Majątek osobisty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to majątek osobisty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
kwi

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

Fragment:

W powyższej kwestii wykształciła się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych prezentująca stanowisko, że rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej poprzez włączenie do majątku wspólnego nieruchomości wchodzącej uprzednio w skład majątku osobistego jednego z małżonków, nie stanowi nabycia tej nieruchomości przez drugiego z małżonków w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przykładowo w wyroku z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt II FSK 410/15, NSA wskazał, że brak podstawy prawnej do dokonania podziału przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, wchodzącej w skład ustawowej wspólności małżeńskiej wyklucza możliwość określenia zobowiązania podatkowego jednemu z małżonków. W wyroku tym wskazano również, że włączenie do majątku wspólnego, na mocy umowy rozszerzającej ustawową wspólność małżeńską, nieruchomości należącej do majątku osobistego jednego z małżonków, nie stanowi nabycia tej nieruchomości przez drugiego z małżonków w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz, że za datę nabycia takiej nieruchomości należy uznać datę jej nabycia do majątku osobistego pierwszego z małżonków. NSA w wyroku z dnia 13 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1110/14, wskazał, że „ tak więc skoro z chwilą objęcia nieruchomości wspólnością majątkową nie następuje jakiekolwiek wydzielenie części nieruchomości, a żadnemu z małżonków (współwłaścicieli) nie przysługuje własność fizycznie wydzielonej części rzeczy, to nie można przyjąć, że z chwilą rozszerzenia wspólności majątkowej (wspólności ustawowej) strona takiej umowy (mąż wnioskodawczyni) wyzbyła się prawa do tej rzeczy ”.

2018
15
kwi

Istota:

Brak opodatkowania czynności wycofania z ewidencji środków trwałych nieruchomości i przeznaczenia jej na wynajem w ramach tzw. „najmu prywatnego”, oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu ww. czynności

Fragment:

Przedmiotowe nieruchomości – jak wynika z opisu sprawy - nie będą przekazane do majątku osobistego Wnioskodawcy i nie będą wykorzystane na cele prywatne, bowiem będą wynajmowane (Wnioskodawca wskazał, że w tym zakresie pozostanie czynnym podatnikiem VAT i nie będzie korzystał ze zwolnienia od VAT), a więc będą nadal wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Wnioskodawca oddając w najem ww. nieruchomości - po wycofaniu z prowadzonej działalności gospodarczej (wykreśleniu z ewidencji środków trwałych) nie utraci statusu podatnika podatku VAT w tym zakresie. Oddanie bowiem przedmiotowych nieruchomości w najem poza dotychczasową działalnością gospodarczą – na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług – de facto skutkować będzie wykonywaniem działalności gospodarczej (polegającej na wynajmie nieruchomości), zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT oraz dokonywaniem czynności opodatkowanych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Jak wskazano wyżej świadczenie usług najmu stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem Wnioskodawca będzie nadal prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018
21
lut

Istota:

W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy w sytuacji przeznaczenia przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i garażu stanowiącego majątek odrębny na zakup nowego lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek wspólny

Fragment:

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ponadto, ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością - art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Natomiast, do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis, darowiznę chyba, że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 ww. ustawy), ale też przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba ze przepisy szczególne stanowią inaczej. Tak więc w sytuacji, gdy dochód uzyskany ze zbycia lokalu mieszkalnego i garażu przeznaczony zostanie w ciągu dwóch lat na nabycie nowego lokalu mieszkalnego (wraz z remontem lub modernizacją) lub na zakup budynku mieszkalnego wraz z prawem do gruntu objętego współwłasnością małżeńską, będzie oznaczać spełnienie przesłanki (...)

2018
9
lut

Istota:

Zwrot nakładów poniesionych z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

Fragment:

Podział majątku wspólnego, jak i rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty byłego małżonka, zgodnie z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, odbywa się na podstawie przepisu art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego, czyli przepisów spadkowych, ale zarówno podział majątku wspólnego małżonków, jak i rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty byłego małżonka, są odrębną czynnością prawną (instytucją prawa) wobec przepisów spadkowych (jak również przepisów dot. zniesienia współwłasności), wymienioną w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zwrot nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka, zgodnie z art. 45 § 2 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dokonywany jest przy podziale majątku wspólnego, zatem jest on integralną częścią instytucji podziału małżeńskiego majątku wspólnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na wstępie wskazać należy, że niniejsza interpretacja dotyczy podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość stanowiącą majątek osobisty byłego małżonka. W związku z wyjaśnieniem (...)

2017
3
lis

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży niezabudowanej działki gruntu w ramach czynności egzekucyjnych przez komornika.

