Majątek wspólny małżonków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to majątek wspólny małżonków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
gru

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego poprzez przesunięcie ww. prawa w drodze umowy darowizny z majątku wspólnego małżonków do majątku osobistego Wnioskodawczyni.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawczyni dokonując sprzedaży w 2018 r. lub 2019 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego musi zapłacić podatek dochodowy z tytułu tej sprzedaży? Czy ograniczenie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej poprzez przesunięcie prawa do lokalu mieszkalnego z majątku wspólnego małżonków do majątku osobistego Wnioskodawczyni stanowi podstawę nabycia ww. prawa? Zdaniem Wnioskodawczyni, nie musi Ona płacić podatku dochodowego od osób fizycznych ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a przesunięcie z majątku wspólnego małżonków do majątku osobistego nie stanowi ponownego nabycia ww. prawa. Na poparcie tej tezy Wnioskodawczyni przytacza wyroki sądów administracyjnych: Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 313/14 oraz z dnia 13 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1110/14, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Kr 37/17. Zważywszy również na racjonalność działania podatnika, który był przecież właścicielem wspólnie z małżonkiem ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego już od 2005 r., i miał świadomość, że nie dokonując czynności w 2016 r. mógł ze względu na upływ pięcioletniego okresu posiadania nieruchomości od daty jej nabycia, dokonać sprzedaży będąc w tej sytuacji zwolnionym z obowiązku podatkowego. Ponadto, Naczelny Sąd Administracyjny w powołanych wyrokach stwierdził, bazując na orzecznictwie, że małżeńskich umów majątkowych nie można utożsamiać ze zbyciem ani z nabyciem poszczególnych składników majątku, ani nabyciem udziałów w tym majątku.

2018
8
gru

Istota:

Czy w związku z opisanym stanem faktycznym przychód uzyskany ze sprzedaży w dniu 19 czerwca 2018 r. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

Argumenty zawarte w ww. uchwale są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału w nieruchomości dojdzie w wyniku dokonania umownego podziału majątku wspólnego małżonków. W wyniku podziału majątku dorobkowego następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego wcześniej nabytego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tą datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej, sposób podziału wspólnego majątku małżeńskiego) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. W przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca 1990 roku i z tego względu sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2018
2
lis

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków po przyznaniu na wyłączną własność jednemu z nich i następnie jej sprzedaż.

Fragment:

(...) majątku wspólnego małżonków, tj. 2004 r. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Z godnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.

2018
7
lip

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego do majątku wspólnego

Fragment:

W ocenie Sądu błędne jest zatem stanowisko, zgodnie z którym w wyniku częściowego podziału majątku wspólnego, na mocy którego ustanowione odrębne prawo własności do lokalu mieszkalnego otrzymała Skarżąca, czyli przeniesienia tego prawa z majątku wspólnego małżonków do majątku osobistego jednego z małżonków, ten małżonek nabył po raz drugi to prawo - z uwagi na okoliczność, że częściowy podział majątku wspólnego nie był ekwiwalentny w naturze, ponieważ, z uwagi na istotę wspólności majątkowej małżeńskiej, nie było możliwe wyodrębnienie przypadającego każdemu z małżonków udziału w tym prawie już podczas pierwotnego, wspólnego nabycia. W związku z powyższym wadliwy jest pogląd organu, zgodnie z którym Skarżąca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabyła w 1998 r. jedynie w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej, ponieważ, z uwagi na istotę wspólności majątkowej małżeńskiej, nie było możliwe wyodrębnienie przypadającego każdemu z małżonków udziału w nieruchomości już podczas pierwotnego, wspólnego jej nabycia. Zdaniem Sądu uprawnione jest stanowisko, że w sytuacji, w której Skarżąca wraz z małżonkiem nabyła w 1998 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które następnie wskutek częściowego podziału majątku wspólnego zostało przeniesione do majątku odrębnego, i które następnie - po ustanowieniu odrębnej własności lokalu oraz przeniesieniu prawa własności na rzecz Skarżącej - odpłatnie zbyła, za datę nabycia, od której liczony jest 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., należy przyjąć datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli 1998 r.

2018
10
mar

Istota:

Czy kwota stanowiąca cenę sprzedaży nieruchomości, którą zapłacili małżonkowie zbywcy nieruchomości, a którą to kwotę odziedziczyła żona, jako spadkobierca zbywcy, stanowi dla żony przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawczyni nie zamierza przenosić przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego małżonków. Nie zamierza również zwracać z majątku osobistego do majątku wspólnego małżonków ceny sprzedaży wpłaconej sprzedającej w 2012 r. Mąż Wnioskodawczyni nie zamierza dochodzić od niej przeniesienia ww. prawa do majątku wspólnego małżonków. Mąż Wnioskodawczyni nie zamierza dochodzić zwrotu zapłaconej ceny sprzedaży z majątku osobistego Wnioskodawczyni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w niniejszej sprawie Wnioskodawczyni osiągnie/osiągnęła przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, skoro pomiędzy małżonkami nie dojdzie ani do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, ani do przeniesienia własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z majątku osobistego Wnioskodawczyni do majątku wspólnego małżonków, ani do zwrotu z majątku osobistego Wnioskodawczyni ceny sprzedaży zapłaconej w 2012 r.? Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z wyżej opisanymi zdarzeniami, nie osiągnie i nie osiągnęła Ona żadnego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nabycie przez Wnioskodawczynię przedmiotowego spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu mieszkalnego w drodze spadku podlegało przepisom ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.

2018
7
lut

Istota:

Skutki podatkowe zbycia nieruchomości.

