Majątek ruchomy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to majątek ruchomy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
13
maj

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego

Fragment:

Zgodnie z przepisami § 7 powołanego rozporządzenia zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania oraz darowizny. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego o znacznej wartości mogą być przedmiotem darowizny, jeżeli ich sprzedaż nie dojdzie do skutku. Zatem przepisy powołanego wyżej rozporządzenia nakładają na jednostki budżetowe określone obowiązki w zakresie sposobu zagospodarowania nieprzydatnych składników rzeczowych majątku ruchomego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca sprzedając składniki rzeczowe majątku ruchomego, na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W opinii Wnioskodawcy, sprzedaż przez Niego składników rzeczowych majątku ruchomego, realizowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.

2013
5
sty

Istota:

Pomimo, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, czynność wniesienia w formie aportu ww. majątku ruchomego nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym aport przedmiotowych ruchomości będzie podlegał opodatkowaniu według stawek właściwych dla towarów będących przedmiotem aportu.

Fragment:

Dopiero po upływie tego okresu zamierza przedmiotowy majątek ruchomy przekazać aportem do spółki ze 100% udziałem Gminy. Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że wymienionego we wniosku majątku ruchomego w postaci sprzętu medycznego i wyposażenia, nie będzie można uznać za towar używany, bowiem z okoliczności przedstawionych w opisie sprawy wynika, iż Gmina przedmiotowego majątku ruchomego faktycznie nie wykorzystywała na potrzeby własnej działalności przez okres co najmniej pół roku od nabycia. Wnioskodawca wskazał, że od dnia 30 września 2011 r., czyli od dnia zakończenia likwidacji i przyjęcia przez Gminę do swoich ksiąg rachunkowych wartości mienia ruchomego, majątek ten wykorzystywany jest przez spółkę ze 100% udziałem Miasta. Ponadto, fakt oddania ww. majątku w dzierżawę, czyli do bezpośredniego wykorzystywania przez inny podmiot, nie spowoduje uznania składników majątku ruchomego za towary używane w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy. W tej sytuacji, pomimo, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, czynność wniesienia w formie aportu ww. majątku ruchomego nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2011
1
maj

Istota:

Spółka zwraca się z pytaniem, czy postępuje zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, nie naliczając podatku od towarów i usług oraz nie wykazując kwoty sprzedaży usług w deklaracji VAT-7 (9)w przypadku wykonywania usług montażu rozdzielnic elektrycznych dla kontrahenta niemieckiego.

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28. Przepis art. 28 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż dla usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c i d, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane. Przy czym, zgodnie z ust. 8 art. 28 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, przepis ust. 7 stosuje się, jeżeli towary po wykonaniu usług zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług, wywiezione poza terytorium kraju.

2011
1
kwi

Istota:

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy ustalenia rodzaju usług i miejsca opodatkowania usług, świadczonych przez Spółkę na rzecz zagranicznego kontrahenta.

Fragment:

Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług określa art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług: "W przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28". Zgodnie z przepisem art. 27 ust 3 pkt. d ustawy w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28. Przepis art. 28 ust. 7 stanowi, że w przypadku usług na ruchomym majątku rzeczowym, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zapytuje czy towar, na którym została wykonana usługa, o której mowa w art. 28 ust. 7 ustawy o VAT musi zostać w świetle w/w przepisu wywieziony do tego samego kraju, z którego został przywieziony.

Fragment:

Po przeanalizowaniu wniosku Podatnika, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje: Na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik dokonuje wysyłki towarów do krajów Unii Europejskiej (Francja lub Szwecja), wyprodukowanych na bazie materiałów powierzonych przez kontrahenta francuskiego, który podał dla tej czynności swój numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium Francji. Zatem czynności te są kwalifikowane jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy o VAT. Zgodnie z generalną zasadą zawartą w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania .

2011
1
lut

Istota:

Czy za uszlachetnianie czynne należy uznać usługę, gdy udział własnych materiałów Spółki zużytych do uszlachetniania materiałów klienta stanowi 90% gotowego wyrobu?

Fragment:

Natomiast w przypadku wykonywania przez podatnika usług przerobu uszlachetniającego na rzecz kontrahenta z kraju Wspólnoty Europejskiej na materiałach (rzeczowym majątku ruchomym) będących własnością zleceniodawcy, powierzonych do tego przerobu, są to usługi, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ww. ustawy, tj. usługi na ruchomym majątku rzeczowym. Bez znaczenia w takim przypadku pozostaje fakt zużycia do wykonania kompleksowej usługi, w części materiałów będących własnością podatnika wykonującego usługę. W myśl art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku świadczenia usług na rzeczowym majątku ruchomym miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28.Zgodnie z art. 28 ust. 7 cytowanej ustawy w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c i d, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane.

