Majątek wspólny małżonków | Interpretacje podatkowe

Majątek wspólny małżonków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to majątek wspólny małżonków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT czynności związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków.
Fragment:
W związku z zamiarem zawarcia umowy o podział majątku obejmującą między innymi powyższą nieruchomość, na której Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą, Wnioskodawca prosi o interpretację przepisów zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie określenia skutków podatkowych związanych z umownym podziałem majątku wspólnego małżonków. Czy wchodząca do tej pory w skład majątku wspólnego powyższa nieruchomość, na której Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą oraz określone ruchomości na mocy umownego podziału majątku wspólnego małżonków wywoła konieczność uiszczenia z tytułu tego zdarzenia podatku od towarów i usług... Wnioskodawca nadmienił, że w wyniku podziału majątku nieruchomość nr 3/13 położona w ...., na której prowadzi działalność gospodarczą przypadnie Zainteresowanemu w całości, zaś nieruchomość składająca się z działek nr 843 i 1129 położona w .... Jego żonie. Podział majątku nastąpi bez spłat i dopłat, a przypadające małżonkom prawa własności mają równe wartości. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy prawa do nieruchomości i ruchomości będące częścią majątku wspólnego małżonków, a które w wyniku podziału majątku przechodzą tylko na jednego z małżonków, taka czynność nie podlega podatkowi od towarów i usług. Zainteresowany uważa, że wyżej opisana czynność nie podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.
2015
12
maj

Istota:
W zakresie określenia skutków podatkowych związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków
Fragment:
W wyniku podziału majątku wspólnego Wnioskodawca otrzyma dotychczas prowadzone przedsiębiorstwo, natomiast małżonka Wnioskodawcy otrzyma dotychczas prowadzone przedsiębiorstwo, dodatkowo otrzyma majątek niewchodzący w skład żadnego z przedsiębiorstw małżonków, a wchodzący do majątku wspólnego małżonków oraz dopłatę w pieniądzu w wysokości 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) z majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. W wyniku podziału majątek Wnioskodawcy, który otrzymał tylko przedsiębiorstwo stanowi więcej niż połowę majątku wspólnego, będzie większy niż majątek małżonki Wnioskodawcy, która otrzymała cały pozostały majątek, ze względu na fakt, iż przedsiębiorstwo Wnioskodawcy jest większe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku, gdy na mocy umownego podziału majątku wspólnego małżonków, z których każdy prowadzi swoją własną działalność gospodarczą, prawa do rzeczy (ruchomości i nieruchomości) wchodzące do tej pory w skład majątku wspólnego i równocześnie będące składnikiem firmy S. Z. PHU do majątku Wnioskodawcy tj. S. Z. i zarazem pozostaną składnikiem firmy S. Z. PHU,. wówczas czy Wnioskodawca będzie zobowiązany z tytułu tego zdarzenia do uiszczenia podatku od towarów i usług (VAT)... Stanowisko Wnioskodawcy: W przypadku, gdy prawa do nieruchomości i ruchomości będące częścią majątku wspólnego małżonków, a które w wyniku podziału tego majątku przechodzą tylko na jednego z małżonków, taka czynność nie podlega podatkowi od towarów i usług.
2014
30
mar

Istota:
Jak opodatkować sprzedaż kamienicy mieszkalno- usługowej?
Fragment:
Aktem notarialnym z dnia 30 maja 2003 r. oboje małżonkowie zawarli "majątkową umowę małżeńską", w której oświadczyli i postanowili, że na mocy tej umowy z dniem jej zawarcia wyłączają całkowicie ustawową majątkową wspólność małżeńską – co do majątku nabytego przez oboje lub jedno z nich w czasie trwania małżeństwa i wprowadzili rozdzielność majątkową. Jednocześnie w tym dniu wystąpili do sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych - załączając ww. "majątkową umowę małżeńską" z dnia 30 maja 2003 r. o dokonanie wpisu w księgach wieczystych jako współwłaścicieli: po 1/2 części na zasadach ustawowej wspólności. W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż w ww. budynku nie istnieją lokale stanowiące odrębny przedmiot własności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wnioskodawca będzie zmuszony zaliczyć do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany przychód z odpłatnego zbycia 1/2 części kamienicy i opodatkować go w ramach ww. działalności podatkiem dochodowym od osób fizycznych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem wnioskodawcy, odpowiedź na powyższe pytanie powinna być dla niego korzystna i sprowadzać się do stwierdzenia, że sprzedaż ww. kamienicy winna być wolna od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ujął w ewidencji środków trwałych lokale użytkowe o łącznej powierzchni 488,0 m 2 , ale stanowiły one 47,80% całkowitej powierzchni użytkowej budynku - określonej w akcie notarialnym z dnia nabycia kamienicy stanowiącej segment mieszkalno-usługowy wynoszącej łącznie 1021,0 m 2 .
2013
20
lis

