0111-KDIB3-2.4012.53.2017.2.EJU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie prawidłowości rozliczeń podatku VAT w związku z przejęciem części majątku Spółki Dzielonej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2017 r. (data wpływu 24 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • wskazania, który z podmiotów będzie zobowiązany do wystawiania faktur sprzedażowych i rozpoznania podatku należnego z tytułu czynności składających się na dostawy towarów i usługi wykonywane w ramach działalności prowadzonej przez wydzielaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa, realizowanych przed Momentem podziału, jeżeli zakończenie tych transakcji (a tym samym obowiązek podatkowy w VAT) nastąpi po Momencie podziału;
 • wskazania, który z podmiotów będzie zobowiązany do rozpoznania podatku należnego z tytułu czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (np. usługi najmu, dzierżawy, dostawy mediów, usług telekomunikacyjnych), świadczonych w miesiącu (lub innym okresie rozliczeniowym), w którym będzie miał miejsce Moment podziału, a odpowiednia faktura dokumentująca tego typu czynności zostanie wystawiona przed Momentem podziału lub po Momencie podziału (w odniesieniu do całego okresu rozliczeniowego, którego faktura dotyczy);
 • wskazania, który z podmiotów będzie uprawniony do rozpoznania (odliczenia) podatku naliczonego w stosunku do faktur związanych z wydzielaną ZCP, dotyczących czynności, co do których obowiązek podatkowy powstał przed Momentem podziału, a fakturę wystawioną przez dostawcę/usługodawcę otrzymano po Momencie podziału, także w przypadku wystawienia faktury na Spółkę dzieloną;
 • wskazania, który z podmiotów powinien ujmować dla celów VAT faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP i zrealizowanej przed Momentem podziału, jeżeli faktury korygujące będą wystawiane po Momencie podziału;
 • wskazania, który z podmiotów będzie uprawniony do ujmowania dla celów VAT faktur korygujących zakupowych związanych z wydzielaną ZCP, a otrzymanych po Momencie podziału;
 • wskazania, który z podmiotów powinien odliczyć VAT z faktur dotyczących działalności wydzielanej ZCP, wystawionych przez dostawców/usługodawców po Momencie podziału na Spółkę dzieloną, w przypadku, gdy sprzedawca nie wystawi faktury korygującej wskazującej Spółkę przejmującą jako nabywcę;
 • wystawienia przez Spółkę przejmującą not korygujących, w przypadku, gdy sprzedawcy wystawią po Momencie podziału faktury dotyczące działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę dzieloną i nie skorygują danych nabywcy na takiej fakturze;
 • wskazania, który z podmiotów będzie zobowiązany, w zakresie rozliczeń alokowanych do wydzielanej ZCP, do złożenia deklaracji podatkowej w VAT za okres rozliczeniowy przypadający przed Momentem podziału oraz zapłaty podatku za ten okres (lub uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), jeżeli obowiązek zapłaty podatku (prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) i złożenia deklaracji wystąpi po Momencie podziału;
 • wskazania, który z podmiotów będzie uprawniony do odliczenia VAT z otrzymywanych od kontrahentów faktur zaliczkowych i faktur końcowych w odniesieniu do dostaw towarów i usług związanych z działalnością wydzielanej ZCP, w sytuacji, gdy płatności zaliczki dokona Spółka dzielona (otrzymując w tym zakresie przed Momentem podziału odpowiednią fakturę zaliczkową od dostawcy/usługodawcy), a dostawa towarów lub wykonanie usługi, na poczet której dokonano tej płatności będzie miała miejsce po Momencie podziału i ich odbiorcą będzie już Spółka przejmująca;
 • wskazania, który z podmiotów będzie zobowiązany, w zakresie rozliczeń alokowanych do wydzielanej ZCP, do ujęcia w deklaracji podatkowej VAT wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WNT) w sytuacji kiedy faktura zostanie wystawiona przez zagranicznego dostawcę przed Momentem podziału na rzecz Spółki dzielonej a towar dostarczony zostanie już po Momencie podziału do Spółki przejmującej oraz gdy towar otrzyma Spółka dzielona przed Momentem podziału a zagraniczny dostawca wystawi w tym zakresie fakturę już po Momencie podziału

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania, który z podmiotów będzie zobowiązany do wystawiania faktur sprzedażowych i rozpoznania podatku należnego z tytułu czynności składających się na dostawy towarów i usługi wykonywane w ramach działalności prowadzonej przez wydzielaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa, realizowanych przed Momentem podziału, jeżeli zakończenie tych transakcji (a tym samym obowiązek podatkowy w VAT) nastąpi po Momencie podziału; wskazania, który z podmiotów będzie zobowiązany do rozpoznania podatku należnego z tytułu czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (np. usługi najmu, dzierżawy, dostawy mediów, usług telekomunikacyjnych), świadczonych w miesiącu (lub innym okresie rozliczeniowym), w którym będzie miał miejsce Moment podziału, a odpowiednia faktura dokumentująca tego typu czynności zostanie wystawiona przed Momentem podziału lub po Momencie podziału (w odniesieniu do całego okresu rozliczeniowego, którego faktura dotyczy); wskazania, który z podmiotów będzie uprawniony do rozpoznania (odliczenia) podatku naliczonego w stosunku do faktur związanych z wydzielaną ZCP, dotyczących czynności, co do których obowiązek podatkowy powstał przed Momentem podziału, a fakturę wystawioną przez dostawcę/usługodawcę otrzymano po Momencie podziału, także w przypadku wystawienia faktury na Spółkę dzieloną; wskazania, który z podmiotów powinien ujmować dla celów VAT faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP i zrealizowanej przed Momentem podziału, jeżeli faktury korygujące będą wystawiane po Momencie podziału; wskazania, który z podmiotów będzie uprawniony do ujmowania dla celów VAT faktur korygujących zakupowych związanych z wydzielaną ZCP, a otrzymanych po Momencie podziału; wskazania, który z podmiotów powinien odliczyć VAT z faktur dotyczących działalności wydzielanej ZCP, wystawionych przez dostawców/usługodawców po Momencie podziału na Spółkę dzieloną, w przypadku, gdy sprzedawca nie wystawi faktury korygującej wskazującej Spółkę przejmującą jako nabywcę; wystawienia przez Spółkę przejmującą not korygujących, w przypadku, gdy sprzedawcy wystawią po Momencie podziału faktury dotyczące działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę dzieloną i nie skorygują danych nabywcy na takiej fakturze; wskazania, który z podmiotów będzie zobowiązany, w zakresie rozliczeń alokowanych do wydzielanej ZCP, do złożenia deklaracji podatkowej w VAT za okres rozliczeniowy przypadający przed Momentem podziału oraz zapłaty podatku za ten okres (lub uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), jeżeli obowiązek zapłaty podatku (prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) i złożenia deklaracji wystąpi po Momencie podziału; wskazania, który z podmiotów będzie uprawniony do odliczenia VAT z otrzymywanych od kontrahentów faktur zaliczkowych i faktur końcowych w odniesieniu do dostaw towarów i usług związanych z działalnością wydzielanej ZCP, w sytuacji, gdy płatności zaliczki dokona Spółka dzielona (otrzymując w tym zakresie przed Momentem podziału odpowiednią fakturę zaliczkową od dostawcy/usługodawcy), a dostawa towarów lub wykonanie usługi, na poczet której dokonano tej płatności będzie miała miejsce po Momencie podziału i ich odbiorcą będzie już Spółka przejmująca; wskazania, który z podmiotów będzie zobowiązany, w zakresie rozliczeń alokowanych do wydzielanej ZCP, do ujęcia w deklaracji podatkowej VAT wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WNT) w sytuacji kiedy faktura zostanie wystawiona przez zagranicznego dostawcę przed Momentem podziału na rzecz Spółki dzielonej a towar dostarczony zostanie już po Momencie podziału do Spółki przejmującej oraz gdy towar otrzyma Spółka dzielona przed Momentem podziału a zagraniczny dostawca wystawi w tym zakresie fakturę już po Momencie podziału.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