2011
1
lut

Istota:

Na podstawie art. 14a Ustawy z 29.08.1997r, Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami), Zarząd Spółdzielni składa zapytanie w następującej sprawie;
Świadczymy usługę materialną (a konkretnie usługową produkcję mleka wproszku) dla odbiorcy jednego z krajów UE - Hiszpanii.Składamy zapytanie, czy usługa będzie opodatkowana podatkiem V AT, wg zasad i stawki krajowej, czy nie podlega opodatkowaniu (Ustawa o VAT z 11.03.2004r Dz.U. Nr. 54 poz. 535) w wykazie czynności podlegających opodatkowaniu nie wymieniono eksportu usług.

Fragment:

Od 1 maja 2004 r. świadczenie usług na rzecz kontrahentów z krajów Unii Europejskiej, na materiałach będących własnością zleceniodawcy, stanowi usługę na ruchomym majątku rzeczowym. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d w/w ustawy, w przypadku usług na ruchomym majątku rzeczowym, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone (a więc zakład Podatnika, położony na terytorium Polski), z zastrzeżeniem art. 28 tej ustawy. W tym pierwszym wypadku usługi podlegałyby opodatkowaniu polskim podatkiem VAT, według stawki obowiązującej na terytorium kraju.. W świetle art. 28 ust. 7 i 8 w/w ustawy, w przypadku wspomnianych usług, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane. W przypadku usług świadczonych przez Podatnika ten ostatni warunek należy uznać za spełniony, jeżeli towary po wykonaniu usług zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług, wywiezione poza terytorium kraju. W takim wypadku przedmiotowe usługi nie podlegałyby opodatkowaniu polskim podatkiem od towarów i usług.

2011
1
lut

Istota:

Jak należy zakwalifikować czynności polegające na produkcji towaru, składającego się w części z materiału powierzonego przez kontrahenta zagranicznego.

Fragment:

Podatnik pyta czy w takiej sytuacji czynność należy traktować jako usługi na majątku ruchomym, czy jako wewnątrz wspólnotową dostawę.W udzielonej odpowiedzi Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego zakwalifikował czynności wykonywane przez podatnika jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnia, iż w przedstawionym stanie faktycznym uznać należy, iż Podatnik wykonuje usługi na majątku ruchomym, a nie dokonujewewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Decydujące znaczenie dla przyjętej oceny ma okoliczność, iż w skład wyprodukowanego towaruwchodzi materiał powierzony, będący własnością kontrahenta niemieckiego. W rzeczywistości więc Spółka wykonuje usługę na powierzonej blasze, w efekcie której powstaje osadnik kanalizacyjny. Nie ma przy tym znaczenia jaki jest udział surowca powierzonego w końcowym produkcie. Poszczególne towary, które są niezbędne do wyprodukowania osadnika, i które nabywa Podatnik w celu jego wytworzenia, będą wchodziły w wartość świadczonej usługi. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 póz. 535 z późn.zm), w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym, miejscem ich świadczenia (opodatkowania) jest miejsce gdzie usługi są faktycznieświadczone, z zastrzeżeniem art. 28 w/w ustawy.

2011
1
lut

Istota:

Pytanie dotyczy miejsca świadczenia usług oraz miejsca opodatkowania usług na ruchomym majątku rzeczowym.

Fragment:

Stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy o VAT - w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2 - 6 i art. 28. Natomiast w ust. 2 pkt 3d tego artykułu wskazano - w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28. Z cytowanych przepisów wynika, że dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, istotne jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Opodatkowanie następuje bowiem w miejscu (państwie), które ustawa o podatku VAT uznaje za miejsce ich świadczenia. Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz warunki wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło zawartej z firmą niemiecką należy zauważyć, iż przedsiębiorca wykonuje usługi wyłącznie na terenie Niemiec.

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy wystawienia faktury za usługę serwisową i odliczenia podatku VAT oraz wystawienia deklaracji.

Fragment:

W myśl ust. 4 ww. art. 17 ustawy o VAT ust. 1 pkt 4 tego artykułu stosuje się w przypadku dotyczącym usług wykonywanych na majątku ruchomym, o których mowa w art. 28 ust. 7, jeżeli usługobiorca jest podatnikiem zarejestrowanym dla potrzeb wymiany wewnątrzwspólnotowej. W sytuacji opisywanej w przedmiotowym wniosku mamy więc do czynienia z importem usług serwisowych, a zatem z importem usług wykonywanych na majątku ruchomym, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy o VAT. Zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c i d, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane. A zatem, o ile Podatnik podał kontrahentowi z Włoch swój numer identyfikacji podatkowej pod którym jest zidentyfikowany dla potrzeb wymiany wewnątrzwspólnotowej ww. usługa winna być opodatkowana na terytorium RP.