IPTPB1/4511-296/15-4/KO | Interpretacja indywidualna

Czy wycofanie „domu pokazowego” z działalności gospodarczej Spółki i jego przekazanie do majątku osobistego Wnioskodawcy spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki jawnej?
IPTPB1/4511-296/15-4/KOinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. majątek osobisty
 3. nieruchomości
 4. przekazanie nieodpłatne
 5. składnik majątkowy
 6. wycofanie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego wycofania „domu pokazowego” ze Spółki jawnej na potrzeby osobiste wspólnika tej Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 21 lipca 2015 r., Nr IPTPB1/4511-296/15-2/KO, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 21 lipca 2015 r. (data doręczenia 23 lipca 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 26 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.), nadanym dnia 29 lipca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku z dnia 26 lipca 2015 r.):

X jako wspólnik Y - Spółka jawna (dalej: Wnioskodawca) uzyskuje dochody ze Spółki jawnej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie najmu i dzierżawy posiadanych nieruchomości. Spółka jawna zamierza rozszerzyć swoją działalność gospodarczą o działalność w zakresie handlu. W tym celu Spółka nawiąże współpracę z producentem tzw. „domów składanych”, którego produkty będzie oferował na rynku. Jednym z wymogów współpracy z producentem „domów składanych” jest konieczność zakupienia przez Spółkę jednego tzw. „domu pokazowego”, który będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej Spółki do celów reklamowych. „Dom pokazowy” zostanie wybudowany na specjalnie wydzierżawionej do tego celu nieruchomości gruntowej. Na obecnym etapie Spółka jawna planuje wykorzystywanie „domu pokazowego” przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy zakładając, że w tym czasie rozstrzygnie się opłacalność działalności w zakresie handlu domami składanymi.

Z uwagi na fakt, że planowany okres wykorzystywania do prowadzonej działalności gospodarczej przedmiotowego „domu pokazowego”, będzie krótszy niż 12 miesięcy, nie zostanie on zakwalifikowany do środków trwałych Spółki i nie będą dokonywane od jego wartości zakupu odpisy amortyzacyjne, zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość/cena nabycia „domu pokazowego” zostanie jednorazowo przez Spółkę zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w dacie jego nabycia, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Następnie Wnioskodawca jako wspólnik Spółki jawnej po okresie około 11 miesięcy od daty nabycia „domu pokazowego” planuje jego wycofanie z majątku Spółki na swoją rzecz jako podział osiągniętego zysku.

Planowane zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako wspólnik Spółki jawnej po okresie około 11 miesięcy od daty nabycia „domu pokazowego” planuje jego wycofanie z majątku Spółki na swoją rzecz, jako podział osiągniętego zysku.

Wycofanie domu pokazowego z majątku Spółki i przekazanie do majątku Wnioskodawcy będzie miało charakter nieodpłatny, a podstawą przeniesienia nieruchomości do majątku Wnioskodawcy będzie uchwała wspólników podjęta w formie aktu notarialnego.

Wnioskodawca jako wspólnik Spółki jawnej opodatkowuje dochody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym. Spółka jawna prowadzi dokumentację podatkową w formie ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wnioskodawca posiada udział w zyskach i stratach Spółki jawnej w wysokości 49,5%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 26 lipca 2015 r.:

 1. Czy wycofanie „domu pokazowego” z działalności gospodarczej Spółki i jego przekazanie do majątku osobistego Wnioskodawcy spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki jawnej...
 2. Czy wycofanie „domu pokazowego” z działalności gospodarczej Spółki jawnej spowoduje konieczność skorygowania kosztów uzyskania przychodów u Wnioskodawcy, który jest wspólnikiem tej Spółki w związku z zaliczeniem w całości wartości zakupu „domu pokazowego” w koszty uzyskania zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. Pytanie Nr 2 będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, wycofanie z działalności gospodarczej Spółki jawnej, wskazanego we wniosku „ domu pokazowego”, którego wartość w całości w dniu nabycia przez Spółkę jawną została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, do majątku osobistego jej wspólnika, tj. Wnioskodawcy, nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym po stronie Wnioskodawcy. W sytuacji tej dochodzi do przekazania ww. składnika majątku Spółki do majątku osobistego Wnioskodawcy, jednak brak tu jest odpłatności związanej z takim przesunięciem. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że ponieważ wycofanie „domu pokazowego” z majątku Spółki jawnej do majątku osobistego Wnioskodawcy, tj. jej wspólnika, będzie miało charakter nieodpłatny, to czynność ta nie będzie rodziła dla Wnioskodawcy skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci zobowiązania podatkowego.

