1462-IPPB3.4510.953.2016.1.AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2016 r. (data wpływu 19 października 2016 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego (pytania numer 1 i 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego .

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: "Towarzystwo") jest podmiotem utworzonym w formie polskiej spółki akcyjnej, na podstawie Ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 291 t.j.; dalej "Ustawa"). Zgodnie z art. 27 Ustawy, powszechne towarzystwa mogą prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej, a przedmiotem ich działalności może być wyłącznie tworzenie i odpłatne zarządzanie funduszami emerytalnymi oraz ich reprezentowanie wobec osób trzecich (art. 29 ust. 1 Ustawy). Działalność ta jest zastrzeżona dla towarzystwa emerytalnego, które tworzy zarządza tylko jednym otwartym funduszem emerytalnym oraz może utworzyć i zarządzać tylko jednym dobrowolnym funduszem, chyba że w określonym czasie zarządzanie więcej niż, odpowiednio jednym otwartym funduszem lub dobrowolnym funduszem jest skutkiem przejęcia zarządzania przez inne towarzystwo albo połączenie towarzystw.

Dla prawidłowego funkcjonowania takiej działalności w skład majątku towarzystw mogą wchodzić m. in. aktywa trwałe takie jak wyposażenie, oprogramowanie, licencje jak również aktywa obrotowe. Dodatkowo towarzystwa emerytalne zobowiązane są do sporządzania sprawozdań finansowych, które podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Należy podkreślić, że towarzystwa emerytalne nie mogą prowadzić innej działalności gospodarczej niż ta określona w Ustawie. W praktyce więc działalność towarzystw emerytalnych sprowadza się do zarządzania funduszem emerytalnym (otwartym lub dobrowolnym) wykorzystaniem własnych aktywów i pracowników.

Aktualnie Towarzystwo jest organem Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: "OFE") którym zarządza i który reprezentuje wobec osób trzecich. Towarzystwo w przeszłości było również organem Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (dalej: "DFE"), jednakże zarządzanie DFE zostało przekazane na rzecz innego powszechnego towarzystwa emerytalnego. W związku z powyższym, działalność polegająca na zarządzaniu reprezentowaniu OFE stanowi jedyną działalność prowadzoną przez Towarzystwo. Towarzystwu przysługuje opłata za zarządzanie OFE w wysokości uzależnionej od wartości aktywów netto OFE, pobierana przez OFE opłaty od składki, o której mowa w art. 134 ust. 1 Ustawy oraz premie w wysokości uzależnionej od stopy wzrostu z inwestycji OFE na tle pozostałych otwartych funduszy inwestycyjnych.

OFE jest natomiast, zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy, osobą prawną, zarządzaną reprezentowaną przez Towarzystwo (odrębna masa majątkowa), którego główną działalnością jest gromadzenie środków pieniężnych oraz ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu. OFE jest osobą prawną typu fundacyjnego (jego istotą jest majątek) i jako takie nie ma żadnych własnych struktur korporacyjnych - funkcję organu OFE pełni Towarzystwo, które prowadzi wszystkie czynności związane z jego działalnością. OFE nie posiada także własnych pracowników (pracowników zatrudnia Towarzystwo).

Towarzystwo planuje przekazać zarządzanie OFE wraz ze zbyciem opisanych niżej składników materialnych i niematerialnych służących zarządzaniu OFE (dalej: "Przedmiot Transakcji") na rzecz innego powszechnego towarzystwa emerytalnego (dalej: "Nabywca"). Zbywając opisany poniżej zespół składników materialnych i niematerialnych służących zarządzaniu OFE (wraz ze zbyciem zarządzania OFE) Towarzystwo wyzbędzie się podstawowych składników swojego przedsiębiorstwa (przeniesie je na Nabywcę), co uniemożliwi dalsze jego funkcjonowanie.

Przekazanie zarządzania OFE na rzecz Nabywcy zostanie przeprowadzone na podstawie art. 66 ust. 1 Ustawy. W świetle ww. przepisu, powszechne towarzystwo emerytalne, które zamierza zrezygnować z prowadzenia dotychczasowej działalności, może, na podstawie umowy zawartej z innym powszechnym towarzystwem emerytalnym, przekazać mu zarządzanie otwartym funduszem. Przekazanie zarządzania OFE na rzecz Nabywcy będzie miało charakter odpłatny.

