółka (Wnioskodawca), która otrzyma majątek związany z „C” i będzie kontynuować działalność w tym zakresie. Dokonanie podziału nastąpi przez przeniesienie części majątku „A” (spółka dzielona) w postaci „C” na istniejącą spółkę (Wnioskodawcę) - tzw. podział przez wydzielenie.

Mając na uwadze powyżej cytowane przepisy prawa w kontekście przedstawionego opisu należy stwierdzić, że art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie miał zastosowanie w niniejszej sprawie. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że planowane działania restrukturyzacyjne mają na celu poprawę konkurencyjności na rynku usług „C” oraz mają umożliwić skoncentrowanie się „A” na jego podstawowej działalności w zakresie przesyłek kurierskich. W wyniku podziału Wnioskodawca jako spółka przejmująca „C” będzie mógł poprawić swoją atrakcyjność dla pracowników docelowych, zwłaszcza wśród absolwentów uczelni wyższych. Ponadto planowane wydzielenie powinno pozwolić na jednoznaczne zorientowanie się na dostarczanie usług w ramach doradztwa i procesów biznesowych dla globalnej bazy klientów i tym samym przyczynić się do zmiany wizerunku w tym zakresie. Wnioskodawca także będzie mógł uzyskać elastyczność w zakresie dostosowywania polityki płacy i świadczeń pozapłacowych zależnie od potrzeb tak, aby jak najlepiej zabiegać o pracowników w branży „C”. Należy zatem uznać, że podział „A” zostanie dokonany z przyczyn ekonomicznych.

Tym samym w niniejszej sprawie nie powstanie przychód zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując – w związku z przejęciem przez Wnioskodawcę majątku „A” związanego z działalnością w zakresie „C” (majątku alokowanego do Oddziału „A”) w ramach podziału przez wydzielenie, przeprowadzonego na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych nie powstanie dla Wnioskodawcy dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Końcowo wskazać należy, że zbadanie przesłanek i celów dokonywanego podziału majątku „A” jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Należy zatem wskazać, że podatnik - stosując przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - będzie zobowiązany do wskazania dowodów, że podział został przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.