Majątek wspólny małżonków | Interpretacje podatkowe

Majątek wspólny małżonków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to majątek wspólny małżonków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy od przychodu uzyskanego w roku 2015 ze sprzedaży przedmiotowego lokalu, w szczególności od odziedziczonego po mężu udziału w tym lokalu wynoszącego 1/2, objętego wspólnością majątkową małżeńską, Wnioskodawczyni – wdowa zobowiązana jest zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, w sytuacji gdy do nabycia lokalu do majątku wspólnego małżonków doszło w dniu 8 marca 2006 roku?
Fragment:
(...) majątku wspólnego małżonków. W konsekwencji, sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość dokonana w dniu 12 listopada 2015 r. nabytego przez Wnioskodawczynię w dniu 8 marca 2006 r. nie stanowi źródła przychodu i nie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia stanu faktycznego, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 października 2016 r. sygn. akt I SA/Gd 910/16. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
7
gru

Istota:
Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków
Fragment:
(...) majątku wspólnego małżonków – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim. W okresie obowiązywania ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej małżonka Wnioskodawcy objęła certyfikaty inwestycyjne w funduszu inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą w Polsce. Cena emisyjna objętych certyfikatów została opłacona ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków. Jako uczestnik funduszu inwestycyjnego ujawniony w ewidencji uczestników figuruje małżonka Wnioskodawcy, która objęła certyfikaty inwestycyjne. Następnie małżonkowie w drodze umowy majątkowej małżeńskiej ustanowili ustrój rozdzielności majątkowej całkowitej. W ramach podziału majątku wspólnego małżonkowie rozważają przeniesienie przez małżonkę na Wnioskodawcę w drodze umowy o podział majątku wspólnego całości lub części wspomnianych certyfikatów inwestycyjnych (nabytych przez małżonkę Wnioskodawcy w okresie obowiązywania ustroju wspólności za środki pochodzące z majątku wspólnego).
2017
28
cze

Istota:
Opodatkowanie sprzeda?y nieruchomooci po podziale maj1tku wspólnego.
Fragment:
Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy z chwil1 zawarcia ma3?enstwa powstaje miedzy ma3?onkami z mocy ustawy wspólnooa maj1tkowa (wspólnooa ustawowa) obejmuj1ca przedmioty maj1tkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje ma3?onków lub przez jednego z nich (maj1tek wspólny). Przedmioty maj1tkowe nieobjete wspólnooci1 ustawow1 nale?1 do maj1tku osobistego ka?dego z ma3?onków. Wspólnooa wynikaj1ca ze stosunku ma3?enstwa jest wspó3w3asnooci1 31czn1. Cech1 charakterystyczn1 tego typu wspó3w3asnooci jest to, i? niemo?liwe jest ustalenie wielkooci udzia3u ma3?onków we wspó3w3asnooci (wspó3w3asnooa bezudzia3owa) oraz ?aden z ma3?onków w czasie jej trwania nie mo?e rozporz1dzaa swymi prawami do maj1tku wspólnego. Opisany ustrój maj1tkowy trwa do ustania lub uniewa?nienia ma3?enstwa albo orzeczenia separacji, chyba ?e w czasie trwania zwi1zku ma3?enskiego: 1) ma3?onkowie zawarli ma3?ensk1 umowe maj1tkow1, 2) z wa?nych powodów na ?1danie jednego z ma3?onków s1d orzek3 zniesienie wspólnooci, 3) wspólnooa usta3a z mocy prawa na skutek ubezw3asnowolnienia lub og3oszenia upad3ooci jednego z ma3?onków. Jak wynika bowiem z art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego ma3?onkowie mog1 przez umowe zawart1 w formie aktu notarialnego wspólnooa ustawow1 rozszerzya lub ograniczya albo ustanowia rozdzielnooa maj1tkow1 lub rozdzielnooa maj1tkow1 z wyrównaniem dorobków (umowa maj1tkowa). Umowa taka mo?e poprzedzaa zawarcie ma3?enstwa. Stosownie do art. 1037 Kodeksu cywilnego w zwi1zku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego podzia3 maj1tku wspólnego mo?e nast1pia b1dY na mocy umowy miedzy ma3?onkami, b1dY na mocy orzeczenia s1du na ?1danie któregokolwiek z ma3?onków.
2017
19
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
W konsekwencji, spłata dokonana przez Zainteresowaną na rzecz byłego męża jest wydatkiem dokonanym z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej. Nie stanowi wydatku na nabycie przedmiotowego lokalu. Do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego zaliczyć należy wkład mieszkaniowy wniesiony w celu uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, który po podziale majątku wspólnego małżonków przypadł w całości Wnioskodawczyni. W rezultacie, stanowisko Wnioskodawczyni, według którego podatek dochodowy w ogóle nie wystąpi należało uznać za nieprawidłowe. Na marginesie należy podać, że po myśli art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy podatkowej, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
2016
22
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT czynności związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków.
Fragment:
W związku z zamiarem zawarcia umowy o podział majątku obejmującą między innymi powyższą nieruchomość, na której Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą, Wnioskodawca prosi o interpretację przepisów zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie określenia skutków podatkowych związanych z umownym podziałem majątku wspólnego małżonków. Czy wchodząca do tej pory w skład majątku wspólnego powyższa nieruchomość, na której Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą oraz określone ruchomości na mocy umownego podziału majątku wspólnego małżonków wywoła konieczność uiszczenia z tytułu tego zdarzenia podatku od towarów i usług... Wnioskodawca nadmienił, że w wyniku podziału majątku nieruchomość nr 3/13 położona w ...., na której prowadzi działalność gospodarczą przypadnie Zainteresowanemu w całości, zaś nieruchomość składająca się z działek nr 843 i 1129 położona w .... Jego żonie. Podział majątku nastąpi bez spłat i dopłat, a przypadające małżonkom prawa własności mają równe wartości. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy prawa do nieruchomości i ruchomości będące częścią majątku wspólnego małżonków, a które w wyniku podziału majątku przechodzą tylko na jednego z małżonków, taka czynność nie podlega podatkowi od towarów i usług. Zainteresowany uważa, że wyżej opisana czynność nie podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.
2015
12
maj

