IBPBII/1/436-199/14/MŁ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przekazanie Wnioskodawcy majątku w wyniku podziału likwidowanej Spółki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 czerwca 2014 r. (data wpływu do Biura – 17 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez wspólnika majątku likwidowanej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez wspólnika majątku likwidowanej spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, który zamierza nabyć udziały w innej polskiej spółce kapitałowej (dalej „Spółka”). W wyniku tej transakcji Wnioskodawca stanie się jedynym lub większościowym udziałowcem Spółki.

W przyszłości, po objęciu przez Wnioskodawcę statusu wspólnika Spółki, możliwe jest podjęcie decyzji o rozwiązaniu Spółki i przeprowadzeniu jej likwidacji. Możliwe jest zatem podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały o rozwiązaniu Spółki, na podstawie art. 270 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm. – dalej: „KSH”), co będzie jednocześnie oznaczać otwarcie jej likwidacji, zgodniez art. 274 § 1 KSH.

W przypadku przeprowadzenia likwidacji, pozostały w wyniku tej procedury majątek Spółki zostanie, na podstawie postanowień Umowy Spółki oraz przepisów KSH, przekazany jej wspólnikowi lub wspólnikom – w tym Wnioskodawcy. Wnioskodawca przewiduje, że majątek pozostały po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego Spółki i przeznaczony do wypłaty wspólnikowi może obejmować środki pieniężne lub prawa majątkowe (własność udziałów lub akcji w innej spółce).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przekazanie Wnioskodawcy majątku, które następuje w wyniku podziału majątku likwidowanej Spółki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie majątku w związku z likwidacją Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca przywołując treść art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pragnie podkreślić, że doktryna prawa podatkowego i organy podatkowe konsekwentnie prezentują stanowisko, zgodnie z którym czynności wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią zamknięty katalog, który w sposób wyczerpujący określa zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności niewymienione w ww. przepisie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi, bowiem w stosunku przedmiotu opodatkowania nie można dokonywać wykładni rozszerzającej.

W opinii Wnioskodawcy, nie ma zatem podstaw do zakwalifikowania przekazania majątku likwidacyjnego na rzecz Wnioskodawcy, jako czynności wypełniającej przesłanki czy warunki umów i czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W szczególności czynność taka nie jest formą „sprzedaży” czy „darowizny”, ponieważ likwidacja spółki jest konstrukcją prawną wynikającą z przepisów KSH, a nie umową czy czynnością cywilnoprawną. Wydanie wspólnikowi majątku pozostałego po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego spółki nie jest też „umową spółki” lub jej zmianą w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym przeniesienie majątku likwidacyjnego będzie stanowić jedynie wykonanie ciążącego na Spółce obowiązku wynikającego z likwidacji Spółki. W szczególności, jak już wskazano, przeniesienie majątku likwidacyjnego nie będzie wynikać z umowy sprzedaży, darowizny, ani ze zmiany umowy spółki. W wyniku postępowania likwidacyjnego, prowadzonego w celu rozwiązania spółki z przyczyn wskazanych w KSH, należy uregulować stosunki majątkowe spółki wobec jej wspólników i wierzycieli oraz doprowadzić do ostatecznego wykreślenia spółki z rejestru i zakończenia jej bytu prawnego. W świetle przepisów KSH podział majątku między wspólników następuje po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Tym samym, przejęcie majątku likwidowanej spółki handlowej przez wspólników następuje z mocy prawa i nie stanowi odpłatnego rozdysponowania majątku przez likwidowany podmiot. Konsekwentnie, likwidowany podmiot nie może przeznaczyć majątku pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji na żaden inny cel niż dokonanie podziału tego pozostałego majątku między wspólników.

Podsumowując, czynność przekazania Wnioskodawcy majątku likwidowanej Spółki nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i nie mieści się w żadnej kategorii czynności wskazanych w tym przepisie. Wskutek powyższego czynność podziału majątku likwidacyjnego Spółki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazał, iż stanowisko takie znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 stycznia 2014 r. (znak: IPPB2/436-580/13-2/AF) oraz z 24 marca 2014 r. (znak: IPPB2/436-56/14-4/MZ).

Wnioskodawca jest świadomy, że przedstawione powyżej interpretacje indywidualne nie posiadają waloru ochronnego w stosunku do Wnioskodawcy, jednak ze względu na tożsamość stosowanych regulacji prawa podatkowego, stanowią potwierdzenie ugruntowanej linii interpretacyjnej organów podatkowych i sądów administracyjnych a zatem mogą zostać potraktowane jako wskazówka interpretacyjna na gruncie zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku.

Motywowany przepisami art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska w sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

  • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  • umowy dożywocia,
  • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  • ustanowienie hipoteki,
  • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  • umowy depozytu nieprawidłowego,
  • umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 270 pkt 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) rozwiązanie spółki powoduje uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza.

Z kolei w myśl art. 274 § 1 Kodeksu spółek handlowych otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.

Stosownie do art. 286 § 1ww. Kodeksu podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

Majątek, o którym mowa w § 1 dzieli się dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów (§ 2 art. 286 Kodeksu spółek handlowych).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca stanie się jedynym lub większościowym udziałowcem w spółce kapitałowej. W przyszłości, po objęciu przez Wnioskodawcę statusu wspólnika Spółki, możliwe jest podjęcie uchwały o rozwiązaniu Spółki i przeprowadzeniu jej likwidacji. Majątek Spółki pozostały po przeprowadzeniu likwidacji zostanie przekazany jej wspólnikowi lub wspólnikom – w tym Wnioskodawcy.

Jak już wspomniano powyżej, katalog czynności cywilnoprawnych, ujęty w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ma charakter zamknięty. Zatem czynności cywilnoprawne, które nie zostały w nim wymienione w sposób wyraźny, nie podlegają opodatkowaniu omawianym podatkiem.

W związku z przytoczonymi powyżej przepisami należy stwierdzić, że przekazanie Wnioskodawcy (jako wspólnikowi) majątku Spółki w związku z likwidacją tej Spółki i podziałem jej majątku, nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym czynność podziału majątku likwidacyjnego i otrzymania go przez Wnioskodawcę nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie mieści się w katalogu czynności ściśle wymienionych we wskazanym przepisie.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.