IPPB4/415-720/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy przedstawiona we wniosku notarialna czynność rozszerzenia wspólnoty majątkowej,na mocy której do majątku wspólnego małżonków wniesione zostaną prawa współwłasności Budynków nie będzie podlegała u Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowymod osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 17 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania w drodze rozszerzenia wspólnoty majątkowej nieruchomości z majątku osobistego do majątku wspólnego małżonków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania w drodze rozszerzenia wspólnoty majątkowej nieruchomości z majątku osobistego do majątku wspólnego małżonków.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca był wspólnikiem spółka jawna (zwana dalej „Spółka”), która w swoim majątku wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej posiadała m.in. trzy nieruchomości budynkowe (zwane dalej: „Budynkami”). Wnioskodawca wraz z pozostałymi wspólnikami Spółki podjął uchwałę w formie aktu notarialnego o wycofaniu Budynków z majątku Spółki do majątku osobistego wspólników, w częściach odpowiadających posiadanym udziałom w Spółce.

W momencie podjęcia uchwały Spółka prowadziła działalność gospodarczą. Przekazanie do majątku prywatnego wspólników, w tym Wnioskodawcy, nastąpiło nieodpłatnie. Wspólnicy stali się w ten sposób współwłaścicielami Budynków, w przypadku Wnioskodawcy współwłasność Budynków znalazła się w jego majątku osobistym. Wnioskodawca posiada małżeńską wspólnotę majątkową. Wnioskodawca nie planuje dalszego prowadzenia działalności gospodarczej i rejestrowania się jako przedsiębiorca. Nieruchomości zamierza wynajmować jako składnik majątku prywatnego.

Obecnie Wnioskodawca rozważa złożenie oświadczenia o notarialnym rozszerzeniu wspólnoty majątkowej (tzw. wspólność majątkowa umowna rozszerzona), na mocy której do majątku wspólnego małżonków wniesione zostaną prawa współwłasności Budynków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przedstawiona we wniosku notarialna czynność rozszerzenia wspólnoty majątkowej,na mocy której do majątku wspólnego małżonków wniesione zostaną prawa współwłasności Budynków nie będzie podlegała u Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy notarialna czynność rozszerzenia wspólnoty majątkowej, na mocy której do majątku wspólnego małżonków wniesione zostaną prawa współwłasności Budynków wycofanych uprzednio z majątku Spółki do majątku osobistego Wnioskodawcy, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu i tym samym, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Stosownie do treści art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychza przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolnicze) działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane,po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nie ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniemust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Podkreślić jednak należy, że powyższe przepisy posługują się pojęciem „odpłatnego zbycia”,a jak wskazuje ugruntowane orzecznictwo sądów administracyjnych przy analizie przepisów prawa (podatkowego) w pierwszej kolejności należy odczytywać normy prawne danego przepisu przy zastosowaniu wykładni literalnej. Dopiero w sytuacji niemożności skorzystania z tego rodzaju wykładni przepisów należy się posiłkować pozostałymi istniejącymi wykładniami prawa, u celowościową systemową wewnętrzną, zewnętrzną, itd. Odpłatne zbycie oznacza bowiem przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową.

Zatem dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy istotne jest ustalenie, czy włączenie prawa współwłasności Budynków stanowiącego majątek osobisty Wnioskodawcy do majątku wspólnego małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową stanowi jego odpłatne zbycie przez drugiego małżonka (Wnioskodawcę) w rozumieniu powyższych przepisów.

W związku z powyższym, należy wyjaśnić, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788, z późn. zm., zwany dalej: „KRiO”). Zgodnie z art. 31 § 1 KRiO z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Stosownie natomiast do art. 47 § 1 zd. 1 KRiO małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa), przy czym do ustanowionej umową wspólności majątkowej stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej, z zachowaniem przepisów art. 49-501 (art. 48).

Niezależnie od powyższego, w przedmiotowej sprawie istotne znaczenie ma również komentarz doktryny do art. 47 KRiO, zgodnie z którym: „Małżeńska umowa majątkowa w zasadzie reguluje stosunki majątkowe między małżonkami na przyszłość, tj, umowa zawarta przed zawarciem małżeństwa - na czas od chwili zawarcia małżeństwa, a umowa zawarta w trakcie trwania małżeństwa - na czas od jej zawarcia. Strony jednak mogą określić inny, przyszły termin, z którego nadejściem umowa wejdzie w życie (art. 116 Kodeksu cywilnego). Rozszerzając lub ograniczając wspólność ustawową, strony mogą także nadać umowie skutek wsteczny w tym sensie, że w pierwszym wypadku mogą włączyć do majątku wspólnego przedmioty należące przed zawarciem umowy do ich majątków osobistych, a w drugim wypadku mogą wyłączyć z majątku wspólnego przedmioty należące przed zawarciem umowy do tego majątku.” (Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz; pod red. Kazimierza Piaseckiego, LexisNexis, Wydanie 5, str. 313). Wynika z tego, że na podstawie umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową małżonkowie mogą włączyć do majątku wspólnego nieruchomość, która została wcześniej (w przeszłości) nabyta do majątku osobistego jednegoz małżonków. W konsekwencji drugi z małżonków nabywa prawo własnoścido tej nieruchomości w momencie zawarcia takiej umowy. Na tym polega bowiem skutek wsteczny umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową małżonków.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że przekazanie do majątku wspólnego małżonków prawa współwłasności wycofanych z majątku Spółki Budynków do majątku osobistego Wnioskodawcy nie spowoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy.

Choć w tej sytuacji ma miejsce przeniesienie składników majątkowych o określonej wartości, zaznaczyć należy, że czynność ta ma charakter nieodpłatny. W zamian za wniesienie prawa współwłasności Budynków z majątku osobistego Wnioskodawcy do majątku wspólnego małżonków (małżeńskiego ustroju małżeńskiego) poprzez rozszerzeniu wspólnoty majątkowej (tzw. wspólność majątkowa umowna rozszerzona) nie uzyskuje On bowiem żadnej korzyści majątkowej. Przekazanie prawa współwłasności Budynków nie następuje więc za odpłatnością, ponieważ w zamian za wniesione prawa współwłasności małżonka Wnioskodawcynie przekazuje z własnego majątku osobistego środków pieniężnych, wartości materialnychczy też niematerialnych, itd. Nie ma więc miejsca w przypadku będącym przedmiotem wniosku odpłatne zbycie wycofywanego majątku, które na mocy powyżej cytowanych przepisów generowałoby powstanie przychodu wyłącznie w sytuacji, w której między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu podjęcia uchwały o wycofaniu przez wspólników Budynków z majątku Spółki, a dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Mając to na uwadze, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości powyższego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanuprawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.