Fragment:

(...) majątku wspólnego małżonków. W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej datą nabycia nieruchomości będzie zatem dzień nabycia tej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, co miało miejsce w 1978 r. ” Mając zatem na uwadze wywód prawny przeprowadzony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 września 2017 r. sygn. akt I SA/Po 1519/16 stwierdzić, że za datę nabycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości należy uznać 1978 r., kiedy to ww. nieruchomość nabyta została do majątku wspólnego małżonków. Zatem, odpłatne zbycie przedmiotowej nieruchomości, nie będzie stanowiło źródła przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ upłynęło pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Odnosząc się do wskazanych przez Wnioskodawczynię wyroków sądów administracyjnych, wskazać należy, że zawarte w nich rozstrzygnięcia dotyczą indywidualnych spraw i wobec tego nie mogą zostać wprost odniesione do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2017
7
gru

Istota:

Czy od przychodu uzyskanego w roku 2015 ze sprzedaży przedmiotowego lokalu, w szczególności od odziedziczonego po mężu udziału w tym lokalu wynoszącego 1/2, objętego wspólnością majątkową małżeńską, Wnioskodawczyni – wdowa zobowiązana jest zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, w sytuacji gdy do nabycia lokalu do majątku wspólnego małżonków doszło w dniu 8 marca 2006 roku?

Fragment:

(...) majątku wspólnego małżonków. W konsekwencji, sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość dokonana w dniu 12 listopada 2015 r. nabytego przez Wnioskodawczynię w dniu 8 marca 2006 r. nie stanowi źródła przychodu i nie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia stanu faktycznego, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 października 2016 r. sygn. akt I SA/Gd 910/16. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2017
28
cze

Istota:

Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków

Fragment:

(...) majątku wspólnego małżonków – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim. W okresie obowiązywania ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej małżonka Wnioskodawcy objęła certyfikaty inwestycyjne w funduszu inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą w Polsce. Cena emisyjna objętych certyfikatów została opłacona ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków. Jako uczestnik funduszu inwestycyjnego ujawniony w ewidencji uczestników figuruje małżonka Wnioskodawcy, która objęła certyfikaty inwestycyjne. Następnie małżonkowie w drodze umowy majątkowej małżeńskiej ustanowili ustrój rozdzielności majątkowej całkowitej. W ramach podziału majątku wspólnego małżonkowie rozważają przeniesienie przez małżonkę na Wnioskodawcę w drodze umowy o podział majątku wspólnego całości lub części wspomnianych certyfikatów inwestycyjnych (nabytych przez małżonkę Wnioskodawcy w okresie obowiązywania ustroju wspólności za środki pochodzące z majątku wspólnego).

2017
19
sty

Istota:

Opodatkowanie sprzeda?y nieruchomooci po podziale maj1tku wspólnego.

Fragment:

Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy z chwil1 zawarcia ma3?enstwa powstaje miedzy ma3?onkami z mocy ustawy wspólnooa maj1tkowa (wspólnooa ustawowa) obejmuj1ca przedmioty maj1tkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje ma3?onków lub przez jednego z nich (maj1tek wspólny). Przedmioty maj1tkowe nieobjete wspólnooci1 ustawow1 nale?1 do maj1tku osobistego ka?dego z ma3?onków. Wspólnooa wynikaj1ca ze stosunku ma3?enstwa jest wspó3w3asnooci1 31czn1. Cech1 charakterystyczn1 tego typu wspó3w3asnooci jest to, i? niemo?liwe jest ustalenie wielkooci udzia3u ma3?onków we wspó3w3asnooci (wspó3w3asnooa bezudzia3owa) oraz ?aden z ma3?onków w czasie jej trwania nie mo?e rozporz1dzaa swymi prawami do maj1tku wspólnego. Opisany ustrój maj1tkowy trwa do ustania lub uniewa?nienia ma3?enstwa albo orzeczenia separacji, chyba ?e w czasie trwania zwi1zku ma3?enskiego: 1) ma3?onkowie zawarli ma3?ensk1 umowe maj1tkow1, 2) z wa?nych powodów na ?1danie jednego z ma3?onków s1d orzek3 zniesienie wspólnooci, 3) wspólnooa usta3a z mocy prawa na skutek ubezw3asnowolnienia lub og3oszenia upad3ooci jednego z ma3?onków. Jak wynika bowiem z art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego ma3?onkowie mog1 przez umowe zawart1 w formie aktu notarialnego wspólnooa ustawow1 rozszerzya lub ograniczya albo ustanowia rozdzielnooa maj1tkow1 lub rozdzielnooa maj1tkow1 z wyrównaniem dorobków (umowa maj1tkowa). Umowa taka mo?e poprzedzaa zawarcie ma3?enstwa. Stosownie do art. 1037 Kodeksu cywilnego w zwi1zku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego podzia3 maj1tku wspólnego mo?e nast1pia b1dY na mocy umowy miedzy ma3?onkami, b1dY na mocy orzeczenia s1du na ?1danie któregokolwiek z ma3?onków.

2016
22
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości.

Fragment:

W konsekwencji, spłata dokonana przez Zainteresowaną na rzecz byłego męża jest wydatkiem dokonanym z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej. Nie stanowi wydatku na nabycie przedmiotowego lokalu. Do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego zaliczyć należy wkład mieszkaniowy wniesiony w celu uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, który po podziale majątku wspólnego małżonków przypadł w całości Wnioskodawczyni. W rezultacie, stanowisko Wnioskodawczyni, według którego podatek dochodowy w ogóle nie wystąpi należało uznać za nieprawidłowe. Na marginesie należy podać, że po myśli art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy podatkowej, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.