H.... jest spółką kapitałową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka przejmująca”). Jednocześnie, Spółka przejmująca jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Przedmiotem działalności H... M... sp. (dalej: Spółka dzielona) jest w szczególności produkcja maszyn i urządzeń do obróbki drewna oraz ich instalacja/uruchamianie (dalej: Działalność Produkcyjna). Spółka dzielona prowadzi także dodatkową działalność usługową w szczególności w zakresie finansów i księgowości (dalej: Działalność finansowo-księgowa) na rzecz podmiotów z Grupy.

Na moment zdarzenia będącego przedmiotem wniosku, Działalność finansowo-księgowa prowadzona będzie samodzielnie (niezależnie od Działalności Produkcyjnej) za pośrednictwem wyodrębnionej w wewnętrznych strukturach organizacyjnych Spółki dzielonej (na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych) jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie tej działalności. Podobnie Działalność Produkcyjna prowadzona będzie samodzielnie (niezależnie od Działalności finansowo-księgowej), za pośrednictwem wyodrębnionej w wewnętrznych strukturach organizacyjnych Spółki dzielonej jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie tej działalności.

W związku z planowanym rozdzieleniem Działalności Produkcyjnej od Działalności finansowo-księgowej (dwóch różnych rodzajów działalności prowadzonych dotychczas w ramach Spółki dzielonej), przeprowadzony zostanie podział Spółki dzielonej. Podział ten nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm., dalej: „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie części majątku Spółki dzielonej na Spółkę przejmującą. Spółka dzielona posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie CIT.

W momencie podziału (dalej: „Moment podziału”) do Spółki przejmującej zostanie przeniesiona część przedsiębiorstwa Spółki dzielonej, stanowiąca zorganizowany zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) oraz zobowiązań, związanych z Działalnością Produkcyjną. Wskazany zespół składników będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT (dalej: „ZCP”). Część majątku, która pozostanie po dokonanym podziale w Spółce dzielonej będzie również stanowiła ZCP – będzie to część przedsiębiorstwa związana z Działalnością finansowo-księgową.

W związku z dokonanym podziałem, na mocy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1666 ze zm.), do Spółki przejmującej przejdzie ze Spółki dzielonej odpowiednia część zakładu pracy. W konsekwencji Spółka przejmująca stanie się pracodawcą dla części pracowników zatrudnionych obecnie w Spółce dzielonej.

Rok podatkowy Spółki przejmującej oraz Spółki dzielonej jest zgodny z rokiem kalendarzowym. W związku z podziałem nie dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki dzielonej oraz Spółki przejmującej. Na Moment podziału obie spółki będą czynnymi podatnikami VAT zarejestrowanymi w Polsce, rozliczającymi się w okresach miesięcznych.

Rozliczenia CIT związane z transakcjami zawartymi przed i do podziale:

Możliwe jest, że w związku z prowadzoną działalnością Spółka dzielona może uzyskać przychody, w stosunku do których, zgodnie z ustawą o CIT, datą powstania przychodu będzie data po Momencie podziału, podczas gdy dotyczyć będą one również świadczeń/operacji zrealizowanych przed Momentem Podziału. Powyższe będzie mieć również analogiczne zastosowanie do kosztów ponoszonych przez Spółkę dzieloną w związku z prowadzoną działalnością. Ponadto mogą wystąpić sytuacje, w których wydatki związane z wydzielanym ZCP zostaną faktycznie poniesione przed Momentem podziału przez Spółkę dzieloną, a jednocześnie przychody, z którymi wskazane wydatki będą bezpośrednio związane, zostaną osiągnięte po Momencie podziału już przez Spółkę przejmującą.

Rozliczenia VAT związane z transakcjami zawartymi przed i po podziale:

Możliwe jest, że przed Momentem podziału Spółka dzielona dokona określonych czynności składających się na transakcje dostawy towarów i świadczenia usług realizowanych na rzecz nabywców/usługobiorców w ramach Działalności Produkcyjnej, co do których moment ich wykonania/zakończenia, a tym samym obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) powstanie po Momencie podziału. Dotyczy to przypadków, dla których obowiązek podatkowy rozpoznawany jest na zasadach ogólnych wynikających z art. 19a ust. 1-4 ustawy o VAT, dla których nie otrzymano płatności (zaliczki) przed ich wykonaniem. Przykładowo, nastąpi wykonanie usługi rozliczanej w następujących po sobie miesięcznych okresach rozliczeniowych (tj. z końcem miesiąca powstanie dla niej obowiązek podatkowy
w VAT).

Mogą również wystąpić przypadki, kiedy dla czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z np. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (np. usługi najmu, dzierżawy, dostawy mediów, usług telekomunikacyjnych), świadczonych w miesiącu (lub innym okresie rozliczeniowym), w którym będzie miała miejsce operacja podziału, odpowiednia faktura dokumentująca tego typu czynności zostanie wystawiona przed Momentem podziału lub po Momencie podziału (w odniesieniu do całego okresu rozliczeniowego, którego faktura dotyczy). Przykładowo, faktura za najem za dany miesiąc, wystawiona z góry lub z dołu, gdzie w trakcie tego miesiąca dojdzie do podziału Spółki dzielonej.

