Majątek spółki | Interpretacje podatkowe

Majątek spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to majątek spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
CIT - w zakresie konsekwencji podatkowych przejęcia majątku spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej związanego z połączeniem Wnioskodawcy z tymi spółkami.
Fragment:
Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych na wnioski z dnia 3 grudnia 2013 r. ( IPTPB3/423-329/13-4/KJ ), w której-innych podatników: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że: „ Przejęcie przez Wnioskodawcę tej części majątku spółki komandytowo-akcyjnej, która przypada na niego jako akcjonariusza tej spółki, nie będzie natomiast wiązać się z wydaniem przez niego ekwiwalentu w postaci udziałów w jego podwyższonym kapitale zakładowym. Tym samym, w odniesieniu do tej części przejmowanego majątku spółki komandytowo-akcyjnej nie znajdą zastosowania unormowania art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie - jak wskazano powyżej - wskutek planowanego połączenia, ww. majątek (tj. majątek spółki komandytowo-akcyjnej w części przypadającej na Wnioskodawcę jako akcjonariusza tej spółki) zostanie faktycznie otrzymany przez Wnioskodawcę, będzie stanowił jego faktyczne przysporzenie, wejdzie do majątku Wnioskodawcy i powiększy jego aktywa. W konsekwencji (wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy) zaistnienie opisanego zdarzenia przyszłego będzie skutkować powstaniem po jego stronie przychodu, na mocy art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychodem tym będzie wartość przejętego majątku spółki komandytowo-akcyjnej - w części przypadającej na Wnioskodawcę jako akcjonariusza tej spółki (tj. w części -odpowiadającej (...)
2015
3
lut

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Podatnika, że w przypadku zmiany umowy SKA za jaką jest uważane przekształcenie spółek, podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlega zmiana umowy, przy której nie nastąpiło zwiększenie majątku spółki przekształcanej?
Fragment:
Powyższe znajduje potwierdzenie również w wyroku z dnia 14 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1744/07, dotyczącym opodatkowania PCC przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, iż obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych rodzi każde powiększenie ogólnie pojmowanego majątku spółki, jeśli jest związane z częścią majątku stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem. Zdaniem Sądu „ warunek opodatkowania, jakim jest zwiększenie majątku spółki – w przypadku przekształcenia spółek, należy rozpatrywać w kontekście ogólnego warunku opodatkowania umów spółki, którym jest zwiększenie podstawy opodatkowania. To z kolei, przy badaniu, czy doszło do koniecznego zwiększenia majątku spółki, każe uwzględnić takie elementy, które mają wpływ na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie można bowiem przyjąć, że w razie przekształcenia spółki o opodatkowaniu mógłby decydować taki przyrost szeroko rozumianego majątku spółki, który w świetle przepisów upcc nie powodowałby zwiększenia podstawy opodatkowania. Ratio legis art. 1 upcc każe również przyjąć, że każde powiększenie ogólnie pojmowanego majątku spółki, związane z tą częścią majątku, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, rodzi obowiązek podatkowy. ”. W świetle powyższego stwierdzić należy, iż ustawodawca pojęcie zwiększenia majątku spółki osobowej postrzega przez pryzmat art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) analizowanej ustawy, tj. wyłącznie przez pryzmat wniesionych wkładów.
2013
25
wrz

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Podatnika, że w przypadku zmiany umowy SKA za jaką jest uważane przekształcenie spółek, podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlega zmiana umowy, przy której nie nastąpiło zwiększenie majątku spółki przekształcanej?
Fragment:
Powyższe znajduje potwierdzenie również w wyroku z dnia 14 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1744/07, dotyczącym opodatkowania PCC przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, iż obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych rodzi każde powiększenie ogólnie pojmowanego majątku spółki, jeśli jest związane z częścią majątku stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem. Zdaniem Sądu „ warunek opodatkowania, jakim jest zwiększenie majątku spółki – w przypadku przekształcenia spółek, należy rozpatrywać w kontekście ogólnego warunku opodatkowania umów spółki, którym jest zwiększenie podstawy opodatkowania. To z kolei, przy badaniu, czy doszło do koniecznego zwiększenia majątku spółki, każe uwzględnić takie elementy, które mają wpływ na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie można bowiem przyjąć, że w razie przekształcenia spółki o opodatkowaniu mógłby decydować taki przyrost szeroko rozumianego majątku spółki, który w świetle przepisów upcc nie powodowałby zwiększenia podstawy opodatkowania. Ratio legis art. 1 upcc każe również przyjąć, że każde powiększenie ogólnie pojmowanego majątku spółki, związane z tą częścią majątku, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, rodzi obowiązek podatkowy. ”. W świetle powyższego stwierdzić należy, iż ustawodawca pojęcie zwiększenia majątku spółki osobowej postrzega przez pryzmat art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) analizowanej ustawy, tj. wyłącznie przez pryzmat wniesionych wkładów.
2013
25
wrz