Z tytułu Przedmiotu Transakcji (stanowiącego jedyny przedmiot działalności przedsiębiorstwa Towarzystwa) Towarzystwu przysługuje wynagrodzenie w formie corocznego prawa do udziału w przyszłych przychodach Nabywcy (dalej: "Earn-Out" lub "Wynagrodzenie Zmienne"). Zgodnie z umową pomiędzy Towarzystwem a Nabywcą, część Earn-Out do wysokości wartości składników majątkowych Towarzystwa, stanowi zapłatę za te składniki, a pozostała część stanowi zapłatę za przejęcie przez Nabywcę zarządzaniem OFE.

Towarzystwo będzie nabywać prawo do otrzymania rocznego Earn-Out za dany rok kalendarzowy w najkrótszym możliwym terminie po odbyciu walnego zgromadzenia Nabywcy za ten rok, nie później niż w terminie do 30 maja następnego roku. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku niskich zysków Nabywcy, wypłata Earn-Out za dany rok może zostać odroczona dokonana w jednym z lat następnych. Możliwe jest również, że wypłata będzie następować jeszcze w końcu roku, za który Earn-Out jest należny, w tym na podstawie dokonanego oszacowania kwoty Earn-Out na podstawie dostępnych danych na koniec roku obrotowego Nabywcy. Prawo do Earn-Out będzie przysługiwało Towarzystwu przez okres 20 lat od daty, w której prawo do zarządzania OFE zostanie przeniesione przez Towarzystwo na Nabywcę. Kwota Earn-Out stanowić będzie odpowiedni procent kwoty przychodów netto Nabywcy za dany rok kalendarzowy. Przychody netto stanowić będą sumę opłat za zarządzanie i opłat składkowych naliczanych dla Nabywcy za dany rok kalendarzowy, wraz z środkami premiowymi, które w danym roku kalendarzowym przysługiwać będą Nabywcy. Przychód netto pomniejszony będzie o sumę kosztów regulacyjnych Nabywcy (w szczególności koszty wysyłki informacji do członków OFE o których mowa w art. 191 ust. 1 Ustawy) ponoszonych w danym roku.

W czasie każdego z pierwszych 36 miesięcy od przeniesienia prawa do zarządzania OFE, Earn-Out zostanie powiększony o kwotę 104.166,67 zł miesięcznie.

Z przyczyn o charakterze regulacyjnym, warunki przedmiotowej transakcji zostały określone w następujących dokumentach: umowie sprzedaży przedsiębiorstwa (w skład którego wchodzi między innymi prawo do zarządzania OFE) oraz stanowiącej integralną część transakcji umowie o przejęcie zarządzania OFE w trybie art. 66 ust. 1 Ustawy. Obie umowy zostały zawarte przez strony transakcji w jednym dniu i z intencją dokonania jednej transakcji. Zgodnie z art. 66 ust. 1a Ustawy, umowa o przejęcie zarządzania OFE stanie się skuteczna po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: "KNF") oraz zgody na koncentrację uzyskanej od właściwego organu, z chwilą wejścia w życie zmiany statutu OFE w zakresie firmy, siedziby i adresu towarzystwa zarządzającego OFE, wysokości jego kapitału zakładowego, składu akcjonariuszy towarzystwa oraz ilości posiadanych przez nich akcji, jak również sposobu reprezentacji OFE przez towarzystwo. W tym samym momencie skuteczna stanie się również umowa zbycia pozostałych elementów Przedmiotu Transakcji.

Wskutek zawarcia i wykonania umowy, Nabywca zgodnie z art. 66 ust. 2 Ustawy wstąpi w prawa i obowiązki Towarzystwa, a tym samym przejmie zarządzanie majątkiem OFE.