Istota:
Jak opodatkować sprzedaż kamienicy mieszkalno- usługowej?
Fragment:
Burmistrz Miasta decyzją dokonał przekształcenia na rzecz wnioskodawczyni i jej małżonka prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności działki, o łącznej powierzchni 0,0550 ha, zapisanego w księdze wieczystej, prowadzonej przez wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Aktem notarialnym z dnia 30 maja 2003 r. oboje małżonkowie zawarli "majątkową umowę małżeńską", w której oświadczyli i postanowili, że na mocy tej umowy z dniem jej zawarcia wyłączają całkowicie ustawową majątkową wspólność małżeńską – co do majątku nabytego przez oboje lub jedno z nich w czasie trwania małżeństwa i wprowadzili rozdzielność majątkową. Jednocześnie w tym dniu wystąpili do sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych - załączając ww. "majątkową umowę małżeńską" z dnia 30 maja 2003 r. o dokonanie wpisu w księgach wieczystych jako współwłaścicieli: po 1/2 części na zasadach ustawowej wspólności. W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż w ww. budynku nie istnieją lokale stanowiące odrębny przedmiot własności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wnioskodawczyni miałaby wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychody z odpłatnego zbycia 1/2 części ww. kamienicy... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem wnioskodawczyni, nigdy nie wykorzystywała na potrzeby związane z działalnością gospodarczą nabytej w dniu 21 czerwca 1993 r. wspólnie z mężem ww. kamienicy.
2013
15
lis

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Zatem pojęcie to należy rozumieć szeroko, tzn., że nabycie nieruchomości następuje z chwilą uzyskania prawa własności do nieruchomości, bez względu na charakter czynności prawnej, na podstawie której doszło do przysporzenia majątkowego w postaci własności rzeczy. W przypadku rozszerzenia wspólności majątkowej na przedmiot majątkowy, który uprzednio znajdował się w majątku osobistym podatnika lub jego małżonka, a w wyniku umowy majątkowej małżeńskiej wszedł w skład majątku dorobkowego, odpowiedzialność majątkiem wspólnym obejmuje ten przedmiot, lecz dopiero od momentu, kiedy wszedł on do majątku wspólnego. Według tego też momentu należy dokonywać oceny prawnej tego zdarzenia. Zatem zawarta przez małżonków umowa rozszerzająca wspólność ustawową o przedmiot wchodzący w skład majątku odrębnego jednego z nich jest umową zbycia tego przedmiotu. Taki charakter tej czynności jest niezależny od sposobu nabycia przez małżonka przedmiotu rozporządzenia. Skoro – na skutek zawarcia umowy rozszerzającej wspólność ustawową – jeden z małżonków zbywa na rzecz drugiego nieruchomość, to uznać należy, że następuje nabycie tej nieruchomości przez drugiego z nich. Rozporządzeniem nieodpłatnym jest więc włączenie w drodze umowy zawartej przez małżonków nieruchomości nabytej przez jednego z nich, do majątku wspólnego.
2013
27
paź

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości, nabytej w części w 1994 r. oraz w części w drodze podziału majątku wspólnego ze spłatą w 2010 r. (podział majtku obejmował kilka składników majątku).
Fragment:
Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że w przedmiotowym przypadku podział majątku wspólnego małżonków dokonany w 2010 r. nie był faktycznie ekwiwalenty w naturze dla każdej ze stron. Każda ze stron nie otrzymała bowiem majątku o równiej wartości, a taki majątek winna otrzymać biorąc pod uwagę fakt, że udziały obojga małżonków z chwilą ustania małżeństwa były równe i wynosiły po 50% w majątku wspólnym, na co wskazała wnioskodawczyni. Składnikami majątku wspólnego małżonków podlegającymi podziałowi były bowiem: nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem i pomieszczeniami przynależnymi (garażem i piwnicą), ruchomości i nakłady na majątek osobisty wnioskodawczyni. Łączna wartość ww. składników majątku wspólnego małżonków wynosiła 209.505 zł, a więc wartość udziału każdego z byłych małżonków – 104.752,50 zł (209.505 zł : 2 = 104.752,50 zł). W wyniku podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni otrzymała majątek o łącznej wartości 113.700 zł natomiast były małżonek wnioskodawczyni w wyniku tego podziału otrzymał majątek o wartości 95.805 zł. Ponadto o braku ekwiwalentności jasno świadczy fakt, iż wnioskodawczyni została zobowiązana do dopłaty na rzecz męża w wysokości 23.047 zł.
2013
26
mar