Istota:
Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowana przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytowo-akcyjną.
Fragment:
Powyższe znajduje potwierdzenie również w wyroku z dnia 14 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1744/07, dotyczącym opodatkowania PCC przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, iż obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych rodzi każde powiększenie ogólnie pojmowanego majątku spółki, jeśli jest związane z częścią majątku stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem. Zdaniem Sądu „ warunek opodatkowania, jakim jest zwiększenie majątku spółki – w przypadku przekształcenia spółek, należy rozpatrywać w kontekście ogólnego warunku opodatkowania umów spółki, którym jest zwiększenie podstawy opodatkowania. To z kolei, przy badaniu, czy doszło do koniecznego zwiększenia majątku spółki, każe uwzględnić takie elementy, które mają wpływ na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie można bowiem przyjąć, że w razie przekształcenia spółki o opodatkowaniu mógłby decydować taki przyrost szeroko rozumianego majątku spółki, który w świetle przepisów upcc nie powodowałby zwiększenia podstawy opodatkowania. Ratio legis art. 1 upcc każe również przyjąć, że każde powiększenie ogólnie pojmowanego majątku spółki, związane z tą częścią majątku, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, rodzi obowiązek podatkowy. ”. W świetle powyższego stwierdzić należy, iż ustawodawca pojęcie zwiększenia majątku spółki osobowej postrzega przez pryzmat art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) analizowanej ustawy, tj. wyłącznie przez pryzmat wniesionych wkładów.
2013
30
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności przekazania majątku Spółki w toku postępowania likwidacyjnego
Fragment:
W związku z powyższym, podmiotem dokonującym przekazania majątku spółki w okresie jej likwidacji jest sama spółka, w imieniu której stosowne decyzje są podejmowane przez jej likwidatorów, pełniących funkcje organu zarządzającego. Konsekwentnie nie można uznać, iż przeniesienie własności majątku likwidowanej spółki następuje z mocy prawa na podstawie art. 286 Kodeksu, w związku z czym nie stanowi rozdysponowania majątkiem przez likwidowany podmiot. Dyspozycją normy prawnej wyrażonej w tym przepisie jest wskazanie proporcji, według których majątek spółki powinien być przyporządkowany wspólnikom, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, tj. proporcjonalnie do posiadanych udziałów, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Przepis ten zobowiązuje likwidatorów do podjęcia określonych działań, lecz samo jego istnienie nie powoduje przeniesienia własności majątku likwidowanej spółki na jej wspólników z mocy prawa, np. w momencie spełniania przez likwidatorów warunku zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli spółki. Powyższą konkluzję potwierdza również brzmienie art. 191 § 3 Kodeksu, zgodnie z którym, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.
2013
22
mar

Istota:
Czy przekształcenie Spółki w spółkę osobową będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy po stronie Spółki powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W wyniku przekształcenia cały majątek Spółki (spółka przekształcana) stanie się majątkiem spółki komandytowej (spółka przekształcona). W konsekwencji majątek spółki komandytowej odpowiadać będzie majątkowi jaki posiadała Spółka przed przekształceniem. Należy zaznaczyć, że wartość kapitału zakładowego Spółki określona w umowie może nie pokrywać się z wartością majątku Spółki. Pojęcie „ kapitału zakładowego ” oraz „ majątku ” nie są tożsame. Wartość kapitału zakładowego Spółki odpowiada sumie wielkości wkładów wniesionych przez wspólników (wartość nominalna udziałów Spółki). Majątek Spółki powstał/powstaje natomiast z wkładów wnoszonych przez wspólników oraz ze składników majątkowych nabytych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności. W przypadku spółek z o.o. majątek spółki może zatem być: równy, mniejszy lub większy od jej kapitału zakładowego. W konsekwencji wartość majątku spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia (na dzień przekształcenia): będzie odpowiadała (będzie równa) wartości majątku Spółki, najprawdopodobniej będzie różna (wyższa) od wartości kapitału zakładowego Spółki.
2012
15
lis

