Majątek prywatny | Interpretacje podatkowe

Majątek prywatny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to majątek prywatny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie transakcji sprzedaży udziału w gruncie należącym do majątku prywatnego Wnioskodawcy.
Fragment:
Organu z dnia 20 czerwca 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 27 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży udziału w gruncie należącym do majątku prywatnego Wnioskodawcy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży udziału w gruncie należącym do majątku prywatnego Wnioskodawcy. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 29 czerwca 2016 r., złożonym w dniu 30 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 20 czerwca 2016 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Dnia 25 stycznia 2002 roku Wnioskodawca otrzymał darowiznę od ojca W .... Otrzymał ¼ udziałów w nieogrodzonej nieruchomości rolnej położonej we wsi ... w gminie ... o powierzchni 2 ha 21 arów, stanowiącej gospodarstwo rolne, w skład którego wchodzą niezabudowane działki oznaczone nr ewidencyjnym 431 o pow. 1 ha 99 arów i nr ewidencyjnym 367 o pow. 22 ary. Są to działki nieogrodzone, bez przyłączy. Dnia 6 maja 2016 r. Wnioskodawca podpisał, prywatnie jako X akt notarialny będący umową przedwstępną sprzedaży z Panem Y, działającym na rzecz spółki pod firmą „ C... ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ... (adres: ..., Regon: ..., NIP: ...).
2016
16
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości.
Fragment:
Z uwagi na fakt, iż z opisanego zdarzenia przyszłego nie wynika, aby wykonywał Pan lub zamierzał wykonywać takie zorganizowane działania, sprzedaż nieruchomości gruntowej należącej do Pana majątku prywatnego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ”. Podobnie w interpretacji z dnia 4 grudnia 2015 roku, sygn. IPTPP2/4512-504/15-6/JS , orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, stwierdzając, że: „ (...) Zainteresowana w związku ze sprzedażą zarówno działki nr 61/9, jak i działek o nr 61/8, 61/10, 61/11 oraz 61/12, nie działała/nie będzie działać w charakterze podatnika, a czynność ta nie nosiła/nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie bowiem całokształt okoliczności, ich zakres, stopień zaangażowania, w tym środków pieniężnych, wskazuje, że są to działania należące do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Tym samym sprzedaż przez Wnioskodawczynię ww. działek stanowiła/będzie stanowiła zwykłe wykonywanie prawa własności, a Zainteresowana zbywając przedmiotowe działki, stanowiące majątek prywatny, korzystała/będzie korzystała z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem ”. W kontekście niniejszej sprawy podkreślenia również wymaga, że w ww. wyroku w połączonych sprawach C-l80/10 oraz C-181/10, TSUE orzekł ponadto, iż liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy VAT, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie braku opodatkowania podatkiem dostawy nieruchomości objętych współwłasnością majątkową.
Fragment:
W najbliższej przyszłości mąż Wnioskodawczyni wycofa z działalności do majątku prywatnego na własne potrzeby trzy domy, a transakcję opodatkuje 8% stawką podatku Jeżeli dojdzie do sprzedaży przedmiotowych domów (czego na dzień dzisiejszy nie można wykluczyć) po przekazaniu ich do majątku prywatnego Wnioskodawczyni nie będzie udostępniał ich innym podmiotom, nie będzie dokonał żadnych czynności (modernizacja, ulepszenie, uzbrojenie terenu, ogrodzenie, ogłoszenia o sprzedaży - poza ewentualnie standardowymi). Z przedstawionego opisu ewentualnego zdarzenia przyszłego nie wynika taka aktywność Zainteresowanego, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności Wnioskodawczyni nie zamierza podjąć ciągu działań, które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami w odniesieniu do przedstawionego powyżej majątku prywatnego. W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż przedmiotowych domów nie będzie stanowiła działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia tych domów, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego - stałego i zorganizowanego - charakteru takiej działalności).
2016
20
lip

Istota:
W zakresie braku opodatkowania podatkiem dostawy nieruchomości objętych współwłasnością majątkową.
Fragment:
W zakresie zakupu materiałów i usług poniesionych na wybudowanie przedmiotowych domów Zainteresowany korzystał z odliczenia podatku VAT W najbliższej przyszłości Wnioskodawca wycofa z działalności do majątku prywatnego na własne potrzeby trzy domy, a transakcję opodatkuje 8% stawką podatku VAT. Jeżeli dojdzie do sprzedaży przedmiotowych domów (czego na dzień dzisiejszy nie można wykluczyć) po przekazaniu ich do majątku prywatnego Wnioskodawca nie będzie udostępniał ich innym podmiotom, nie będzie dokonał żadnych czynności (modernizacja, ulepszenie, uzbrojenie terenu, ogrodzenie, ogłoszenia o sprzedaży - poza ewentualnie standardowymi). Z przedstawionego opisu ewentualnego zdarzenia przyszłego nie wynika taka aktywność Zainteresowanego, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Wnioskodawca nie zamierza podjąć ciągu działań, które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami w odniesieniu do przedstawionego powyżej majątku prywatnego. W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż przedmiotowych domów nie będzie stanowiła działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia tych domów, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego - stałego i zorganizowanego - charakteru takiej działalności).
2016
30
cze