Analogicznie, w zakresie podatku naliczonego, mogą mieć miejsce sytuacje, kiedy w zakresie nabywanych przez Spółkę dzieloną towarów lub usług w kraju, dotyczących Działalności Produkcyjnej objętej ZCP, obowiązek podatkowy dla tych transakcji powstanie przed Momentem podziału, lecz odpowiednia faktura dokumentująca te transakcje (i) zostanie otrzymana przed Momentem podziału lub (ii) zostanie otrzymana po Momencie podziału (przy czym faktury te mogą zostać wystawione odpowiednio na Spółkę dzieloną, jak i na Spółkę przejmującą).

Możliwe są również sytuacje, w których przed Momentem podziału Spółka dzielona dokona płatności zaliczki (udokumentowanej odpowiednią fakturą zaliczkową przez dostawcę/usługodawcę) na poczet planowanego nabycia towarów lub usług w kraju, realizowanego na potrzeby ZCP prowadzącego Działalność Produkcyjną, a dostawa towarów lub wykonanie usługi, na poczet której dokonano tej płatności będzie miała miejsce po Momencie podziału i ich odbiorcą będzie już Spółka przejmująca (wówczas też dostawca/usługodawca wystawi fakturę końcową dotyczącą wykonanej transakcji, przy czym faktura końcowa może zostać wystawiona na Spółkę przejmującą lub Spółkę dzieloną).

Wystąpić mogą ponadto sytuacje, kiedy w odniesieniu do towarów nabywanych przez Spółkę dzieloną na potrzeby ZCP prowadzącego Działalność Produkcyjną, od dostawców z innych krajów UE (deklarowanych w Polsce jako wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów – dalej: WNT) Spółka dzielona otrzyma fakturę wystawioną przez takiego dostawcę (będącego podatnikiem VAT w innym kraju UE) przed Momentem podziału, a towary zostaną dostarczone już po Momencie podziału do Spółki przejmującej. Analogicznie, mogą mieć miejsce przypadki, kiedy towary zostaną otrzymane przez Spółkę dzieloną jeszcze przed Momentem podziału, a zagraniczny dostawca wystawi fakturę dokumentującą tą dostawę już po Momencie podziału.

Korekta rozliczeń:

W ramach prowadzonej działalności i umów zawieranych z kontrahentami Spółka dzielona wystawia faktury korygujące (in minus oraz in plus), które wynikają z udzielonych kontrahentom rabatów bądź z innych okoliczności skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej.

Możliwe jest, że po Momencie podziału będzie konieczne wystawienie faktur korygujących

w stosunku do sprzedaży związanej z działalnością ZCP wydzielanej ze Spółki dzielonej, zrealizowanej przed Momentem podziału. W takiej sytuacji, faktury korygujące będą wystawiane przez Spółkę przejmującą.

Możliwe jest również, iż po Momencie podziału Spółka przejmująca otrzymywać będzie faktury korygujące zakupy związane ze wspomnianym ZCP za okres przed Momentem podziału.

Możliwe jest również, iż po Momencie podziału konieczne będzie dokonanie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości i wynikającej z niej wartości podatku od nieruchomości w części dotyczącej składników majątkowych wchodzących w skład ZCP prowadzącego Działalność Produkcyjną, która to wartość stanowiła koszt podatkowy dla Spółki dzielonej przed Momentem Podziału.

Możliwe są wreszcie sytuacje, w których po Momencie podziału konieczna będzie korekta złożonych za okres przypadający przed Momentem podziału deklaracji i zeznań podatkowych Spółki dzielonej.

Wynagrodzenia pracowników

Wynagrodzenia pracowników Spółki dzielonej wypłacane są nie później, niż do 10 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu, którego to wynagrodzenie dotyczy. W konsekwencji, wynagrodzenie pracowników za miesiąc, w którym wystąpi Moment podziału zostanie wypłacone do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpił Moment podziału. W związku z tym, możliwa jest sytuacja, iż wypłata wynagrodzenia pracowników wydzielanej ZCP należnego za miesiąc w którym wystąpi Moment podziału zostanie faktycznie dokonana już przez Spółkę przejmującą.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące wynagrodzeń pracowników Spółki dzielonej płacone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. w miesiącu następującym po miesiącu, w którym następuje wypłata wynagrodzeń. Mając na uwadze, że do zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne zobowiązany jest ten podmiot, który wypłacił wynagrodzenie, może mieć miejsce sytuacja, gdy zapłaty składek dotyczących wynagrodzeń należnych za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym wystąpi Moment podziału (a wypłacanych w miesiącu podziału przez Spółkę Dzieloną) dokona faktycznie Spółka Dzielona w miesiącu następującym po Momencie podziału.

Wnioskodawca dodatkowo wskazuje, iż z analogicznym wnioskiem o interpretację wystąpiła również Spółka dzielona.

