ITPP3/4512-765/15/APR | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.
ITPP3/4512-765/15/APRinterpretacja indywidualna
  1. komornik
  2. majątek osobisty
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2015 r. (data wpływu 30 grudnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 10 lutego 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 10 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi Jolancie Annie K. do nieruchomości położonych w L., ul. XX, dla których Sąd Rejonowy VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ....(działka nr 68).

Biegli sądowi w operacie szacunkowym z dnia 6 czerwca 2014 r. opisali nieruchomość w następujący sposób:

1.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2008 r. działka nr ew. 68 leży w strefie P2 - strefie produkcji i usług zachodniej, na terenie oznaczonym symbolem „P - tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej”.

2. Opis działki nr ewidencyjny 68.

Powierzchnia działki gruntowej wynosi 9.787 m2. Symbol użytku: S-RII, S-RIIIa, S-RIIIb.

Na działce wykonane są fundamenty pod budynek mieszkalny - stan zerowy, istnieją cztery małe budynki gospodarcze nr ewidencyjny 1, 2, 3, 4 kwalifikujące się do rozbiórki i nieprzedstawiające żadnej wartości rynkowej. Dla celów wyceny podzielono powierzchnie terenu na dwie części: pierwszą część o przyjętej powierzchni działki 1.950 m2 dla celów budynku mieszkalnego, pozostałą część o pow. 7.837 m2 wyceniono jako działkę niezabudowaną. Kształt działki - wydłużony prostokąt. W poprzek działki przebiega napowietrzna sieć średniego napięcia. Działka ogrodzona płotem z siatki. Teren działki płaski, zarośnięty chwastami. Uzbrojenie działki: energia elektryczna i wodociągowa w zasięgu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy XX.

3. Opis ław fundamentowych pod nowy budynek mieszkalny.

Zgodnie z opracowanym projektem domu jednorodzinnego oraz decyzją o pozwoleniu na budowę nr 244/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r., w północnej części działki nr 68 przy ul. XX, na działce wylane są fundamenty, ściany piwnic, strop nad piwnicami oraz podłoża pod posadzki z wyprowadzeniem pionów pod instalacje wewnętrzne dla przyszłego budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa budynku ma wynosić 221,60 m2 w tym garaż o pow. 19,96 m2. Projektowany budynek mieszkalny ma być obiektem parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, z wbudowanym garażem jednostanowiskowym, przeznaczonym dla 4-5 osobowej rodziny. Wartość stanu zaawansowania budynku wynosi 9%. Biegli w operacie szacunkowym wskazali, że wartość zakończonego budynku będzie wynosiła 444.000,00 zł.

Dłużnik realizuje ww. przedsięwzięcie budowlane w celu mieszkaniowym. Dłużnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę przedmiotowego budynku.

Wartość rynkowa nieruchomości określona została przez biegłych sądowych na kwotę 479.000,00 zł, w tym wartość części działki o powierzchni 7.837 m2 na kwotę 306.000,00 zł, wartość części działki o powierzchni 1.950 m2 na kwotę 133.000,00 zł oraz wartość fundamentów budynku mieszkalnego na kwotę 40.000,00 zł.

W dniu 21 grudnia 2015 r. zostały przeprowadzone czynności terenowe (działki nr 68) na nieruchomości oznaczonej KW ... stanowiącej własność dłużnika Jolanty Anny K. Podczas oględzin zajętej nieruchomości ustalono, że stan zaawansowania budowy domu jednorodzinnego uległ zmianie w istotny sposób. Sporządzony przez biegłych sądowych operat szacunkowy ww. nieruchomości na dzień 6 czerwca 2014 r. przedstawia stan budowy na etapie fundamentów budynku, natomiast na dzień 21 grudnia 2015 r. budowa znajduje się na etapie stanu surowego otwartego budynku wraz z więźbą dachową i dachówką. Ponadto istnieją uzasadnione podejrzenia, że dłużnik będzie czynił kolejne nakłady.

Budynki posadowione na działce są budynkami w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Postępowanie prowadzone jest na etapie przygotowania do opisu i oszacowania nieruchomości.

Nieruchomość zabudowana będąca przedmiotem egzekucji została nabyta przez dłużnika na podstawie Umowy darowizny sporządzonej w dniu 29 listopada 2002 r. przed notariuszem Repertorium nr.... Dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, która według PKD oznaczona jest symbolem 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – działalność przeważająca oraz o symbolu 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Z uwagi na funkcję nieruchomości dłużnika, do którego została skierowana egzekucja oraz poczynione nakłady, zachodzi wątpliwość dotycząca ewentualnej konieczności naliczenia podatku VAT do ceny uzyskanej przy sprzedaży licytacyjnej nieruchomości oraz jego właściwej wysokości procentowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  • Czy istnieje obowiązek naliczenia podatku VAT od ceny wywołania przy sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji publicznej...
  • W przypadku istnienia takiego obowiązku, proszę o wskazanie właściwej stawki procentowej podatku oraz przytoczenie stosownej podstawy prawnej. Jeżeli nie ma obowiązku naliczenia podatku, proszę o wskazanie stosownej podstawy prawnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanych okolicznościach istnieje obowiązek naliczenia podatku VAT do ceny wywołania, a w przypadku zbycia, do ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości dłużnika w drodze licytacji publicznej, a przez to istnieje obowiązek przekazania właściwemu Urzędowi Skarbowemu podatku VAT z tytułu ewentualnej ceny uzyskanej ze sprzedaży licytacyjnej nieruchomości dłużnika. Stawka podatku winna wynosić 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954

z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z cytowanych przepisów wynika, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że sprzedaż w trybie licytacji publicznej przedmiotowej nieruchomości, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z treści wniosku wynika bowiem, że dłużnik nabył nieruchomość w drodze darowizny i realizuje budowę domu w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Przy budowie nie przysługuje dłużnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zatem okoliczności sprawy nie wskazują, aby nieruchomość miała być przeznaczona do wykorzystania w prowadzonej przez dłużnika działalności gospodarczej.

Wobec powyższego, w ww. transakcji sprzedaży dłużnik nie wystąpi w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, gdyż czynność ta nie będzie stanowiła działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Sprzedaż powyższa będzie sprzedażą majątku osobistego, do którego unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

komornik
ILPP1/4512-1-844/15-3/HW | Interpretacja indywidualna

majątek osobisty
ITPP3/4512-370/15/APR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.