Istota:
W zakresie określenia skutków podatkowych związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków
Fragment:
W wyniku podziału majątku wspólnego Wnioskodawca otrzyma dotychczas prowadzone przedsiębiorstwo, natomiast małżonka Wnioskodawcy otrzyma dotychczas prowadzone przedsiębiorstwo, dodatkowo otrzyma majątek niewchodzący w skład żadnego z przedsiębiorstw małżonków, a wchodzący do majątku wspólnego małżonków oraz dopłatę w pieniądzu w wysokości 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) z majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. W wyniku podziału majątek Wnioskodawcy, który otrzymał tylko przedsiębiorstwo stanowi więcej niż połowę majątku wspólnego, będzie większy niż majątek małżonki Wnioskodawcy, która otrzymała cały pozostały majątek, ze względu na fakt, iż przedsiębiorstwo Wnioskodawcy jest większe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku, gdy na mocy umownego podziału majątku wspólnego małżonków, z których każdy prowadzi swoją własną działalność gospodarczą, prawa do rzeczy (ruchomości i nieruchomości) wchodzące do tej pory w skład majątku wspólnego i równocześnie będące składnikiem firmy S. Z. PHU do majątku Wnioskodawcy tj. S. Z. i zarazem pozostaną składnikiem firmy S. Z. PHU,. wówczas czy Wnioskodawca będzie zobowiązany z tytułu tego zdarzenia do uiszczenia podatku od towarów i usług (VAT)... Stanowisko Wnioskodawcy: W przypadku, gdy prawa do nieruchomości i ruchomości będące częścią majątku wspólnego małżonków, a które w wyniku podziału tego majątku przechodzą tylko na jednego z małżonków, taka czynność nie podlega podatkowi od towarów i usług.
2014
30
mar

Istota:
Jak opodatkować sprzedaż kamienicy mieszkalno- usługowej?
Fragment:
Aktem notarialnym z dnia 30 maja 2003 r. oboje małżonkowie zawarli "majątkową umowę małżeńską", w której oświadczyli i postanowili, że na mocy tej umowy z dniem jej zawarcia wyłączają całkowicie ustawową majątkową wspólność małżeńską – co do majątku nabytego przez oboje lub jedno z nich w czasie trwania małżeństwa i wprowadzili rozdzielność majątkową. Jednocześnie w tym dniu wystąpili do sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych - załączając ww. "majątkową umowę małżeńską" z dnia 30 maja 2003 r. o dokonanie wpisu w księgach wieczystych jako współwłaścicieli: po 1/2 części na zasadach ustawowej wspólności. W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż w ww. budynku nie istnieją lokale stanowiące odrębny przedmiot własności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wnioskodawca będzie zmuszony zaliczyć do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany przychód z odpłatnego zbycia 1/2 części kamienicy i opodatkować go w ramach ww. działalności podatkiem dochodowym od osób fizycznych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem wnioskodawcy, odpowiedź na powyższe pytanie powinna być dla niego korzystna i sprowadzać się do stwierdzenia, że sprzedaż ww. kamienicy winna być wolna od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ujął w ewidencji środków trwałych lokale użytkowe o łącznej powierzchni 488,0 m 2 , ale stanowiły one 47,80% całkowitej powierzchni użytkowej budynku - określonej w akcie notarialnym z dnia nabycia kamienicy stanowiącej segment mieszkalno-usługowy wynoszącej łącznie 1021,0 m 2 .
2013
20
lis