W związku z powyższym opisem w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytania:
 1. Który z podmiotów będzie zobowiązany do wystawiania faktur sprzedażowych i rozpoznania podatku należnego z tytułu czynności składających się na dostawy towarów i usługi wykonywane w ramach działalności prowadzonej przez wydzielaną ZCP, realizowanych przed Momentem podziału, jeżeli zakończenie tych transakcji (a tym samym obowiązek podatkowy w VAT) nastąpi po Momencie podziału? (pytanie oznaczone we wniosku nr 11).
 2. Który z podmiotów będzie zobowiązany do rozpoznania podatku należnego z tytułu czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (np. usługi najmu, dzierżawy, dostawy mediów, usług telekomunikacyjnych), świadczonych w miesiącu (lub innym okresie rozliczeniowym), w którym będzie miał miejsce Moment podziału, a odpowiednia faktura dokumentująca tego typu czynności zostanie wystawiona przed Momentem podziału lub po Momencie podziału (w odniesieniu do całego okresu rozliczeniowego, którego faktura dotyczy)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 12).
 3. Który z podmiotów będzie uprawniony do rozpoznania (odliczenia) podatku naliczonego w stosunku do faktur związanych z wydzielaną ZCP, dotyczących czynności, co do których obowiązek podatkowy powstał przed Momentem podziału, a fakturę wystawioną przez dostawcę/usługodawcę otrzymano po Momencie podziału, także w przypadku wystawienia faktury na Spółkę dzieloną? (pytanie oznaczone we wniosku nr 13).
 4. Który z podmiotów powinien ujmować dla celów VAT faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP i zrealizowanej przed Momentem podziału, jeżeli faktury korygujące będą wystawiane po Momencie podziału? (pytanie oznaczone we wniosku nr 14).
 5. Który z podmiotów będzie uprawniony do ujmowania dla celów VAT faktur korygujących zakupowych związanych z wydzielaną ZCP, a otrzymanych po Momencie podziału? (pytanie oznaczone we wniosku nr 15).
 6. Który z podmiotów powinien odliczyć VAT z faktur dotyczących działalności wydzielanej ZCP, wystawionych przez dostawców/usługodawców po Momencie podziału na Spółkę dzieloną, w przypadku, gdy sprzedawca nie wystawi faktury korygującej wskazującej Spółkę przejmującą jako nabywcę? (pytanie oznaczone we wniosku nr 16).
 7. Czy w przypadku, gdy sprzedawcy wystawią po Momencie podziału faktury dotyczące działalności ZCP na Spółkę dzieloną, to Spółka przejmująca, w razie gdy sprzedawcy nie skorygują danych nabywcy na takiej fakturze, powinna wystawić noty korygujące? (pytanie oznaczone we wniosku nr 17).
 8. Który z podmiotów będzie zobowiązany, w zakresie rozliczeń alokowanych do wydzielanej ZCP, do złożenia deklaracji podatkowej w VAT za okres rozliczeniowy przypadający przed Momentem podziału oraz zapłaty podatku za ten okres (lub uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), jeżeli obowiązek zapłaty podatku (prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) i złożenia deklaracji wystąpi po Momencie podziału? (pytanie oznaczone we wniosku nr 18).
 9. Który z podmiotów będzie uprawniony do odliczenia VAT z otrzymywanych od kontrahentów faktur zaliczkowych i faktur końcowych w odniesieniu do dostaw towarów i usług związanych z działalnością wydzielanej ZCP, w sytuacji, gdy płatności zaliczki dokona Spółka dzielona (otrzymując w tym zakresie przed Momentem podziału odpowiednią fakturę zaliczkową od dostawcy/usługodawcy), a dostawa towarów lub wykonanie usługi, na poczet której dokonano tej płatności będzie miała miejsce po Momencie podziału i ich odbiorcą będzie już Spółka przejmująca? (pytanie oznaczone we wniosku nr 19).
 10. Który z podmiotów będzie zobowiązany, w zakresie rozliczeń alokowanych do wydzielanej ZCP, do ujęcia w deklaracji podatkowej VAT wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WNT) w sytuacji kiedy (i) faktura zostanie wystawiona przez zagranicznego dostawcę przed Momentem podziału na rzecz Spółki dzielonej a towar dostarczony zostanie już po Momencie podziału do Spółki przejmującej oraz gdy (ii) towar otrzyma Spółka dzielona przed Momentem podziału a zagraniczny dostawca wystawi w tym zakresie fakturę już po Momencie podziału? (pytanie oznaczone we wniosku nr 20).

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1 i 2 (stanowisko oznaczone we wniosku nr 11 i 12)

W odniesieniu do pytania nr 11 oraz 12 odpowiednie zastosowanie znajdzie argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu stanowiska podatnika dotyczącego pytania nr 1 powyżej.

W związku z powyższym wskazaniem Wnioskodawcy, zostało przywołane stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka przejmująca będzie zobowiązana do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/ operacji zrealizowanych przed Momentem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po Momencie podziału. Spółka przejmująca będzie również uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielanym ZCP oraz potrącalnych po Momencie podziału. Jednocześnie Spółka przejmująca nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie przed Momentem podziału. Spółka przejmująca nie będzie również uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielanym ZCP oraz potrącalnych w okresie przed Momentem podziału.

Zgodnie z art. 93c § 1 OP, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej).

Uregulowanie to jest wyrazem tzw. zasady sukcesji ograniczonej. Oznacza to, że Spółka przejmująca jest następcą podatkowym Spółki dzielonej, ale tylko w takim zakresie, w jakim prawa i obowiązki podatkowe pozostają w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

W praktyce oznacza to, iż przedmiotem sukcesji są tylko te prawa i obowiązki podatkowe, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • pozostają w związku z przejmowaną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa;
 • powstały przed dniem sukcesji (stały się przed podziałem „stanami otwartymi”) oraz
 • nie zostały zrealizowane przez Spółkę dzieloną (są nadal „stanami otwartymi”).

A contrario w związku z faktem, iż przedmiotem sukcesji są „prawa i obowiązki”, to te z nich, które uległy konkretyzacji przed podziałem (a więc te zdarzenia, których skutki, tj. rozpoznanie przychodu lub kosztu, zostały ujęte dla celów podatkowych przed podziałem) nie będą przedmiotem sukcesji - nie będą miały bowiem przymiotu praw i obowiązków (oraz nie będą „stanami otwartymi”).

Podsumowując, w przypadku podziału przez wydzielenie decydujące znaczenie ma okoliczność, czy dane prawo lub obowiązek powstało i istniało przed Momentem podziału. Wniosek taki wynika z literalnej wykładni art. 93c OP, zgodnie z którym sukcesji podlegają prawa i obowiązki „pozostające” w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku. W przepisie tym ustawodawca posłużył się czasem teraźniejszym. Stąd, przedmiotem sukcesji mogą być wyłącznie „stany otwarte”, tj. prawa i obowiązki, które przed Momentem podziału „pozostają” jeszcze w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku. Powyższe prowadzi zatem do wniosku, że przepis ten nie odnosi się do praw i obowiązków, które „pozostawały” w związku z danymi składnikami majątku przed Momentem podziału.

W konsekwencji, jeżeli dane prawo bądź obowiązek powstało przed Momentem podziału lub dotyczy okresu poprzedzającego Moment podziału (powinno być rozliczone w tym właśnie czasie), skutki podatkowe z nim związane ściśle wiążą się z rozliczeniami podatkowymi Spółki dzielonej.

Tym samym, jeżeli przychody należne i odpowiednio związane z nimi koszty dotyczące działalności wydzielanej ZCP powstały przed Momentem podziału i zostały rozpoznane przez Spółkę dzieloną, to prawa i obowiązki dotyczące rozliczenia takich przychodów i kosztów nie będą przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c OP.

Z kolei, w przypadku, gdy dane prawo bądź obowiązek powstało po Momencie podziału (tj. „pozostaje” w związku ze składnikami majątku podlegającymi podziałowi), rozliczenia podatkowe z nim związane powinny dotyczyć wyłącznie Spółki przejmującej.