Z uwagi na fakt, że Spółka jawna nie jest osobą prawną, na gruncie przepisów o podatku dochodowym podmiotem podlegającym opodatkowaniu nie jest spółka, lecz jej wspólnicy. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). Analogicznie rozliczane są koszty uzyskania przychodów, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów i straty (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy). Zatem uzyskane przez Spółkę jawną przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników, proporcjonalnie do udziałów w spółce. Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce jawnej stanowi dla jej wspólnika - osoby fizycznej, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu według zasad przewidzianych dla tego źródła. Jednocześnie art. 14 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychodem z działalności gospodarczej są również m.in. przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej (art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy). Odpłatne zbycie oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. W przypadku Wnioskodawcy przeniesienie własności „domu składanego” na Jego rzecz, w części odpowiadających posiadanym udziałom, nie będzie miało charakteru odpłatnego. W jego wyniku Spółka nie uzyska żadnych korzyści majątkowych, a wypracowany przez nią zysk, w zamian za który ma być przekazana nieruchomość, został już w poprzednich latach opodatkowany u Wnioskodawcy.

Tym samym Wnioskodawca nie osiągnie przychodu w rozumieniu powołanego art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wycofania z działalności spółki ww. „domu pokazowego” i nieodpłatnego przekazania na Jego rzecz.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Stosownie do postanowień art. 8 § 1 ww. ustawy, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Zgodnie z treścią art. 28 Kodeksu spółek handlowych, majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Z powyższego wynika, że Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej. Zatem z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikiem nie jest spółka, lecz poszczególni jej wspólnicy.

Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Jednakże w myśl art. 14 ust. 2c ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 powołanej ustawy, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 powołanej ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Przychód z takiego zbycia należy zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w myśl art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki jawnej, uzyskuje dochody z prowadzącej działalności gospodarczej w zakresie najmu i dzierżawy posiadanych nieruchomości. Spółka jawna zamierza rozszerzyć swoją działalność gospodarczą o działalność w zakresie handlu. W tym celu Spółka nawiąże współpracę z producentem tzw. „domów składanych”, którego produkty będzie oferowała na rynku. Jednym z wymogów współpracy z producentem „domów składanych” jest konieczność zakupienia przez Spółkę jednego tzw. „domu pokazowego”, który będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej Spółki do celów reklamowych. „Dom pokazowy” zostanie wybudowany na specjalnie wydzierżawionej do tego celu nieruchomości gruntowej. Na obecnym etapie Spółka jawna planuje wykorzystywanie „domu pokazowego” przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, zakładając, że w tym czasie rozstrzygnie się opłacalność działalności w zakresie handlu domami składanymi. Z uwagi na fakt, że planowany okres wykorzystywania, do prowadzonej działalności gospodarczej przedmiotowego „domu pokazowego”, będzie krótszy niż 12 miesięcy, nie zostanie on zakwalifikowany do środków trwałych Spółki i nie będą dokonywane od jego wartości zakupu odpisy amortyzacyjne zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość/cena nabycia „domu pokazowego” zostanie jednorazowo przez spółkę zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w dacie jego nabycia zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Następnie Wnioskodawca jako wspólnik Spółki jawnej, po okresie około 11 miesięcy od daty nabycia „domu pokazowego” planuje jego wycofanie z majątku Spółki na swoją rzecz, jako podział osiągniętego zysku. Wycofanie domu pokazowego z majątku Spółki i przekazanie do majątku Wnioskodawcy będzie miało charakter nieodpłatny a podstawą przeniesienia nieruchomości do majątku Wnioskodawcy będzie uchwała wspólników podjęta w formie aktu notarialnego.

W świetle powyższego, przekazanie wskazanego we wniosku składnika majątku z majątku Spółki jawnej na rzecz Wnioskodawcy nie powoduje powstania przychodu. W sytuacji tej co prawda dochodzi do przekazania ww. składnika majątku Spółki do majątku osobistego wspólnika, brak jest jednak odpłatności takiej czynności.

Podsumowując, biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony we wniosku opis, stwierdzić należy, że jeżeli przekazanie „domu pokazowego” z majątku Spółki jawnej do majątku osobistego Wnioskodawcy będzie miało charakter nieodpłatny, to czynność ta nie będzie rodziła dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki jawnej, skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci powstania zobowiązania podatkowego.

Tut. Organ wskazuje, że zgodnie z treścią art. 14b § 1 ww. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym zaznacza się, że niniejsza interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do pozostałych wspólników spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.