Jak Wnioskodawca wspomniał powyżej, w ramach opisanej wyżej transakcji, wraz z przejęciem

zarządzania OFE, Nabywca nabędzie również następujące składniki majątkowe:

 1. prawa wynikające z przenoszonych umów, w szczególności z Krajową Izbą Rozliczeniową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, umów z depozytariuszem subdepozytariuszami, umów o usługi maklerskie, umowy z agentem transferowym (w tym dotyczące wyceny portfela OFE oraz usługi w zakresie księgowości OFE, o ile na dzień przejęcia zarządzania OFE te usługi będą świadczone przez Agenta Transferowego), umów o usługi bankowe, o publikację ogłoszeń, umów o usługi samochodowe i o usługi ubezpieczeń samochodów, o usługi pocztowe i mailingu masowego oraz o wsparcie modeli wyceny,
 2. wszystkie i kompletne bazy danych i archiwa zawierające informacje o członkach OFE,
 3. pozostałe składniki niematerialne związane z zarządzaniem OFE, w tym prawa z licencji dotyczących serwisów internetowych, wszelki inne informacje zastrzeżone, takie jak wiedza specjalistyczna (know-how), a także tajemnice przedsiębiorstwa Towarzystwa dotyczące zarządzania OFE, tj. w szczególności licencje, systemy księgowe oraz systemy wsparcia jak oprogramowanie do wyceny portfela, do nadzoru nad limitami, do wykonywania obowiązków informacyjnych względem KNF, do rozliczania zagranicznych papierów wartościowych oraz praktyczna wiedza (know-how) pracowników Działu Inwestycji Towarzystwa zakresu zarządzania funduszami, w tym dotycząca określenia w regulacjach wewnętrznych zakresu działalności, podziału, obowiązków w obszarze zarządzania funduszem, a także budowania zespołu osób o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania powierzonych im obowiązków,
 4. dokumenty przedsiębiorstwa, tj. w szczególności umowy, których stroną stanie się Nabywca po dokonania przeniesienia zarządzania OFE, dokumenty dotyczące przekazywanych składników majątku takie jak gwarancje, dokumenty zakupu/oświadczenia o własności, korespondencja z organami administracji publicznej oraz z zewnętrznymi doradcami w sprawach związanych z przekazywanym przedsiębiorstwem, dokumenty związane działalnością inwestycyjną OFE, informacje związane z rejestrem członków OFE, istniejące w Towarzystwie dokumenty związane z księgowością OFE oraz inne istniejące w Towarzystwie dokumenty związane z OFE,
 5. składniki materialne, w tym środki trwałe jak sprzęt biurowy czy samochody, wyposażenie oraz inne ruchomości wskazane szczegółowo w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa,
 6. roszczenia i należności Towarzystwa związane z zarządzaniem OFE, wynikające z zobowiązań ustawowych lub umownych,
 7. środki pieniężne w kwocie odpowiadającej zobowiązaniom związanym z rezerwą na zwrot pobranych opłat składkowych od nienależnych składek członkowskich ujętą w księgach Towarzystwa stanowiące w ocenie Towarzystwa (wraz z przekazywanym zarządzaniem OFE) przedsiębiorstwo o którym mowa w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 121, "Kodeks Cywilny").

Ponadto, Nabywca planuje, że wraz z przeniesieniem wskazanego wyżej zespołu składników materialnych i niematerialnych, przejmie od Towarzystwa pracowników odpowiedzialnych za inwestycje w OFE, tj. analityków i menedżerów Funduszu w trybie przejęcia zakładu pracy zgodnie art. 231 Kodeksu pracy (w ocenie Wnioskodawcy nie jest jednak wykluczone, iż z przyczyn niezależnych od woli stron, w pojedynczych przypadkach niektórzy pracownicy złożą skutecznie wypowiedzenie stosunku pracy i nie przejdą wraz z zespołem składników materialnych niematerialnych do Nabywcy).