Następstwo prawne (sukcesję generalną częściową) zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej, należy bowiem rozumieć jako kontynuację - od momentu wydzielenia - rozliczeń podatkowych prowadzonych dotychczas przez Spółkę dzieloną, a nie jako przejęcie przez Spółkę przejmującą całości rozliczeń podatkowych wydzielanej części przedsiębiorstwa z okresu przed Momentem podziału.

W rezultacie, przychody związane z ZCP, w stosunku do których, zgodnie z ustawą o CIT, obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie przed Momentem podziału, powinny być rozpoznane wyłącznie przez Spółkę dzieloną. Tym samym, w opinii Wnioskodawcy, przychody z tytułu świadczeń/operacji zrealizowanych przed Momentem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po Momencie podziału będą rozpoznane dla celów podatkowych przez Spółkę przejmującą.

W opinii Wnioskodawcy dla oceny, która ze spółek będzie uprawniona do rozpoznania kosztów związanych z wydzielanym ZCP, będzie decydował określony w ustawie o CIT, w szczególności w przepisach art. 15 ust. 4- 4e, moment, w którym koszt uzyskania przychodów powinien zostać rozpoznany (potrącony z przychodem).

Oznacza to, iż koszty uzyskania przychodu, których prawo do rozpoznania zgodnie z ustawą o CIT powstało przed Momentem podziału, rozpozna wyłącznie Spółka dzielona. Jednocześnie, Spółka przejmująca będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielanym ZCP i potrącalnych po Momencie podziału.

Wskazana powyżej zasada dotyczyć będzie w szczególności kosztów bezpośrednio związanych z przychodami, tj. w odniesieniu do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami rozpoznanymi dla celów CIT przed Momentem podziału prawo do potrącenia takich kosztów będzie miała wyłącznie Spółka dzielona (niezależnie od tego, która ze spółek tj. Spółka dzielona czy Spółka przejmująca dokona faktycznej płatności z tytułu wskazanych kosztów), natomiast w odniesieniu do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami rozpoznanymi dla celów CIT po Momencie podziału, prawo do potrącenia takich kosztów będzie miała wyłącznie Spółka przejmująca (niezależnie od tego, która ze spółek tj. Spółka dzielona czy Spółka przejmująca dokona faktycznej płatności z tytułu wskazanych kosztów).

Wskazana zasada będzie również dotyczyła kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. kosztów pośrednich), tj. w odniesieniu do kosztów pośrednich poniesionych przed Momentem podziału prawo do potrącenia takich kosztów będzie miała wyłącznie Spółka dzielona (niezależnie od tego, która ze spółek tj. Spółka dzielona lub Spółka przejmująca dokona faktycznej płatności z tytułu wskazanych kosztów), natomiast w odniesieniu do kosztów pośrednich poniesionych po Momencie podziału prawo do potrącenia takich kosztów będzie miała wyłącznie Spółka przejmująca (niezależnie od tego która ze spółek tj. Spółka dzielona czy Spółka przejmująca dokona faktycznej płatności z tytułu wskazanych kosztów).

Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe, w szczególności:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 23 listopada 2015 r., sygn. ILPB3/4510-1-381/15-4/EK,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 marca 2014 r, sygn. IBPBI/2/423-1676/13/PC,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2014 r, sygn. ILPB4/423-479/13-2/ŁM.

Na gruncie regulacji ustawy o VAT zasadę sukcesji ograniczonej (częściowej) należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku podziału spółki kapitałowej o przyporządkowaniu do Spółki dzielonej i Spółki przejmującej obowiązku rozpoznania podatku należnego będzie decydować data powstania tego obowiązku.

W konsekwencji, jeżeli obowiązek rozpoznania podatku należnego w zakresie transakcji realizowanych w ramach ZCP (Działalność Produkcyjna) powstanie przed Momentem podziału – zobowiązanym do jego uwzględnienia w rozliczeniach VAT będzie Spółka dzielona. Natomiast, jeżeli obowiązek ten powstanie po Momencie podziału, to będzie uwzględniany w rozliczeniach Spółki przejmującej. Bez znaczenia powinien pozostawać tu fakt, czy transakcje były realizowane przed Momentem podziału.

Oznacza to, że w przypadku:

 1. czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych (art. 19a ust. 1-4 ustawy o VAT), w przypadku czynności składających się na dostawy towarów i usługi realizowane w ramach działalności objętej wydzielanym ZCP, rozpoczętych/realizowanych przed podziałem, jeżeli zakończenie tych czynności (a tym samym obowiązek podatkowy w VAT) nastąpi po Momencie podziału, to Spółka przejmująca będzie zobowiązana do wystawiania faktur sprzedażowych i rozpoznania podatku należnego z tego tytułu,
 2. czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (np. usługi najmu, dzierżawy, dostawy mediów, usług telekomunikacyjnych), świadczone w miesiącu (lub w innym okresie rozliczeniowym), w którym będzie miał miejsce Moment podziału, a odpowiednia faktura dokumentująca tego typu czynności zostanie wystawiona przed Momentem podziału (tj. powstanie z tego tytułu obowiązek podatkowy), to Spółka dzielona zobowiązana będzie do rozpoznania podatku należnego z tego tytułu,
 3. czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (np. usługi najmu, dzierżawy, dostawy mediów, usług telekomunikacyjnych), świadczone w miesiącu (lub innym okresie rozliczeniowym), w którym będzie miał miejsce Moment podziału, a odpowiednia faktura dokumentująca tego typu czynności zostanie wystawiona po Momencie podziału (tj. powstanie z tego tytułu obowiązek podatkowy), to Spółka przejmująca zobowiązana będzie do wystawienia tej faktury oraz rozpoznania podatku należnego z tego tytułu.

Ad. 3 (stanowisko oznaczone we wniosku nr 13)

W odniesieniu do podatku naliczonego, jeżeli zgodnie z ustawą o VAT obowiązek podatkowy w odniesieniu do wykonanych na rzecz Spółki dzielonej dostaw lub usług, związanych z realizowaną w ramach wydzielanej ZCP Działalnością Produkcyjną, powstanie przed Momentem podziału, a odpowiednia faktura dokumentująca te transakcje zostanie otrzymana po Momencie podziału, do odliczenia VAT z takiej faktury uprawniona będzie Spółka przejmująca (nawet jeśli faktura ta wystawiona będzie na Spółkę dzieloną).

Jednocześnie, Spółka dzielona (nie Wnioskodawca) będzie uprawniona do odliczenia VAT z tych faktur zakupowych dotyczących wydzielanej ZCP, co do których obowiązek podatkowy w odniesieniu do wykonanych dostaw lub usług powstanie przed Momentem podziału, a Spółka dzielona otrzyma przed Momentem podziału odpowiednią fakturę dokumentującą te transakcje.

