Majątek osobisty | Interpretacje podatkowe

Majątek osobisty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to majątek osobisty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy w sytuacji przeznaczenia przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i garażu stanowiącego majątek odrębny na zakup nowego lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek wspólny
Fragment:
Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ponadto, ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością - art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Natomiast, do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis, darowiznę chyba, że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 ww. ustawy), ale też przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba ze przepisy szczególne stanowią inaczej. Tak więc w sytuacji, gdy dochód uzyskany ze zbycia lokalu mieszkalnego i garażu przeznaczony zostanie w ciągu dwóch lat na nabycie nowego lokalu mieszkalnego (wraz z remontem lub modernizacją) lub na zakup budynku mieszkalnego wraz z prawem do gruntu objętego współwłasnością małżeńską, będzie oznaczać spełnienie przesłanki (...)
2018
21
lut

Istota:
Zwrot nakładów poniesionych z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn
Fragment:
Podział majątku wspólnego, jak i rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty byłego małżonka, zgodnie z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, odbywa się na podstawie przepisu art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego, czyli przepisów spadkowych, ale zarówno podział majątku wspólnego małżonków, jak i rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty byłego małżonka, są odrębną czynnością prawną (instytucją prawa) wobec przepisów spadkowych (jak również przepisów dot. zniesienia współwłasności), wymienioną w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zwrot nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka, zgodnie z art. 45 § 2 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dokonywany jest przy podziale majątku wspólnego, zatem jest on integralną częścią instytucji podziału małżeńskiego majątku wspólnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na wstępie wskazać należy, że niniejsza interpretacja dotyczy podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość stanowiącą majątek osobisty byłego małżonka. W związku z wyjaśnieniem (...)
2018
9
lut

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży niezabudowanej działki gruntu w ramach czynności egzekucyjnych przez komornika.
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego stanu faktycznego na tle przywołanych regulacji prawnych należy stwierdzić, że sprzedaż działki objętej księgą wieczystą ... nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Działka została nabyta w ramach majątku prywatnego w celu zaspokojenia potrzeb osobistych, nie była nigdy przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Z wniosku nie wynika, aby dłużnicy podejmowali czynności charakterystyczne dla działań handlowca. Powyższe okoliczności wskazują, że w związku ze sprzedażą działki, dłużnicy nie występują w charakterze podatników podatku od towarów i usług, gdyż sprzedaż ta nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Czynność ta jest sprzedażą majątku osobistego, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Wobec powyższego stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe.
2017
3
lis

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Fragment:
W konsekwencji, sprzedaż ww. nieruchomości będzie stanowić czynność zwykłego zarządu majątkiem osobistym, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania. Podkreślić należy, że powołane orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjny, np. NSA z dnia 23 stycznia 2014 r. (sygn. akt I FSK 143/13), z dnia 17 grudnia 2013 r. (sygn. akt I FSK 114/13), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt. I FSK 1656/11 i 1658/11) oraz WSA z dnia 10 października 2013 r. (sygn. akt I SA/Po 379/13), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 730/11). Z powyższych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną), a ponieważ w rozpatrywanej sprawie nie mamy do czynienia ze zbiorem tych zorganizowanych działań – sprzedaż i planowana sprzedaż nieruchomości gruntowej, o której mowa we wniosku, należącej do majątku prywatnego, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
24
maj

Istota:
Brak opodatkowania zbycia nieruchomości gruntowych nabytych w drodze darowizny.
Fragment:
Zatem jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że zbycie działki nr 184/1, nabytej w 1989 r., nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie wystąpi Pan w charakterze handlowca. Co prawda dokonał Pan wyodrębnienia działki gruntu ale nie wykonał innych czynności mogących mieć wpływ na wzrost jej wartości, tzn. nie podejmował zorganizowanych działań charakterystycznych dla handlowca, mających na celu przygotowanie gruntu do zbycia (tj. uzbrojenie terenu, wystąpienie o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i innych). W konsekwencji, sprzedaż ww. nieruchomości będzie stanowić czynność zwykłego zarządu majątkiem osobistym, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania. Podsumowując należy stwierdzić – przy uwzględnieniu aktualnego orzecznictwa sądowego, w tym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10) – że sprzedaż działki 184/1 nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Pana za podatnika tego podatku.
2017
11
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności przekazania budynku wybudowanego przez Spółkę do majątku osobistego wspólników.
Fragment:
(...) majątku osobistego wspólników - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 23 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności przekazania budynku wybudowanego przez Spółkę do majątku osobistego wspólników. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Panowie Wiesław H. i Andrzej H. w 2004 r. zawarli umowę Spółki cywilnej i prowadzą działalność gospodarczą polegającą między innymi na wynajmie nieruchomości. 16 stycznia 2007 r. wspólnicy Spółki nabyli, na prawach współwłasności łącznej wspólników prawa cywilnego, niezabudowaną nieruchomość gruntową produkcyjno-usługową oznaczoną jako działka gruntu nr XX, mającą obszar 6601 m2. Nieruchomość zakupiono od Agencji Nieruchomości Rolnych, rep. A nr XXX. Na nieruchomości gruntowej wybudowano halę. Z faktur dokumentujących zakupy związane z budową hali Spółka odliczała podatek VAT. Grunt wraz z poniesionymi nakładami na halę wprowadzono do ewidencji środków trwałych jako inwestycję zakończoną dnia 1 października 2012 r., pod nazwą „ G. ”, KŚT 101 i dokonywano liniowych odpisów amortyzacyjnych wg stawki 2,5% rocznie.
2017
11
lut