Z transakcji zostaną wyłączone następujące składniki materialne i niematerialne, stanowiące majątek Towarzystwa:

 1. ruchomości Towarzystwa, które nie zostały wymienione w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa jako przenoszone aktywa, takie jak samochody osobowe, komputery osobiste i sprzęt biurowy,
 2. prawa wynikające z umowy najmu powierzchni biurowej zajmowanej przez Towarzystwo, gdyż Nabywca dysponuje własną powierzchnią umożliwiająca prowadzenie działalności,
 3. umowy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi outsourcingowe,
 4. prawa wynikające z umów rachunków bankowych zawartych przez Towarzystwo wraz ze zdeponowanymi tam środkami pieniężnymi,
 5. umowy zawarte pomiędzy Towarzystwem a jego podmiotami powiązanymi,
 6. obligacje krótkoterminowe i długoterminowe (inwestycje Towarzystwa), oraz prawa wynikające z umów dotyczących rachunku inwestycyjnego Towarzystwa niezwiązanego z OFE,
 7. licencje na programy komputerowe używane przez Towarzystwo, które nie zostały wymienione w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa,
 8. księgi rachunkowe Towarzystwa (inne niż księgi rachunkowe OFE),
 9. wszelkie roszczenia Towarzystwa dotyczące zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych do daty przejęcia zarządzania OFE.

Przejęcie zarządzania OFE wraz z nabyciem opisanego powyżej zespołu składników materialnych i niematerialnych, jak również części pracowników Towarzystwa, umożliwi Nabywcy prowadzenie (kontynuowanie) działalności związanej z zarządzeniem oraz reprezentowaniem OFE.

W rezultacie przeprowadzonej transakcji, Nabywca przejmie wyłączny przedmiot działalności Towarzystwa, jakim jest zarządzanie i reprezentowanie OFE (wraz z kluczowymi pracownikami i aktywami służącymi bardziej efektywnemu prowadzeniu działalności przez Nabywcę).

Zgodnie z dyspozycją art. 66 ust. 1b Ustawy, w terminie miesiąca od daty, w której Umowa przekazanie Nabywcy zarządzania OFE stanie się skuteczna, będzie musiało nastąpić otwarcie likwidacji Towarzystwa. Sposób zakończenia działalności Towarzystwa nie jest w sposób szczególny uregulowany przepisami Ustawy, zatem zastosowanie znajdą przepisy rozdziału VII (art. 459-478) ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, "KSH"). Podstawą rozwiązania Towarzystwa będzie uchwała walnego zgromadzenia Towarzystwa (art. 459 pkt 2 KSH). Sam proces likwidacji Towarzystwa będzie przebiegać zgodnie z przepisami art. 459-478 KSH.

Przed dokonaniem likwidacji Towarzystwa rozważane są (po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody KNF) wypłata dywidendy lub obniżenie kapitału Towarzystwa połączone z wypłatą środków pieniężnych jedynemu akcjonariuszowi Towarzystwa, tj. L. AB, będącemu spółką z siedzibą w Szwecji (dalej: "L."). L. posiada 100% akcji Towarzystwa nieprzerwanie przez okres przekraczający dwa lata. L. podlega w Szwecji opodatkowaniu od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania (jest rezydentem podatkowym Szwecji).