Podobnie, w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy w odniesieniu do wykonanych dostaw lub usług, związanych z realizowaną w ramach wydzielanej ZCP Działalnością Produkcyjną, powstanie przed Momentem podziału, a Spółka dzielona otrzyma przed Momentem podziału odpowiednią fakturę dokumentującą te transakcje, lecz nie dokona odliczenia VAT z takiej faktury, to Spółka dzielona (nie Wnioskodawca) będzie uprawniona do odliczenia z niej VAT naliczonego w kolejnych 2 miesiącach po miesiącu, w którym powstało prawo do odliczenia w zakresie danej transakcji (tj. powstał obowiązek podatkowy i otrzymano fakturę od dostawcy/usługodawcy).

W zakresie podatku naliczonego, mogą mieć miejsce sytuacje, kiedy dla nabywanych przez Spółkę dzieloną towarów lub usług w kraju, dotyczących Działalności Produkcyjnej prowadzonej przez wydzielaną ZCP, obowiązek podatkowy dla tych transakcji powstanie przed Momentem podziału, lecz odpowiednia faktura dokumentująca te transakcje (i) zostanie otrzymana przed Momentem podziału lub (ii) zostanie otrzymana po Momencie podziału (przy czym faktury te mogą zostać wystawione na Spółkę dzieloną, jak i na Spółkę przejmującą).

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do podatku naliczonego, Spółka dzielona (nie Wnioskodawca) będzie uprawniona do odliczenia VAT jedynie z tych faktur zakupowych dotyczących wydzielanej ZCP, co do których prawo do odliczenia powstało (tj. powstał obowiązek podatkowy dla danej dostawy towarów lub świadczonej usługi) przed Momentem podziału, a Spółka dzielona była przed Momentem podziału w posiadaniu odpowiedniej faktury dokumentującej tą transakcję. W tym wypadku wskazać również należy, że wyłącznie Spółce dzielonej (nie Wnioskodawcy) przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku, w którym obowiązek podatkowy dla danej dostawy towarów lub świadczonej usługi powstał przed Momentem podziału i otrzymano w tym okresie fakturę dokumentującą tą transakcję, jednakże Spółka dzielona nie skorzystała z prawa do odliczenia VAT w tym zakresie (np. wobec uprawnienia do odliczenia podatku w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT). Prawo to uległo bowiem konkretyzacji przed Momentem podziału i nie może być przedmiotem sukcesji. Natomiast, jeżeli zgodnie z ustawą o VAT prawo do odliczenia powstanie (tj. powstanie obowiązek podatkowy dla danej dostawy towarów lub świadczonej usługi) po Momencie podziału oraz faktura zostanie otrzymana po Momencie podziału (również w przypadku gdy faktury zostały wystawione w okresie przed Momentem podziału) uprawnioną do odliczenia podatku naliczonego będzie Spółka przejmująca.

Jednocześnie należy zauważyć, iż na powyższe nie powinien mieć wpływu fakt, iż faktura zakupowa może być wystawiana na Spółkę dzieloną, a odliczenia podatku naliczonego będzie dokonywała Spółka przejmująca (np. w sytuacji, gdy dostawcy/usługodawcy wystawili fakturę za sprzedaż przed Momentem podziału, a faktura została otrzymana po Momencie podziału). Faktury wystawiane przed Momentem podziału prawidłowo wskazywały bowiem jako nabywcę Spółkę dzieloną. Prawo do odliczenia VAT z takich faktur i brak konieczności korygowania w nich podmiotu będącego nabywcą potwierdził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 8 kwietnia 2016 r„ sygn. ILPP3/4512-1-30/16-4/JO.

Ad. 4 (stanowisko oznaczone we wniosku nr 14)

Do ujęcia korekt faktur sprzedażowych związanych z działalnością wydzielanego ZCP w zakresie:

i. faktur korygujących dotyczących sprzedaży, które zgodnie z przepisami VAT powinny korygować rozliczenia VAT za okresy przed Momentem podziału – będzie zobowiązana Spółka dzielona (nie Wnioskodawca),

ii. faktur korygujących dotyczących sprzedaży, które zgodnie z przepisami VAT powinny korygować rozliczenia VAT za okresy po Momencie podziału – zobowiązana będzie Spółka przejmująca. Dodatkowo, Spółka przejmująca będzie zobowiązana do ujęcia w rozliczeniach podatkowych faktur korygujących, które zostaną wystawione przez Spółkę dzieloną, a moment ujęcia faktury (korekty rozliczeń VAT) przypadał będzie po Momencie podziału.

W przyszłości mogą wystąpić sytuacje, gdzie po Momencie podziału będzie konieczne wystawienie faktur korygujących w stosunku do sprzedaży zrealizowanej przed Momentem podziału.

W opinii Wnioskodawcy, w odniesieniu do faktur korygujących sprzedaż decydującym czynnikiem dla ustalenia podmiotu zobowiązanego do ujęcia takiej faktury na potrzeby VAT jest moment, w którym taka faktura korygująca powinna korygować rozliczenia VAT.

Kluczowe zatem będzie ustalenie, na jaki moment dana faktura korygująca powinna zostać ujęta w rozliczeniach z tytułu VAT. Jeżeli będzie to w okresie przed Momentem podziału – faktura powinna zostać ujęta przez Spółkę dzieloną. Z kolei, gdy będzie to przypadać po Momencie podziału – faktura powinna zostać ujęta przez Spółkę przejmującą.

Biorąc pod uwagę powyższe, do ujęcia korekt faktur sprzedażowych związanych z działalnością wydzielanego ZCP zobowiązana będzie w zakresie:

i. faktur korygujących dotyczących sprzedaży, które zgodnie z przepisami VAT powinny korygować rozliczenia VAT za okresy przed Momentem podziału – Spółka dzielona,

ii. faktur korygujących dotyczących sprzedaży, które zgodnie z przepisami VAT powinny być ujęte po Momencie podziału, a zatem, które powinny korygować rozliczenia VAT za okresy po Momencie podziału – Spółka przejmująca. Dodatkowo, Spółka przejmująca będzie zobowiązana do ujęcia w rozliczeniach podatkowych faktur korygujących, które zostaną wystawione przez Spółkę dzieloną, a moment ujęcia faktury (korekty rozliczeń VAT) przypadał będzie po Momencie podziału.