Istota:
Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2012 r. (data wpływu 23 sierpnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków. We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca wraz z byłą żoną zakupił w 2009 r. mieszkanie, które było przedmiotem współwłasności. Na zakup tego mieszkania został zaciągnięty kredyt hipoteczny. W dniu 31 października 2011 r. został ustanowiony ustrój rozdzielności majątkowej oraz został dokonany podział majątku wspólnego w formie aktu notarialnego, na mocy którego była małżonka otrzymała na wyłączną własność przedmiotowy lokal mieszkalny. Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami aktu notarialnego była małżonka zobowiązała się do samodzielnej spłaty wymagalnych rat kredytowych oraz wszystkich wierzytelności wobec banku, związanych z kredytem bankowym dotyczącym lokalu mieszkalnego. W dniu 29 lutego 2012 r. został orzeczony rozwód. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zostanie dokonane wykreślenie Wnioskodawcy z umowy kredytu hipotecznego, a w Jego miejsce do długu przystąpią rodzice byłej małżonki.
2013
28
lut

Istota:
Określenie opodatkowania dla sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę nabytej do współwłasności małżeńskiej.
Fragment:
Jeśli zatem przedmiotem dostawy jest nieruchomość gruntowa stanowiąca majątek wspólny małżonków, to podatnikiem podatku od towarów i usług w okolicznościach wskazanych w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług będzie ten małżonek, który dokonuje dostawy we własnym imieniu (który jest stroną czynności prawnej). Tak więc w zaistniałej sytuacji, skoro dostawa przedmiotowej nieruchomości jest dokonywana przez jednego z małżonków (Wnioskodawcę), podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu wskazanej dostawy będzie ten z małżonków, który dokonał czynności podlegającej opodatkowaniu, tj. Wnioskodawca. <...> Reasumując, <...> należy uznać, iż w związku z art. 29 ust. 1 ustawy, Wnioskodawca występując w charakterze podatnika podatku od towarów i usług jest zobowiązany opodatkować przedmiotową dostawę nieruchomości, przyjmując za podstawę opodatkowania całość kwoty należnej z tytułu sprzedaży pomniejszonej o kwotę należnego podatku ”. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy z tytułu sprzedaży nieruchomości w Katowicach, spoczywały na Wnioskodawczyni jakiekolwiek obowiązki rozliczeniowe związane z podatkiem VAT ... Czy z tytułu przyszłych transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, odbywających się w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego, będą na Zainteresowanej spoczywały jakiekolwiek obowiązki rozliczeniowe związane z podatkiem VAT ...
2012
10
paź

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży akcji nabytych w części przed 01.01.2004 r. w ramach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej oraz w części w spadku w 2011 r. po mężu?
Fragment:
Skoro bowiem zostały nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, to weszły do majątku wspólnego małżonków już w momencie ich zakupu i nawet po dokonanym w 1994 r. przesunięciu na rachunek inwestycyjny wnioskodawczyni nadal w równych częściach należały do jednego i do drugiego małżonka. Innymi słowy, dyspozycja męża w żadnym wypadku nie spowodowała, że wnioskodawczyni stała się wyłączną właścicielką akcji. Z kolei w momencie śmierci męża wnioskodawczyni przysługujący mu w majątku wspólnym udział 1 / 2 , a więc również udział 1 / 2 w przedmiotowych akcjach wszedł do masy spadkowej i podlegał dziedziczeniu. Tym samym w przedmiotowej sprawie wnioskodawczyni nabyła prawo do 6 sztuk sprzedanych w 2011 r. akcji w dwóch datach i w różny sposób: w 1993 r. w obrocie publicznym w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej w udziale 1 / 2 oraz w 2011 r. w dacie śmierci męża, w udziale jaki wnioskodawczyni przysługiwał w spadku. Jak wynika z podanych na stronach intrnetowych do publicznej wiadomości informacji akcje Banku, które w 1993 r. zakupili małżonkowie zostały dopuszczone do publicznego obrotu. Jeżeli zatem w 1993 r. nabycie tych akcji nastąpiło w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym a ich sprzedaż nie jest przedmiotem działalności gospodarczej to 1 / 2 dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży przedmiotowych akcji może podlegać zwolnieniu, o którym mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2012
25
kwi

Istota:
Czy otrzymane pieniądze, stanowiące spłatę części nieruchomości przez małżonka podatnika należy traktować jako przychód ze zbycia nieruchomości i opodatkować podatkiem dochodowym z tytułu przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości?
Fragment:
Na podstawie art. 31 § 1 tej ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Jest to ich majątek wspólny. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną. Cechą charakterystyczną tego typu współwłasności jest to, iż niemożliwe jest ustalenie wielkości udziału małżonków we współwłasności (współwłasność bezudziałowa) oraz żaden z małżonków w czasie jej trwania nie może rozporządzać swymi prawami do majątku wspólnego. Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami może ulec zniesieniu lub ograniczeniu na skutek zawartej między nimi umowy (art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), na skutek orzeczenia sądu (art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) albo z mocy prawa np. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zarówno w wypadku umownego wyłączenia wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa, jak i w przypadku zniesienia tej wspólności przez sąd między małżonkami (byłymi małżonkami) ustaje wspólność ustawowa, a do majątku, który był nią objęty stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 42 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
2011
1
wrz
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.