Istota:
Jak opodatkować sprzedaż kamienicy mieszkalno- usługowej?
Fragment:
Burmistrz Miasta decyzją dokonał przekształcenia na rzecz wnioskodawczyni i jej małżonka prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności działki, o łącznej powierzchni 0,0550 ha, zapisanego w księdze wieczystej, prowadzonej przez wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Aktem notarialnym z dnia 30 maja 2003 r. oboje małżonkowie zawarli "majątkową umowę małżeńską", w której oświadczyli i postanowili, że na mocy tej umowy z dniem jej zawarcia wyłączają całkowicie ustawową majątkową wspólność małżeńską – co do majątku nabytego przez oboje lub jedno z nich w czasie trwania małżeństwa i wprowadzili rozdzielność majątkową. Jednocześnie w tym dniu wystąpili do sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych - załączając ww. "majątkową umowę małżeńską" z dnia 30 maja 2003 r. o dokonanie wpisu w księgach wieczystych jako współwłaścicieli: po 1/2 części na zasadach ustawowej wspólności. W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż w ww. budynku nie istnieją lokale stanowiące odrębny przedmiot własności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wnioskodawczyni miałaby wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychody z odpłatnego zbycia 1/2 części ww. kamienicy... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem wnioskodawczyni, nigdy nie wykorzystywała na potrzeby związane z działalnością gospodarczą nabytej w dniu 21 czerwca 1993 r. wspólnie z mężem ww. kamienicy.
2013
15
lis

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Zatem pojęcie to należy rozumieć szeroko, tzn., że nabycie nieruchomości następuje z chwilą uzyskania prawa własności do nieruchomości, bez względu na charakter czynności prawnej, na podstawie której doszło do przysporzenia majątkowego w postaci własności rzeczy. W przypadku rozszerzenia wspólności majątkowej na przedmiot majątkowy, który uprzednio znajdował się w majątku osobistym podatnika lub jego małżonka, a w wyniku umowy majątkowej małżeńskiej wszedł w skład majątku dorobkowego, odpowiedzialność majątkiem wspólnym obejmuje ten przedmiot, lecz dopiero od momentu, kiedy wszedł on do majątku wspólnego. Według tego też momentu należy dokonywać oceny prawnej tego zdarzenia. Zatem zawarta przez małżonków umowa rozszerzająca wspólność ustawową o przedmiot wchodzący w skład majątku odrębnego jednego z nich jest umową zbycia tego przedmiotu. Taki charakter tej czynności jest niezależny od sposobu nabycia przez małżonka przedmiotu rozporządzenia. Skoro – na skutek zawarcia umowy rozszerzającej wspólność ustawową – jeden z małżonków zbywa na rzecz drugiego nieruchomość, to uznać należy, że następuje nabycie tej nieruchomości przez drugiego z nich. Rozporządzeniem nieodpłatnym jest więc włączenie w drodze umowy zawartej przez małżonków nieruchomości nabytej przez jednego z nich, do majątku wspólnego.
2013
27
paź

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości, nabytej w części w 1994 r. oraz w części w drodze podziału majątku wspólnego ze spłatą w 2010 r. (podział majtku obejmował kilka składników majątku).
Fragment:
Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że w przedmiotowym przypadku podział majątku wspólnego małżonków dokonany w 2010 r. nie był faktycznie ekwiwalenty w naturze dla każdej ze stron. Każda ze stron nie otrzymała bowiem majątku o równiej wartości, a taki majątek winna otrzymać biorąc pod uwagę fakt, że udziały obojga małżonków z chwilą ustania małżeństwa były równe i wynosiły po 50% w majątku wspólnym, na co wskazała wnioskodawczyni. Składnikami majątku wspólnego małżonków podlegającymi podziałowi były bowiem: nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem i pomieszczeniami przynależnymi (garażem i piwnicą), ruchomości i nakłady na majątek osobisty wnioskodawczyni. Łączna wartość ww. składników majątku wspólnego małżonków wynosiła 209.505 zł, a więc wartość udziału każdego z byłych małżonków – 104.752,50 zł (209.505 zł : 2 = 104.752,50 zł). W wyniku podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni otrzymała majątek o łącznej wartości 113.700 zł natomiast były małżonek wnioskodawczyni w wyniku tego podziału otrzymał majątek o wartości 95.805 zł. Ponadto o braku ekwiwalentności jasno świadczy fakt, iż wnioskodawczyni została zobowiązana do dopłaty na rzecz męża w wysokości 23.047 zł.
2013
26
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.