Przykładowo w sytuacji gdyby: faktura korygująca wystawiona została przez Spółkę dzieloną w dniu 14 kwietnia, Moment podziału nastąpiłby 21 kwietnia o 24:00, nabywca towarów/usług w dniu 28 kwietnia otrzymał fakturę korygującą wystawioną przez Spółkę dzieloną, a potwierdzenie otrzymania wpłynęło do Spółki dzielonej lub Spółki przejmującej 1 maja – zgodnie z przepisami art. 29a ust. 13 ustawy o VAT korektę tą należałoby ująć jeszcze w rozliczeniu za kwiecień i uprawniona do ujęcia jej w swoich rejestrach i deklaracji VAT będzie Spółka przejmująca.

Ad. 5 (stanowisko oznaczone we wniosku nr 15)

Zdaniem Wnioskodawcy:

 • faktury korygujące zakupowe, ujmowane zgodnie z przepisami o VAT w rozliczeniach za okresy po Momencie podziału – będą rozliczane przez Spółkę przejmującą,
 • faktury korygujące zakupowe ujmowane zgodnie z przepisami o VAT w rozliczeniu za okres przed Momentem podziału – będą rozliczane przez Spółkę dzieloną.

Mogą w przyszłości wystąpić sytuacje, gdzie po Momencie podziału otrzymywane będą faktury korygujące zakupy związane z wydzielaną ZCP, za okres przed Momentem podziału.

Wnioskodawca zaznacza przy tym, iż nie powinno być wątpliwości, że faktury zakupowe korygujące z tytułu zakupów ściśle związanych ze sprzedażą w tej części, która nie była przedmiotem sukcesji w każdym przypadku będzie ujmowała dla celów VAT Spółka dzielona.

Jeżeli chodzi o faktury korygujące zakupy związane z wydzielaną ZCP, to w opinii Wnioskodawcy, analogicznie do faktur korygujących sprzedażowych, decydującym dla ustalenia podmiotu zobowiązanego do uwzględnienia otrzymanej faktury korygującej oraz korekty wysokości podatku naliczonego będzie ustalenie w rozliczeniu za który okres wskazane faktury powinny zostać ujęte zgodnie z przepisami o VAT.

Stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w praktyce organów skarbowych w tym zakresie (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 8 kwietnia 2016 r., sygn. ILPP3/4512-1-30/16-4/JO).

Oznacza to, iż (i) faktury korygujące zakupowe ujmowane zgodnie z przepisami o VAT w rozliczeniach za okresy po Momencie podziału – będą rozliczane przez Spółkę przejmującą, (ii) faktury korygujące zakupowe ujmowane zgodnie z przepisami o VAT w rozliczeniach za okresy przed Momentem podziału – będą ujmowane przez Spółkę dzieloną.

Ad. 6 (stanowisko oznaczone we wniosku nr 16)

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli po Momencie podziału dostawcy/usługodawcy wystawią faktury dotyczące działalności ZCP na Spółkę dzieloną, uprawnionym do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury nadal będzie Spółka przejmująca.

Mogą wystąpić w przyszłości sytuacje, w których po Momencie podziału dostawcy/usługodawcy dokonujący dostawy towarów bądź świadczenia usług na rzecz ZCP przejętej przez Spółkę przejmującą wystawią faktury wskazujące Spółkę dzieloną jako nabywcę.

W takim przypadku, jeżeli faktury te dotyczą działalności ZCP, a prawo do odliczenia podatku powstało po Momencie podziału (tj. po Momencie podziału zostały spełnione łącznie dwa warunki – powstał w zakresie tych transakcji obowiązek podatkowy a Spółka przejmująca posiada odpowiednią fakturę), to zgodnie z zasadami sukcesji, prawo do odliczenia VAT z tych faktur powinno przysługiwać Spółce przejmującej, jako że powstało ono po Momencie podziału.

Jak wskazywano w odniesieniu do faktur dotyczących okresu przed podziałem stanowisko to potwierdzane jest jednoznacznie przez organy podatkowe (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 8 kwietnia 2016 r., sygn. ILPP3/4512-1-30/16-4/JO).

Na powyższe konkluzje nie powinno mieć wpływu to, której spółki dane będą zamieszczone na fakturze. O prawie do odliczenia będzie decydowało bowiem to, z działalnością której ze spółek wiąże się prawo do odliczenia, a nie to, która spółka wskazana była jako nabywca. Niedopuszczalna byłaby sytuacja, aby Spółka dzielona odliczała podatek naliczony z faktur, co do których prawo do odliczenia powstało po Momencie podziału jedynie z tego powodu, że została ona wskazana na fakturze jako nabywca

W takim przypadku odliczenie będzie przysługiwało nadal Spółce przejmującej.

W związku z powyższym, jeżeli po Momencie podziału dostawcy/usługodawcy wystawią faktury dotyczące działalności ZCP na Spółkę dzieloną, uprawnionym do odliczenia z takiej faktury nadal będzie Spółka przejmująca.

Stanowisko takie potwierdza m.in.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2015 r., sygn. IBPP3/4512-21/15/EJ,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2013 r., sygn. IPPP2/443-712/13-2/BH.

Ad. 7 (stanowisko oznaczone we wniosku nr 17)

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, w której po Momencie podziału dostawcy/usługodawcy dokonujący dostawy towarów bądź świadczenia usług na rzecz ZCP przejętego przez Spółkę przejmującą wystawią faktury wskazujące Spółkę dzieloną jako nabywcę, to Spółka przejmująca, uprawniona będzie do skorygowania danych nabywcy za pomocą noty korygującej.

Stosownie do treści art. 106k ust. 1 ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Na tej podstawie przyjąć należy, że w szczególności nota korygująca może być wystawiona w celu skorygowania pomyłek w treści nazwy bądź nazwy skróconej sprzedawcy bądź nabywcy. Przedmiotowy przepis nie wprowadza bowiem w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Ustawa o VAT przewiduje, iż zarówno sprzedawca jak i nabywca towarów i usług mają odpowiednie instrumenty prawne, aby skorygować podstawowy dokument dla rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług jakim jest faktura VAT. Wobec powyższego, w sytuacji, w której sprzedawca nie wystawi faktury korygującej zawierającej poprawne dane nabywcy, sposobem skorygowania błędu w nazwie nabywcy dostarczonego towaru lub wyświadczonej usługi jest wystawienie przez nabywcę noty korygującej.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, w której po Momencie podziału dostawcy/usługodawcy dokonujący dostawy towarów bądź świadczenia usług na rzecz ZCP przejętych przez Spółkę przejmującą wystawią faktury wskazujące Spółkę dzieloną jako nabywcę, to Spółka przejmująca, uprawniona będzie do skorygowania danych nabywcy za pomocą noty korygującej.