Istota:
Opodatkowanie transakcji zbycia udziału w nieruchomości.
Fragment:
Działania te wykraczają poza zakres zarządu majątkiem prywatnym i należy je uznać za działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami. Fakt, że Wnioskodawczyni nabyła udział w nieruchomości z zamiarem jego odsprzedaży oraz podjęła działania zmierzające do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, warunków technicznych oraz decyzji świadczą o wykorzystaniu nieruchomości do celów zarobkowych. Zaangażowanie Wnioskodawczyni w czynności związane z planowaną transakcją zbycia udziału w nieruchomości jest zbliżone do działań typowych dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami, wykonywanych przez producentów, handlowców i usługodawców. Powyższe okoliczności powodują, że opisanych czynności nie można interpretować jako rozporządzanie majątkiem prywatnym, lecz jako świadome działania, zmierzające do osiągnięcia korzyści materialnych z tytułu jego sprzedaży. Tym samym sprzedaż udziału w nieruchomości nie będzie stanowiła zwykłego wykonywania prawa własności, a Wnioskodawczyni będzie działała w tym zakresie jak handlowiec. W konsekwencji, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni z tytułu tej transakcji, będzie podatnikiem podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy wykonującym działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.
2016
8
kwi

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży gruntów niezabudowanych.
Fragment:
Decydujące dla powyższej oceny są zwłaszcza te elementy aktywności Skarżącego, które łączą się z jego nakładami inwestycyjnymi wykraczającymi poza standardowe działania zarządu majątkiem prywatnym, zasadniczo takie jak wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej. Same bowiem czynności - mające charakter aktywności o niewielkiej skali inwestycyjnej, jak np. podziału działki z wydzieleniem koniecznych dróg wewnętrznych zapewniających dojazd oraz podjęcia zwyczajowych działań informacyjnych o sprzedaży działek - nie wykraczałyby poza aktywność mieszczącą się w granicach zarządu nieruchomością prywatną. Wzbogacenie jednak tych czynności o działania dodatkowe, wskazujące na poważniejsze zaangażowanie inwestycyjne Skarżącego, w kontekście planowanej sprzedaży kilkunastu działek gruntu, musi być już ocenione kompleksowo, jako aktywność porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem.” Podsumowując powyższe rozważania, uważa Pan, iż zmiana charakteru działki, wskutek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, a także ewentualny późniejszy jej podział nie będzie skutkował uznaniem wykonywania tych czynności w ramach działalności gospodarczej, a co za tym idzie transakcja będzie stanowiła sprzedaż nieruchomości jako majątku prywatnego, wolnego od opodatkowania, w związku z upływem 5 letniego okresu od dnia jej nabycia.
2016
30
mar

Istota:
Brak opodatkowania dostawy znaczków pocztowych wycofanych z obiegu.
Fragment:
Sprzedaż zatem przedmiotów z posiadanej kolekcji, będących częścią majątku prywatnego, nie będzie stanowiła działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a Pani z tytułu ich zbycia nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Należy jednakże wskazać, że z uwagi na charakter planowanych czynności, ostateczna ocena Pani postępowania może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). W postępowaniu o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego organ podatkowy nie zbiera bowiem materiału dowodowego, ani nie dokonuje żadnych ustaleń faktycznych. To organy prowadzące postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową na podstawie całego zebranego materiału dowodowego władne są ustalić okoliczności nabywania poszczególnych przedmiotów, w tym zamiar ich nabywania, częstotliwość transakcji oraz rozmiar i profesjonalizm przedsięwziętych czynności.
2016
4
mar

Istota:
Dostawa rolnej nieruchomości gruntowej – poza działalnością gospodarczą.
Fragment:
Tym samym, Wnioskodawca zbywając nieruchomość stanowiącą jego majątek prywatny, korzysta z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę Nieruchomości gruntowej nie będzie stanowiła działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca, w związku z dostawą tej Nieruchomości, będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, co oznacza, że nie wypełni przesłanek zdefiniowanych w art. 15 ust. i ust. 2 ustawy o VAT i nie wystąpi w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Ponieważ zawarta transakcja nie posiada znamion działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, tym samym nie jest uznawana za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z uwagi na powyższą analizę przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, analiza czy powyższa transakcja korzysta ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT stała się bezprzedmiotowa. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2015
27
lis

Istota:
Na Wnioskodawczyni jako płatniku nie ciąży obowiązek naliczenia, pobraniai odprowadzenia podatku VAT od tej transakcji do właściwego urzędu skarbowego. Należy jednak zauważyć, że sprzedaż niewynajmowanej nieruchomości należącej do dłużników, która to część nieruchomości – jak wskazała Wnioskodawczyni - nie była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, lecz stanowi majątek prywatny dłużników nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast w związku z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług wynajmowanej części nieruchomości Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż wynajmowanej części budynku z zastosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Fragment:
Tym samym, sprzedaż niewynajmowanej nieruchomości należącej do dłużników, która to część nieruchomości – jak wskazała Wnioskodawczyni - nie była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, lecz stanowi majątek prywatny dłużników nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nieruchomość tę nabyto w 2007 r. jako nieruchomość niezabudowaną na podstawie aktu notarialnego. Następnie na nieruchomości tej wybudowano dom, którego budowę zakończono w 2008 r. Zatem niewynajmowana część nieruchomości, o której mowa we wniosku została nabyta w celu prywatnym i nie była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, lecz stanowi majątek prywatny dłużników. W niniejszych okolicznościach wskazano ponadto, że od maja 2014 r. do grudnia 2014 r. jeden pokój był wynajmowany dziecku pod biuro. Zgodnie z art. 659 § 1 cyt. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Jak wynika z powyższego przepisu umowa najmu jest umową cywilnoprawną o charakterze zobowiązaniowym przysparzającym obydwie strony zawartej umowy. Najem jest więc umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.
2015
4
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży udziału w gruncie
Fragment:
Zatem jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku prywatnego (np. gruntu), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wyprzedaż majątku prywatnego przez osobę fizyczną, nawet jeżeli przybierze w określonym przedziale czasowym charakter częstotliwy, nie może być uznana za działalność handlową, czyniącą ten podmiot podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy. Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, (...)
2015
30
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.