Majątek wspólny małżonków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to majątek wspólny małżonków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
mar

Istota:

Czy kwota stanowiąca cenę sprzedaży nieruchomości, którą zapłacili małżonkowie zbywcy nieruchomości, a którą to kwotę odziedziczyła żona, jako spadkobierca zbywcy, stanowi dla żony przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawczyni nie zamierza przenosić przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego małżonków. Nie zamierza również zwracać z majątku osobistego do majątku wspólnego małżonków ceny sprzedaży wpłaconej sprzedającej w 2012 r. Mąż Wnioskodawczyni nie zamierza dochodzić od niej przeniesienia ww. prawa do majątku wspólnego małżonków. Mąż Wnioskodawczyni nie zamierza dochodzić zwrotu zapłaconej ceny sprzedaży z majątku osobistego Wnioskodawczyni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w niniejszej sprawie Wnioskodawczyni osiągnie/osiągnęła przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, skoro pomiędzy małżonkami nie dojdzie ani do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, ani do przeniesienia własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z majątku osobistego Wnioskodawczyni do majątku wspólnego małżonków, ani do zwrotu z majątku osobistego Wnioskodawczyni ceny sprzedaży zapłaconej w 2012 r.? Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z wyżej opisanymi zdarzeniami, nie osiągnie i nie osiągnęła Ona żadnego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nabycie przez Wnioskodawczynię przedmiotowego spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu mieszkalnego w drodze spadku podlegało przepisom ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.

2018
7
lut

Istota:

Skutki podatkowe zbycia nieruchomości.

Fragment:

(...) majątku wspólnego małżonków. W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej datą nabycia nieruchomości będzie zatem dzień nabycia tej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, co miało miejsce w 1978 r. ” Mając zatem na uwadze wywód prawny przeprowadzony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 września 2017 r. sygn. akt I SA/Po 1519/16 stwierdzić, że za datę nabycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości należy uznać 1978 r., kiedy to ww. nieruchomość nabyta została do majątku wspólnego małżonków. Zatem, odpłatne zbycie przedmiotowej nieruchomości, nie będzie stanowiło źródła przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ upłynęło pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Odnosząc się do wskazanych przez Wnioskodawczynię wyroków sądów administracyjnych, wskazać należy, że zawarte w nich rozstrzygnięcia dotyczą indywidualnych spraw i wobec tego nie mogą zostać wprost odniesione do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2017
7
gru

Istota:

Czy od przychodu uzyskanego w roku 2015 ze sprzedaży przedmiotowego lokalu, w szczególności od odziedziczonego po mężu udziału w tym lokalu wynoszącego 1/2, objętego wspólnością majątkową małżeńską, Wnioskodawczyni – wdowa zobowiązana jest zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, w sytuacji gdy do nabycia lokalu do majątku wspólnego małżonków doszło w dniu 8 marca 2006 roku?

Fragment:

(...) majątku wspólnego małżonków. W konsekwencji, sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość dokonana w dniu 12 listopada 2015 r. nabytego przez Wnioskodawczynię w dniu 8 marca 2006 r. nie stanowi źródła przychodu i nie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia stanu faktycznego, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 października 2016 r. sygn. akt I SA/Gd 910/16. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2017
28
cze

Istota:

Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków

Fragment:

(...) majątku wspólnego małżonków – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim. W okresie obowiązywania ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej małżonka Wnioskodawcy objęła certyfikaty inwestycyjne w funduszu inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą w Polsce. Cena emisyjna objętych certyfikatów została opłacona ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków. Jako uczestnik funduszu inwestycyjnego ujawniony w ewidencji uczestników figuruje małżonka Wnioskodawcy, która objęła certyfikaty inwestycyjne. Następnie małżonkowie w drodze umowy majątkowej małżeńskiej ustanowili ustrój rozdzielności majątkowej całkowitej. W ramach podziału majątku wspólnego małżonkowie rozważają przeniesienie przez małżonkę na Wnioskodawcę w drodze umowy o podział majątku wspólnego całości lub części wspomnianych certyfikatów inwestycyjnych (nabytych przez małżonkę Wnioskodawcy w okresie obowiązywania ustroju wspólności za środki pochodzące z majątku wspólnego).

2017
19
sty

Istota:

Opodatkowanie sprzeda?y nieruchomooci po podziale maj1tku wspólnego.

