Majątek prywatny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to majątek prywatny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy niezabudowanej działki gruntowej z majątku prywatnego.

Fragment:

W konsekwencji, Wnioskodawca dokonując sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 217/7 z majątku prywatnego, nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, a czynności tej nie można uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości tj. działki nr ew. 217/7 z majątku prywatnego nie będzie zatem podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Działania podejmowane przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą tej nieruchomości należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Wnioskodawca dokonując sprzedaży tej nieruchomości korzystać będzie z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej oraz nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem dla sprzedaży przedmiotowej działki nie znajdzie zastosowania art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Końcowo tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

2018
23
sie

Istota:

Brak obowiązku opodatkowywania sprzedaży nieruchomości w ramach zarządzania majątkiem prywatny.

Fragment:

Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego. W powołanym wyżej orzeczeniu TSUE wskazał, że inaczej jest w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.). Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze.

2018
25
lip

Istota:

Opodatkowanie dostawy działek na rzecz ośmiu różnych nabywców.

Fragment:

Podkreślenia wymaga, że wprawdzie pojęcie „ majątku prywatnego ” nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy o VAT, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen V. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. Majątek prywatny to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Zaznaczyć należy również, że nie ma przeszkód aby podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabył nieruchomość do majątku prywatnego, który byłby wyłączony z systemu VAT i sprzedaż takiego majątku również nie podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT. Należy mieć jednak na uwadze, że stwierdzenie czy dany przedmiot sprzedaży stanowi składnik majątku prywatnego, czy też jest związany z prowadzoną czy planowaną działalnością gospodarczą jest konsekwencją oceny prawnej dokonanej przez organ wydający interpretację, a nie elementem stanu faktycznego.

2018
25
lip

Istota:

Opodatkowanie dostawy działek na rzecz ośmiu różnych nabywców.

Fragment:

Podkreślenia wymaga, że wprawdzie pojęcie „ majątku prywatnego ” nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy o VAT, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen V. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. Majątek prywatny to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Zaznaczyć należy również, że nie ma przeszkód aby podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabył nieruchomość do majątku prywatnego, który byłby wyłączony z systemu VAT i sprzedaż takiego majątku również nie podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT. Należy mieć jednak na uwadze, że stwierdzenie czy dany przedmiot sprzedaży stanowi składnik majątku prywatnego, czy też jest związany z prowadzoną czy planowaną działalnością gospodarczą jest konsekwencją oceny prawnej dokonanej przez organ wydający interpretację, a nie elementem stanu faktycznego.

2018
20
maj

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości dłużnika (budynek mieszkalny).

Fragment:

Pojęcie „ majątku prywatnego ” nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jednakże zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen V. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. Z przywołanego wyroku wynika, że „ Majątek prywatny ” to taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania nieruchomości (lub jej części) wyłącznie do celów osobistych. Analiza treści wniosku oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wskazuje treść wniosku – dłużnik nie prowadził i nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy oraz budynek mieszkalny wykorzystywany jest na cele mieszkaniowe (dłużnik mieszka pod wskazanym adresem), nie można uznać, że dłużnik będzie działał w tej transakcji jako podatnik podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy.

2018
15
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie sprzedaży samochodu osobowego z majątku prywatnego, wycofanego z działalności gospodarczej.

Fragment:

Ponadto Zainteresowany informuje, że ostatniej sprzedaży samochodu dokonała w 2013 r. z majątku prywatnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z planowaną sprzedażą auta z majątku prywatnego wystąpi obowiązek zapłaty podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż auta nie będzie podlegała podatkiem VAT, ponieważ nie dokonano odliczenia podatku VAT przy wykupie przedmiotu leasingu a sprzedaż jest dokonana z majątku prywatnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

2017
13
gru

Istota:

W zakresie uznania czynności nieodpłatnego wycofania z majątku Wnioskodawczyni do majątków prywatnych wspólników jako niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT

Fragment:

