ITPB2/415-434a/14/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Wnioskodawczyni nabywając odpłatnie z majątku odrębnego małżonka lokal mieszkalny do swojego majątku odrębnego spełni warunek określony w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego przewidzianego w ww. przepisie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2014 r. (data wpływu 23 kwietnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.

We wniosku tym zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński w dniu 29 sierpnia 2009 r. W dniu 3 grudnia 2009 r. małżonkowie oświadczyli, że z tym dniem ustalają między sobą rozdzielność majątkową i wyłączają wspólność ustawową małżeńską, istniejącą między nimi od dnia zawarcia związku małżeńskiego. W dniu 18 stycznia 2013 r. małżonkowie rozwiązali ww. umowę majątkową. Następnie w dniu 14 sierpnia 2013 r. małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową, która trwa do chwili obecnej.

W dniu 18 sierpnia 2011 r. Wnioskodawczyni nabyła w drodze umowy darowizny do swojego majątku osobistego lokal mieszkalny od swoich rodziców. Następnie w dniu 21 listopada 2012 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy darowizny. W 2013 r. Wnioskodawczyni złożyła do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2012, w którym wykazała przychód ze sprzedaży mieszkania dokonanej w 2012 r. za cenę 170.000 zł, zwolniony na podstawie art. 21 ust. l pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni nie złożyła oświadczenia w przedmiocie przeznaczenia środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży w 2012 r. w kwocie 170.000 zł na cele mieszkaniowe.

Do końca 2014 r. Wnioskodawczyni zamierza nabyć odpłatnie mieszkanie do swojego majątku odrębnego od swojego małżonka z jego majątku odrębnego, przeznaczając na ten cel środki finansowe w kwocie 170.000 zł uzyskane ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze umowy darowizny od swoich rodziców do jej majątku odrębnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawczyni nabywając odpłatnie z majątku odrębnego małżonka lokal mieszkalny do swojego majątku odrębnego spełni warunek określony w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego przewidzianego w ww. przepisie...
 2. Czy brak złożenia oświadczenia przez Wnioskodawczynię o przeznaczeniu środków finansowych uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości w 2012 r. na cele mieszkaniowe i nabycie lokalu mieszkalnego do końca 2014 r. będzie podstawą korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. l pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy małżonek Wnioskodawczyni w związku ze sprzedażą mieszkania do Jej odrębnego majątku, zobowiązany będzie do zapłacenia podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego ze swojego odrębnego majątku osobistego...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze i drugie. W pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, warunek określony w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie spełniony, co uprawnia Ją do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Brak złożenia oświadczenia w przedmiocie przeznaczenia środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nie stanowi przeszkody do korzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia od podatku dochodowego z odpłatnego zbycia nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zmianami), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) – c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej nie jest źródłem przychodu, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Stosownie do art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku. W myśl natomiast jego ust. 2 podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do art. 30e ust. 5 tej ustawy, dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, co wynika z treści art. 19 ust. 1 ustawy, jest jej wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej, którą zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e cytowanej ustawy).

Na podstawie powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131 uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
 • położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 21 ust. 27 ww. ustawy, w przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 28 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części
 • - przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 29 sierpnia 2009 r. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński. W dniu 3 grudnia 2009 r. małżonkowie oświadczyli, że z tym dniem ustalają między sobą rozdzielność majątkową i wyłączają wspólność ustawową małżeńską, istniejącą między nimi od dnia zawarcia związku małżeńskiego (akt notarialny). W dniu 18 stycznia 2013 r. małżonkowie rozwiązali ww. umowę majątkową (akt notarialny). Następnie w dniu 14 sierpnia 2013 r. małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową, która trwa do chwili obecnej (akt notarialny).

W dniu 18 sierpnia 2011 r. Wnioskodawczyni nabyła w drodze umowy darowizny do swojego majątku osobistego lokal mieszkalny od swoich rodziców (akt notarialny). Następnie w dniu 21 listopada 2012 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy darowizny (akt notarialny). W 2013 r. Wnioskodawczyni złożyła do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2012, w którym wykazała przychód ze sprzedaży mieszkania dokonanej w 2012 r. za cenę 170.000 zł, zwolniony na podstawie art. 21 ust. l pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni nie złożyła oświadczenia w przedmiocie przeznaczenia środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży w 2012 r. w kwocie 170.000 zł na cele mieszkaniowe.

Do końca 2014 r. Wnioskodawczyni zamierza nabyć odpłatnie mieszkanie do swojego majątku odrębnego od swojego małżonka z jego majątku odrębnego, przeznaczając na ten cel środki finansowe w kwocie 170.000 zł uzyskane ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze umowy darowizny od swoich rodziców do jej majątku odrębnego.

Mając na uwadze wskazane uregulowania prawne oraz przedstawiony w sprawie stan faktyczny stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny, przeznaczony do końca 2014 r. na nabycie lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład majątku odrębnego małżonka Wnioskodawczyni może być uznany za wydatek na cele mieszkaniowe uwzględniany przy obliczeniu dochodu zwolnionego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Celem skorzystania ze zwolnienia dochodu uzyskanego w 2012 r. ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni powinna była do 30 kwietnia 2013 r. złożyć do właściwego miejscowo urzędu skarbowego zeznanie podatkowe (PIT-39), stosownie do art. 45 ust. 1a pkt 3, w którym należało wykazać kwotę zwolnioną na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Nie ma przy tym obowiązku załączenia do zeznania żadnych oświadczeń o przeznaczeniu środków finansowych uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.