Fragment:

Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy z chwil1 zawarcia ma3?enstwa powstaje miedzy ma3?onkami z mocy ustawy wspólnooa maj1tkowa (wspólnooa ustawowa) obejmuj1ca przedmioty maj1tkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje ma3?onków lub przez jednego z nich (maj1tek wspólny). Przedmioty maj1tkowe nieobjete wspólnooci1 ustawow1 nale?1 do maj1tku osobistego ka?dego z ma3?onków. Wspólnooa wynikaj1ca ze stosunku ma3?enstwa jest wspó3w3asnooci1 31czn1. Cech1 charakterystyczn1 tego typu wspó3w3asnooci jest to, i? niemo?liwe jest ustalenie wielkooci udzia3u ma3?onków we wspó3w3asnooci (wspó3w3asnooa bezudzia3owa) oraz ?aden z ma3?onków w czasie jej trwania nie mo?e rozporz1dzaa swymi prawami do maj1tku wspólnego. Opisany ustrój maj1tkowy trwa do ustania lub uniewa?nienia ma3?enstwa albo orzeczenia separacji, chyba ?e w czasie trwania zwi1zku ma3?enskiego: 1) ma3?onkowie zawarli ma3?ensk1 umowe maj1tkow1, 2) z wa?nych powodów na ?1danie jednego z ma3?onków s1d orzek3 zniesienie wspólnooci, 3) wspólnooa usta3a z mocy prawa na skutek ubezw3asnowolnienia lub og3oszenia upad3ooci jednego z ma3?onków. Jak wynika bowiem z art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego ma3?onkowie mog1 przez umowe zawart1 w formie aktu notarialnego wspólnooa ustawow1 rozszerzya lub ograniczya albo ustanowia rozdzielnooa maj1tkow1 lub rozdzielnooa maj1tkow1 z wyrównaniem dorobków (umowa maj1tkowa). Umowa taka mo?e poprzedzaa zawarcie ma3?enstwa. Stosownie do art. 1037 Kodeksu cywilnego w zwi1zku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego podzia3 maj1tku wspólnego mo?e nast1pia b1dY na mocy umowy miedzy ma3?onkami, b1dY na mocy orzeczenia s1du na ?1danie któregokolwiek z ma3?onków.

2016
22
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości.

Fragment:

W konsekwencji, spłata dokonana przez Zainteresowaną na rzecz byłego męża jest wydatkiem dokonanym z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej. Nie stanowi wydatku na nabycie przedmiotowego lokalu. Do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego zaliczyć należy wkład mieszkaniowy wniesiony w celu uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, który po podziale majątku wspólnego małżonków przypadł w całości Wnioskodawczyni. W rezultacie, stanowisko Wnioskodawczyni, według którego podatek dochodowy w ogóle nie wystąpi należało uznać za nieprawidłowe. Na marginesie należy podać, że po myśli art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy podatkowej, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

2015
12
maj

Istota:

W zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT czynności związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków.

Fragment:

W związku z zamiarem zawarcia umowy o podział majątku obejmującą między innymi powyższą nieruchomość, na której Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą, Wnioskodawca prosi o interpretację przepisów zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie określenia skutków podatkowych związanych z umownym podziałem majątku wspólnego małżonków. Czy wchodząca do tej pory w skład majątku wspólnego powyższa nieruchomość, na której Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą oraz określone ruchomości na mocy umownego podziału majątku wspólnego małżonków wywoła konieczność uiszczenia z tytułu tego zdarzenia podatku od towarów i usług... Wnioskodawca nadmienił, że w wyniku podziału majątku nieruchomość nr 3/13 położona w ...., na której prowadzi działalność gospodarczą przypadnie Zainteresowanemu w całości, zaś nieruchomość składająca się z działek nr 843 i 1129 położona w .... Jego żonie. Podział majątku nastąpi bez spłat i dopłat, a przypadające małżonkom prawa własności mają równe wartości. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy prawa do nieruchomości i ruchomości będące częścią majątku wspólnego małżonków, a które w wyniku podziału majątku przechodzą tylko na jednego z małżonków, taka czynność nie podlega podatkowi od towarów i usług. Zainteresowany uważa, że wyżej opisana czynność nie podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.

