IBPBI/2/423-1130/11/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 01 września 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 06 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu rozpoczęcia amortyzacji od wniesionych aportem składników majątkowych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 września 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu rozpoczęcia amortyzacji od wniesionych aportem składników majątkowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) został zawiązany jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 29 listopada 2010 r., a następnie został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 grudnia 2010 r. Zgodnie z § 30 ust. 1-3 umowy spółki:

 1. „Rokiem podatkowym/obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Pierwszy rok podatkowy/obrotowy Spółki trwa od dnia 29 listopada 2010 r. i upływa z dniem 31.12.2011 r.
 3. Księgi, rachunkowość oraz sprawozdawczość Spółki winny być prowadzone zgodnie z prawem polskim".

Następnie aktem notarialnym z dnia 20 grudnia 2010 r. podjęta została uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w zakresie opisanego powyżej § 30 tej umowy (zmiana została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 07 stycznia 2011 r.), który otrzymał następujące brzmienie:

 1. „Rokiem podatkowym Spółki jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych, nie pokrywający się z rokiem kalendarzowym.
 2. Rok podatkowy w Spółce trwa od dnia 29 listopada do dnia 28 listopada następnego roku.
 3. Pierwszy rok podatkowy trwa od dnia 29 listopada 2010 r. i nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 4. Księgi, rachunkowość oraz sprawozdawczość Spółki winny być prowadzone zgodnie z prawem polskim".

W związku z powyższą zmianą Spółka na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonała zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, tj. roku trwającego od 29 listopada do dnia 28 listopada następnego roku.

Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. W dniu 30 listopada 2010 r. zawarła umowę najmu lokalu użytkowego jako najemca. Natomiast w dniu 28 grudnia 2010 r. dokonała zakupu materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia dalszej działalności.

W 2011 roku planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce, przy czym udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęłaby osoba trzecia, tj. kapitałowa spółka prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, dalej „Osoba Trzecia”). Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte przez Osobę Trzecią w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa Osoby Trzeciej w rozumieniu art. 4a pkt 3 updop w związku z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm., dalej „kodeks cywilny”).

W skład przedsiębiorstwa Osoby Trzeciej będą wchodzić m.in. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z póź. zm., dalej również „ustawa PWP”), tj.:

 1. prawa do znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako „UPRP”) lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization Internal Market dalej jako „OHIM”) i objęte prawami ochronnymi w rozumieniu ustawy PWP, i/lub
 2. prawa do wzorów przemysłowych, zarejestrowanych w UPRP lub w OHIM i objęte prawami z rejestracji w rozumieniu ustawy PWP.

Ponadto w skład przedsiębiorstwa Osoby Trzeciej mogą wchodzić prawa do znaków towarowych w postaci prawa z ich zgłoszenia w UPRP (tj. prawa, na które nie udzielono jeszcze prawa ochronnego w rozumieniu ustawy PWP) i/lub prawa do wzorów przemysłowych w postaci prawa z ich zgłoszenia w ww. Urzędzie (tj. prawa, na które nie udzielono jeszcze prawa z rejestracji w rozumieniu ustawy PWP).

Zaznaczenia wymaga, że z posiadanych przez Wnioskodawcę informacji wynika, iż składniki wkładu niepieniężnego (aportu) nie są (nie będą) wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego ten wkład niepieniężny (aport), tj. Osoby Trzeciej. Aport (wkład niepieniężny) w postaci przedsiębiorstwa będzie wnoszony na pokrycie kapitału w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy według wartości rynkowej. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte przez spółkę wnoszącą aport, czyli przez Osobę Trzecią w formie aktu notarialnego.

Jak wynika z analiz wniesienie przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki wiązać się będzie z powstaniem dodatniej wartości firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 updop.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Spółki, będzie Ona uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu zorganizowanej części praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie tych praw do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematenalnych i prawnych prowadzonej przez Spółkę.