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży gruntu niezabudowanego, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
Jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z opisu sprawy wynika, że Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, a dotyczące nieruchomości niezabudowanej o pow. 150 m2 wykorzystywanej jako wjazd na sąsiednią nieruchomość. Z wniosku nie wynika, aby przedmiotowa nieruchomość była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że dostawa nieruchomości niezabudowanej, o której mowa we wniosku, w drodze licytacji nie będzie podległa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż z treści wniosku nie wynika, by dłużnik prowadzili działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w której wykorzystywałby przedmiotową nieruchomość. Zatem sprzedaż licytacyjna jest sprzedażą majątku osobistego, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania, wobec czego Wnioskodawca (komornik sądowy) nie jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku od towarów i usług.
2016
31
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności wycofania budynku wybudowanego przez spółkę cywilną do majątku osobistego wspólników.
Fragment:
W 2015 r. wspólnicy Spółki postanowili wycofać budynek ze Spółki cywilnej i przenieść go do majątku osobistego oraz prowadzić indywidualnie działalności gospodarcze i zlikwidować Spółkę cywilną w 2016 r. Wycofanie budynku nastąpiło w grudniu 2015 r. na podstawie uchwały wspólników Spółki cywilnej G.-P. W dniu 22 grudnia 2015 r. zostało dokonane nabycie przez osoby fizyczne działki wcześniej zabudowanej budynkiem przez Spółkę cywilną G.-P. przez osoby fizyczne. Budynek usług przyplażowych był budynkiem wybudowanym przez Spółkę cywilną G.-P. na gruncie wydzierżawianym od Gminy .... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wycofanie budynku wybudowanego przez Spółkę cywilną do majątku osobistego wspólnikowi jest zwolnione od podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie budynku wybudowanego przez Spółkę cywilną, a następnie przekazanie go do majątku odrębnego korzysta ze zwolnienia w podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Według stanu faktycznego: Dostawa budynku nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, ponieważ w rozumieniu ustawy do pierwszego zasiedlenia doszło w 2002 r. (wynajęcie budynku osobom fizycznym) art. 2 pkt 14 – przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynku.
2016
30
lis

Istota:
Sprzedaż gruntu.
Fragment:
Jak wyjaśniono wyżej – odwołując się zarówno do treści przepisów ustawy, jak i stanowiska judykatury – w przypadku osób fizycznych, które dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej, należy szczególnie wnikliwie przeanalizować okoliczności w jakich będzie realizowana transakcja. Co do zasady bowiem osoby fizyczne, które dokonują transakcji w ramach zarządu majątkiem prywatnym, wykluczone są z grona podatników VAT. Uwzględniając przywołane wyżej przepisy oraz orzecznictwo stwierdzić należy, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania Zainteresowanego – w związku z planowaną sprzedażą działki – za podatnika podatku od towarów i usług. Z informacji przedstawionych we wniosku nie wynika taka aktywność Wnioskodawcy, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W niniejszej sprawie Wnioskodawca nie podjął bowiem ciągu działań, które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami (takich jak np. wystąpienie o objęcie gruntu planem zagospodarowania przestrzennego). Zainteresowany nie angażował środków podobnych do wykorzystywanych przez handlowca, tj.: nie wykazywał aktywności w przedmiocie (...)
2016
7
sie

Istota:
Sprzedaż lokalu mieszkalnego przez komornika.
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedstawione okoliczności zdarzenia przyszłego w świetle treści powołanych regulacji prawnych prowadzą do wniosku, że sprzedaż w trybie licytacji publicznej przedmiotowej nieruchomości gruntowej (działki nr 36), nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z podanych we wniosku informacji wynika bowiem, że dłużnik nabył nieruchomość do majątku osobistego w wyniku podziału majątku wspólnego i nie wykorzystywał go w żaden sposób. Co prawda dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, jednakże ww. działka nie została przez niego wprowadzona jako składnik (środek trwały) tej działalności. Wobec powyższego, w ww. transakcji sprzedaży dłużnik nie wystąpi w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, gdyż czynność ta nie będzie stanowiła działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Sprzedaż powyższej działki będzie sprzedażą majątku osobistego, do którego unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.
2016
6
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.