ILPB2/415-563/08-5/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w momencie zwrotu pozostałych z wniesionego udziału środków pieniężnych wspólnikowi-osobie fizycznej, spółka powinna potrącić zryczałtowany podatek dochodowy o którym mowa w artykule 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. w likwidacji, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2008 r. (data wpływu 03 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, pismem z dnia 10 listopada 2008 r. nr ILPB2/415-563/08-2/MK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do występowania osoby upoważnionej, podpisanej na wniosku, w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego. Powyższe zostało uzupełnione w dniu 26 listopada 2008 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Natomiast w dniu 27 listopada 2008 r. wniosek został uzupełniony w formie pisma przesłanego drogą pocztową (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 01 grudnia 2008 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka X została zawiązana w 2007 roku jako podmiot mający na celu dostarczanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu biotechnologii. Jednym ze wspólników była spółka z o.o., która jako udział wniosła aportem program komputerowy. Drugim wspólnikiem była osoba fizyczna, która jako udział wniosła do Spółki pieniądze (gotówka) w wysokości 50.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż nie udało się pozyskać niezbędnych funduszy, Spółka nie rozpoczęła faktycznej działalności gospodarczej, a udziałowcy postanowili postawić Ją w stan likwidacji. Spółka nie osiągnęła żadnego przychodu. Bieżące opłaty należne z tytułu wynajmu siedziby, obsługi księgowej oraz prawnej były opłacane ze środków pieniężnych wniesionych przez wspólnika – osobę fizyczną. Po przeprowadzonej likwidacji pozostałe kapitały dzielone są pomiędzy udziałowców.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w momencie zwrotu pozostałych z wniesionego udziału środków pieniężnych wspólnikowi-osobie fizycznej, Spółka powinna potrącić zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w artykule 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku Spółki nie występuje podstawa do opodatkowania. Artykuł 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą, mówi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu podziału majątku likwidowanej spółki (spółdzielni). Artykuł 24 ust. 5 pkt 3 ustawy brzmi: dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej. W przypadku Spółki przede wszystkim brak jest „dochodu faktycznie uzyskanego” z wniesionego przez osobę fizyczną udziału. Brak, ponieważ Spółka nie osiągnęła, od chwili jej założenia, żadnego przychodu. Jedyne co osiągnęła to straty, pokryte zresztą udziałem wniesionym przez udziałowca – osobę fizyczną. Idąc dalej, można powołać się na pismo DD3-0602-169/RM/06/MB7-7936 z dnia 15 listopada 2006 roku, które to pismo stanowi odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską. W części końcowej swego stanowiska, Minister Finansów stwierdza:

(...) Z uwagi na to, iż wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej traktowana jest jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, należy uznać, że opodatkowaniu podlega różnica między wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji, a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie udziałów (akcji). Zatem zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku podziału majątku likwidowanej osoby prawnej pobiera się od wartości majątku otrzymanego w wyniku podziału pomniejszonej o poniesione wydatki na nabycie udziałów (akcji). (...)

Dlatego, zdaniem Wnioskodawcy, kierując się wykładnią celowościową Ministra Finansów oraz faktem, że spółka nie osiągnęła od momentu jej zaistnienia żadnego przychodu, podstawę ewentualnego opodatkowania dochodów udziałowca – osoby fizycznej uzyskanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej, w której ten udziałowiec uczestniczy, powinno się ustalać po potrąceniu wydatków na nabycie i objęcie udziałów w tej spółce. W przypadku Spółki X będzie to strata, ponieważ z udziału wniesionego przez osobę fizyczną pokrywane były bieżące wydatki spółki.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przytacza szereg rozstrzygnięć organów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Jak wynika z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m. in. kapitały pieniężne.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ww. ustawy stanowi, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni).

Z treści art. 24 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy wynika, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, w tym z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30a ust. 6 ww. ustawy).

Przepisy art. 286 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) stanowią, że pozostały po zaspokojeniu wierzycieli majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów. Przepisy powyższe nie wskazują jak ustalić wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, a jedynie określają sposób podziału tego majątku. Zasad ustalania wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki nie wyrażają wprost również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy uznać, iż opodatkowaniu podlega różnica między wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji, a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie udziałów (akcji). Zatem zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku podziału majątku likwidowanej osoby prawnej pobiera się od wartości majątku otrzymanego w wyniku likwidacji (przychodu z likwidacji), pomniejszonego o poniesione wydatki na nabycie lub objęcie udziałów.

Zważywszy, że w świetle opisanego przez Spółkę stanu faktycznego przychód uzyskany z podziału majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - przez wspólnika będącego osobą fizyczną - jest niższy od wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów, dochód do opodatkowania nie wystąpi. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

Ponadto informuje się, że mając na uwadze kontekst zawartych informacji tut. organ zrozumiał, iż Wnioskodawca przedstawiając pytanie przyporządkowane do stanu faktycznego opisanego w poz. 50 wniosku ORD-IN miał na uwadze przepis art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) , a nie jak wskazano art. 30 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę rozstrzygnięć organów podatkowych, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.