Ponadto, przed rozpoczęciem procesu likwidacji, Towarzystwo rozważa zbycie praw i obowiązków wynikających z dokumentów transakcyjnych dotyczących OFE (tj. umowy sprzedaży przedsiębiorstwa oraz umowy przejęcia zarządzania OFE) wraz z innymi umowami pozostałymi po przejęciu zarządzania OFE przez Nabywcę, z wyłączeniem uprawnienia do otrzymywania płatności o charakterze Earn-out, do wypłaty których zobowiązany będzie Nabywca (dalej - "Cesja"). Umowa Cesji będzie przewidywała wynagrodzenie należne Towarzystwu w zamian za przeniesienie praw i obowiązków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy opisana w niniejszym wniosku wypłata, przez Towarzystwo na rzecz L., dywidendy lub środków pieniężnych w związku z obniżeniem kapitału Towarzystwa, która miałaby miejsce przed otwarciem jego likwidacji, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego w Polsce na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 476 t.j.; dalej: "Ustawa o CIT"), z uwzględnieniem 26 ust. 1c oraz ust. 1f Ustawy o CIT, a tym samym Towarzystwo dokonując takiej wypłaty nie będzie zobowiązane, jako płatnik, do pobrania zapłaty podatku dochodowego?
 2. Czy opisane w niniejszym wniosku przeniesienie praw i obowiązków na podstawie Cesji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, ponieważ zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.; dalej: "Ustawa o VAT") miejscem świadczenia tych usług będzie miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej, czyli w przedmiotowej sprawie Szwecja?
 3. Czy przekazanie akcjonariuszowi Towarzystwa, w wyniku likwidacji Towarzystwa, składników majątku opisanych w niniejszym wniosku (tj. wypłata środków pieniężnych oraz wydanie pozostałych składników majątku Towarzystwa, w tym wierzytelności z tytułu Earn­out) będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT, z uwzględnieniem art. 26 ust. 1c oraz ust. 1f Ustawy o CIT, a tym samym Towarzystwo dokonując takiej wypłaty/wydania składników majątku nie będzie zobowiązane, jako płatnik, do pobrania i zapłaty podatku dochodowego?
 4. Czy w świetle art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opisane w niniejszym wniosku przeniesienie, w wyniku likwidacji Towarzystwa, bieżących i przyszłych wierzytelności z tytułu Eam-out na akcjonariusza, tj. L. nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT w Polsce?

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, oznaczone numerem 1 oraz numerem 3. Natomiast wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w pozostałym zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług (pytanie numer 2 i 4) podlega odrębnemu rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1.

W opinii Wnioskodawcy, opisana w niniejszym wniosku wypłata przez Towarzystwo dywidendy lub środków pieniężnych w związku z obniżeniem kapitału Towarzystwa, na rzecz L., dokonana przed otwarciem likwidacji Towarzystwa, będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w Polsce zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT, a tym samym Towarzystwo dokonując takiej wypłaty nie będzie zobowiązane, jako płatnik, do pobrania i zapłaty podatku dochodowego.

Co do zasady, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT, wypłata dywidendy lub innych przychodów uzyskiwanych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (w tym dochodu z umorzenia udziałów/akcji) przez polską spółkę akcyjną na rzecz osoby prawnej,, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% wypłacanej kwoty. Na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o CIT Obowiązaną do potrącenia tego podatku oraz odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego jest spółka, która dokonuje wypłaty.

Dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, stosownie do art. 22 ust. 4 pkt 1-4 Ustawy o CIT, są jednak zwolnione od podatku, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę iub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,
 4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
  1. spółka, o której mowa w pkt 2, albo
  2. zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

Ponadto warunkiem zwolnienia dywidendy od podatku jest posiadanie przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach polskiej osoby prawnej udziałów lub akcji w wysokości wskazanej w pkt 3 nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a Ustawy ó CIT). Dwuletni okres uważa się za zachowany, nawet jeśli upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów) (art. 22 ust. 4b Ustawy o CIT).

Zgodnie z art. 26 ust. 1c Ustawy o CIT, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat m.in. dywidend oraz kwot należnych z tytułu obniżenia kapitału, stosują zwolnienie określone w art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o CIT:

 1. jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub
 2. istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Z kolei, zgodnie z art. 26 ust. 1f, powyższe zwolnienie stosuje się pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4.

W świetle wskazanych regulacji, po spełnieniu warunku dotyczącego obowiązku uzyskania certyfikatu potwierdzającego rezydencję podatkową L. oraz złożenia przez L. oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1f, w przypadku wypłaty przez Towarzystwo dywidendy na rzecz L. lub wypłaty na rzecz L. środków pieniężnych przez Towarzystwo w związku z obniżeniem kapitału Towarzystwa, Towarzystwo, jako płatnik, nie będzie zobowiązane do potrącenia podatku dochodowego od osób prawnych. Powyższe wynika : z faktu, iż w analizowanym przypadku spełnione będą wszystkie przesłanki określone w art. 22 ust. 4 pkt 1-4 Ustawy o CIT i uprawniające do zastosowania zwolnienia dla wypłacanych środków. W szczególności:

 1. wypłacającym dywidendę oraz kwoty należne z tytułu obniżenia kapitału (tj. przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) będzie Towarzystwo, tj. spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę oraz zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. uzyskującym dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w postaci dywidendy oraz kwot należnych z tytułu obniżenia kapitału będzie L., spółka będąca szwedzkim rezydentem podatkowym (tj. osoba prawna podlegająca w Szwecji opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania),
 3. L. posiada 100% akcji Towarzystwa (tak więc spełniony jest warunek posiadania bezpośrednio co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę/inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych). L. posiada przedmiotowe akcje nieprzerwanie przez okres przekraczający dwa lata.