Istota:
Czy w momencie zwrotu pozostałych z wniesionego udziału środków pieniężnych wspólnikowi-osobie fizycznej, spółka powinna potrącić zryczałtowany podatek dochodowy o którym mowa w artykule 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) na nabycie i objęcie udziałów w tej spółce. W przypadku Spółki X będzie to strata, ponieważ z udziału wniesionego przez osobę fizyczną pokrywane były bieżące wydatki spółki. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przytacza szereg rozstrzygnięć organów podatkowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Jak wynika z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m. in. kapitały pieniężne.
2011
1
cze

Istota:
W momencie objęcia w spółce akcji w zamian za wkład niepieniężny, którego przedmiotem są środki trwałe - na dzień objęcia tych akcji, koszt uzyskania przychodu ustala się w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem wkładu niepieniężnego przy objęciu akcji spółki akcyjnej X było prawo wieczystego użytkowania gruntów i budynków stanowiące od 30 czerwca 1999 r. do 6 stycznia 2003 r. majątek spółki cywilnej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 1999 r. podatnicy i spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, byli obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, prowadzić ewidencję przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, zwaną dalej "ewidencją", wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów. Sposób prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 161, poz. 1078). Zgodnie z § 7 ust. 1 tego rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym w 1999 r. wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o którym mowa w (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy wypłacane udziałowcom udziały winny być opodatkowane przez wypłacającą je spółkę i jeśli tak to w jakiej wysokości i od jakiej podstawy winien być naliczony podatek dochodowy;w przypadku konieczności opodatkowania zwracanych właścicielowi udziałów, jaki obowiązuje rodzaj deklaracji i formy rozliczenia tego podatku; jak należy postąpić w sytuacji wypłaty udziałów, które nie będą podlegały opodatkowaniu tj. wartość wypłaconych udziałów jest mniejsza niż wysokość wniesionych udziałów?
Fragment:
W przypadku zwrotu majątku spółki ewentualny dochód wystąpi dopiero, gdy udziałowiec uzyska przychód przewyższający poniesione przez niego koszty objęcia lub nabycia udziałów. W związku z tym, iż w sytuacji wystąpienia dochodu (przychodu) do opodatkowania na płatniku ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat, odprowadzenie pobranego podatku do właściwego urzędu skarbowego do dnia 20 następnego miesiąca oraz złożenie deklaracji według wzoru PIT-8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym, Podatnik nie ma obowiązku wykazania otrzymanej kwoty z tytułu zwrotu udziałów w likwidowanej spółce w składanym zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętych dochodów (poniesionej straty) w roku podatkowym. W przedmiotowej sprawie, skoro Podatnik wniósł do spółki kapitał w kwocie 50.000,00 zł w dniu jej powstania, to zwrot tych udziałów w wysokości 45.000,00 zł, jako jedynego majątku pozostałego po zlikwidowanej spółce nie stanowi zysku osoby prawnej przypadającej Podatnikowi. Stąd wartość otrzymanego majątku na podstawie art. 24 ust.5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi dochodu do opodatkowania.
2011
1
maj

Istota:
Czy przekazanie nieodpłatne środka trwałego firmy na rzecz jednego ze wspólników powoduje konieczność opodatkowania podatkiem dochodowym?
Fragment:
Zwrócił się Pan m. in. z zapytaniem czy opisana czynność powoduje konieczność opodatkowania podatkiem dochodowym. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176, ze zm.) nie wskazują, że w przypadku wycofania środka trwałego z działalności i przekazania go na własne potrzeby – powstaje obowiązek podatkowy. Zatem czynność ta nie wywołuje skutków w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na powyższe, stanowisko Pana opisane we wniosku w zakresie podatku dochodowego jest prawidłowe. Powyższa interpretacja: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów prawa jej dotyczących; - nie jest wiążąca dla podatnika/następcy prawnego podatnika odpowiedzialnego za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 Ordynacji podatkowej).
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.