2014
30
mar

Istota:

W zakresie określenia skutków podatkowych związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków

Fragment:

W wyniku podziału majątku wspólnego Wnioskodawca otrzyma dotychczas prowadzone przedsiębiorstwo, natomiast małżonka Wnioskodawcy otrzyma dotychczas prowadzone przedsiębiorstwo, dodatkowo otrzyma majątek niewchodzący w skład żadnego z przedsiębiorstw małżonków, a wchodzący do majątku wspólnego małżonków oraz dopłatę w pieniądzu w wysokości 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) z majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. W wyniku podziału majątek Wnioskodawcy, który otrzymał tylko przedsiębiorstwo stanowi więcej niż połowę majątku wspólnego, będzie większy niż majątek małżonki Wnioskodawcy, która otrzymała cały pozostały majątek, ze względu na fakt, iż przedsiębiorstwo Wnioskodawcy jest większe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku, gdy na mocy umownego podziału majątku wspólnego małżonków, z których każdy prowadzi swoją własną działalność gospodarczą, prawa do rzeczy (ruchomości i nieruchomości) wchodzące do tej pory w skład majątku wspólnego i równocześnie będące składnikiem firmy S. Z. PHU do majątku Wnioskodawcy tj. S. Z. i zarazem pozostaną składnikiem firmy S. Z. PHU,. wówczas czy Wnioskodawca będzie zobowiązany z tytułu tego zdarzenia do uiszczenia podatku od towarów i usług (VAT)... Stanowisko Wnioskodawcy: W przypadku, gdy prawa do nieruchomości i ruchomości będące częścią majątku wspólnego małżonków, a które w wyniku podziału tego majątku przechodzą tylko na jednego z małżonków, taka czynność nie podlega podatkowi od towarów i usług.

2013
20
lis

Istota:

Jak opodatkować sprzedaż kamienicy mieszkalno- usługowej?

Fragment:

Aktem notarialnym z dnia 30 maja 2003 r. oboje małżonkowie zawarli "majątkową umowę małżeńską", w której oświadczyli i postanowili, że na mocy tej umowy z dniem jej zawarcia wyłączają całkowicie ustawową majątkową wspólność małżeńską – co do majątku nabytego przez oboje lub jedno z nich w czasie trwania małżeństwa i wprowadzili rozdzielność majątkową. Jednocześnie w tym dniu wystąpili do sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych - załączając ww. "majątkową umowę małżeńską" z dnia 30 maja 2003 r. o dokonanie wpisu w księgach wieczystych jako współwłaścicieli: po 1/2 części na zasadach ustawowej wspólności. W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż w ww. budynku nie istnieją lokale stanowiące odrębny przedmiot własności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wnioskodawca będzie zmuszony zaliczyć do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany przychód z odpłatnego zbycia 1/2 części kamienicy i opodatkować go w ramach ww. działalności podatkiem dochodowym od osób fizycznych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem wnioskodawcy, odpowiedź na powyższe pytanie powinna być dla niego korzystna i sprowadzać się do stwierdzenia, że sprzedaż ww. kamienicy winna być wolna od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ujął w ewidencji środków trwałych lokale użytkowe o łącznej powierzchni 488,0 m 2 , ale stanowiły one 47,80% całkowitej powierzchni użytkowej budynku - określonej w akcie notarialnym z dnia nabycia kamienicy stanowiącej segment mieszkalno-usługowy wynoszącej łącznie 1021,0 m 2 .

2013
15
lis

Istota:

Jak opodatkować sprzedaż kamienicy mieszkalno- usługowej?

Fragment:

Burmistrz Miasta decyzją dokonał przekształcenia na rzecz wnioskodawczyni i jej małżonka prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności działki, o łącznej powierzchni 0,0550 ha, zapisanego w księdze wieczystej, prowadzonej przez wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Aktem notarialnym z dnia 30 maja 2003 r. oboje małżonkowie zawarli "majątkową umowę małżeńską", w której oświadczyli i postanowili, że na mocy tej umowy z dniem jej zawarcia wyłączają całkowicie ustawową majątkową wspólność małżeńską – co do majątku nabytego przez oboje lub jedno z nich w czasie trwania małżeństwa i wprowadzili rozdzielność majątkową. Jednocześnie w tym dniu wystąpili do sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych - załączając ww. "majątkową umowę małżeńską" z dnia 30 maja 2003 r. o dokonanie wpisu w księgach wieczystych jako współwłaścicieli: po 1/2 części na zasadach ustawowej wspólności. W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż w ww. budynku nie istnieją lokale stanowiące odrębny przedmiot własności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wnioskodawczyni miałaby wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychody z odpłatnego zbycia 1/2 części ww. kamienicy... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem wnioskodawczyni, nigdy nie wykorzystywała na potrzeby związane z działalnością gospodarczą nabytej w dniu 21 czerwca 1993 r. wspólnie z mężem ww. kamienicy.