Następnie Wnioskodawczyni i jej wspólnicy podejmą uchwałę o wycofaniu ww. udziałów z majątku spółki – Zbywcy do ich majątków prywatnych, po czym, w celu wykonania ww. uchwały, zawarta zostanie umowa nienazwana, której przedmiotem będzie nieodpłatne przeniesienie z majątku Wnioskodawczyni jako Zbywcy do majątków prywatnych jej wspólników ww. udziałów w spółce – Nabywcy. Zawarcie powyższej umowy uzasadnione jest koniecznością zachowania formy wymaganej przez przepisy prawa, czyli formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Umowa ta nie będzie stanowiła umowy sprzedaży udziałów, bądź też umowy darowizny między Wnioskodawczynią a jej wspólnikami, a będzie jedynie czynnością konieczną dla wykonania uprzedniej uchwały – czynności wewnątrzkorporacyjnej w ramach spółki – Zbywcy. Opisana powyżej czynność będzie więc transferem ze stanowiącego odrębny od majątków prywatnych wspólników, majątku Wnioskodawczyni do majątków prywatnych jej wspólników. Pomimo tego będzie to jednak w dalszym ciągu przesunięcie aktywów w ramach majątków tego samego kręgu osób, gdyż spółka – Zbywca jako spółka cywilna nie stanowi odrębnego od swoich wspólników podmiotu prawnego, a jest jedynie prawną formą ich współpracy. Wspólnicy spółki – Zbywcy nabędą w ten sposób udziały w spółce – Nabywcy proporcjonalnie do swoich wkładów wniesionych do spółki – Zbywcy.

2017
6
gru

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność małżeńską.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie bowiem całokształt okoliczności i ich zakres, wskazuje, że są to działania należące do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Tym samym sprzedaż udziału przez Wnioskodawcę w przedmiotowej nieruchomości, stanowiącej współwłasność małżeńską, będzie stanowić zwykłe wykonywanie prawa własności, a Zainteresowany zbywając udział w ww. nieruchomości, stanowiącej majątek prywatny będzie korzystał z przysługującego Jemu prawa do rozporządzania własnym majątkiem osobistym. Reasumując, należy uznać, że Wnioskodawca z tytułu planowanej transakcji sprzedaży udziału w nieruchomości, o której mowa we wniosku, stanowiącej współwłasność małżeńską, nie będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem sprzedaż udziału w ww. nieruchomości, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

2017
25
paź

Istota:

Czy czynność wniesienia aportem do spółki komandytowej przez osoby prywatne udziałów w nieruchomości gruntowej będzie opodatkowane podatkiem VAT czy czynność ta pozostanie poza zakresem ustawy o VAT?

Fragment:

W przedmiotowej sprawie bowiem całokształt okoliczności i ich zakres, wskazuje, że są to działania należące do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Tym samym sprzedaż (aport) przez Wnioskodawcę udziału w działce budowlanej będzie stanowić zwykłe wykonywanie prawa własności, a Wnioskodawca zbywając udział w przedmiotowej działce, stanowiącej majątek prywatny będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Skutkiem powyższego, transakcja wniesienia aportem do spółki komandytowej udziału w nieruchomości (działce) przez Wnioskodawcę, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w kwestii opodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia aportem do spółki komandytowej udziału w nieruchomości przez małżonkę Wnioskodawcy została wydana w odrębnym rozstrzygnięciu. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

2016
16
gru

Istota:

Opodatkowanie transakcji sprzedaży udziału w gruncie należącym do majątku prywatnego Wnioskodawcy.

Fragment:

Organu z dnia 20 czerwca 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 27 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży udziału w gruncie należącym do majątku prywatnego Wnioskodawcy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży udziału w gruncie należącym do majątku prywatnego Wnioskodawcy. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 29 czerwca 2016 r., złożonym w dniu 30 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 20 czerwca 2016 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Dnia 25 stycznia 2002 roku Wnioskodawca otrzymał darowiznę od ojca W .... Otrzymał ¼ udziałów w nieogrodzonej nieruchomości rolnej położonej we wsi ... w gminie ... o powierzchni 2 ha 21 arów, stanowiącej gospodarstwo rolne, w skład którego wchodzą niezabudowane działki oznaczone nr ewidencyjnym 431 o pow. 1 ha 99 arów i nr ewidencyjnym 367 o pow. 22 ary. Są to działki nieogrodzone, bez przyłączy. Dnia 6 maja 2016 r. Wnioskodawca podpisał, prywatnie jako X akt notarialny będący umową przedwstępną sprzedaży z Panem Y, działającym na rzecz spółki pod firmą „ C... ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ... (adres: ..., Regon: ..., NIP: ...).