Stanowisko takie potwierdza m.in.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2015 r., sygn. IBPP3/4512-21/15/EJ.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2013 r., sygn. IPPP2/443-712/13-2/BH.

Ad. 8 (stanowisko oznaczone we wniosku nr 18)

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka przejmująca nie przejmie obowiązku złożenia deklaracji podatkowej (oraz zapłaty podatku lub uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) za okres przed Momentem podziału, w zakresie rozliczeń związanych z działalnością wydzielanej ZCP, gdyż to Spółka dzielona będzie nadal zobowiązana do uwzględnienia tych rozliczeń w składanej przez siebie deklaracji VAT za ten okres (oraz będzie zobowiązana do zapłaty podatku lub uprawniona do uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym).

Jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 93c § 1 OP osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku
z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

W tej sytuacji obowiązek złożenia deklaracji i rozliczenia podatku alokowanego do ZCP, za okres rozliczeniowy występujący przed Momentem podziału, będzie spoczywać na Spółce dzielonej. Należy bowiem uznać, iż przepisy dotyczące zasad składania deklaracji podatkowych wykluczają możliwość złożenia deklaracji przez podmiot inny niż ten, który dane zdarzenia gospodarcze wygenerował w danym okresie i który jest z mocy prawa zobowiązany do złożenia deklaracji.

Ad. 9 (stanowisko oznaczone we wniosku nr 19)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy płatności zaliczki na poczet dostawy towarów lub świadczenia usług w kraju dokona Spółka dzielona (otrzymując w tym zakresie przed Momentem podziału odpowiednią fakturę zaliczkową od dostawcy/usługodawcy), a dostawa towarów lub wykonanie usługi, na poczet której dokonano tej płatności będzie miała miejsce po Momencie podziału i ich odbiorcą będzie już Spółka przejmująca, prawo do odliczenia będzie przysługiwać:

 • Spółce dzielonej – w odniesieniu do VAT wynikającego z otrzymanej przez tę spółkę przed Momentem podziału faktury dokumentującej dokonaną przez Spółkę dzieloną wpłatę zaliczki,
 • Spółce przejmującej – w odniesieniu do VAT wynikającego z otrzymanej po Momencie podziału faktury „końcowej”.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 93c § 1 OP osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Z kolei zgodnie z art. 86 ust. 10c ustawy o VAT, przepis art. 86 ust. 10 ustawy o VAT stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.

Tym samym, w przypadku, gdy na poczet określonej dostawy towarów lub świadczenia usług w kraju, związanych z Działalnością Produkcyjną objętą wydzielaną ZCP, Spółka dzielona dokona wpłaty zaliczki i otrzyma przed Momentem podziału fakturę zaliczkową dokumentującą tą część zapłaty, będzie uprawniona do odliczenia VAT wykazanego na takiej fakturze.

W odniesieniu zaś do faktury końcowej, wystawionej na pozostałą wartość dostawy towarów lub usług dokonanej po Momencie podziału (związanej z działalnością wydzielanej ZCP), odliczenia VAT z takiej faktury końcowej będzie mogła dokonać Spółka przejmująca i nie jest konieczne dokonywanie korekt w zakresie danych wykazanych wcześniej na fakturze zaliczkowej ani korekt deklaracji VAT przez Spółkę dzieloną, w której dokonała ona odliczenia z faktury zaliczkowej.

W analizowanym przypadku, zdaniem Wnioskodawcy, odpowiednie zastosowanie (np. odnośnie korekty danych na fakturze końcowej wystawionej po podziale – jeśli wskazywać będzie ona Spółkę dzieloną jako nabywcę) znajdą wnioski wynikające ze stanowisk przedstawionych w odniesieniu do pytań wskazanych w punktach 6 i 7 powyżej.

Ad. 10 (stanowisko oznaczone we wniosku nr 20)

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie rozliczeń alokowanych do wydzielanej ZCP, do ujęcia w deklaracji podatkowej VAT dokonanych transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WNT) zobowiązany będzie ten podmiot, u którego w momencie prowadzenia Działalności Produkcyjnej objętej ZCP (tj. Spółka dzielona – przed Momentem podziału, Spółka przejmująca – po Momencie podziału) powstanie obowiązek podatkowy w WNT.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 93c § 1 OP osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Tym samym, do ujęcia informacji o dokonanych WNT w swojej deklaracji VAT (w zakresie, w jakim podlegają one alokacji do wydzielanej ZCP) zobowiązany będzie podmiot prowadzący w ramach wydzielanej ZCP Działalność Produkcyjną w momencie powstania obowiązku podatkowego w WNT. Jeśli zatem obowiązek podatkowy w WNT powstanie po Momencie podziału, do ujęcia stosownych informacji w deklaracji VAT zobowiązana będzie Spółka przejmująca. W przeciwnym wypadku, zobowiązanie będzie ciążyło na Spółce dzielonej.

W konsekwencji, w sytuacji kiedy:

i. faktura zostanie wystawiona przez zagranicznego dostawcę przed Momentem podziału na rzecz Spółki dzielonej a towar dostarczony zostanie już po Momencie podziału do Spółki przejmującej – Spółka przejmująca nie będzie zobowiązana do wykazania tej transakcji WNT w swoich rozliczeniach VAT (transakcję tę wykaże Spółka dzielona, z uwagi na fakt, iż obowiązek podatkowy dla WNT powstał w tym przypadku z datą wystawienia faktury przez zagranicznego dostawcę towarów),

ii. towar otrzyma Spółka dzielona przed Momentem podziału, a zagraniczny dostawca wystawi w tym zakresie fakturę już po Momencie podziału – do zadeklarowania WNT w swojej deklaracji VAT zobowiązana będzie Spółka przejmująca, jeśli obowiązek podatkowy w WNT (rozumiany jako data wystawienia faktury ale nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru) powstanie dla tej transakcji już po Momencie podziału; jeśli natomiast obowiązek podatkowy powstanie przed Momentem podziału – do zadeklarowania WNT w swojej deklaracji VAT zobowiązana będzie Spółka dzielona.

W analizowanym przypadku, zdaniem Wnioskodawcy, odpowiednie zastosowanie (np. odnośnie do korekty danych na fakturze wystawionej po Momencie podziału – jeśli wskazywać będzie ona Spółkę dzieloną jako nabywcę) znajdą wnioski wynikające ze stanowiska przedstawionych w odniesieniu do pytań wskazanych w punktach 16 i 17 powyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Przedstawiona powyżej interpretacja rozstrzyga wniosek wyłącznie w zakresie podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia. Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego pytania nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku zdarzeń przyszłych, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.