W konsekwencji uznać należy, że Towarzystwo z uwagi na zastosowanie zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 pkt 1-4 Ustawy o CIT nie będzie zobowiązane do potrącenia podatku od dywidend wypłacanych na rzecz L. jak również od kwot wypłacanych L. z tytułu obniżenia kapitału Towarzystwa, o ile otrzyma: (i) certyfikat rezydencji potwierdzający, że L. podlega w Szwecji opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz (ii) oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1f Ustawy o CIT wskazujące, iż L. nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ad. 3.

W opinii Wnioskodawcy, opisane w niniejszym wniosku przekazanie akcjonariuszowi Towarzystwa, w wyniku likwidacji Towarzystwa, składników majątku (tj. wypłata środków pieniężnych oraz wydanie pozostałych składników majątku Towarzystwa, w tym wierzytelności z tytułu Earn-out) będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT, z uwzględnieniem art. 26 ust. 1c oraz ust. 1f Ustawy o CIT, a tym samym Towarzystwo dokonując takiej wypłaty/wydania składników majątku nie będzie zobowiązane, jako płatnik, do pobrania i zapłaty podatku dochodowego.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o CIT, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych. W takiej sytuacji, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 22 Ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją w części stanowiącej koszt jego nabycia bądź objęcia. Kwota przewyższająca koszt nabycia stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej podlegający, co do zasady, opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym.

Dochody z dywidend lub innych przychodów uzyskiwanych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w tym, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, stosownie do art. 22 ust. 4 pkt 1-4 Ustawy o CIT(oraz z uwzględnieniem art. 26 ust. 1c oraz ust. 1f Ustawy o CIT), podlegają jednak zwolnieniu od podatku, jeśli spełnione zostaną łącznie warunki wskazane w w/w przepisach (warunki te zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do pytania 1).

W świetle wskazanych regulacji, w przypadku wypłaty na rzecz L. środków pieniężnych w wyniku likwidacji Towarzystwa oraz wydania na rzecz L. pozostałych składników majątku Towarzystwa, w tym wierzytelności z tytułu Earn-out, Towarzystwo, jako płatnik, nie będzie zobowiązane do potrącenia podatku dochodowego od dokonanych wypłat i wydanych na rzecz L. składników majątku. Powyższe wynika z faktu, iż w analizowanym przypadku spełnione będą wszystkie przesłanki określone w art. 22 ust. 4 pkt 1 -4 Ustawy o CIT i uprawniające do zastosowania zwolnienia. W szczególności:

 1. podmiotem dokonującym wypłaty / wydania składników majątku w następstwie likwidacji będzie Towarzystwo, tj. spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. podmiotem uzyskującym przychody z tytułu uzyskania składników majątku w następstwie likwidacji będzie L., spółka będąca szwedzkim rezydentem podatkowym (tj. osoba prawna podlegająca w Szwecji opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania),
 3. L. posiada 100%akcji Towarzystwa (tak więc spełniony jest warunek posiadania bezpośrednio co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych). L. posiada przedmiotowe akcje nieprzerwanie przez okres przekraczający dwa lata.

W konsekwencji uznać należy, że Towarzystwo z uwagi na zastosowanie zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 pkt 1-4 Ustawy o CIT nie będzie zobowiązane do potrącenia podatku u źródła od dokonywanej wypłaty / wydania składników majątki w związku z likwidacją, o ile otrzyma: (i) certyfikat rezydencji potwierdzający, że L. podlega w Szwecji opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz (ii) oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1f Ustawy o CIT wskazujące, iż L. nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie pytań numer 1 i 3, jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016r. poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.