W uzasadnieniu stanowiska należy oprzeć się na brzmieniu przepisu art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, który stanowi, że odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się do co zasady od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości te wprowadzono do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Wynika z tego, iż miesiącem, w którym Spółka będzie mogła rozpocząć amortyzowanie przedmiotowych praw będzie miesiąc następujący po miesiącu wprowadzenia praw do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W założeniu zdarzenia przyszłego, wniesienie aportu nastąpi w formie aktu notarialnego, a zatem skuteczne przeniesienie prawa do znaków towarowych na Spółkę nastąpi w momencie zawarcia aktu notarialnego. Podobne stanowisko, potwierdzające stanowisko Spółki zajął Minister Finansów w wydanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego (nr IPPB3/423-784/10-4/MS, nr IPPB3/423-112/09-2/MB (winno być IPPB5/423-112/09-2/MB)).

Podsumowując Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku Jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) l wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Należy podkreślić, że stanowisko zaprezentowane w niniejszym wniosku zostało w pełni potwierdzone w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2011 r., nr IBPBI/2/423-352/11/JD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W interpretacji indywidualnej z dnia 06 grudnia 2011 r. IBPBI/2/423-1128/11/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, trwający rok podatkowy Spółki jest inny niż rok kalendarzowy, rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r. a zakończy się 31 grudnia 2011 r. Spółka będzie zatem miała obowiązek stosować do końca przyjętego (obecnego) roku podatkowego przepisy updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 – zwanej dalej „updop”), amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Jak stanowi art. 102 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej, wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. W myśl art. 105 ust. 1 i 2 ww. ustawy, na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji. Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 tej ustawy, prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Umowa o przeniesienie prawa, o którym mowa w ust. 1, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Natomiast stosownie do art. 120 ustawy prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne (art. 121 ww. ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 153 tej ustawy, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 162 ww. ustawy, dodaje ponadto, iż prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Przepisy art. 67 ust. 1-4 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 67 ust. 2 umowa o przeniesienie patentu wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Zgodnie z powyższym, podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od praw ochronnych na znaki towarowe (praw z rejestracji wzorów przemysłowych), zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

 • zostały nabyte przez podatnika,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania,
 • przewidywany okres ekonomicznej użyteczności wynosi co najmniej rok,
 • są przeznaczone do używania na potrzeby podatnika.

Zatem, jeżeli w związku z wniesieniem do Spółki przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą również prawa ochronne na znak towarowy i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, zachowana jest forma notarialna, to w takim przypadku dochodzi do skutecznego przeniesienia na spółkę tych praw, czyli ich nabycia. Wobec powyższego, skoro zgodnie z art. 16b ust. 1 updop, amortyzacji podlegają nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu ich przyjęcia do używania prawa, o których mowa w ustawie prawo własności przemysłowej, to w konsekwencji, spółka, do której został wniesiony wkład obejmujący prawo ochronne do znaku towarowego i prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, może na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 6 updop, dokonywać amortyzacji tych praw.

Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 16d ust. 2 updop, składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4.

Ponadto, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 16h ust. 3 w związku z art. 16h ust. 3a, przewiduje szczególny sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych dotyczących składników majątku nabytych w drodze wkładu niepieniężnego w formie przedsiębiorstwa. Należy jednak zauważyć, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym prawa ochronne do znaków towarowych i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki wnoszącej aport, dlatego też ww. artykuły nie będą miały zastosowania.

W świetle powyższych przepisów należy uznać, iż Spółka będzie uprawniona do amortyzacji wniesionych do niej praw do zarejestrowanych praw ochronnych na znaki towarowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzi ww. prawa do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że stanowisko Spółki w zakresie momentu rozpoczęcia amortyzacji od wniesionych aportem składników majątkowych jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego do końca 2010 r.

Należy zaznaczyć, że w niniejszej interpretacji określono skutki podatkowe wniesienia praw ochronnych do znaków towarowych i zarejestrowanych wzorów przemysłowych o jakich mowa w pytaniu Nr 3 wniosku. W interpretacji tej nie przedstawiono natomiast skutków podatkowych wniesienia praw ze zgłoszeń w UPRP (tj. praw, na które nie udzielono jeszcze prawa ochronnego i prawa z rejestracji w rozumieniu ww. ustawy prawo własności przemysłowej), gdyż nie zostały one objęte zakresem wniosku wynikającym z ww. pytania.

Nadmienić należy, iż w sprawach będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 2 wydano odrębne interpretacje.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.