Fragment:

W świetle powyższego należy stwierdzić, że jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego stanu faktycznego na tle przywołanych regulacji prawnych należy stwierdzić, że sprzedaż działki objętej księgą wieczystą ... nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Działka została nabyta w ramach majątku prywatnego w celu zaspokojenia potrzeb osobistych, nie była nigdy przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Z wniosku nie wynika, aby dłużnicy podejmowali czynności charakterystyczne dla działań handlowca. Powyższe okoliczności wskazują, że w związku ze sprzedażą działki, dłużnicy nie występują w charakterze podatników podatku od towarów i usług, gdyż sprzedaż ta nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Czynność ta jest sprzedażą majątku osobistego, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Wobec powyższego stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

2017
24
maj

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Fragment:

W konsekwencji, sprzedaż ww. nieruchomości będzie stanowić czynność zwykłego zarządu majątkiem osobistym, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania. Podkreślić należy, że powołane orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjny, np. NSA z dnia 23 stycznia 2014 r. (sygn. akt I FSK 143/13), z dnia 17 grudnia 2013 r. (sygn. akt I FSK 114/13), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt. I FSK 1656/11 i 1658/11) oraz WSA z dnia 10 października 2013 r. (sygn. akt I SA/Po 379/13), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 730/11). Z powyższych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną), a ponieważ w rozpatrywanej sprawie nie mamy do czynienia ze zbiorem tych zorganizowanych działań – sprzedaż i planowana sprzedaż nieruchomości gruntowej, o której mowa we wniosku, należącej do majątku prywatnego, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2017
11
maj

Istota:

Brak opodatkowania zbycia nieruchomości gruntowych nabytych w drodze darowizny.

Fragment:

Zatem jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że zbycie działki nr 184/1, nabytej w 1989 r., nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie wystąpi Pan w charakterze handlowca. Co prawda dokonał Pan wyodrębnienia działki gruntu ale nie wykonał innych czynności mogących mieć wpływ na wzrost jej wartości, tzn. nie podejmował zorganizowanych działań charakterystycznych dla handlowca, mających na celu przygotowanie gruntu do zbycia (tj. uzbrojenie terenu, wystąpienie o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i innych). W konsekwencji, sprzedaż ww. nieruchomości będzie stanowić czynność zwykłego zarządu majątkiem osobistym, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania. Podsumowując należy stwierdzić – przy uwzględnieniu aktualnego orzecznictwa sądowego, w tym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10) – że sprzedaż działki 184/1 nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Pana za podatnika tego podatku.

2017
11
lut

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności przekazania budynku wybudowanego przez Spółkę do majątku osobistego wspólników.

Fragment:

(...) majątku osobistego wspólników - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 23 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności przekazania budynku wybudowanego przez Spółkę do majątku osobistego wspólników. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Panowie Wiesław H. i Andrzej H. w 2004 r. zawarli umowę Spółki cywilnej i prowadzą działalność gospodarczą polegającą między innymi na wynajmie nieruchomości. 16 stycznia 2007 r. wspólnicy Spółki nabyli, na prawach współwłasności łącznej wspólników prawa cywilnego, niezabudowaną nieruchomość gruntową produkcyjno-usługową oznaczoną jako działka gruntu nr XX, mającą obszar 6601 m2. Nieruchomość zakupiono od Agencji Nieruchomości Rolnych, rep. A nr XXX. Na nieruchomości gruntowej wybudowano halę. Z faktur dokumentujących zakupy związane z budową hali Spółka odliczała podatek VAT. Grunt wraz z poniesionymi nakładami na halę wprowadzono do ewidencji środków trwałych jako inwestycję zakończoną dnia 1 października 2012 r., pod nazwą „ G. ”, KŚT 101 i dokonywano liniowych odpisów amortyzacyjnych wg stawki 2,5% rocznie.

2016
31
gru

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży gruntu niezabudowanego, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.

Fragment:

Jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z opisu sprawy wynika, że Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, a dotyczące nieruchomości niezabudowanej o pow. 150 m2 wykorzystywanej jako wjazd na sąsiednią nieruchomość. Z wniosku nie wynika, aby przedmiotowa nieruchomość była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że dostawa nieruchomości niezabudowanej, o której mowa we wniosku, w drodze licytacji nie będzie podległa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż z treści wniosku nie wynika, by dłużnik prowadzili działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w której wykorzystywałby przedmiotową nieruchomość. Zatem sprzedaż licytacyjna jest sprzedażą majątku osobistego, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania, wobec czego Wnioskodawca (komornik sądowy) nie jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku od towarów i usług.

2016
30
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności wycofania budynku wybudowanego przez spółkę cywilną do majątku osobistego wspólników.

Fragment:

W 2015 r. wspólnicy Spółki postanowili wycofać budynek ze Spółki cywilnej i przenieść go do majątku osobistego oraz prowadzić indywidualnie działalności gospodarcze i zlikwidować Spółkę cywilną w 2016 r. Wycofanie budynku nastąpiło w grudniu 2015 r. na podstawie uchwały wspólników Spółki cywilnej G.-P. W dniu 22 grudnia 2015 r. zostało dokonane nabycie przez osoby fizyczne działki wcześniej zabudowanej budynkiem przez Spółkę cywilną G.-P. przez osoby fizyczne. Budynek usług przyplażowych był budynkiem wybudowanym przez Spółkę cywilną G.-P. na gruncie wydzierżawianym od Gminy .... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wycofanie budynku wybudowanego przez Spółkę cywilną do majątku osobistego wspólnikowi jest zwolnione od podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie budynku wybudowanego przez Spółkę cywilną, a następnie przekazanie go do majątku odrębnego korzysta ze zwolnienia w podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Według stanu faktycznego: Dostawa budynku nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, ponieważ w rozumieniu ustawy do pierwszego zasiedlenia doszło w 2002 r. (wynajęcie budynku osobom fizycznym) art. 2 pkt 14 – przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynku.