ITPP2/4512-460/16/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zwolnienie od podatku czynności wycofania budynku wybudowanego przez spółkę cywilną do majątku osobistego wspólników.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2016 r. (data wpływu 27 czerwca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 14 września 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności wycofania budynku wybudowanego przez spółkę cywilną do majątku osobistego wspólników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 14 września 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług zwolnienia od podatku czynności wycofania budynku wybudowanego przez spółkę cywilną do majątku osobistego wspólników.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnicy w dniu 10 marca 1996 r. w miejscowości ... zawarli umowę Spółki cywilnej G.-P. S.C. - wspólnicy I. G. NIP (...); Z. G. NIP (...). Cel działalności Spółki to wybudowanie i eksploatacja obiektu usługowego. W 1996 r. wspólnicy Spółki cywilnej zawarli umowę dzierżawy nieruchomości niezabudowanej od Gminy ... Umowa dzierżawy (...) z dnia 6 maja 1995 r.

Dnia 8 maja 1996 r. Spółka uzyskała pozwolenie na budowę zespołu usług przyplażowych w ... Zespół usług przyplażowych – budynek został wybudowany przez wspólników Spółki cywilnej i 1 czerwca 1998 r. decyzją (...) z dnia 1 czerwca 1998 r. wspólnicy uzyskali pozwolenie na użytkowanie nieruchomości.

Od 1 czerwca 1998 r. wybudowany budynek został ujęty w ewidencji środków trwałych Spółki. W 2002 r. wspólnicy Spółki postanowili wynająć obiekt od dnia 2 stycznia 2002 r. na potrzeby ich indywidualnych działalności gospodarczych. Na podstawie umowy najmu i dzierżawy doszło do skutecznego wydzierżawienia obiektu. Budynek od 2002 r. był stale przez Spółkę wydzierżawiany, a sama Spółka nie prowadziła w nim działalności gospodarczej.

W 2015 r. wspólnicy Spółki postanowili wycofać budynek ze Spółki cywilnej i przenieść go do majątku osobistego oraz prowadzić indywidualnie działalności gospodarcze i zlikwidować Spółkę cywilną w 2016 r. Wycofanie budynku nastąpiło w grudniu 2015 r. na podstawie uchwały wspólników Spółki cywilnej G.-P. W dniu 22 grudnia 2015 r. zostało dokonane nabycie przez osoby fizyczne działki wcześniej zabudowanej budynkiem przez Spółkę cywilną G.-P. przez osoby fizyczne.

Budynek usług przyplażowych był budynkiem wybudowanym przez Spółkę cywilną G.-P. na gruncie wydzierżawianym od Gminy ....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wycofanie budynku wybudowanego przez Spółkę cywilną do majątku osobistego wspólnikowi jest zwolnione od podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie budynku wybudowanego przez Spółkę cywilną, a następnie przekazanie go do majątku odrębnego korzysta ze zwolnienia w podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Według stanu faktycznego:

 1. Dostawa budynku nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, ponieważ w rozumieniu ustawy do pierwszego zasiedlenia doszło w 2002 r. (wynajęcie budynku osobom fizycznym) art. 2 pkt 14 – przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynku.
  W stanie faktycznym S.C. G.-P. dokonała takiej czynności (wynajęcie budynku w 2002 r.).
 2. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku upłynął okres większy niż 2 lata,
 1. pierwsze zasiedlenie to rok 2002,
 2. dostawa budynku to rok 2015,
 3. okres wynosi 13 lat.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Według regulacji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2–12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Według art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Wskazać należy, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 382/14 stwierdził, że pojęcie pierwszego zasiedlenia należy rozumieć szeroko jako używanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu.

Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Jak stanowi ust. 11 powyższego artykułu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego i powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że wycofanie budynku wybudowanego przez Spółkę cywilną do majątku osobistego wspólników, będzie podlegało zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nastąpi po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, o ile strony transakcji nie wybiorą opcji opodatkowania.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.